1943 – Østfronten: Tyske reserver tvang russerne til tilbagetog

Dagens tyske melding om situationen på Østfronten.

Berlin, R.B.

Det internationale Informationsbureau meddeler om situationen på Østfronten:

I området mellem den nordlige Donez-bue og området ved mellemste Don er nye tilførte tyske reserver med motoriserede enheder og tanks stødte dybt ind i flanken på en russisk angrebskolonne. Ved dette uventede, tyske modangreb blev der skabt forvirring i den russiske aktion. Det kom til en række hårde lokale træfninger og kampe mellem tanks, hvorunder den bevægelige tyske krigsførelse påny viste sig at være langt overlegen. Efter få timer havde de tyske reserver renset slagmarken og tvunget russerne til et uordnet tilbagetog, hvorunder de russiske afdelinger led store tab. På slagmarken blev 16 tanks, 9 stk. 15 cm. kanoner og talrige maskingeværer liggende.

Vest for Voronesh vedvarede de hårde kampe med uformindsket voldsomhed og omskiftende forløb hele dagen i går. Forskellige landsbyer hvor Bolschevikkerne havde sat sig fast i ryggen på de tyske tropper, måtte gentagne gange ryddes. Om voldsomheden og omfanget af kampene i dette område vidner en melding fra en tysk infanteridivision, der under to angreb tilintetgjorde 41 russiske tanks. Heraf tilintetgjordes en snes af grenaderer, der udslettede besætningerne med håndgranater og sprængladninger, efter at de ved kunstig tåge have berøvet besætningerne orienteringen. De russiske bestræbelser for at holde deres masseangreb i gang ved at føre sluttede march- og forsyningskolonner frem ad smalle indbrudssteder, hindredes ret effektivt af luftvåbnet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. januar 1943.

1943 – Bomben sprang, medens man flyttede den

Dramatiske situationer i København under rydningsarbejdet. Folkene var heldigvis i sikkerhed i genbohuset.

I går eftermiddags sprængtes flere af de forsagede og tidsindstillede bomber, der lå i det ramte kvarter i København. Under dette farlige arbejde indtraf en dramatisk situation, idet en af de to bomber, der lå på en tredjesal i Gunløgsgade, sprang under arbejdet med nedfiringen. Rydningsmandskabet var heldigvis i sikkerhed i genbohuset, hvorfra de trak bomben med fjerntræk, så ingen mennesker kom til skade, medens den materielle skade blev meget stor. […]

Dramatisk skildring af den uventede eksplosion

Om eksplosionsulykken skriver en af tilstedeværende pressemænd (Out) i Nationaltidende:

Pludselig gyngede jorden. Husene vaklede og himlen for formørkedes. De øverste to etager af nummer 5 løftede sig højt op, opløste sig i en brunrød tæt sky og blev hængende over Gunløgsgade – længe syntes man. Samtidig rullede tordenbrag mellem husene. Rydningsfolkene tabte ikke hovedet. Nogle af dem trykkede sig mod mure eller træer, andre løb for livet. Journalisten og en overbetjent løb skråt fremad og direkte ned i en kælderhals i ét spring. Og så faldt de to etager ned over Gunløgsgade. Første store murbrokker og bjælker, så tagspær, mursten, dele af møbler og til allersidst fint rødt støv af knuste sten, længe efter papirstykker og glasstumper, og igen den kendte lyd af tusind glasruders fald mod et fortov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. januar 1943.

1943 – 10-årsdagen i Tyskland

Tyskerne opfordres til at gøre deres pligt til det yderste, da den totale krig har brug for hver næve og hver hjerne.

Berlin, STB. Lørdag formiddag.

De tyske blade præges i dag helt og holdent af 10 årsdagen for Nationalsocialisternes overtagelse af magten. Deres forsider domineres af billeder af Østfrontens soldater og af manede appeller, hvori det indskærpes, at det gælder om for enhver pris at vinde sejren over Bolschevismen og aldrig at kapitulere. Man sidestiller kampen mod kommunismen i Tyskland forud for magtovertagelsen med krigen mod Bolschevismen, og understreger, at nu som dengang gælder parolen om at slå sig igennem og sejre.

Berliner Børzen-Zeitung fastslår, at spørgsmålet i dag er, hvorvidt man skal være eller ikke være. Tyskland må sejre, om der så myldrer djævle frem på jord. Stalingrads tapre forsvarere fremhæves som et symbol, og det tyske folk opfordres på den nationalsocialistiske mindedag til at gøre sin pligt til det yderste, da den totale krig har brug for hver næve og hver hjerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. januar 1943.

1943 – Den tyske værnemagt opstiller master i min have

Kolding den 30.1.43
Borgmesterkontoret, Kolding

Jeg skal herved tillade mig at anmelde, at jeg er indforstaaet med, at der af den tyske Værnemagt opstilles 2 Master i min have Dyrehavevej 129, og at den tyske Værnemagt, faar Adgang til at foretage det nødvendige Tilsyn med, og Eftersyn af disse.

Jeg vil anse et vederlag paa Kr.200 ,- for hvert paabegyndt Aar Masterne er anbragte, for meget rimeligt, og gaar jeg ud fra at Vederlaget for det første Aar udbetales forud..

Ved Masternes endelige borttagning, maa Jorden afleveres i samme Stand som ved Overtagelsen, d.v.s. fri for Betonfundamenter og lignende.

Iøvrigt forbeholder jeg mig Ret til Dyrkning af Jorden, saavidt som Masternes Anbringelse tillader

Diedrichsen (Underskrift red.)

Kilde: Akter Diedrichsens Fyrværkeri, Kolding Kommune, Kolding Stadsarkiv

1943 – Dommen vedrørende Hørlagerets brand

I Kolding Kriminalret fortsatte domsmandsretten lige til kl. 18½ i aftes behandlingen af sagen vedrørende branden på Hørfabrikkens lager på Kolding Sydhavn. Som tiltalt oplyste direktør Ejnar Petersen, at han et par gange havde set vognmandens lastbil på lageret ved havnen, og han havde spurgt chaufføren, om det ikke var farligt at køre ind, hvad chaufføren ikke mente. Direktøren havde udfærdiget skriftlige forholdsregler vedrørende generatorbilens læsning med brandbart materiale.

Lagerforvalteren, Beck, oplyste som vidne, at han ingen ordrer havde givet om, at lastvognen skulle køre ind for at læsse af. Han havde en dag mødt vognmand Rud. Jensen, der havde sagt, at det vist var farligt at køre ind og at han derfor intet ansvar ville tage. Det havde forvalteren heller ikke villet. Han havde ikke fået talt med direktøren om det, hvad vognmanden ellers havde opfordret ham til. […]

Ved 2-tiden i eftermiddags faldt dommen. Direktør Ejnar Petersen idømtes 400 kr. i bøde. Vognmand Jensen 200 kr. og chauffør Schmidt 100 kr.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. januar 1943.

1943 – Kamp i Stalingrad om hver fodsbred jod

Dagens oversigt over stillingen på de forskellige afsnit på Østfronten

Berlin, STB, fredag form.

I Stalingrad kæmpes der fremdeles om hver fodsbred jord. Skønt den indesluttede tyske garnision er hårdt trængt, er den ifølge de til morgen i Berlin foreliggende rapporter endnu i besiddelse af så megen kampkraft, at den binder betydelige russiske styrker. I det vestlige Kaukasus, det vil sige på strækningen Tuapse-Novorossisk, har russerne rettet et større angreb mod de tyske stillinger, men angriberne standsedes ved hovedkamplinjen.

De oplysninger, som foreligger om russernes beredskabsstillinger, tyder på, at de forbereder en ny større offensiv en af de nærmeste dage. Mod syd lykkedes det russerne nogle steder af bryde ind i den tyske front, men indbrudsstederne blev aflastet og de pågældende sovjetafdelinger tilintetgjort. I Nordkaukasus følger russerne de vigende tyske tropper over steppen; men i området mellem Don og Manytsch har tyskerne nu etableret en bred og dyb spærrestilling. Ved den nedre Don har der i de sidste døgn hovedsagelig været flyvervirksomhed. 200 russiske biler og tanks er her blevet ødelagt. Russerne har forsøgt at nå over på den venstre Donetzbred, men er blevet standset af det tyske artilleri.

Det fremhæves fra tysk side; at disse afværgekampe er et vidnesbyrd om, hvorledes den tyske position som helhed har fæstnet sig. Også vest for Voronesj har russerne angrebet påny, men angriberne blev standset foran de tyske stillinger. I hele det midterste frontafsnit har der kun været stødtropvirksomhed. Syd for Ladogasøen angreb russerne igen i går med stærke panserkræfter, men opnåede ikke et eneste lokalt resultat, idet de overalt blev slået tilbage […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad 29. januar 1943.

1943 – Der ligger endnu 12 blindgængere

Rømningen på Islands Brygge opretholdes, uvished om to forsvundne. To bomber sprængt igår.

Efter de i går foretagne undersøgelser mener man at kunne fastslå, at der endnu ligger 12 ueksploderede bomber i København. Deraf ligger de 7 i havnen, 4 ligger i sukkerfabrikkens nærmeste omegn, og endelig ligger en i en lejlighed i et hus i Gunløgsgade. Beboerne i Langebrogade indtil en afstand af 100 meter fra bombestederne er fortsat evakueret og kan ikke komme i deres hjem i de første 30 dage med mindre eksplosionen indtræffer, eller det lykkes at fjerne bomben.

Evakueringen i Strandgade er ophævet, efter at den farlige bombe, der i nærheden i går eftermiddags er blevet bortsprængt. Derimod opretholdes evakueringen på Islands Brygge i fuldt omfang på grund af bomben i Gunløgsgade. Beboerne i dette kvarter er, for så vidt de ikke har kunnet finde ophold hos venner og bekendte, blevet indkvarteret på Sundholm. Den yngste evakuerede er et barn på én uge, den ældste en dame på 88 år. I aftes kl. 18.30 blev Knippelsbro atter åbnet for trafik.

Det er lykkedes at identificere det kvindelig, som blev indbragt på Retsmedicinsk Institut. Den dræbte er fabriksarbejderske fru Carla Hansen, Halmtorvet. To mennesker er stadig forsvundet. Det drejer sig om en chauffør fra en Tuborg-lastvogn, der holdt på Jacob Holms Plads ved Sukkerfabrikken, da angrebet skete, samt en ung mand, der var beskæftiget samme sted. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. januar 1943.

1943 – Branden i hørlageret for domsmænd

Tre tiltalte for uagtsom brandstiftelse

I formiddags påbegyndte i Kolding Kriminalret under medvirken af domsmænd sagen angående Kolding Hørfabriks lagers brand på Kolding Havn. Branden opstod om morgenen den 2. juni i Jydske Saasæds Lagerbygning. Denne nedbrændte tillige med an den oplagrede hør, en ny lastbil samt forskellige andre ting.

Anklagemyndigheden repræsenteredes ved politifuldmægtig Zeller og de tre tiltalte, vognmand Niels Rud. Jensen, chauffør Jens Pedersen Schmidt og direktør Ejnar Petersen, ved henholdsvis LRS. Bjerre, ORS. Hertz og fuldmægtig Christensen LRS. Hove.

Dommer Strøbech gjorde dem bekendt med at de var sat under tiltalte principalt for uagtsomt brandstiftelse, subs. for at chauffør Schmidt, der er ansat hos vognmand Rud. Jensen og i forståelse med direktør Ejnar Petersen flere gange, bl.a. den 2. juni sidste år, havde kørt generatorbilen ind i lagerbygningen på havnen – og derved forårsaget branden.

Der er nedlagt erstatningspåstand på 113.460 kr. for det brændte hørlager, 22.121 kr. for den nedbrændte lagerbygning og 19-20.000 kr. for lastbilen m.m. Man enedes dog om, at de rejste erstatningskrav ikke skulle kunne forfølges under straffesagen, hvor efter hele 5 vidner kunne hjemsendes.

Ingen af de tre ville erkende sig skyldige. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. januar 1943.