1943 – Dysenteri-dødsfald i Kolding

Lille Christiansfeld-pige død på sygehuset

For nogle dage siden blev en lille pige, den 13-årige Ingeborg Selch, datter af arbejdsmand Selch, Christiansfeld, overført fra Sct. Hedvigs Klinik i Kolding til Kolding Sygehus’ medicinske afdeling, og her konstaterede man, at hun var angreben af dysenteri. Hendes tilstand forværredes, og efter nogle dages ophold på Kolding Sygehus indtrådte døden.

Overlæge Nielsen oplyser på vor forespørgsel, at han kun har kendskab til dette ene tilfælde, så der kan ikke på nogen måde tales om en epidemi. Det er ikke fastslået, om sygdommen har været af samme specielle art som tilfældene i Aarhus. Overlægen indskærper i anledning af dødsfaldet betydningen af gennemført renlighed […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. august 1943.

1943 – Politiet i Vejle siger stop

Henstillingerne og advarslernes tid er forbi

Der var i aftes påny optøjer i Vejle. Der skete overfald på gaden, og der var opløb her og der, selv om det heller ikke denne gang var af alvorlig karakter. Således hedder det i en redegørelse, som politimester Schmidt i dag har fremsat overfor bladene i Vejle.

I aftes blev der udsendt en højtalervogn, der manede vejlensere til ikke at deltage i opløb, men gå roligt hjem. Trods en efter vor mening hensynsguld optræden, hedder det videre i redegørelsen, blev der i aftes to gange slynget sten mod politiet, medens højtalervognen med den rolige og fornuftige formaning blev modtaget med hujen og piften i fingrene. Naturligvis kan vi ikke finde os i en sådan holdning. Nu er det gadedrengestreger, der foregår i byen, og det vil vi ikke finde os i. Henstillingernes og advarslernes tid er forbi. Urostifterne og alle nysgerrige må være klar over, at politiet er nødsaget til at sætte ind med alle sine magtmidler for at skaffe ro i byen. Vil man ikke rette sig efter vore advarsler, må de pågældende tage skade for hjemgæld. Nu må det være slut. Jeg er forvisset om, at alle gode borgere er enige med mig heri. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. august 1943.

1943 – Arbejdet genoptaget i Fredericia

Udgangsforbud om aftenen for unge under 18 år

Fredericia har oplevet to dages generalstrejke, skriver Fredericia Dagblad i dag. Begivenhederne tog deres begyndelse i en række alvorlige uroligheder på gaderne mandag aften, hvorunder flere personer blev sårede, så de måtte under lægebehandling. Fra tirsdag morgen hvilede alt arbejde i byen, ligesom samtlige butikker lukkede. I løbet af tirsdagen blev der gjort flere forsøg på at bilægge konflikten. Bl.a. holdtes et stort borgermøde på stadion. her blev der formuleret nogle krav, som senere af myndighederne forelagdes den tyske værnemagt. Forhandlingerne i dagens løb resulterede i, at der om aftenen blev udsendt meddelelse om, at De samvirkende Fagforbunds Fællesbestyrelse havde godkendt det opnåede resultat, og man opfordrede alle til at genoptage arbejdet onsdag morgen.

Imidlertid kom det på ny tirsdag aften til alvorlige episoder i gaderne, og på ny blev kvæstede mennesker kørt på sygehuset. Resultatet af disse begivenheder blev, at generalstrejken fortsattes onsdag. Om formiddagen forsøgte en flok demonstranter at standse arbejdet på banegården, men blev forhindret heri af politiet, der havde fået store forstærkninger både fra Aarhus og Sønderjylland. Onsdag eftermiddag blev Byrådet sammenkaldt til et ekstraordinært lukket møde, hvor borgmesteren redegjorde for situationen. Et udvalg nedsattes til nærmere forhandling med værnemagten, og her blev der truffet den ordning, at de tyske soldater ikke måtte forlade deres kvarter i går, samt at de i de kommende tre dage skulle blive i deres kvarterer fra kl. 19, og endvidere skulle politiet udstede et udgangsforbud for børn og unge mennesker under 18 år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. august 1943.

1943 – Troldhedebanen har 400.000 kr. i overskud

Troldhede-Kolding-Vejen jernbanes bestyrelse har holdt møde, hvor formanden, grosserer J. P. Jensen, Grindsted, fremkom med meddelelser om banens økonomiske forhold i 1941-42. Overskuddet har været 396.000 kr. Det er de store brændselstransporter der har givet det store overskud. Regnskabet balancerer med 2,1 mill. kr. Gods- og kreaturfordringen har givet 1.781.000 kr. mod budgetteret 820.000 kr., altså en fordobling. Passagerbefordringen har givet 255.000 kr. mod budgetteret 160.000 kr.

Udgifterne er naturligvis også steget, brændselsudgifterne således med 120.000 kr. til 439.000 kr., lønninger med 64.000 kr., til 163.740 kr., administration med 8.300 kr., til 44.800 kroner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. august 1943.

1943 – Nu køres der korn ind på Koldingegnen

Negene har ikke været gennemvåde og bliver hurtigt tørre

Efter 14 dages regn har vi nu været fri for nedbør i halvanden dag. I går holdt det tørvejr, selv om der var skyer på himlen, men i dag skinner solen, barometret holder sig oppe, vinden er vestlig med en streg til fuldmåne, alt sammen god periode til høstarbejdet.

I dag er der rigtig kommen gang i indkørslen af kornet. Fra alle marker kører svingende høstlæs hjem til landsbyer, gårde og huse. Alle er i arbejde, og der er nok at gøre. Mange traver må væltes om på siden med roden mod vinden eller skilles ad, før negene er helt tjenlige til at køres hjem, ja, egentlig bliver kornet først rigtig tjenligt i morgen, siger forpagter Lunden, Dyrehavegaard – vel og mærke, hvis vejret holder. Men man tør ikke lade et så forholdsvis fint høstvejr, som det er i dag, gå fra sig. Jo længere man kommer hen på året, desto vanskeligere er det at få kornet tørt. Holder vejret sig tørt en halv snes dage, kan det meste af høsten komme af marken i august måned, og så er man egentlig ret tidligt færdig. I fjor begyndte man på Dyrehavegaard at meje den 18. august, altså som i dag, og m an fik først indhøstet den 7. oktober. Så galt synes det altså ikke at skulle gå i år. Regnen har indtil nu kun gjort ringe skade. Naturligvis har det ikke kunnet undgås, at dårligt opstillede eller omblæste neg, som ligger på jorden, har spiret, men ellers er negene ikke blevet gennemvåde, og bliver hurtigt tørre […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. august 1943.

1943 – Koldings 37. luftalarm

I den månelyse nat fik Kolding sin 37. luftalarm, der varede fra kl. 0.31 til 1,35, fire minutter mere end en time. Alle skolebørnene, der netop er begyndt på skolegangen efter ferien, var sikkert glade for de sidste 4 minutter, for det betød for dem, at de måtte sove en time længere i morges.

De øvrige byer her omkring havde luftalarm på omtrent samme tid, Vejle ventede dog en snes minutter med at blæse folk i kælderen, men afblæsning indtraf samtidig med Koldings. Hele sydkyske distrikt havde luftalarm, Esbjerg endda hele to gange fra 23.55 til 1.37 og igen fra 2.55 til 3.58. Dermed nærmer Esbjerg sig stærkt et jubilæm, idet det var luftalarmerne nr. 96 og 97 […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. august 1943.

1943 – Sabotage på statsbanernes pumpestation

Lunderskov 13. august 1943 sabotage på statsbanernes (DSB) pumpestation.
Pumpestationen i Lunderskov i dag. Billede: Kolding Stadsarkiv, link

I Lunderskov har der været sabotage på statsbanernes pumpestation i byen. To små bygninger står tilbage som ruiner efter de brændte, det meste af tagene mangler og glasvinduerne er smadret.

Mon det er den eller de samme gerningsmænd, som i går forsøgte på at lave en ildspåsættelse, hos en mekaniker i Lunderskov?

Kilder:
Billedetekst, Kolding Stadsarkivs billedsamling (Se: https://arkiv.dk/vis/2210119 og https://arkiv.dk/vis/2210214)

1943 – Endnu er der asfalt nok til vedligeholdelser

Asfalten fra vejen i Viuf blev smeltet om og anvendt igen

Den kraftige rationering også af vejmaterialerne har bevirket, at man flere steder nu er gået over til at hugge den gamle asfalt op fra veje, som alligevel er kommet i en sådan forfatning at de skal have en helt ny overfladebehandling for at blive til vej igen, og sende asfalten til fabrikkerne for at blive omsmeltet og derefter på ny taget i brug. Denne måde af skaffe sig de nødvendige vejmaterialer på er således meget udbredt på Sjælland, og den har også begyndt at finde anvendelse i Sønderjylland.

Vi har talt med amtsvejassistent Buch-Larsen, Kolding, for at høre, om man har interesse for noget sådant, men det synes ikke at være tilfældet, og foreløbig mener hr. Buch-Larsen at være i stand til at klare sig med de tildelinger af tjæreemulsion og tjærede skærver, der bliver ham tildelt. Kun i et enkelt tilfælde har vi benyttet det. Det var ved vejarbejdet i Viuf, hvor vi sendte det ophuggede vejmateriale til Fabrikken Phønix i Vejen – ikke for at få noget i gen, men fordi det kunne anvendes, siger vejassistenten. Vi klarer os med de tildelinger, vi får til vedligeholdelserne, og meget andet arbejde er der ikke. Jeg må sige, at de erstatninger, vi får for asfalten, er ganske udmærket og i øvrigt også fuldt ud anvendelig ved nye veje, det så vi ved overføringen i Børup, der blev færdig for et års tid siden. Den ligger lige så godt i dag, som da den blev lagt an. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. jul 1943.