1940 – Ingen rift om at blive politibetjent

Aldersgrænsen er nu udvidet af hensyn til manglende tilgang af kvalificerede ansøgere
Rigspolitichef Thune Jacobsen oplyser, at der i høj grad er mangel på kvalificerede ansøgere
til de nye politibetjentstillinger, og man har nu nedsat aldersgrænsen for ansøgere fra 23 til 22
år, ligesom vi også antager kvalificerede ansøgere over 25 år. Manglen på de kvalificerede ansøgere skyldes sikkert, at unge mænd, der har en fast stilling, ikke opgiver deres stilling for at blive politibetjent til en forholdsvis beskeden løn, ca. 300 kr. om måneden – uden sikkerhed for, at stillingen som betjent bliver varig.

Kilde: Sydvestjylland, 31. august 1940

1940 – Udvidede åbningstider på biblioteket

Fra mandag den 2. september er begge læsesalene på Kolding centralbibliotek åbne fra klokken 10 til 21, der vil være bogudlån fra klokken 10 om formiddagen til mørklægningstid, dog senest klokken 8 om aften. Derudover vil biblioteket holde åben hver søndag eftermiddag mellem klokken 13 til 15.

Børnebiblioteket er åbent onsdag og søndag klokken 13 til 15.

Kilde: Udvidede åbningstider på biblioteket, Kolding Socialdemokrat, 29. august 1940

1940 – Brændselssituationen er mørk

Der er lange udsigter inden der kommer forsyninger af kul og cinders, samtidig er brikettilførslen nedskåret til en tiendedel. Det ser mørkt ud for brændselssituationen. Kolding Socialdemokrat har i den forbindelse interviewet direktør Christensen fra Kolding Kulkompagni.

Der er ikke andet at gøre, end at tage en overfrakke på og fruse med anstand. Situationen er så mørk, som den nogensinde har været, hvilket vil sige, at vi i øjeblikket ikke har en eneste smule udenlandsk brændsel, hverken af kul, vinders eller briketter, og hvad værre er – udsigterne for fremtiden er alt andet end lyse. Der er her i landet ca. 100 Kul-firmaer, der er helt udgået for brændsel, men det er kun en dårlig trøst.

Dertil kommer, at de første 40.000 tons kul, altså 20 ladninger, skal stilles til sukkerfabrikkernes rådighed og derefter skal en del vanskeligt stillede gas- og elektricitetsværker forsynes, inden der bliver noget til importørerne.

For cinders vedkommende har brændselsnævnet truffet beslutning om, at København skal tildeles først, og hvad briketter – der sidste vinter reddede Jylland – angår, så er eksporten fra Tyskland til Danmark skåret ned til en tiendedel. For vort vedkommende har vi i midten af august måned fået 9 vognladninger, der blev revet bort med det samme, og det er iøvrigt de eneste briketter, vi har gået det sidste fjerdingår.

Vi ligger i øjeblikket med brændselsmærker fra vore kunder til den næste cindersdamper på 2000 tons, det vil med andre ord sige, at kunder, der i dag bestiller Cinders, må vente til damper nr. 2.

Journalisten spørg: Er der mulighed for, at Kolding vil komme først i betragtning, når København er forsynet?

– Nej, det er der ikke. De havne, der ligger i nærheden af tørvemoser og brunkulslejer må vente, og dette er jo tilfældet for Koldings vedkommende. Situationen er så meget mere alvorlig, som regnen nu ødelægger mange tørv, og sker det, at tørvene får frost, er deres varmeværdi næsten ikke større end brændselsmærkernes.

Kilde: Brændselssituationen er saa mørk, som den nogensinde har været, Kolding Socialdemokrat, 29. august 1940

1940 – 1.055 engelske flyvemaskiner meldes ødelagt

Udregning for tiden 1.-26. august offentliggjort
Berlin, tirsdag, RB
I tiden fra 1. til 26. august er der ifølge meddelelse fra kompetent side under luftkampe, ved luftværnsartilleriild eller på jorden i alt blevet ødelagt 1.055 engelske flyvemaskiner

271 tyske maskiner skudt ned
I tiden mellem den 1. og 26. august er der blevet nedskudt 98 engelske spærreballoner
De tyske tap af flyvemaskiner inden for samme tidsrum er 271.

Kilde: Nationaltidende, 28. august 1940.

1940 – Kolding og kvinderne

Det er meddelt, at Kolding Byråd igen har holdt lukket møde for at drøfte kvindernes stilling inden for kommunen med hensyn til ansættelser, afskedigelser og gager. Hvorfor for resten denne hemmelighedsfuldhed? Kvindesag er dog ikke forargelig sag, den kan godt tåle åbne døre og frisk luft. På dette møde blev man enige om at udskyde den prekære sag med de kvindelige afskedigelser og give den pusterum i hvert fald et åremål – til 1. januar 1942. Og så har man måske tænkt som så: hvem ved, hvordan verden ser ud til 1. januar 1942? Og det er helt rigtigt, det er der ingen, der kan spå om, dog så meget kan vi med nogen sandsynlighed forudsætte, at der også er kvinder til til den tid. Og at man, selv om man fortsætter med at hviske bag lukkede døre om, hvordan man bedst omplacerer landets kvinder, dog vil støde på det enkle krav fra kvindeside at blive behandlet som mennesker. […]

Kilde: Uddrag, Aalborg Amtstidende, 27. august 1940.

1940 – En resolution fra tobaksarbejderne

Tiden er ikke til splittelse, men til samling, fastslås det
Svendborg
Formændene for Tobaksarbejderforbundet og Skråtobaksarbejderforbundet holdt i går, søndag, møde og i dag forsattes det i forsamlingshuset i Svendborg. I mødet deltager i alt ca. 50 repræsentanter fra de to forbund, der dels i fælles møder og dels i separate møder under ledelse henholdsvis af Tobaksarbejderforbundets formand, Dirk Nak, og Skråtobaksarbejderforbundets formand, Th. Nielsen, drøfter indre faglige spørgsmål om arbejdsdeling. De to forbunds repræsentanter, hvis organisationer tilsammen tæller ca. 10.000 medlemmer drøftede på mødet i går formiddag foreliggende alvorlige forhold for tobaksarbejderne og for arbejderbevægelsen i almindelighed. Disse drøftelser resulterede i følgende resolution:
“Mødet udtaler fuld tillid til, at dansk arbejderbevægelse, så vel på faglig som politisk basis vil sætte ind på en sådan fordeling af krigstidens byrder, at det ikke vil blive en enkelt dårligt stillet del af befolkningen, men alle, der kommer til at bære forhold til deres evne. Mødet giver tilslutning til et på den bredest mulige basis funderet samarbejder gennem alle de kredse i vort land, som under de herskende forhold vil samvirke for bevarelsen af dansk folkestyre og dermed dansk kultur. Vi tager på det bestemteste afstand fra kliker og retninger, der under de for vort land så vanskelige vilkår søger en uroens og splittelsens ånd tilvejebragt. I landet som helhed og først og sidst arbejderbevægelsen gælder det i dag at skabe et ubrydeligt sammenhold og en lignende forståelse af samarbejdets nødvendighed”. […]

Kilde: Uddrag, Fyns Social-Demokrat, 26. august 1940

1940 – Tyske ubåde melder om sænkning af 100.000 tons

Natlige bombardementer af industricentre, troppeforlægninger og havne i England
Værnemagtens overkommando meddeler:
Tyske søstridskræfter har i de australske farvande sænket den bevæbnede britiske handelsdamper TURAKINA, 8.706 Brt. Ubådsvåbnet har i løbet af de sidste 8 dage igen sænket over 100.000 Brt. fjendtlig handelsskibsrum, heri er en undervandsbåd delagtig med sænkning af 15.000 Brt. en anden undervandsbånd har sænket de bevæbnede britiske handelsdampere SEVERN LEYGH, 5.242 Brt., og BROCKWOOD, 5.1000 Brt, samt endnu et bevæbnet handelsskib på 4.000 BRT:
En 3. undervandsbånd har torpederet en bevæbnet fjendtlig handelsdamper på 11.000 tons. […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 25. august 1940.

1940 – Luftværnudvalgets møde 24. august

Aar 1940 den 24′ Aug. Kl. 10 holdt Luftværnsudvalget møde paa Raadhuset. …

Borgmesteren bød velkommen og meddelte, at det var luftværnschefen, politimesteren, der havde ænsket dette møde afholdt, hvorefter luftværnschefen indledede med sagen angaaende afsnitsstionen af de 4 grene m. fornødne ordannanser og telefonister, og at udrykningsmandskabet anbragtes paa stationen for Brændvæsnets vedkommende paa Falck Station og for Sanitetsvæsnets vedkommende paa gl. Sydbanegaard, og at der saa etableres direkte telefon fra sfsnitsstation (Borgen) til disse stationer. Det vil volde indehaveren af lokalerne store vanskeligheder at afse den sidste projekterede del af lokalerne. Man vedtog Politimesteren forslag. Endvidere vedtog man at anmode om at faa vandrehjemmet til raadighed til evakuering af kvarterer, hvor der er faldet bomber, der ikke er sprængt (Blindgængere). Bygninger, der ligger indenfor en afstand af 300 m fra en saadan bombe, skal rømmes indtil bomben er uskadeliggjort.

Fra staten … opmærksom paa, at Hellefyr, der ikke er tændt rummer en fare for trafikken; Stadsingeniøren i forbindelse med elektricitetsværkets ledelse har allerede rettet en henvendelse til installatør Overbeck om at drage omsorg for at saavel Gadebelysningen som Hellefyrene oplyses i overensstemmelse med de sidste regler herom fra Staten …

Da der i flere Kvarterer i Byen ikke findes egnede private Tilflugtsrum for beboere vedtog man at anmode Stadsingeniøren, om at udarbejde et forslag til indrettelse af saadanne Rum eller Løbegrave i disse kvarterer.

Kredslægen havde intet at bemærke …

Motorkøretøjer … indtil videre var tilstrækkeligt

Sikring af store Benzin og Oliebeholdere paases af luftværnschefen, men denne vilde anmode … om … særlig sagkyndige at undersøge om dette forhold var i forsvarlige orden her i omraadet og indrette mulighed mangler med forslag om forbedringer …

… ang. havneluftværn … vedtog at opfodre havneudvalget til snarest muligt at fremkomme med et forslag efter de principper, man havde anvendt ved f.eks. Esbjerg havn og Kolding By for saa vidt angaar inddeling i de 4 grene.

Det vedtoges at modtage Strømpefabrikkens tilbud paa 500 kr. for overtagelse af det af kommunen i fabrikken indrettede tilflugtsrum og i stedet indrette et nyt tilflugtsrum i Andelsmejeriet.

Endvidere vedtog man at nedlægge tilflugtsrummet i Kruses Garager og indrette et mindre Tilflugtsrum til ca. 20 Personer til brug for trafikanter i kvarteret omkring Hollændervej. Herunder spurgte Borgmesteren, hvordan det gik Fabriksluftværnsplaner og det oplystes, at der forelaa planer fra Brødrene Volkert og Strømpefabriken til Godkendelse hos Politiet, … De Danske Mejeriers Maskinfabrik og Fællessforeningen for Brugsforeninger … endnu ikke indsendt til godkendelse. Andelsslagteriet ville man antage kom med under en Havneluftværnsplan.

… Tilflugtsrum og skilte … vedtog man at rejse skilte i lighed med dem, der fandte i Aalborg, dog at man her vil benytte de papir-plakater, man har til opklæbning i stedet for at lade fremstille emailleskilte; paa Borgmesterens forslag vedtog man at anbringe reglementeret afdæmpede lamper, tilknyttet ledningsnettet, der skal belyse saavel skiltene som Indgang til de off. Tilflugtsrum.

… Frivillige hjælpere til teknisk Tjeneste fra Haandværkerorganisationer, hvor efter ved vedtoges, at de tilmeldte skulle indkaldes til en teoretisk gennemgang af luftværnets opgaver, hvorefter de pågældende fordeles på stationerne hvor de skal gøre Tjeneste. … Hvis det kan skaffes, vil man udstyre dette Personale med Staalhjelme og Armbind. …

Kilde: Mødereferat af 24. august 1940, Det civile Luftværns arkiv, opbevares på Kolding Stadsarkiv