Boguddrag: Kolding Arbejderforenings Byggeforening

Afskrift fra ”Kolding som Andelsby”, af Ove Friis, udgivet på Det danske forlag, 1942.


Kolding Arbejderforenings Byggeforening er stiftet allerede den 17. september 1876 og er indregistreret som et andelsselskab.

Foreningens formål er at sætte dens medlemmer i stand til med tiden selv at kunne erhverve et hus, og det foregår på følgende måde: Foreningen modtager ugentlige indskud fra medlemmerne. Disse indskud forrentes med samme beløb, som sparekassen for Kolding og Omegn til enhver tid giver som indskudsrente.

Når foreningen har modtaget så mange indskud, at der kan bygges, lader foreningen opføre et eller flere huse, ligesom pengene tillader det. Foreningen ordner alt det fornødne med pengesagerne. 1. Prioritet er gerne et kreditforeningslån, 2. Prioritet er gerne et Hypotekforeningslån, og de penge, der skal bruges derudover, lader foreningen stå i ejendommen som 3. prioritet. Der foretages så lodtrækning mellem medlemmerne om, hvem der har ret til at leje huset. Hvert medlem deltager kun med een andel i lodtrækningen, uanset om et medlem eventuelt har tegnet flere andele. Lejeafgiften, som et medlem, der har erhvervet ret til at leje et af foreningens ejendomme, skal betale, fastsættes af bestyrelsen i forening med to taksationsmænd valgt af generalforsamlingen.

Foreningen beholder de opførte huse som ejendom og under sin kontrol indtil 10 år efter den over dem stedfundne lodtrækning. Derefter (eller eventuelt før, dersom der kan træffes overenskomst med bestyrelsen derom) overgår ejendommen til medlemmet som dettes ejendom, og de penge, medlemmet til den tid har stående på sin konto, fragår i ejendommens pris.

Dersom et medlem ønsker at udtræde af foreningen inden 10 års medlemskab, får man udbetalt 7/8 af sine indskud, den resterende 1/8 beholder foreningen. Efter 10 års medlemskab er man berettiget til at få det fulde beløb udbetalt ved udmeldelse.

Alle kan optages som medlemmer i foreningen. Foreningens medlemstal er i dag ca. 200, og foreningen har i den tid, den har virket, ladet opføre ialt 52 ejendomme. De sidste tre år har foreningen ikke ladet opføre huse, da man inden for bestyrelsen har ment at det burde vente til tiderne bliver bedre; men man råder over ca. 20.000 kr., så det er meningen, at der skal bygges igen, så snart der bliver mere stabile forhold.

Desuden har foreningen i årenes løb opsamlet en reservefond på ca. 20.000 kr.. I foreningens love står der, at dersom foreningen nogensinde måtte få så stort et overskud, at den uden fare for foreningens virksomhed ser sig i stand dertil, skal bestyrelsen lade opføre en eller flere ejendomme, i hvilke ældre og svagelige medlemmer kan få fribolig eller i hvert fald bolig for en billig leje. Foreningens formand har siden 1933 været klaverstemmer Jacob Hansen.


Afskrift af B. Sørensen, krigendagfordag.dk, januar 2021