1940 – Staunings Radiotale

Ministeriet er i dag rekonstrueret. Det består nu af medlemmer fra de fire største partier på Rigsdagen – det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Partiet Venstre og det socialdemokratiske Parti, samt af repræsentanter hidkaldt fra livet udenfor de politiske partier.

Det er en ændring i de tilvante forhold, et brud med mange års sædvane, fremkaldt af de ekstraordinære tilstande, som krigsforholdene har påført vort land.

Vor land, dets erhvervsliv og dets arbejdere er afskåret fra de sædvandlige forbindeler med omverdenen, og afpasset efter den tid og de vilkår, som nu forefindes.

Siden den 9. april er vort land besat af en nabostats militær, men dette forhold vil ophøre, når krigens tid er forbi. Der er givet Danmark tilsagn om at opnå uafhængighed og sagt os, at landets integritet ikke skal antastes.

Det nye ministerium er altså begået af et samarbejde imellem partierne og af en forståelse med hensyn til supplering ved den udenfor det politiske liv.

og råder (ministeriet red.) forhåbentligt også over fornøden kraft og over viljen til at handle, som tiden kræver det, men det må ikke glemmes, at der stilles store krav under særdeles alvorlige og vanskelige forhold. Jeg er imidlertid overbevist om, at ministeriet møder med den bedste vilje, men mange vanskeligheder skal overvindes, for at man kan komme frem til målene. Det vil fremdeles være på fredens og forståelsens grund, at arbejdet skal udføres, og det er alles håb at vi også må finde god vilje til samarbejde hos de nationer, med hvilke samarbejde er muligt under de herskende, ændrede forhold.

Den omfattende arbejdsløshed skal gerne overvindes ved arbejde og trangen til understøttelse formindske. Der kan sikkert iværksættes arbejder ved hjælp af de midler, vi råder over, men det virkeligt betydende middel er forsyning med de råstoffer, der savner, og med det brændsel, der er en betingelse for så mange virksomheder i vort råstoffattige land. Når disse tilførsler kan opnås, vil meget være vundet både i vore indre forhold og i den tilpasning til de ændrede økonomiske forbindelser, som nu skal prøves.

Der vil blive ændret ved folkets liv som følge af det ændrede billede af Europas forhold, som må ventes at foreligge, når krigen ender, men det vil være muligt at komme over disse tidens krav, når det danske folk viser vilje til at deltage i den fornødne omstilling. Det kan måske blive strengt nok, men alle i samfundet må yde deres bistand og bidrag i håbet om, at modgangstider vil blive fulgt af lysere tider.

For det omdannede ministerium foreligger både de nye tiders krav og kravet om at foretage de fornødne indgreb med den humanitet, som er en almindelig anerkendt regel i det danske safmund, men dernæst er opgaven for ministeriet at føre Danmark igennem disse ufredstider i loyalt samarbejde med vor nabonation og med de myndigheder, som i øjeblikket er placeret med fremmede tropper her i landet.

Det danske folk, med sine århundreder lange historie, har sine stærke nationale følelser, som samler sig om danskhedens bevarelse, om frihed og uafhængighed. Men det danske folk står også med sympati og god vilje til at opretholde det gode og venskabelige forhold til andre nationer og først og fremmest til den tyske nation, med hvilken samarbejdet er den naturligste sag.

Der er netop forløbet 2 måneder, siden Danmark for første gang oplevede en fremmed magts besættelse. Det danske folk har i disse måneder bekræftet den forvisning, som næredes, om loyalitet, ro og orden.

Således må der fortsættes, thi kun derved sikres muligheden for at bevare retten til selvstyre, retten til at leve videre på grundlag af dansk forfatningsskik og retten til at opretholde det danske samfund frit og selvstændigt ud i fremtiden.

Jeg præsenterer herved landets omdannede ministerium, og jeg ønsker, at det må kunne udføre en god, dansk gerning i samarbejdet med alle gode kræfter i vort land

Statsminister Thorvald Stauning i radiotale den 8. juli 1940

Kilde: Statsminister Stauning om den ny regering, forsiden, Kolding Socialdemokrat, 9. juli 1940

Skriv et svar