1940 – Efter tiltrædelse som udenrigsminister

Udtalelse fra den tiltrådte Erik Scavenius, som i juli 1940 trådte ind i den nye samlingsregering, fremsendt til danske nyhedsmedier igennem udenrigsministeriet:

Ved min overtagelse af udenrigsministeriet vil det findes naturligt, at jeg fremsætter nogle bemærkninger om Danmarks udenrigspolitik. Jeg vil herved drage en parallel mellem forholdene under verdenskrigen og nu.

Det har været den lille stats opgave at føre en politik, der holdt landet udenfor de store staters kampe. Opgaven måtte nærmere forstås således, at Danmark under ingen omstændigheder måtte komme i strid med sin store nabo mod syd. Denne politik har fundet Tysklands forståelse og støtte såvel under verdenskrigen som under den nuværende krig – med den forskel, der følger af de forandrede muligheder for krigsførelse.

Med denne forskel taget i betragtning kan man sammenstille begivenhederne i august 1914 og i april i år. I begge tilfælde var det den tyske politiks mål at holde Danmark udenfor krigsbegivenhederne, idet landet ved sin beliggenhed dækker østersøfronten i forhold til England. Som følge af de ændrede vilkår for krigsførelsen måtte opgaven denne gang tilfalde de tyske land- og luftstridskræfter, medens den under verdenskrigen alene løstes af den tyske flåde. Det må bemærkes, at denne omstændighed – de tyske stridskræfters tilstedeværelse i landet selv, hvor friktionsløst den end lykkeligvis forløber – ganske naturligt har gjort forståelsen sværere for det danske folk. Under verdenskrigen udelukkede den tyske flådes eksistens, at England kunne forsøge at forcere adgangen til Østersøen og at skaffe Tyskland en tredje kampfront. Herved bevaredes Danmarks neutralitet, og dette vil altid blive erindret med taknemlighed i Danmark.

Under den afsluttede folkeforbundsperiode fastholdes den danske politiks linje. Danmark nægtede at deltage i forbundets mod Tyskland rettede politik.

Ved de store tyske sejre, der har stået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland. Det danske folk stoler på, at det i den ny europæiske ordning vil kunne bevare sin selvstændighed, og det håber at finde forståelse for sin egenart og for sin traditionelle fredelige, politiske og sociale udvikling.

Erik Scavenius

Kilde: Krigsførelsen ændret – Tysklands holdning overfor Danmark ikke, 9. juli 1940, Kolding Socialdemokrat

Skriv et svar