1943 – Farvel til flødeskummet fra næste fredag?

Hvis der ikke dispenseres fra forbuddet mod at tilsætte hjælpestoffer til den tynde fløde

I går kom den bebudede bekendtgørelse om nedsættelsen af flødens fedtprocent. Den officielle meddelelse har følgende ordlyd:

Bekendtgørelsen om nedsættelse af flødens fedtprocent er nu udarbejdet således at de nye bestemmelser træder i kraft den 19. februar. Bekendtgørelsen fastsætter, at med undtagelse af salg fra mejeri til mejeri eller mælkeforsyning må fløde, der er bestemt til salg eller falbydes, sælges eller fordeles, ikke indeholde mere end 15 pct. mælkefedt. Fløde, der indeholder mere end 15 pct. mælkefedt, må ikke anvendes ved erhvervsmæssig tilberedning eller tilvirkning af andre varer end mejeriprodukter (smør). Ved tilvirkning af flødeis til salg må ikke anvendes til fløde, der indeholder mere end 15 pct. mælkefedt. Fløde, der indeholder mere end 15 pct. mælkefedt, må ikke forefindes i mælkeudsalg, hos bagere og konditorer m.fl., virksomheder eller på vogne, hvorfra mælk (fløde) udbringes til de nævnte virksomheder. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen, at det ved salg af fløde med mindst 13 pct. mælkefedt (fløde nr. 2) er tilladt at benytte kapsler, hvorpå fløden er betegnet som nr. 1.

Hvad med flødeskummet?

Som man ser, står der intet forbud mod fremstillingen af flødeskum. Men alle sagkyndige er enige om, at det rimeligvis vil være umuligt at fremstille flødeskum af fløde, der kun har 15 pct. fedt, med mindre der må tilsættes et hjælpestof, der kan fremme piskningen. Og det må der ikke, hvis tillægget ang. mælk og fløde tages i sin fulde strenghed. I alle byer, der har en normalvedtægt, findes der et sådant forbud. For Koldings vedkommende står det i paragraf 3, der lyder:

Til mælk eller fløde må ikke tilsættes vand eller is. For så vidt dette tillæg ikke udtrykkelig tillader undtagelse derfra, må der heller ikke til mælk eller fløde tilsættes noget andet stof, ligesom mælk eller fløde ikke må behandles med noget sådant. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. februar 1943.

1942 – Gas-rationering for hele landet fra lørdag

Normalrationen bliver 10 kubikmeter pr. husstand plus 4 kubikmeter for hver person i husstanden.

Med hele den alvorlige brændselssituation som baggrund har Handelsministeriet, efter indgående overvejelser og forhandlinger, gennem en bekendtgørelse nu udstedt påbud om ensartet gasrationering overalt i landet. Den udfærdigede “bekendtgørelse om levering af gas med betaling til forbrugere” træder i kraft den 20. ds. og indfører således almindelige gasrationering for ethvert husholdningsforbrug af gas. Normalration: 10 kubikmester pr. husstand plus 4 kubikmeter for hver person i husstanden pr. måned.

Rationerings tilrettelæggelse. Måleaflæsning foretages snarest muligt.

Rationeringen er tilrettelagt på følgende måde: for det forbrug af gas i private husholdninger, som finder sted efter den første måleaflæsning, fastsættes der i gasværket en grundpris, som skal være ens for alle forbrugere i kommunen, og som beregnes pr. forbrugt kubikmeter gas.

Måleaflæsningen foretages snarest muligt. Den fastsatte grundpris skal betales for et månedligt normalforbrug af gas til kogning og madlavning, normalrationen er indtil videre fastsat til 10 kubikmeter pr. husstand plus 4 kubikmeter for hver person i husstanden. Til husstande, i hvilke der ved en aflæsningsperioden påbegyndelse findes børn under 2 år, gives der en månedlig ekstra-ration gas til kogning og madlavning på 3 kubikmeter gas pr. barn under 2 år. For husstande, hos hvem der er installeret gasvaskekedler alene til brug for den pågældende husstand, eller som ikke har adgang til vask på anden måde end ved gas, kan kommunalbestyrelsen fastsætte et tillæg til grundrationen på indtil 7 kubikmeter gas pr. måned. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. juni 1942.

1941 – Farvande lukkes for fiskeri

Forbud mod sejlads i Lillebælt nord for Barsø og i et område i Thisted Bredning.

København: Ministeriet for Handel, Industri og Søfart har udstedt en bekendtgørelse angående forbud mod sejlads, ankring og fiskeri i Lillebælt nord for Barsø. I henhold til bekendtgørelsen er al sejlads, udøvelse af fiskeri samt opankring forbudt i et område, der begrænses af linjen gennem følgende punkter: […] Bekendtgørelsen træder i kraft straks.

Endvidere er sejlads og ophold af civile skibe, fartøjer og både af enhver art indtil videre forbudt i et område i Thisted Bredning, ved Thisted Havn mod nord og vest begrænset af kysten, og mod syd og vest begrænset af en ret linje gennem to båker på Silstruphoved til en rød- og hvidstribet bøje på 56 gr., 55,7 nordlig bredde, 8 gr. 43 min. østlige længde, og derfra en ret linje gennem Thisted Andelssvineslagteris skorsten.

Sejlads til og fra Thisted Havn er dog tilladt i fyrlinjen og skal foregå ad den korteste vej. Bekendtgørelsen træder i kraft straks, og samtidigt ophæves bekendtgørelsen af 8. oktober 1940 angående forbud mod sejlads i Thisted Bredning mellem Thisted Havn og Silstruphoved.

Kilde: Uddrag, Socialdemokraten for Randers og Omegn, 23. juli 1941.

1941 – Hvis man kommer i nærheden af orlogsskibe i dansk farvand

København, Mandag. (R.B.).

Marineministeriet har udstedt bekendtgørelse angående sejlads i nærheden af orlogsskibe, forter, spærringer o. lign., hvorefter ethvert skib eller fartøj i dansk territorialt farvand ubetinget og øjeblikkelig skal efterkomme alle bestemmelser. Signaler og anvisninger, der af sømilitære myndigheder gives i anledning af orlogsskibes (orlogsfartøjers) minestrygningsarbejder. Arbejder med miner og bøjer, skydninger o. lign, neddykkede undervandsbådes sejlads, skydning o. l. fra forter, batterier, torpedostationer, luftfartøjer m.v. og spærring af militære grunde af visse farvandsområder. Sådanne bestemmelser, signaler og anvisninger skal af danske skibe og fartøjer også efterkommes i farvandene omkring Danmark udenfor dansk territorialt farvand. Orlogsskibe er bemyndigede til at fjerne, eventuelt anholde, skibe og fartøjer, som ikke retter sig efter de givne anvisninger.

Det fremhæves bl.a., at formationer af orlogsskibe ikke må gennembrydes. Fiskeredskaber o. l. må ikke udsættes i nærheden af minestrygende orlogsskibe eller i nærheden af orlogsskibe, som udlægger miner eller arbejder i minespærringer, og ankring og fiskeri må ikke finde sted på afmærkede tvangsruter eller på skydepladser, når skydning finder sted. I åbent farvand må skibe eller fartøjer ikke nærme sig orlogsskibe og disses minestrygningsgrejer på mindre end 300 m. når særligt signalflag føres. […]

Kilde: Uddrag, Sydvestjylland, 19. august 1941.