1940 – Fra byrådsmødet i går

Fra møde i Kolding byråd den 5. februar er det oplyst at “Statens Luftværnsinspektør siger, at vort Luftværn skal op på 10 kr. pr. Indbygger, d.v.s. ca. 250.000 kr.”.

Byens økonomi er stram, men dette skyldtes i første Række det forrige – borgerlige – styre, hvis gæld og forsømmelser Socialdemokratiet måtte overtage.

Ejnar Christensen, socialdemokratisk byrådsmedlem, 5. februar 1940

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 6. februar 1940

1940 – Krigsvanskelighederne

Lad os håbe, at der i det nye år må skabes og yderligere udbygges forståelse blandt fiskerne af betydningen af stærkere sammenslutning om andelsbevægelsen … Da kan muligvis lidt at det vindes, som tabes ved de vanskeligheder, krigen bringer os, og disse vanskeligheder er desværre mange: det værste er den fare, der lurer på søens pligttro folk ved det djævelskab, havet gemmer.

… Den farefulde sejladt, som bl.a. også vore eksportskibe har, bevirker unormal tilførsel til England. Nu går 2-3 skibe på en gang, og det vil sige, at hvad før fordeltes daglig, nu kommer 1-2 gange om ugen, og fiskeriprodukterne har under den lange overfart tabt betydelig i værdi som slagsvare. Åleeksport til England har i efteråret været helt umulig under disse forhold. …

Landstingsmand Severin Hansen, uddrag af læserbrev, 5. februar 1940

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 5. februar 1940

1940 – Grindsteds Museumsforenings Finlandsmøde

Grindsteds Museumsforenings havde i torsdags (1. februar 1940) indbudt til Finlandsmøde på Grand Hotel i Grindsted. Det var foreningens formand, amtrådsmedlem L. P. Jensen som bød forsamlingen velkommen, derefter fik skolebestyre Futtrup fra Grindsted ordet, han holdt et foredrag om Finland og sagde bl.a.

Efter den tyske racelæres principper, så er finnerne ikke et nordisk folk, men derimod et folk, som er kommet langt inde fra Asien, hvorfor de over Centraleuropa er vandret til Finland. I Finland har finnerne været udsat for tryk østfra helt fra det 12. århundrede. De afviste trykket og selv om folket var uhyre fattigt, så beholdt de frimandskår frem for at bøje sig ind under noget åg.

Studere man finsk historie … viser det sig, at finnerne har fået påvirkning fra vest og ikke fra Rusland. Kristenkommen kom først som den græsk-katolske, men siden som romersk-katolsk i lighed med de øvrige skandinaviske lande. Da reformationen kom, skete det på samme måde i Finland som i det øvrige Skandinavien. Det beviser, at Finland har fællesskab med Norden.

… Finland er gennem nordisk samarbejde levet ind på siden af os, vi skal huske, at landets nordiskhed er bevist ved det kulturelle fællesskab.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 3. februar 1940

1939 – Det store fredsmøde i Kolding i aftes

Der var fuldt hus, og fem talere fremhævede på det smukkeste måde mødets motto “Neutralitet, fred, ansvar”.

Det store fredsmøde i teatersalen i Kolding i aftes forløb på smukkeste måde. Der var fuldt hus og tilhørerne var stærkt grebet af de alvorlige og varmtfølende ord, der kom fra de fem talere. På indbydernes vegne båd landsretssagfører Juhl velkommen og gav ordet til provst Roesen, der udtalte:

Baggrunden for dette møde er den ånd, der råder i verden. Der hersker en atmosfære af løgn, som indåndes gennem avisernes telegrammer. Krig lever af løgn og imedens går en bølge af stille fortvivlelse gennem folkene i den gamle kristenhed og der siges “Hvor kan Gud tillade dette? Kristendommen har spillet fallit!” Som om Gud havde noget med dette at gøre. Spørgsmålet må være: Hvorfor er folk kommet ind i denne forbandelse? …

Kilde: Uddrag, Jydske Tidende, 9. december 1939.

1939 – Generalforsamling i Forsvarsbrødrene

Forsvarsbrødrene afholdt i går deres ordinære halvårlig generalforsamling i havesalen i Industriforeningen. Forsamlingen var præget af krigen ude i Europa.

Vi håber, at det også denne gang må lykkes kongen at holde vort land udenfor krigens rædsler. Vi ligger jo udsat, og vi er ikke udenfor fare. Det er vort håb, at vi må komme frelst igennem.

Danselærer Michael Madsen, formand for forsvarsbrødrene

Foreningen har på nuværende tidspunkt 4 æresmedlemmer og 936 medlemmer, hvilket er en fremgang på 16 medlemmer, siden starten af året. Det er ikke længe siden at foreningen fejrede sit 60års jubilæum.

Kilde: 24. oktober 1939, side 4, kolding Folkeblad

1939 – Fødselsdag: 80år

En gammel kendt slider i Nørre Bjert, Karl Pedersen, fylder på torsdag 80år, han er trods alderen stadigt rask og ung af sind, ja læs selv hvad han siger:

Jah, det maa vel være 80 Aar, siden jeg blev født i Nakskov Landsogn paa Lolland. Allerede som 14aarig kom jeg her til Bjært som Tjenestedreng. Det var haarde tider dengang for tjenestedrenge. Jeg tjente rundt omkring i sognet, mange aar i hver plads, og så en dag gik det mig som det jo paa den tid gik saa mange.

Længselen efter Amerika, det forjættede land, vaagnede i mig. Jeg tog til Amerika. Hvad jeg drømte om? Ja-h hvad drømmer man om i den Alder, 22 aar?. men da jeg var der, da det skulde vise sig om drømmen kunde blive virkelighed, brast den. En sommer – jordarbejder – hjem igen!

Jeg fandt ikke guld i jorden! Jeg kom hjem til mit sogn igen, her var bedre at være. Og saa, ja saa blev jeg gift med Dora der, det er jo 53 aar siden. Vi fik vort hjem, der bandt mig, naar længselen efter Amerika engang imellem vaagnede igen.

Når man spørg gamle Pederen om hans indstilling til livet, så svare han: ”Bliv hvor du er, vær saaden i din færden, at folk er tilfreds med dig, vær ærlig, frem for a’t(alt red.), gør din pligt.”

Petersen selv er overbevist om han let bliver 100år, han har aldrig fejlet noget og føler sig stadigt frisk: ”De spørg om jeg føler mig gammel. Min generation, det er en generation! Sikke’n ungdom jeg har været med til! Dengang var der ungdom!

Forbehold: I indlægget er der skrevet Karl Pedersen fylder rundt på torsdag, havde det været i 2019 havde det været i morgen lørdag.

Kilde: Kolding Folkeblad, 13. september 1939