1942 – Amtet vil støtte kommunale beskæftigelsesarbejder

I stedet for selv at sætte større arbejder i gang

I et møde den 23. oktober har Vejle Amtsråd til støtte af sognekommunernes bestræbelser for afhjælpning af arbejdsløsheden vedtaget til at tilbyde de sognekommuner i amtsrådskredsen, der i 1942-43 sætter arbejder i gang efter loven af 30. marts 1942 (f.eks. mindre vejarbejder, sportspladser og andre jordarbejder) et tilskud på 16½ pct. af den udbetalte arbejdsløn.

I samme måde vedtoges det, under hensyn til den betydning for arbejdsløshedens bekæmpelse. Plantningsarbejder kan have sognekommunerne, at tilbyde de sognekommuner i amtsrådskredsen, som vil erhverve passende arealer til beplantning, et tilskud på 16½ pct. af udgiften til arbejdsløn, der medgår ved sådan beplantning.

Andragender om tilskud indsendes til amtsvejinspektøren. Udover denne støtte vil amtsrådet fremdeles som forhen yde et tilskud på 10 pct. – for broarbejder dog 15 pct. – til udgiften til sognekommunale vejarbejder såsom anlæg af nye biveje og broer, bakkeafgravninger, udretning af vejsving m.v., ligesom amtsvejvæsenet ved almindelige vedligeholdelse gratis vil stille tromler og andre vejmaskiner til rådighed for kommunerne, såfremt brændstof kan fremskaffes, og betale en del af lønnen til formænd og maskinførere, ligesom der vil blive ydet gratis teknisk assistance ved vej- og broanlæg, anlæg af sportspladser og andre jordarbejder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. oktober 1942

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar