Boguddrag: Kolding og Omegns Brugsforening

Afskrift fra ”Kolding som Andelsby”, af Ove Friis, udgivet på Det danske forlag, 1942.


Som det er gået i de fleste byer, varede det også temmelig længe, inden der blev oprettet en brugsforening i Kolding, idet dette først skete i 1904.

Man begyndte at handle den 1. maj 1904 i Låsbygade, samme sted som brugsforeningen ligger endnu. Ved starten var der indmeldt 93 medlemmer, og omsætningen var i foreningens første otte måneder 11.000 kr. I 1929 var omsætningen oppe på 260.000 kr., og i 1941 var omsætningen 681.000 kr., og medlemstallet oppe på 1300. I de første år, foreningen virkede, hæftede medlemmerne solidarisk, men dette er man senere gået bort fra. I stedet for skal hvert medlem nu tegne en andelskapital på 100 kr., som indbetales ved, at der af hvert års overskud indbetales en fjerdedel til andelskapitalen, indtil denne for hvert medlem har nået 100 kr. Andelskapitalen forrentes med 4 %.

Lige siden brugsforeningens start i 1904 har man for at imødekomme medlemmernes ønske udbragt varerne. I den første tid foregik vareudbringningen med en trækvogn for senere at afløses af et hestekøretøj. Som hestekøretøjets afløser skaffede brugsforeningen selv en varebil, men under de nuværende forhold er hestekøretøjet atter kommet til hæder og ære. At det ikke er en helt lille post, der medgår til vareudbringningen, ser man af sidste års regnskab, i det udbringningen har kostet 12.500 kr., men når man hører, at der i 1941 blev solgt 25.000 kg havre- og byggryn, 78.000 kg sukker, 72.000 kg mel og for 25.000 kr. brød, for blot at nævne nogle tal, og hovedparten af disse varer er bragt ud til foreningens medlemskreds, der spænder vidt omkring, forstår man bedre, at posten til vareudbringningen er så stor.

For at undgå udbringning af varer over de lange afstande og for eventuelt at hverve nye medlemmer oprettedes der i 1920 en filial på Stejlbjergvej, men filialens omsætning svarede ikke til, hvad man havde ventet, hvorfor bestyrelsen besluttede at nedlægge filialen igen, og dette skete da i 1923. I de senere år har der dog atter været tale om at få oprettet filial i den sydlige del af byen; men spørgsmålet er under de nuværende forhold stillet i bero, bl.a. fordi det vil være vanskeligt at skaffe flere varer.

Der er, forårsaget af den stærke stigning i omsætningen, flere gange foretaget udvidelse og ombygning af brugsforeningens lokaler; således blev der i 1919 foretaget en ret omfattende ombygning og udvidelse og nu sidste i 1938, og som følge deraf er brugsforeningens lokaler i dag fuldt ud moderne og tidssvarende indrettet.

Hvad brugsforeningens økonomiske forhold angår, råder foreningen nu over en egenkapital på ca. 200.000 kr. eller 65 % af balancesummen, så den således ligger over gennemsnittet for hele landet med hensyn til egenkapital.

Indenfor foreningens bestyrelse og ledelse har der ikke været megen omskiftelse. Som foreningens formand har Hospitalsforstander Soll fungeret lige fra foreningens start i 1904 til 1936, da han afløstes som formand af gartner Lemning, der også har siddet i bestyrelsen lige siden 1904 og nu til 1942, hvor bestyrelsen, efter at Lemning selv trak sig tilbage, valgte kontorist Charles W. Jensen til formand. Som foreningens daglige leder har uddeler J.P. Jensen virket ligeledes siden foreningens start.

Der er for tiden beskæftiget 16 personer i brugsforeningen.


Afskrift af B. Sørensen, krigendagfordag.dk, januar 2021