1940 – Kampen mod sædeligheds forbrydere

En statistik vedrørende kriminaliteten i hovedstaden har vist at kriminalitet er dalende, dog med undtagelse af sædelighedsforbrydelser imod småbørn, hvor der i 1939 var 694 anmeldelser.

Disse lovovertrædelser indtager en særstilling på grund af de særlige kræfter, der forårager forbrydelsen, i det en frihedsberøvelse som straf efter al sandsynlighed ikke vil have nogen som helst gavnlig indvirkning. Som samfundets eneste effektive våben råder man derfor for tiden kun over den legale kastration. Lovhjemmelen for denne operation har netop bestået i 10 år, hvorfor man nu er i stand til at give en oversigt over de opnåede erfaringer.

Der er i det forløbne tiår opereret ialt 190 personer, hvoraf en kvinde. … redegørelse i “ugeskrift for læger” udarbejdet af professor Knud Sand.

– Det har vist sig, at Kastrations ansøgningerne kommer fra alle sociale lag i samfundet, og hvad alderen angår flest i alderen 30-40 år. Selve antallet af ansøgere har været stærkt stigende i det sidste femår. Den ofte udtalte frygt for, at patientens helbred vil lide varigt mén, synes ikke at have noget på sig. Det fremgår af undersøgelserne, at de opererede tværtimod ofte er ved et betydeligt bedre almenbefindende, og at det sjældent indtræffer så synlige forandringer i legemsbygningen, at de ikke ganske upåagtet og ugeneret kan passe deres daglige arbejde.

Størst resultat har man haft ved operation af direkte åndssavge, hvoraf flere endda havde gjort sig skyldige i alvorlige lovovertrædelser. – 25 kastrede åndssvage er blevet delvis selverhvervende og 12 helt selverhvervende.

Uddrag fra artiklen Kampen mod sædeligheds-forbryderne, 3. april 1940, Kolding Socialdemokrat

1940 – 1000 tilfælde af sterilisation på fem år

Det er nu fem år siden at loven om sterilisation af åndssvage blev vedtaget i 1935, socialministeriet og overlæger er enige om at loven har virket efter hensigten og uden større vanskeligheder.

Inden en sterilisation afgøres spørgsmålet af et nævn, der er bestående af en dommer, en socialpraktiker, og en under psykiatrien uddannet læge. Henstillingen kommer fra den institution hvor den åndssvage befinder sig, den sendes til socialministeriet sammen med værgens og “i de allerfleste tilfælde også patientens samtykke”.

Der har hos sterilisationsnævnet været 1001 sager, der er afgjort således at operationen er udført i 974 tilfælde, over halvdelen af de åndssvage har været kvinder. Der har været steriliseret 644 patienter fra Østifternes Åndssvageanstalt, 263 fra Den kellerske anstalt, 64 fra anstalten i Ribe og 23 fra anstalten i Vodskov. Over 70 procent af de steriliserende har været i alderen fra 18 til 25 år, 29 henstillinger var om unge under 18 år, en del af disse sager er dog blevet udskudt til nærmere overvejelse.

Steriliseringerne er baseret på to argumenter, enten at samfundshensynet har talt for, at “den pågældende blev sat ud af stand til at få afkom”, eller man har ment at steriliseringen kunne have bedrende virkning på patientens sygdomsforløb.

Kilde: 1000 tilfælde af sterilisation i 5 år, Kol. Socialdemokrat, 15.jan 1940, side 6

Forbehold: Ord og udtryk benyttet i artiklen er hentet fra kildematerialet, ordene er benyttet fordi det giver en mere autentisk indlevelse i meninger anno 1940.

1939 – Barnemorderske er åndssvag

I Kolding kriminalret fremstillede i formiddags fodermesterkonen Johanne Marie Hansen fra Wissingsminde, der i foråret slog sit nyfødte barn ihjel og senere gravede det ned i haven.

I fire måneder har fodermesterkonen været til observation på sindssygehospitalet i Augustenborg, hvorfra hun i går blev hentet til Kolding og igen indsat i arresten.

Overlægen Max Schmidt fra Augustenborg mener ikke fodermesterkonen har er eller har været sindssyg på noget tidspunkt, heller ikke under gerningen. Hun er derimod “åndssvag i middelsvar grad, veg og viljeløs uden hæmninger af nogen art“. Hun har, ifølge overlægens konklusion, ladet sig dominere af hendes ægtemand. Det er tidligere kommet frem at fodermesterkonen har fået tre børn inden hun fyldte 20år.

Overlægen fandt det tilrådeligt, at fodermesterkonen blev indlagt på en åndssvage anstalt og steriliseres. Det vil blive forelagt retslægerådet, sammen med sagen øvrige akter; derefter vil sagen blive forelagt statsadvokaten.

Overbetjent Mains bægerede til dommeren fængslingen opretholdt i tre uger. Dommeren fastsatte fristen til 23. november, efter den tid til sagen komme til behandling ved et nævningeting.

Kilde: Barnemorderske er aandssvag og bør steriliseres, 2. nov 1939, side 4, Kolding Folkeblad

1939 – Svindler med træben

Den tidligere straffede skræddersvend Alfred Riisberg, der i Løgten havde havde plads hos en skræddermester, har narret flere af egnens beboere. Riisberg, der har træben, foregav at han havde fået dette sprængt af ved en eksplosion i Tyskland og nu ventede på erstatning, med den forklaring fik han flere til og låne ham beløb på mellem 40 og 100 kroner, eller betale for frokost.

Anholdelsen af Riisberg skete i går i Hovedgaard, hvor han havde taget plads hos en anden skræddermester. Riisberg blev løsladt i september måned efter et års fængsel for bedragerier i Kolding. Han er nu overført til København.

Den 45årig mand, Sigurd Poulsen, der tidligere har været anbragt på åndssvage anstalt, skal ligeledes i retten i disse dage. Han har bl.a. bedraget Kolding Sømandshjem, og stjålet adskillige hundrede kroner fra budcentraler, hvor han havde været ansat. Han indrømmede selv, han kun tog pladserne, for at kunne stjæle, første gang han blev sendt i byen efter et større beløb, stak han af med pengene. Justitsministeren har bestemt at manden atter skal anbringes på en åndssvage anstalt og forblive der.

Kilde: Han slog plat med sit Træben, Kolding Folkeblad, 31. okt 1939