1943 – 80 nye lejligheder i Kolding

45 på Sneppevej og 35 ved Østerport

Som følge af den store boligknaphed sysler ‘Arbejdernes Andels Boligforening’ med flere byggeprojekter i håb om gennem deres realisering at kunne afhjælpe boligmanglen i Kolding. Foreningen har allerede før jul udbudt 45 lejligheder på Sneppevej i licitation, og man venter i løbet af de næste par dage meddelelse fra ministeriet om, hvorvidt man herfra kan sanktionere byggeriet. Forhåbentlig skulle dette kun blive en formssag – så meget mere, som de allerfleste materialer til dette byggeri på forhånd er sikret.

Men man arbejder i disse dage på yderligere et projekt med 35 lejligheder. Man har til denne bygning udset sig en vognmand Harboe tilhørende grund beliggende på Domhusgade i nærheden af Østerport. Der skal antagelig udlægges en lille vej ned langs den længe, hvor bygningen skal opføres, idet den kommer til at gå vinkelret på Domhusgade.

Foreningens arkitekt, Hans Chr. Rasmussen, der også har udarbejdet tegningerne til det førstnævnte byggeri, er i disse dage i færd med at lægge sidste hånd på tegningerne til disse 35 lejligheder, og der regnes med, at dette byggeri vil blive udbudt i licitation i løbet af 14 dage. her skal først hentes Byrådets billigelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. februar 1943.

1941 – Indendørs rejsegilde på andelsbolig nr. 13

I går eftermiddags på Rutebilcaféen.

Indendørs rejsegilde er vist noget nyt, men det er ulige behageligere end at stå og fryse over en kold pilsner på nybygningen. Ud fra disse betragtninger havde Arbejdernes Andelsboligforening da også valgt at fejre rejsegildet på bolig nr. 13 på Rutebilcaféen, hvor arbejderne samledes i går eftermiddag til kaffebord.

Foreningens formand, Svend Nielsen, bød velkommen og oplyste senere, at det havde været vanskeligt at skaffe tømmer til denne nybygning. Han takkede håndværkerne for vel udført arbejde samt forstander, arkitekt H. L. Hansen og den tilsynsførende arkitekt Hans Chr. Rasmussen for deres indsats. Formanden motiverede sluttelig et leve for andelsbolig nr. 13. Arkitekt Rasmussen bragte en hilsen fra forstander H. L. Hansen, der ikke kunne komme til stede, da der var julefest på Teknisk Skole for eleverne. Arkitekten takkede for godt håndværksarbejde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 21. december 1941.

1941 – Byggeriet i Kolding

Andelsboligforeningen opfører yderligere 14 lejligheder. Kasse- og regnskabsudvalget arbejder med planer om byggeri i Vifdam.

Andelsboligforeningen i Kolding har som meddelt fået bevilget statslån til opførelsen af 16 lejligheder, fordelt med 12 lejligheder i én ejendom og 4 lejligheder i en anden. Sidstnævnte er i øvrigt klar til rejsning på lørdag. Ved en ekstraordinær generalforsamling i aftes tog foreningen stilling til yderligere byggeri. Ved generalforsamlingen, der ledes af bogbinder Eskild Jørgensen, forelagde foreningens formand, former Svend Nielsen, og arkitekt H. Chr. Rasmussen to forslag.

Det ene forslag går ud på opførelse af en ejendom med 6 lejligheder umiddelbart øst for den ejendom med 12 lejligheder, der er opført ved Kikkenborgvej. Af de 6 lejligheder er halvdelen 3 vær.s. og den anden halvdel 2½ vær.s. De samlede udgifter andrager 93.815 kr., og huslejen vil formentlig kunne fastsættes til 900 og 800 kr. Det andet forslag går ud på at opføre en blok på 8 rækkehuse. Der har fornylig været afholdt licitation over denne blok. De samlede udgifter ved disse rækkehuse er anslået til ca. 158.000 kr. og huslejen vil andrage 950 kr. for et rækkehus. Som bekendt er tilskuddet til børnerige familier noget større for rækkehuse end i etageejendomme. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 19. december 1941.

1941 – Giftermålene forpurres på grund af boligmangel

Fem-seks familier er husvilde fra på onsdag.

Boligmanglen i Kolding synes til oktoberflyttedagen at være betydelig større end tidligere år, og årsagen er naturligvis først og fremmest, at der praktisk talt ikke er opført nybygninger. Byggeudgifternes stigning har kvalt det private initiativ, så der af nye lejligheder, der tages i brug 1. oktober, næsten ikke er flere end Arbejdernes Andelsboligforenings. Boligknapheden og den af dyrtiden flydende trang til at få en billig lejlighed mærkes også på Boligkontoret, hvor – efter hvad boliginspektør Jensen oplyser – efterspørgslen på kommunens lejligheder i år – trods den besluttede huslejeforhøjelse – har været livligere end nogensinde tidligere. Men samtidig er fraflytningen den mindste, der har været i lange tider. […] Det synes altså som om folk i denne omgang er mere bange for at give afkald på de billige lejligheder. […] Jeg har endog indtryk af, fortsætter boliginspektøren, at den øjeblikkelige mangel på lejligheder – eller måske rettere på lejligheder til 35-40 kr. – forhindrer de unge i at gifte sig. Her har været adskillige, som stod over for at skulle giftes, og som hævdede ikke at have kunnet finde en lejlighed i hele byen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat,

1941 – Andelsboligforening tager 12 nye lejligheder i brug

Der er bygget for 600.000 kr., og foreningen har stadig store planer.

Arbejdernes Andelsboligforening har opført en tre etages bygning med tolv lejligheder ved Kikkenborgvej, som tages i brug i løbet af få dage. Andelsboligforeningen har i løbet af de to sidste år bygget for 600.000 kr., og den har store planer endnu til bygninger både i den nordlige bydel, hvor alle de tidligere ejendomme er opført, og i den sydlige del.

Denne ejendom er beregnet for børnerige familier, dvs. boligforeningens bestyrelse ønsker kun her at have familier med indtil fire børn, da der til hver lejlighed kun er ét særligt børneværelse. Af de tolv familier, der flytter ind, har to fem børn, men det er meningen snarest at opføre en ejendom for familier med flere end fire børn. Det skal siges til boligforeningens store ros, at den bygger således, at familierne får pæne og gode forhold, og den søger at holde justits, så alle kan være tilfredse. Denne bygning er et smukt eksempel på, hvordan der bygges. Alle lejlighederne består af én stor stue med altan, et ret stort soveværelse, et børneværelse, som nogle steder ligger adskilt og andre steder i forbindelse med stuen. Der er en rummelige entré, et pænt køkken med kabe og aluminiums-vask. Der er w.c. med håndvask og brusebad. I soveværelserne er der indbyggede skabe, i stuerne en smuk hjørnekamin og i nogle af børneværelserne en lille kakkelovn. […]

Brug for lejligheder syd for åen

Det har kostet 128.933 kr. at bygge huset. Arbejderne er udført af murermestrene Andreasen & Nielsen, Hustømrernes Andelsselskab, snedkermestrene Petersen & Hartung, blikkenslagermester Lauridsen, elektrikerne Molin & Søn og Malersvendenes Andelsselskab.

Formanden for boligforeningen, former Svend E. Nielsen, oplyser, at foreningen agter at bygge et tilsvarende hus ved siden af, såfremt kommunen giver tilladelse til høj bebyggelse. Byggeudgifterne er dog steget med 8,25 procent. Der kan ikke fås jern til altaner og byggeudgifterne vil derefter blive 138.325 kr. Endvidere påtænker foreningen at bygge nogle rækkehuse helt oppe på toppen ved Kikkenborgvej, og den søger byggegrund i den sydlige bydel […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 28. september 1941.

1939 – Byrådsmøde med alvorlig baggrund

Byrådets møde i aftes varede knap 1 ½ time. Radiomeddelelsen om bomberne over Esbjerg var naturligvis samtaleemnet, da medlemmerne mødtes. Det forlød pludseligt under mødet, at der var flere bombenedkastninger, dette var dog kun et rygte.

Borgmesteren indlede med en lille tale – Det er, sagde han, under en alvorlig situation, vi holder dette møde. Jeg vil håbe at vort land ikke skal blive inddraget. Vi har lige hørt om den frygtelige begivenhed i Esbjerg. Man må jo forvente, at den skyldes en fejltagelse og ikke er sket med overlæg.

Vi skal træffe en hel række foranstaltninger, som nu og i fremtiden vil komme til at koste byen mange penge, langt udover, hvad vi har.

Mørklægning af kommunale værker og kontorer

Politimesteren sendte en skrivelse om mørklægning af de kommunale værker og kontorer, og luftværnet en lignende skrivelse, hvori det tilføjedes, at også andre større virksomheder ufortøvet måtte anskaffe det fornødne materiel til mørklægning. Skrivelsen tages til efterretning.

Til bestyrelsen for Arbejdernes Andelsboligforening valgtes Søren Jensen.

Som nyt søretsmedlem i stedet for kaptajn Hans Christiansen, Sdr. Vang, godkendtes indstilling af maskinmester Kaj Jens Bech, Kolding.

Af lokale trafikale spørgsmål, diskuteres det at Fynsvej er blevet mere end dobbelt så dyr som beregnet. Istandsættelse af Mindevej og Ibsvej. Statstilskud til Vejlevejs udvidelse, som ifølge borgmesteren nu var sikret. Ny henvendelse om Søndergade-underføringen.

Sygehusoverskridelsen

Der forelå en regnskabsoversigt over overskridelserne på sygehusbyggeriet. Overskridelsen er som omtalt 143.000 kr., hvoraf byen skal udrede 72.000 kr. mere, end man har lånt til dette formål.

Borgmesteren afviser at der kommer særligt elektricitets- og vandværk til sygehuset. Men der er sikret 32.000 kr. til andre luftværnsforanstaltninger.

Byen vil ikke betale for at komme af med politiet!

Justitsministeriet har spurt byrådet, om det vilde betale for rømning af politivagtens lokaler, hvis der bygges en ny politistation.

Juhl: Hvorfor skulde vi betale? Vi er glade ved at have politiet på rådhuset!

Ejnar Christensen sluttede sig hertil, men mente, at kommune jo kunne stille sig velvilligt, når staten vilde købe en grund til en ny station.

Det vedtoges at svar, at man ikke ønskede at betale noget.