1939 – Nødlanding i Lunderskov

I går ved halvtre tiden om eftermiddagen fik en af hærens flyvemaskiner, ført af underkorporal Møller, motorstop, da den befandt sig over Lunderskov.

Føreren udså sig en landingsplads på Skovgaards marker, tæt ved Skanderup Kirke. Landingen foregik glat. Efter en halv time ankom en løjtnant og mekaniker fra Esbjerg, men flyveren kan først repareres når der kunne fremskaffes reservedele fra København.

Natten over satte militæret en vagt til at bevogte flyet. I formiddags blev Falck tilkaldt for at være behjælpelig med og få kørt flyvemaskinen ned på banegården, hvor den blev sat på en jernbanevogn.

Kilde: Militærmaskine med motorskade gaar ned ved Lunderskov, 26. september 1939, Kolding Folkeblad

1939 – Benzin Eksplosion på Kolding Havn

Lidt før klokken 17 hørtes en kæmpe eksplosion, der var så kraftig at den kunne høres i hele Kolding og helt ud til Seest. Braget kom fra en benzintank, der under en reparation eksploderede på havnen.

Ved et under slap smeden Evald Nielsen (Agtrupvej) med forbrændinger i ansigtet da han blev slynget væk fra tanken.

Allerede for et års tid siden havde man på Dansk Olieimport opdaget, at der var utætheder i en 30 kubikmeters salgs-tank ved kontoret. Tanken blev fyldt med vand, for at undgå eksplosionsfare ved en senere svejsning.

I går ville firmaet lade tanken reparere, der var sendt bud efter Firmaet Jensen og Larsens Folk og tanken tømt for vand. Smed Evald Nielsen havde sænket en flagermuslygte ned i tanken, for at se om der var farlige luftgasser, det gav omgående resultat. Der lød en voldsom eksplosion, og der stod meterhøje flammer op i luften.

Evald Nielsen er af Falcks Ambulance kørt til sygehuset, hvor han skal tilbringe natten.

Kilde: Benzintank Eksplosion paa Kolding Havn, Kolding Folkeblad, side 4, 26. september 1939

1939 – Lejligheder i Kolding

Der var i går rejsegilde på direktør Anton Christensens store nybygning Solgården på Fynsvej. En del af lejlighederne er allerede lejet ud, alle lejlighederne skal være færdig til april flyttedag.

Anton Christensen er godt tilfreds, “Det gode vejr, der har været hele sommeren, har bevirket, at arbejdet er gået fint og programmæssigt hidtil“.

I statistiske efterretninger oplyses det, at der pr. 1. juli 1939 var 288 lejligheder under opførelse i Kolding, fordelt over 53 ejendomme. Til sammenligning var Fredericia i gang med at opfører 136 lejligheder.

Kilde: Kolding Folkeblad 21. september.
Rejsegilde på Solgaarden, Kolding Folkeblad 23. september.

1939 – De spritdrevne biler

Interessen blandt bilejerne er stor og allerede nu har Motor Company i Låsbygade omdannet tre vogne, så de køre på sprit.

Der er indgivet flere ordre til firmaet, hvor direktør Christensen i aftes udtalte, at man havde opnået gode resultater, det har vist sig, at små vogne kan køre 10 kilometer på en liter sprit, medes de normalt kører 14 kilometer på en liter benzin.

Der er intet unormalt at mærke under kørslen med de spritdrevne biler, og kører ifølge direktøren helt igennem upåklageligt. Der er dog den hage, at en liter benzin i øjeblikket koster 33 øre, så er prisen på en liter sprit 64 øre.

Kilde: De spritdrevne Biler, 24. september 1939, jyske tidende

1939 – Sukkerrationeringen

Fra begyndelse af oktober vil sukkerrationeringen træde i kraft. Der vil blive uddelt sukkerkort, udstedt for tre måneder ad gangen. Der gives 2½ kg sukker for en person pr. måned, plus 1 ekstra kilo til syltning. Der foreligger endnu intet om tildelingen til børn, det er uvist om de får fuld ration.

Faren for kafferationering er endnu afblæst, der er tilstrækkeligt med kaffe her i landet til ca. et halvt års normalt forbrug, der er ligeledes bestilt betydelige kaffepartier udefra. Der er dog vedtaget en indstilling til handelsministeren om, at der udstedes forbud mod salg af rå samt uformalet kaffe til private.

Kilder: Kolding Folkeblad 23. september.
Kolding Folkeblad 21. september.

1939 – Kommandostation til 5.813 kr.

Det civile luftværn holdt igen i går møde.

De tre flag på hustagene er nu færdige, og projektørerne er ved at blive opstillet.

Der forelå planer og overslag fra ingeniør Thomsen til indretning af kommandostation i den højere Almenskole til 5.813 kr., der foreløbig vil være at afholde af Kolding Kommune. Den væsentlige del heraf forventes refunderet af Staten. Indrettelse af Afsnitskommandostationen i den sydlige bydel skal ligeledes projekteres af ingeniør Thomsen.

Man drøftede planen om indretning af sorteringsstationer og afvaskningsanstalter. Den endelige bestemmelse herom vil først blive taget i et senere møde.

En godkendt plan vedrørende husvagtordningen forelå. Der vil i et møde, som afholdes i næste uge, af politimesteren blive forelagt et udkast til en kundgørelse vedrørende husvagtordningen.

Det blev endvidere vedtaget at etablere luftværnssamariterkursus.

Kilde: Jydske Tidende, 22. september 1939

1939 – Soldaterhjem i Vonsild

På initiativ af Indre Mission i Vonsild og kaptajn Kristiansen er der oprettet soldaterhjem i Vonsild Missionshus for de knap 200 indkaldte, der endnu er indkvarteret i Vonsild Sogn.

Onsdag aften åbnede hjemmet med en festlighed. Over 100 soldater havde bænket sig ved kaffebordet, da formanden for Soldatervennerne i Vonsild, snedker Arne Hansen, bød velkommen og bad soldaterne tage mod Hjemmet her med dets rettigheder og regler.

Pastor Dalby Petersen, Taps, tog derefter ordet og talte ud fra Efeserbrevet om, hvorledes krigerens åndelige udrustning også må være i orden for fårene.

Efter kaffebordet læste formanden for Soldatervennerne i Kolding-kredsen, lærer Madsen, Gjelballe, smukke træk fra soldaterlivet i jydsk dialekt. Kaptajn Kristiansen tog derpå ordet og takkede alle, der havde medvirket til oprettelsen af soldaterhjemmet.

Aftenen sluttede med en andagt ved lærer Madsen.

Kilde. Jydske Tidende, 22. september 1939

1939 – Husvagtordningen i Kolding

Hver ejendom indenfor pulterkammerrydnings områderne skal have husvagt og mindre brandslukningsudstyr. Planen for en husvagtsordning er nu af ministeriet blevet endelig godkendte, der må snarest forventes en bekendtgørelse fra politiet om planerne.

Brandinspektør Bach(•), der er en del af det civile luftværn, kan om enkeltheder i ordningen fortælle til folkebladet

Der skal være en husvagt, eller rettere, en leder og en medhjælper, i praktisk talt enhver ejendom indenfor det område, der omfattedes af pulterkammerrydningen. Under en luftværnstilstand skal disse husvagter naturligvis være på deres post, og der skal til hver ejendom anskaffes et mindre brandslukningsudstyr, der skal stå på loftet. Dette udstyr omfatter bl.a. en kasse med sand, en spand til vand, en svaber o.lign.

Hvem skal betale udstyret?

Det skal husejeren, og da husvagtordningen er lov, er der ingen vej udenom. Men vi vil søge at lempe kravene, således at udgiften bliver den mindst mulige.

Hvor mange husvager regnes der med?

7-800, der vil blive holdt et par instruktionsmøder for disse husvagter i den nærmeste tid, og her vil der blive givet besked om deres pligter og opgaver.

Kilde: Husvagtordningen i Kolding, 22. september 1939, side 4, Kolding Folkeblad