1942 – Risikomomentet ved al trafik kan nu engang ikke bortelimineres

Nogle fredericianske jernbanemænd om de forhold, hvorunder de arbejder i dag.

Navnelisten på De Danske Jernbaners Mindelund på volden i Fredericia vokser stærkt i disse år. Navn føjes til navn på jernbanefolk, som døde i deres tjeneste, og som ikke gjorde nogen blæst af, at de ofte arbejdede under livsfarlige forhold. Om lokomotivføreren fra Aalborg, der førte toget i Tolne, er det oplyst, at han ikke havde sovet i 24 timer. De mindre ulykker bliver kun til små notitser i aviserne, men når der nu sker to store jernbaneulykker i træl, opskræmmes sindene, og man spørger sig selv: Er tjenesten for hård for statsbanernes mænd? Bliver de nervøse af det evige jag i mørket, og er det denne nervøsitet, som er den indirekte årsag til den sidste tids ulykker?

Vi stiller spørgsmålene til nogle jernbanemænd og taler først med en af guldsnorenes herværende gruppeformænd, overassistent Thejl, der udtaler:

“Jeg kender slet ikke noget til omstændighederne ved disse to ulykker, som er indtruffet lige nu efter hinanden. Der for kan jeg heller ikke sige, hvorvidt der har gjort sig særlige forhold gældende for de personer, under hvis tjenestetid og på hvis tjenestetid ulykkerne er sket. Men jeg vil mene, at disse ulykker nøjagtigt lige så godt kunne være indtruffet under normale forhold som nu. Risikomomentet ved al trafik kan nu engang ikke bortelimineres.”

Personalet har ikke mere at gøre nu end før krigen?

“Tjenestetiden er ikke længere, måske der nogle steder kan være tale om, at den er mere udfyldt af arbejde. Er der der derimod til tider ekstraarbejde, afspadserer personalet jo den tid, de har arbejdet over.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 17. juni 1942.

1939 – Tidens Billede

Krisesituationen har allerede vendt op og ned paa mange Ting herhjemme og skabt en forrygende Travlhed paa mange forskellige Omraader. Telefondamerne er ved at segne af Træthed paa Grund af den uhyre Overbelastning, Telefonnettet er genstand for – dels fra Folk, der bare skal udveksle de sidste Nyheder og Rygter fra Ind- og Udland, dels og maaske nok saa meget fra Folk, der skal have Afløb for deres asociale Indstilling gennem Hamstring af alt mellem Himmel og Jord, som de har paa Fornemmelsen, at Befolkningen vil komme til at savne en skønne Dag.

Indkaldelserne har naturligvis ogsaa skabt Travlhed mange Steder og bevirket, at der maa træffes nye Dispositioner baade i de unge Menneskers Hjem og paa deres Arbejdspladser, men i det store og hele gaar Ændringerne glat og smertefrit fra Haanden, og man tager den nye Tingenes Tilstand med godt Humør. Foreløbig er der da heldigvis heller ikke Grund til andet.

Og imens har alle Byens(*) Hjem travlt med at gøre klar til Mørklægning. Der klippes Mørklægningspapir og laves sorte Skærme til Lamperne, og Børnene finder det morderlig spændende altsammen. Bare det nu vil nøjes med at være spændende….

Jossip

* Med Byens menes der København.

“Tidens Billede”, Social-Demokraten, 3. september 1939