1943 – Koldings ønskeseddel

En række projekter til bekæmpelse af arbejdsløsheden efter krigen

Kolding Byråds Kasse- og regnskabsudvalg holdt i går møde i anledning af ministeriets anmodning til kommunerne om at planlægge store arbejder, som kan sættes i værk, hvis arbejdsløsheden igen bliver stor, hvilket man jo nærer begrundet frygt om skal ske efter krigen.

Der blev fremdraget en række projekter, af hvilke nogle har været på tale før, medens andre er helt nye. Vi kan bl.a. nævne den store Vejlevejsudvidelse, et rensningsanlæg på havnen for kloakkerne, så der kan indrettes W.C. i alle huse, en flyveplads nord for byen, et friluftsbad ved stadion, gennemførelse af Tankedalsvejen m.m. Disse millionprojekter blev nævnt som noget, der eventuelt kan sættes i gang, men iværksættelsen vil til sin tid komme til at afhænge af, hvor store statstilskud, der kan opnås. Også den kommende rørledning til det nye vandværk ved Trudsbro blev nævnt, men det er vist ret tvivlsomt, om der til et sådant arbejde kan opnås tilskud. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. november 1943.

1943 – Yderligere 3.000 brunkulsarbejdere står overfor en afskedigelse

Den katastrofale mangel på jernbanevogne ved de midtjyske brunkulslejer truer nu med at få yderliere konsekvenser, idet producenterne i Søby har måttet give deres arbejdere meddelelse om, at de i nær fremtid kan forvente deres afsked.

Det drejer sig i alt om ca. 3.000 mand, der vil blive ledige, såfremt disse landet største kullejer må lukkes. Mens man før i Søby fik godt et hundrede vogne om dagen ligger gennemsnittet nu på 6-7 stykker, og der kan gå flere dage, hvor man overhovedet ikke får én eneste vogn. De mange hundrede tons kul, der daglig graves op, får derfor lov til at ligge ved kullejerne, hvor bunkerne har hobet sig sådan op, at det faktisk er umuligt at komme til at arbejde for dem.

Foruden de 3.000 arbejdere, for hvem afskedigelse vil være en økonomisk katastrofe vil det også være et stort økonomisk tav for producenterne, der i de pågældende lejer har bundet meget store formuer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. marts 1943.

1943 – En tredjedel af det “normale” arbejdsløshedstal

En meget gunstig ledighedsprocent

Vi har i dag spurgt Oluf Rasmussen på Arbejdsanvisningskontoret om, hvordan det ligger med beskæftigelsen for tiden. Det siger sig selv, at det meget gunstige vejr har influeret særdeles heldigt på beskæftigelsesprocenten. Det viser sig, at der på denne tid af året kun er en tredjedel af det normale antal arbejdsløse. Der er således knap nok en ledig arbejdsløs i landdistrikterne, idet de 15 landdistrikter møder med kun 16 arbejdsløse.

“En ting har undret os lidt i år”, udtaler Oluf Rasmussen, “og det er, at der nu til forårssåningen kun har været meget ringe begæring efter arbejdskraft til landet. Landmanden har åbenbart i år kunnet klare den med gårdens egen arbejdskraft, måske fordi han vinteren igennem har haft et noget større folkehold. Og da forårssåningen nu snart er forbi, ser det ikke ud til at vi kan regne med nogen efterspørgsel derfra”.

Mangel på cykelgummi

Har manglen på cykelgummi ikke gjort sig gældende, når der er blevet anvist arbejdskraft fra byen til landdistrikterne?

“Sidste år fik vi tildelt gummi til 10 cykler for folk, der skulle fra byen på roearbejde i oplandet. Dengang kom tildelingen så sent frem, at den ikke fik praktisk betydning. Vi søgte da om vi ikke måtte anvende gummien til dræningsarbejde, men det blev dengang afslået. Vi håber dog, at vi i år vil få lov til at disponere over gummien efter behov og bedste skøn.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. marts 1943.

1943 – Reparationsarbejder i Kolding for 275.000 kroner

Byen tildeles 69.200 kr. i henhold til den nye reparationslov

I går bekendtgjordes bestemmelserne om afhentning af ansøgningerne om tilskud i henhold til den nye reparationslov for byerne, og allerede i går afhentedes en del ansøgningsskemaer, og i dag har der gået en stadig strøm til Boligkontoret i Kolding. Skemaerne skal afleveres i udfyldt stand inden udgangen af februar måned, hvis man ønsker at komme i betragtning.

Der ydes denne gang som bekendt 25 pct. i tilskud og ingen lån. For tilskud over 200 kr. gælder den regel, at tilskuddet ikke må overstige 1 pct. af ejendomsskylden eller 10 pct. af den årlige leje. Lejerne kan som bekendt også få den i beløbene. Boliginspektør J. Jensen udtaler, at der kun ydes tilskud til rene reparationsarbejder, hvor det drejer sig om at sætte boliger eller udhuse i den stand, som de tidligere har haft, og med hensyn til anvendelse af materialer gælder en række bestemmelser. Således kan der ikke fås tilskud til arbejder, hvortil skal anvendes rør og støbejern, og af for anvendelsen af træ må den ikke overstige en fast procentsats af arbejdslønne. På bagsiden af skemaerne findes i øvrigt en udførlig oversigt over lovens bestemmelser. Arbejderne skal være fuldført inden udgangen af maj måned, da den jo nærmest er vedtaget for at komme forårsarbejdsløsheden til livs. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 9. februar 1943.

1943 – Medlemsmøde for DNSAP Vejle

Følgende annonce blev 2. februar 1943 bragt i det nazistiske parti DNSAPs avis Fædreland:

Vejle Afdeling
afholder udvidet medlemsmøde fredag den 5. februar Kl. 20 i Håndværkerforeningen. SS-Hauptsturmführer “Mester” P. Nielsen taler over emnet: “Bolchevismens sande ansigt“. NSU og arbejdsløse har gratis adgang. Husk mødepligten.
Afdelingslederen.

Kilde: Vejle Afdeling, Fædrelandet, 2. februar 1943

1943 – Borgmesterens nytårstale

Et lyspunkt for kommunen var den lave arbejdsløshed i Kolding

Ved Byrådsmødet i aften holdt borgmester Knud Hansen følgende tale:

Vi har igen passeret et årsskifte. Krigen raser fremdeles voldsomt, vort land er heldigvis ikke direkte indblandet i krigen. Men vi undgår derfor ikke at bekærme følger af den. De giver sig udslag i fuldstændig afsavn på mange ting og i knaphed og rationeringer på en mængde områder.

Særlig følgelig har vanskelighederne været med at skaffe det fornødne brændsel. Gasværker og elektricitetsværker har måttet rationeres. Den hjemlig brændselsproduktion kan ikke dække landets forbrug af brændsel. Dertil kommer den våde sommer, som har ødelagt en stor del af dette års tørveproduktion.

Boligproblemet har været vanskeligt for kommunerne at løse. Det private boligbyggeri synes helt at være strandet. Dels skyldes det vel materialevanskelighederne og dels de stærkt sigende byggeomkostninger. Om det senere når krigen er sluttet, bliver billigere at bygge, afhænger af den værdi, den danske krone til den tid vil få. Kolding Kommune begyndte sidste forår på opførelse af bygninger med 58 lejligheder, men endnu er kun 6 af disse taget i brug, og resten kan ikke ventes færdige før hen på foråret. Det er dels manglen på materialer og dels manglen på arbejdskraft, der er årsag til, at det trækker så længe ud med færdiggørelsen. Den planlagte udvidelse af Søndervang Skole har heller ikke kunnet fremmes på grund af, at man ikke hidtil har kunne få tilladelse til indkøb af jern og cement. Denne udvidelse er i høj grad påkrævet, og der må gøres, hvad der er muligt, for at få dette byggearbejde i gang. Vore skoleforhold er nærmest fortvivlede. […]

Et lyspunkt i det sidste års besværligheder har været, at beskæftigelsen har været så god, at vi har haft den mindste arbejdsløshed, der har været her i kommunen de sidste 10 år. Hvorledes beskæftigelsen vil blive dette år, ved vi ikke. Det afhænger dels af, hvor meget der bygges, og dels af, hvor mange gade- og vejarbejder kommunen kan sætte i gang. Men om disse arbejder véd vi intet, før vi ser, hvilke tilskud vi får fra Staten. […]

I håbet herom og om, at vi også i dette år må få tålelige forhold, ønsker jeg Byrådet og beboerne i vor by et godt nytår.

Medlemmerne rejste sig efter borgmesterens gode nytårsønsker, og Juhl takkede, idet han på medlemmernes vegne også ønskede borgmesteren personlig et glædeligt nytår. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. januar 1943.

1942 – Amtet vil støtte kommunale beskæftigelsesarbejder

I stedet for selv at sætte større arbejder i gang

I et møde den 23. oktober har Vejle Amtsråd til støtte af sognekommunernes bestræbelser for afhjælpning af arbejdsløsheden vedtaget til at tilbyde de sognekommuner i amtsrådskredsen, der i 1942-43 sætter arbejder i gang efter loven af 30. marts 1942 (f.eks. mindre vejarbejder, sportspladser og andre jordarbejder) et tilskud på 16½ pct. af den udbetalte arbejdsløn.

I samme måde vedtoges det, under hensyn til den betydning for arbejdsløshedens bekæmpelse. Plantningsarbejder kan have sognekommunerne, at tilbyde de sognekommuner i amtsrådskredsen, som vil erhverve passende arealer til beplantning, et tilskud på 16½ pct. af udgiften til arbejdsløn, der medgår ved sådan beplantning.

Andragender om tilskud indsendes til amtsvejinspektøren. Udover denne støtte vil amtsrådet fremdeles som forhen yde et tilskud på 10 pct. – for broarbejder dog 15 pct. – til udgiften til sognekommunale vejarbejder såsom anlæg af nye biveje og broer, bakkeafgravninger, udretning af vejsving m.v., ligesom amtsvejvæsenet ved almindelige vedligeholdelse gratis vil stille tromler og andre vejmaskiner til rådighed for kommunerne, såfremt brændstof kan fremskaffes, og betale en del af lønnen til formænd og maskinførere, ligesom der vil blive ydet gratis teknisk assistance ved vej- og broanlæg, anlæg af sportspladser og andre jordarbejder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. oktober 1942

1942 – 10.000 færre ledige end på samme tid i fjor

Men det er 1.200 flere ledige end den foregående måned.

Der var pr. 1. september 21.470 arbejdsløshedsforsikrede ledige med en ledighedsperiode på syv dage og derover. Sammenlignet med juli har der været en stigning i antallet på ca. 1.200 på samme tidspunkt i fjor var der på samme tid. Arbejdsløshedsprocenten for august bliver 4,8 mod 3,8 ved udgangen af juli. Af en oversigt over ledigheden i de enkelte hovederhvervsgrupper fremgår, at ledigheden i august har været minimal indenfor grupperne jordarbejde, bygningsindustri og landbrug, men også i de øvrige erhvervsgrupper, bortset fra søtransport har ledigheden kun været ringe, og i de senere måneder har den ligget endnu lavere end i 1941. Der foreligger endvidere oplysning om, at der pr. 1 september var 10.5076 arbejdsløshedsforsikrede og 1.830 personligt tilmeldte, i alt 12.406 beskæftiget ved nødhjælpsarbejder og beskæftigelsesforanstaltninger […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 15. september 1942.