1939 – Svindler med træben

Den tidligere straffede skræddersvend Alfred Riisberg, der i Løgten havde havde plads hos en skræddermester, har narret flere af egnens beboere. Riisberg, der har træben, foregav at han havde fået dette sprængt af ved en eksplosion i Tyskland og nu ventede på erstatning, med den forklaring fik han flere til og låne ham beløb på mellem 40 og 100 kroner, eller betale for frokost.

Anholdelsen af Riisberg skete i går i Hovedgaard, hvor han havde taget plads hos en anden skræddermester. Riisberg blev løsladt i september måned efter et års fængsel for bedragerier i Kolding. Han er nu overført til København.

Den 45årig mand, Sigurd Poulsen, der tidligere har været anbragt på åndssvage anstalt, skal ligeledes i retten i disse dage. Han har bl.a. bedraget Kolding Sømandshjem, og stjålet adskillige hundrede kroner fra budcentraler, hvor han havde været ansat. Han indrømmede selv, han kun tog pladserne, for at kunne stjæle, første gang han blev sendt i byen efter et større beløb, stak han af med pengene. Justitsministeren har bestemt at manden atter skal anbringes på en åndssvage anstalt og forblive der.

Kilde: Han slog plat med sit Træben, Kolding Folkeblad, 31. okt 1939

1939 – Brygger Møller Nielsen død

Den kendte Koldingborger Jens Møller Hansen, kendt som brygger, er i går aftes, den 29. oktober, afgået ved døden efter et flere uger langt sygeleje på sygehuset i forbindelse med to operationer, med nogle ugers mellemrum.

Møller Nielsen blev 76 år, som var kendt som en virksom mand, der nåede at udrette meget i hans liv.

Som ung flere gange på højskole, 17 måneder garder i København. Efter soldatertjeneste forvalter på Næsbyholm i syv år. Forpagter i Balle i ti år fra omkring 1894. En periode formand for Bredballe Håndværkerforening.

Han kom i 1904 til Kolding, hvor han overtog Juhlsminde. Blev omkring 1908 repræsentant for Tuborg og de forenende bryggerier. En periode fra 1915-1917 byrådsmedlem efter Ludvig Petersens død, han har været et aktivt medlem af Kolding Venstreforening, for hvem han ved sin død var kasserer.

Af tillidserhverv kan nævnes Formand for foreningen at hvidtølsbryggere i Jylland, bestyrelsesmedlem i Garderforeningen (æresmedlem), medlem af Kristkirkens menighedsråd, medlem af Sønderjysk Forenings bestyrelse. Formand for Motionsholdet af 17. september 1912.

Jens Møller Nielsen efterlod sig ved hans begravelse en hustru og fem børn, hvoraf to boede i udlandet.

Kilde: Kirkebogen og Kolding Folkeblad, 30. oktober 1939
Se også Koldingwiki

1939 – To dansk-amerikanere døde

To dansk-amerikanere, som oprindeligt stammer fra Koldingegnen er døde, Niels V. Jansen fra Kolding og Jens Vilhelm Andersen fra Bramdrup.

Niels V. Jansen, bosat i Phoenix i staten Arizona, hvor han beskæftigede sig med brændsels og foderstof-branchen. Inden hans udrejse til Amerika havde Jansen drevet en mindre virksomhed i Kolding, siden en kul-forretning i Chicago, inden han i 1910 drog til Arizona. Han efterlader sig hans amerikansk født enke og flere voksne børn.

Jens Vilhelm Andersen har i mange år drevet mejerivirksomhed i Minnesota, som han dog solgte for nogle år siden, for at kunne trække sig tilbage. Han kom til Amerika omkring 1890, og har siden 1895 boet i Minnesota. Oprindeligt kom Andersen fra Bramdrup, og var udannet landmand og mejerist i Sydjylland.

Det amerikanske blad Det danske Ugeblad, skriver om Andersen at “man regnede ham for at være en af de betydeligste landbrugspionerer i Øst-Minnesota”. Andersen som var enkemand, efterlader sig flere voksne børn.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. oktober 1939, side 7

1939 – Foreningen til arbejdsløshedens bekæmpelse

Der er nu stiftet en lokalforening for Kolding by og omlandet af Foreningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Foreningen er rimelig ny, stiftet kort før krigens udbrud i København.

Fra foreningen selv forlyder det:

Arbejdsløsheden … er den første kræftskade i vort samfund. At skabe en løsning af dette problem er ikke mindst en opgave for det private initiativ og ikke alene for regeringen og de offentlige myndigheder. … Arbejdsløshedens Bekæmpelse er ikke er spørgsmål om et enkelt vidundermiddel, men om hver enkelt indstilling, offervilje og initiativ. Der må skabes en ny mentalitet i vort folk.

Indmeldelse sker til den lokale kasserer landsretssagfører C. Hauge, årskontingentet udgør mindst 10 kroner.

Forslag, som kan udføres i samarbejde med foreningen, kan indsendes til den lokale sekretær landsretssagfører H.M. Viuff, Kolding.

Medstiftere af foreningen er formand for typograferne fagforening N. Chr. Andersen, fabrikant P. Beierholm, byrådsmedlem, socialudvalgsformand Einar Christensen, byrådsmedlem, formand for Kolding og omegns husmoderforening Christine Eriksen, Direktør Johs. Grønborg, borgmester Knud Hansen, arbejdsmand Marius Hansen, Vraa pr. Korsvang St., landsretssagfører C. Hauge, ørelæge Chr. Hvidt, byrådsmedlem Anine Lind, forpagter A.P. Lunden, kredsformand Aage Petersen, Sdr. Stenderup, gårdejer og formand for Kolding Herreds Landbrugsforening Olav Rasmussen, Ferupgaard, landsretssagfører H.M. Viuff.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. oktober 1939

1939 – Tåregasøvelse

Samaritterne afholdt den 26. oktober 1939 en øvelse med tåregas på Falcks station i Kolding. I alt deltog 120 deltagere, der var fordelt på tre hold.

Samaritterne skulle have testet deres egen modstandsevne og gasmasken. Af det første hold var der fire som ikke klarede øvelsen, en enkelte måtte forlade gaskammeret, efter et halvt minut.

Kilde: Samaritter i Taaregas, 27. oktober 1939, Kolding Folkeblad

1939 – Indvalgt i elektricitetsrådet

Formanden for Kolding Oplands Højspændingsforsyning, proprietær J. Jensen, Rugholm, er blevet beskikket til medlem af elektricitetsrådet som repræsentant for landværkerne, i stedet for proprietær N. J. Andersen, der er afgået ved døden.

Elektricitetsrådet er nedsat af Ministeriet for Offentlige Arbejder, formanden skal dog udnævnes af kongen efter indstilling og rådets øvrige medlemmer af ministeriet, efter indstilling fra erhvervsorganisationer i Danmark med tilknytning til el-produktion eller -fordeling.

Kilde: 26. okt 1939, Kolding Folkeblad
Bogen: Mit livs virke, af Jens Jensen, Rugholmhus, 1955

1939 – Nye love og bekendtgørelse

Siden slutningen af august 1939 og frem til den 10. oktober har kriselovgivningen fået et næsten uoverskueligt omfang, i løbet af seks uger er der indført 74 love med bekendtgørelser og anordninger.

Et vælt af restriktioner, indskrænkninger og påbud, gør at os den almindelige befolkning kan mærke de utrolige tider siden krigens udbrud i starten af september.

Kilde: 26. okt 1939, side 6, Kol. Folkeblad