1942 – Solgte for et par tusinde kroner rationeringsmærker

Den tidligere straffede handelsmand Holm, blev om aften den 3. august 1942 anholdt i Vejle af Kolding Kriminalpoliti, som førte Holck til Kolding, hvor han den efterfølgende eftermiddag skulle fremstilles i kriminalretten.

Sagen handler om, at Holm skulle have solgt for et par tusinde kroner rationeringsmærker til en mejeribestyrer Jensen i Kolding, som allerede er fængslet i sagen. Kriminalpolitiet mener, at der er flere implicerede i sagen.

Kilde: Lolland-Falster Social-Demokrat, 4. august 1942, side 5

1942 – Ny anholdelse i Centralmejeri-sagen

En handelsmand, der menes at have opkøbt smørmærker for at dække mejeribestyrelsen.

Kriminalpolitiet i Kolding anholdt i aftes en tidligere straffet handelsmand H. P. Holm, Låsbygade i Kolding, i forbindelse med smørsagen fra Centralmejeriet i Kolding. Anholdelsen fandt sted i Vejle, men Holm blev straks overført til Kolding og vil i løbet af dagen blive fremstillet i grundlovsforhør, formentlig for lukkede døre.

Sigtelsen mod Holm går, efter hvad vi erfarer, ud på, at han skal have søgt at opkøbe smørmærker, og det menes, at dette er sket for at dække mejeribestyrer A. Jensens mærkehandel, da Jensen blev klar over, at hans forhold ville blive undersøgt. Holms anholdelse har altså ingen direkte forbindelse med mejeriets forhold, men kun med mejeribestyreren. Centralmejeriets bestyrelse holdt i går eftermiddags møde, hvor det besluttedes snarest muligt at ansætte en vikar til at lede mejeriets daglige drift under behandlingen af sagen mod mejeribestyrer Jensen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. august 1942.

1942 – Kolding-forsvar for provinshavnene

Krav om fyldig repræsentation for provinshavnene i den bebudede kommission.

Da Rigsdagen behandlede loven om udvidelse af Skagens og Frederikhavns havne, blev der fra flere sider fremsat den påstand, at landet har for mange havne og trafikminister Gunnar Larsen bebudede, at der skulle nedsættes en kommission til at undersøge forholdene. Stads- og havneingeniør C. A. Lassen, Kolding, tager nu i Købstadsforeningens tidsskrift til til orde for at forsvare havnene.

Han siger bl.a., at landets store kyststrækning og de gunstige betingelser for havnebygning er en gave fra naturen, som ellers har været karrig over for Danmark med naturrigdomme. Disse naturlige betingelser har kystbyerne søgt at udnytte. I væsentlig grad er bygningen sket ved havnes egne midler. Værdien af 82 danske havne (foruden København og statshavnene) beløber sig til ca. 140 mill. kr. De årlige havneudgifter andrager ca. 10 mill. kr. og indtægten af pladsleje ca. 2 mill. kr.

Når man tager i betragtning, hvilket fortrinligt hjælpemiddel der herved er skabt for handel, industri, søfart, landbrug og håndværk, må det vist erkendes, at det her drejer sig om et beskedent beløb, tilvejebragt ved provinshavnenes egne midler, bortset fra de senere års statstilskud til fremme af beskæftigelsen. Om den bebudede kommission bemærker ingeniøren, at undersøgelsen kun kan være til gavn, forudsat at kommissionen får en alsidig sammensætning, og at dens kommissorium kommer til at omfatte alle vore transportmidler. Statsbanernes fragtpolitik og den mindre skibsfart bør inddrages i undersøgelserne, og det må forventes, at provinshavnene, som i dette forhold bliver den anklagede part, får en fyldig repræsentation i kommissionen.

Han mener, at Københavns Havn må se med beklagelse, at trafikken på provinshavne øges, og bag Københavns Havn står de større rederier, som alle har sæde i København. Under normale forhold vil statsbanerne være interesseret i, at varerne indføres og udskibes i så få havne som muligt, hvorved der bliver de størst mulige jernbanefragter. Repræsentanterne for de byer, der er så heldige at have en stor statshavn, som udbygges og vedligeholdes af staten, har let ved at kræve taksterne nedsat. Det er således stærke kræfter, de kommunale havne har at kæmpe imod. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. august 1942.

1942 – Konservative kvinders udflugt

Tur til Tyrstrupgaard og Brødremenighedens Hotel

Den Konservative Kvindekreds for Kolding og Omegn holder udflugt til Christiansfeld fredag den 21. august. Der går rutebil fra Kolding kl. 11.30 og deltagerne kan så være i Christiansfeld kl. 12.15. En del af medlemmerne vil rimeligvis cykle, og alle deltagerne mødes på Tyrstrupgaard i Christiansfeld, hvor folketingsmand, proprietær Schultz Petersen har givet damerne lov at spise den medbragte mad.

Senere bliver der en lille rundtur i Christiansfeld, og damerne samles derefter “hos Stricker” på Brødremenighedens Hotel, hvor der serveres kaffe, og hvor folketingsmand Schultz Petersen taler. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 2. august 1942.

1942 – Utilfredshed med erstatningerne for bombeskaderne i Tønder

Selvrisikoen er for stor.

Vurderingen af bombeskaderne i Tønder er endnu ikke nær tilendebragt. Mange hjem har lidt skade på deres indbo enten under den ene eller anden form. Glasstumper fra knuste ruder har ødelagt møblerne, skåret betrækkene i stykker på polstermøbler og ødelagt sengetøj, og der er sket mange andre skader. Efterhånden som vurderingen skrider frem, viser det sig, at de erstatninger, der til sin tid kan fås udbetalt ikke nær dækker tabene. I loven om krigsforsikring af privat indbo hedder det i paragraf 5 blandt andet:

Af sin samlede skade bærer den enkelte skadelidende selv indtil 3 pct. af værdien for skaden af samtlige ham tilhørende af forsikringen omfattende genstande. For skader under 50 kr. ydes ingen forsikring. Denne bestemmelse betyder et hul i loven, skriver ‘Hejmdal’. Det har mange borgere i Tønder erfaret. Flere af de skadelidte har forhøjet deres brandforsikringssum for indbo på grund af de stigende priser på alle ting. Denne forhøjelse betyder i dag et tab for de skadelidte. Bladet nævner nogle tilfælde. En af de skadelidte havde forhøjet sin forsikringssum fra 15.000 til 25.000 kr. Der skete en del skader på indboet, og skadens størrelse vurderedes til 850 kr. Af disse 850 kr. skal den skadelidte selv i henhold til den nævnte lovbestemmelse bære indtil 3 pct. af værdien før skaden af samtlige af forsikringen omfattende genstande. Det kan jo kun forstås således, at vedkommende selv skal bære 3 pct. af 25.000 kr. eller 750 kr., altså med andre ord, han får udbetalt 100 kr. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. august 1942.

1942 – Kolding Centralmejeris bestyrer anholdt

Sigtet for overtrædelse af Kriseloven. Fængslet i lukket retsmøde i eftermiddag.

Efter nogen tids undersøgelser har kriminalpolitiet i Kolding i formiddags kl. 11 foretaget en ret opsigtsvækkende anholdelse i en kriminalsag i Kolding. Et kvarter over elleve vendte kriminalbetjent E. Andersen, der har arbejdet med sagen, tilbage til Domhuset med den anholdte, mejeribestyrer A. Jensen. Han sigtes for at have solgt bl.a. smør for fløde til en større konditorvirksomhed i Kolding, og også for ulovlige leverancer uden at modtage mærker til en anden storaftager. Det kan ventes, at sagen vil tage et ret betydeligt omfang, idet ikke blot sælgeren, men også de mennesker, der har afkøbt varerne, vil blive draget til ansvar.

Men også for hovedmanden selv, mejeribestyrer Jensen, kan man vente, at sagen vil udvikle sig og muligvis medføre en udvidelse af sigtelserne. Mejeribestyrer Jensen fremstilledes i eftermiddag i et lukket retsmøde og retsmødets afslutning begærede politiet ham fængslet. Mejeribestyrer Jensen blev knyttet til det nyoprettede Centralmejeri, der trådte i drift så sent som i december måned forrige år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. august 1942.