1943 – Civil dansker skudt, da han anden gang forsøgte at flygte

Anholdt af en tysk militærpatrulje på gaden i Aabenraa

Fra kompetent tysk militær side meddeles:

Natten til fredag den 17. september blev den danske statsborger Rasmus Lund anholdt af en tysk militærpatrulje i nærheden af Callesens Maskinfabrik i Aabenraa, fordi han færdedes på gaden i spærretiden uden at være i besiddelse af passerseddel. På vejen derfra til vagtlokalet standsede patruljen en anden person, der ligeledes færdes på gaden, og undersøgte hans papirer. Lund benyttede denne lejlighed til at foretage et flugtforsøg, men blev straks igen pågrebet og underrettet om, at der ville blive skudt, hvis han foretog yderligere flugtforsøg. Da man lidt efter passerede et gadehjørne, forsøgte Lund på ny at undfly. Den tyske patruljefører forfulgte ham på cykel, opfordrede ham til at standse, og affyrede, da Lund løb videre, et skud efter ham, dog uden at træffe ham. Da den anholdte stadig vedblev at købe, afgaves yderligere tre skud efter ham. Rasmus Lund blev ramt, og styrtede om. Han blev af patruljen bragt til et lokale i Callesens Maskinfabrik, hvorfra han senere blev afhentet i en ambulance. Under kørslen til sygehuset afgik han ved døden som følge af sine sår.

Denne begivenhed viser, at det er overordentligt farligt ikke at rette sig efter de anvisninger, der gives af vagtposter eller patruljer af den tyske værnemagt: De har ordre til at gøre bryg af deres skydevåben, såfremt, mistænkelige personer forsøger at flygte og ikke standser på anråb.

Kilde: Kolding Folkeblad, 18. september 1943.

1943 – Smugkro stormet i Låsbygade

Værten var den tidligere ejer af Hotel Nørrejylland.

I aftes ved 23.15-tiden henvendte en kvinde sig til en patruljerende betjent på gaden i Kolding og angav, at hun var sikker på, at der i kælderlejligheden under Hotel Nørrejylland i Låsbygade blev holdt smugkro.

Nogle politibetjente posterede sig udenfor vinduet, for først og fremmest at lytte. Allerede det gav bonus, idet der af replikker fra kælderlokaliteterne kunne høres, at der førtes fagmæssig konversation om ”saftevand” og ”rom i glasset”. Det var signalet til at storme smugkroen.

Politiets udrykningsvogn kørte op foran hotellet, og Petersen, fru Petersen og 6 gæster blev taget med på politivagten …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. juli 1943.

1943 – Brev til DKPs partiafdeling i Esbjerg

Introduktion: Følgende brev er skrevet af Holger Vivike, under dæknavnet Sigurd Skov (S.S.), det er sendt til DKPs partiafdeling i Esbjerg. Dateret 6. marts 1943. Her bringes et uddrag med fokus på omtale af sabotage i Kolding mod Højskolehjemmet den 25. februar 1943 og den generelle situation for det syddanske modstandsarbejde.

Gode Kammerater!
6. marts 1943

Såvel i Ribe som Tønder køber de papir op, som de imidlertid lagrer op hos sig selv til dårligere tider, som jo papirmæssigt set kan indtræffe når som helst.

Ingen af vore kammerater i Kolding lader til at være berørt af attentatet(1), men dem kommer de måske til senere. Derimod er en 7-8 Odense kammerater arresteret i forbindelse med tyveriet af de 42 geværer.(2) Det er efterhånden en noget hårdt ramt by. At i (Esbjerg red.) hidtil har undgået meget af den slags skyldes sikkert en nogenlunde danske politimester.

Ellers stadig intet mere nyt om valget udover, at ca. 50 blade stævnes for at have omtalt eventuel valg for meget. Det kunne jo tyde på, at der ingen bliver, men noget bestemt ved jeg ikke.

Hilsen og håndslag
Sigurd

1. Sabotage imod højskolehjemmet i Kolding den 25. februar 1943.
2. Ved tyveri fra en jernbanevogn i Odense blev der den 22. januar 1943 fjernet en del geværer, antallet nævnes i anden kilde som 37 geværer.

Kilde: Vor kamp vil vokse og styrkes, s. 532-533, af H. Kirchhoff og A. Trommer, 2001, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie

1943 – Ingen nye anholdelser for bombe-attentatet

Den unge Koldingenser, der blev anholdt umiddelbart efter eksplosionen, atter løsladt

Fremkomne meddelelser om, at der er foretaget en ny anholdelse i bombe-attentatsagen i Kolding er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet der ikke siden selve attentat-aftenen i torsdags er foretaget nogen anholdelse. Denne aften anholdt politiet en ung Koldingenser, som om fredagen var fremstillet i et lukket grundlovsforhør, hvor anholdelsen over ham blev opretholdt, da han umiddelbart efter bombens eksplosion havde foretaget en handling, der kunne berettige en mistanke imod ham.

Allerede lørdag eftermiddag blev han dog atter sat på fri fod, og han må derefter anses for helt renset i denne sag. Der sidder således i øjeblikket ingen arresteret i bombeattentat-sagen. Noget andet er, at politiet har visse spor, der undersøges, og som man håber vil bringe et resultat. Og muligvis vil også den udlovede meget store dusør på 10.000 kroner kunne bringe værdifulde oplysninger frem til politiets kundskab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. marts 1943

1942 – Kolding Centralmejeris bestyrer anholdt

Sigtet for overtrædelse af Kriseloven. Fængslet i lukket retsmøde i eftermiddag.

Efter nogen tids undersøgelser har kriminalpolitiet i Kolding i formiddags kl. 11 foretaget en ret opsigtsvækkende anholdelse i en kriminalsag i Kolding. Et kvarter over elleve vendte kriminalbetjent E. Andersen, der har arbejdet med sagen, tilbage til Domhuset med den anholdte, mejeribestyrer A. Jensen. Han sigtes for at have solgt bl.a. smør for fløde til en større konditorvirksomhed i Kolding, og også for ulovlige leverancer uden at modtage mærker til en anden storaftager. Det kan ventes, at sagen vil tage et ret betydeligt omfang, idet ikke blot sælgeren, men også de mennesker, der har afkøbt varerne, vil blive draget til ansvar.

Men også for hovedmanden selv, mejeribestyrer Jensen, kan man vente, at sagen vil udvikle sig og muligvis medføre en udvidelse af sigtelserne. Mejeribestyrer Jensen fremstilledes i eftermiddag i et lukket retsmøde og retsmødets afslutning begærede politiet ham fængslet. Mejeribestyrer Jensen blev knyttet til det nyoprettede Centralmejeri, der trådte i drift så sent som i december måned forrige år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. august 1942.

1942 – Første jubilæumsdag

Martin Nielsen, MF
Venstre Fængsel, Kbhv. V.
Den 22. juni 1942

Til
Det i henhold til loven om forbud mod kommunistisk virksomhed m.v. nedsatte rigsdagsudvalg.

Hr. formand !
Som det vil være det ærede udvalg bekendt gennem en række breve, som bl.a. jeg i det forløbne år har tilstillet udvalget, har de internerede og fængslede kommunister ved siden af en stadig og alvorlig protest mod det grundlovsstridige i indespærringen utrætteligt protesteret mod den behandling, vi har været underkastet under selve den ulovlige indespærring.

Jeg skal endnu engang, dels på grund af, at vi passerer årsdagen for grundlovsbrudet, dels fordi vi, måske i denne højtidelige anledning, igen er genstand for ondartede administrative repressalier, gennem denne korte og ufuldstændige redegørelse, give udvalget og dermed rigsdagen, der både nu og i fremtiden bærer det egentlige ansvar, et billede af, hvad det egentlig er, der administrativt er foretaget overfor danske statsborgere, mod hvem der efter et års forløb ikke er rejst nogen sigtelse, langt mindre nogen anklage end ikke for at have overtrådt politivedtægten eller mørklægningsbestemmelserne.

Flertallet af os blev arresteret den 22. juni 1941. En del af os, deriblandt undertegnede, blev arresteret af “danske” politiembedsmænd i venskabeligt og kammeratligt samarbejde med medlemmer af det hemmelige tyske statspoliti. Trods min energiske protest under henvisning til min immunitet som rigsdagsmand, trods min protest mod husundersøgelse uden dommerkendelse og mi særlige henvisning til specielt mit hjems ukrænkelighed, blev arrestationen opretholdt og husundersøgelse uden min nærværelse foretaget. Den dag i dag har jeg ikke fået at vide, hvad der er beslaglagt i mit hjem, hvorfor det er beslaglagt, eller hvor de beslaglagte ting findes og til hvilket senere formål.
Som det skete i mit tilfælde, er det stort set sket i alle andre tilfælde.

Efter to måneders indespærring … blev vi så overflyttet til koncentrationslejren i Horserød. Det forekommer mig betegnende for rigsdagen og det ærede udvalgs ansvarsbevidsthed, at bortset fra folketingsmand Amby, har intet medlem af rigsdagen eller af udvalgets medlemmer følt det som deres selvfølgelige pligt på stedet at undersøge, hvordan over hundrede ulovligt indespærrede danske statsborgere egentlig levede.

Allerede et par dage efter min arrestation den 22. juni 1941 henledte jeg i et brev til statsminister Stauning regeringens opmærksomhed på den økonomiske situation, de indespærredes familier var kommet i, og krævede, at regeringen udenom socialkontorerne fandt en anstændig løsning på dette alvorlige spørgsmål. Landets daværende statsminister var så venlig at lade mig vide, at “hvad det økonomiske angår, kan statsministeren hun henvise til Deres løn som rigsdagsmand”.

Straks efter min ankomst til lejren sendte jeg socialminister Kjærbøl en skrivelse med tyve dokumenterede tilfælde, der viste hvilken økonomisk elendighed, de pågældende familier var kommet ud i, og krævede igen en anstændig og generel løsning af dette spørgsmål.

Der skete imidlertid intet. Familierne var stadigvæk henvist til socialkontorernes forgodtbefindende. …

Uddrag af brev fra Martin Nielsen, folketingsmedlem for DKP, 22. juni 1942

Kilde: Fængselsdage og fangenætter, af Martin Nielsen (1949), forlaget Tiden