1941 – Partiførerens Nytårsappel

Det nazistiske parti DNSAPs partifører har udsendt følgende nytårsappel:

Kammerater

I det år, som nu ligger bag os, har vort lands ansvarlige statsledere vist, at de hverken har haft vilje eller evne til at føre vort folk ind i det tidsskifte, der er indledet for Europas folk og som også vi danske må tage en oprigtig og bekræftende stilling til, hvis vi vil sikre vort folks materieller og ideelle værdier ud i fremtiden.

I stedet for at lægge den politiske ide til grund for vort folks livsform, der i andre lande har løst de politiske, økonomiske, sociale og nationale livspørgsmål, som vor tid har skabt, og som også kræver en løsning inden for vort folk, har de pågældende for at bevare og fortsat at fremme egne, private fordele og særinteresser gennem en hensynsløs og for vort lands fremtid overordentlig farlig underhånds-agitation og en mere eller mindre åbenlys mistænkeliggørelse af den nationalsocialistiske ide søgt at indbilde vort folk, at vor fremtid stadig kan bygges videre på politiske idéer, der som demokrati, liberalisme og marxisme for stedse er udelukket fra det nye Europas stater.

Til Trods for, at man i den forløbne sommer fra den ansvarlige regerings side har erklæret, at det var nødvendigt for Danmarks fremtid at tilstræbe en forståelse og samarbejde med de folk, hvis hele livsform og livsindstilling er præget af den nationalsocialistiske ide, har man fortsat sine årelange, fejge bagvaskelses og mistænkeliggørelses- kampagner mod denne idé og dens forkæmpere. Man har særligt i de senere måneder gjort vor bevægelse til genstand for disse angreb og har forhånet og forfulgt os på en måde, som savner ethvert sidestykke i Danmarkshistorie. Man har drevet vore kammerater ud af deres livsstillinger. Man har kastet dem i fængsel og mishandlet dem. Feje bagmænd, hvis navne dog er mig bekendt, har fra samfundets højeste stillinger for store summer underkøbt niddinge til at kaste smuds på os.

Men intet nok så voldeligt eller nok så gement angreb har kunnet svække vor bevægelses fremmarch i det forløbne år, og intet vil kunne svække vor fremmarch i det kommende år, hvis begivenheder vil sætte deres dybtgående præg på vort folks fremtidige livsvilkår.

Vor sejr er sikker og vor vej er fastlagt! Just i disse dage er de organer og institutioner blevet nærmere udformet, som skal gennemføre den nationalsocialistiske idés sejr i vort folk!

Jeg vil takke alle dem, der i det forløbne år har vist, at deres troskab mod vor bevægelse og deres tro på vor sejr er usvækket både i gode og i onde dage og i tanken om de hundreder af vore kammerater, som tilbringer denne helg i systemets fængsler, bekræfter vi endnu en gang det løfte, vi har givet hinanden, om ikke at give op i vor kamp, før vi har vundet en fuldkommen og varig sejr for vor idé og vor bevægelse!

Dansk Front!
Bovrup, Nytår 1941, Frits Clausen

Kilde: Partiførerens Nytårsappel, Fædrelandet, 1. januar 1941

Skriv et svar