1943 – Hidtil største medlemsfremgang i de danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger

7.500 nye passive og 18.000 nye aktive medlemmer, hvoraf godt 9.000 skytter.

De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger har holdt ordinært repræsentantskabsmøde i Fredericia med den hidtil største tilslutning i foreningernes historie. Ved årsmødets åbning motiverede formanden, folketingsmand Arnth Jensen, foreningens tak og hyldes til Kongen og foreningernes protektor, Kronprinsen. Der afsendtes telegrafiske hilsner, på hvilke der senere indløb genhilsner. Endvidere overrakte formanden foreningens hæderstegn til overretssagfører Moltke-Leth, København.

Den hidtil største fremgang i medlemstallet

I sin beretning gav formanden en oversigt over baggrunden og vilkårene for arbejdet i det forløbne år. Dette har bragt den hidtil største fremgang i tilslutning af medlemmer, nemlig ca. 18.000 af nye aktive og ca. 7.500 nye passive medlemmer. Det samlede medlemstal pr. 1. april 1942 var 159.633. Fremgangen faldt på alle områder. Antallet af skytter var 20.391 (+9.096), gymnaster 22.409 (+2.132), idrætsfolk 30.304 (+4.371), børn 16194 (+2.549) og passive medlemmer 69.585 (+7.577). Fremgangen er fortsat i den forløbne del af indeværende beretningsår.

Formanden rettede en tak til alle sider, hvorfra man havde mødt støtte og medarbejderskab til Forsvarsministeriet, til Indenrigsministeriet og forøget statstilskud og bevillinger til leder- og instruktionskursus til de offentlige myndigheder, Gymnastikhøjskolerne m.fl. Blandt vort lands ungdom er der lyst og vilje til at tage del i vort arbejde, og med glæde og tak mærker vi den stadig øgede forståelse og hjælp fra de ældres side. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar