1944 – 72 betonbunkers spredt over Kolding

Ved alle udfaldsveje og i anlæg og på åbne pladser

Statens civile Luftværn har nu fra Kolding fået en plan over anbringelsen af de betonbeskyttelsesrum, som skulle være nødvendige efter byens størrelse. Hvis de nødvendige materialer kan skaffes, og hvis situationen ikke hurtigt ændrer sig, må man regne med, at 72 sådanne underjordiske beskyttelsesrum indrettes i byen. Det vil mange steder virke skræmmende og også betyde et anseeligt arbejde. Udgiften er naturligvis også stor, men byen slipper med de 10 pct., idet Staten betaler resten.

Stadsingeniør Lassen oplyser, at der bliver tale om en kuppelformet. Begge typer kan bygges sammen, idet de er indrettede i “enheder”, som hver rummer et halvt hundrede mennesker. Denne sammenbygning skal dog ikke ske således, at en fuldtræffer i én afdeling ikke kan brede sig til de øvrige. De må derfor forskydes lidt for hinanden eller lægges i vinkel. Trods den solide konstruktion er beskyttelsesrummene jo ikke bombesikre, selv om der kommer en meter jord over taget på dem. Rummene udstyres med bænke, toilet, belysning og nødudgang – men opvarmning bliver der ikke tale om. Efter planen er det hensigten først og fremmest at lægge disse beskyttelsesrum ved alle indfaldsvej, således at trafikanter kan anvises tilflugt her. Ligeledes indrettes der bunkers rundt i villakvartererne, men naturligvis også i den indre by. Således skal der efter planen være et beskyttelsesrum i anlægget ved Bergs statue over for banegården, i Slotsbanken med indfang fra Fredericiagade, i anlægget ved Markdanersgade, i Slotshaven bag guldsmed Kysters ejendom, et større anlæg på Kirketorvet osv. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. maj 1944.

1944 – To flyvervarsler i går

Kort tid efter alarmtilstanden i går eftermiddags var blevet afblæst, kom der et rigtigt flyvervarsel. Sirenen hylede kl. 14.20, men allerede efter en halv times forløb satte sirenerne ind med afvarslingen. Det kneb for politiet af få ryddet gaderne. Vejret var jo smukt, men det lykkedes dog, selv om adskille fodgængere måtte følges til tilflugtsrummene.

Atter i aftes blev der givet flyvervarsel, denne gang uden forudgående alarmtilstand. Varslingen kom kl. 22.40, og en lille time senere blæstes faren ovre. Tidspunktet var kl. 23.34. Hverken om eftermiddagen eller i aftes skete der noget inden for Kolding Luftværnsområde. På restauranterne fik man ved flyvervarslet lukketiden forlænget en halv time, idet de sidste gæster endnu ikke havde forladt lokalerne, da sirenerne satte ind. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. april 1944.

1944 – Der skaffes tillflugtsrum til 800 Koldingensere

Man undgår ikke opførelse af endnu nogle blokhuse, selvom der er bygget flere moderne ejendomme, hvis kældre kan anvendes.

På foranledning af Det Civile Luftværn arbejdes der for tiden rundt om i landet på at få indrettet flere offentlige tilflugtsrum, idet det har vist sig, at de rum, der er til rådighed, ikke er i stand til at kunne optage det antal mennesker, som man fra Luftværnets side må betragte som et minimum, hvilket vil sige 10 pct. af befolkningen. For Koldings vedkommende drejer det sig om ca. 2.600 personer, og de nuværende tilflugtsrum kun rumme 1.765 personer. Det vil altså sige, at der skal skaffes tilflugtsrum til yderligere ca. 800 mennesker i Kolding, og for tiden er myndighederne med stadsingeniør Lassen i færd med at finde egnede rum.

“Vi søger så lidt muligt at finde rum i bestående bygninger”, siger stadsingeniør Lassen, som vi har talt med om sagen, og disse rum skal altså sikres mod sprængstykker og projektiler, samt sikres således at de kan holde, selv om huset over dem styrter sammen. “Vi ville helst undgå at oprette flere blokhuse, men vi undgår det næppe helt. Siden 1940 er der jo også blevet bygget en del moderne ejendomme i yderkvarterene, hvor vi hovedsagelig søger at finde egnede rum, den inde by, altså den husvagtpligtige del, må vist siges at være dækket. Men som sagt, vi undgår næppe at bygge enkelte blokke”.

Hvor store bliver de nye rum?

“Vi ønsker ikke at have dem for store, for ikke tabene skal blive for store, hvis et rum skulle blive ramt af en fuldtræffer. De største er beregnet til 50 personer. Vi har i de sidste dage været ude for at se nærmere på tingende, og i løbet af kort tid skulle vi have så megen oversigt over det, at vi kan give indstilling til Byrådet om sagen.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. marts 1944.

1944 – Mange mennesker omkommet i et beskyttelsesrum

Berlin, lørdag R.B.

Efter hvad der supplerende meddels om de amerikanske bombemaskiners angreb på Rom i går, ramte de planløst nedkastede bomber navnlig beboelseskvarterer egnen omkring banegårdene Tiburtina og Ostiense, hvor talrige beboelseshuse blev ødelagt.

Civilbefolkningens tab har endnu ikke kunnet konstateres med nøjagtighed, idet rydningsarbejdet endnu er i gang. Alene fra et beskyttelsesrum, i hvilket ca. 200 personer havde søgt tilflugt, er der hidtil blevet fremdraget 50 døde. Antallet af døde overstiger nu 100 og antallet af sårede 200. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. februar 1944

1944 – Tilflugtsrummet skal være i orden

Luftværnsmyndighederne foretager for tiden eftersyn af tilflugtsrummene i byen samt af husvagtmateriellet for at få konstateret, om det er i orden. Det er i alt 3 hold teknikere i gang, og hidtil har holdene efterset ca. 300 af byens tilflugtsrum, der antagelig løber op i et par tusinde. Resultatet har været mere end sørgeligt, idet kun ca. 10 pct. af rummene har været i den forskriftmæssige orden. Der er i denne forbindelse blevet tildelt en række advarsler og påbud om at rå rummene gjort i orden indenfor en nærmere fastsat frist. For at undgå den bøderegn, som man kan risikere at få lod og del i, var det måske på sin plads, om man sørgede for at får gjort rummene i orden, inden man får besøg af teknikerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. marts 1944.

1944 – Koldings 49. flyvervarsel

Den varede 2½ time og medførte stor gene for mange mennesker

Flyvervarslingen i aftes var en af de lange. Hele 2½ time varede den, så alene af den grund vil den 49. flyvervarsling, Kolding har haft under krigen, blive huset. Alarmen blev givet kl. 19.44 på et tidspunkt, hvor mange Koldingensere var på vej til møder eller private sammenkomster, og de offentlige beskyttelsesrum blev herved hurtigt fyldt. Dansk Kvindesamfund skulle have haft foredragsmøde, men på grund af alarmen måtte det opgives af den gode grund, at aftenens taler, dommer Strøbech, ikke var nået frem, inden alarmen satte ind. Alligevel ser et morgenblad sig i dag i stand til at bringe et længere referat af dommerens foredrag! De få, der var nået frem til mødet inden alarmen kom, hyggede sig med kaffe og havde i øvrigt en fornøjelig aften sammen.

Både Biografen og Kosmorama var i fuld gang med den første aftenforestilling. Lyset blev tændt, og de, der havde pligter, forlod teatret, men derefter fortsatte man forestillingerne. Da alarmen ikke var afblæst efter den ordinære spilletids udløb, fortsatte man underholdningen med andre film, således at biografgængerne fik dobbelt udbytte af deres billet.

Først kl. 22.25 blæstes faren ovre, og nogen tid efter kom lyset igen i gaderne. Under alarmen havde der af og til været stærk overflyvning, men der er ikke meldt skader, i hvert fald ikke eksplosionsskader inden for Koldings Luftværnsdistrikt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. februar 2024

1944 – To drenge spærret inde i offentligt beskyttelsesrum

Manden, der havde bedt dem hjælpe sig, glemte dem og forsvandt

Flyvervarslingen i går eftermiddags fik et lidt pudsigt efterspil i form af, at et par drenge blev indespærret i et af byens offentlige beskyttelsesrum, og først efter en halv times forløb blev de befriet.

Kl. 17.50 fik Kommandocentralen en telefonopringning om, at et par børn var blevet indespærret i beskyttelsesrummet i Blæsbjerggade, og fra Kommandocentralen gik meddelesen videre til politivagten, hvorfra man omgående sendte en mand ud til stedet. Udenfor beskyttelsesrummet stod en mand, ham, der havde ringet, og betjenten knuste derefter uden til det lille rum, hvori nøglen opbevares, og fik åbnet døren, og to drenge, der boede i kvarteret, dukket op fra tilflugtsrummet.

De forklarede, at da de en halv times tid tidligere var kommet forbi, havde de mødt en mand, der havde til opgave at erstatte ruden i nøgleboksen, og han havde bedt de to drenge om de ikke kunne være ham behjælpelige med at finde nøglen til rummet, som var blevet borte for ham. Drengene optog straks eftersøgningen, der bl.a. foregik inde i selve rummet, men i mellemtiden var det lykkedes manden selv at finde nøglen, og han glemte derefter fuldstændig de to drenge og deres søgen i rummet, som han låste af og derefter kørte han. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. februar 1944.

1944 – Tilflugtsrør i udsatte byer

1.000 betonbunkers til 80 millioner kroner, som Staten betaler

Indenrigsministeriet giver i dag myndighederne i et antal byer besked om, at der omgående skal skaffes tilflugtsrum for 25 pct. af byernes befolkning. Det betyder, skriver Nationaltidende, at der skal indrettes 1.000 af de planlagte betonbunkers, store cementrør, dybt under jorden med plads til 30.000 mennesker. Byerne er bl.a. Aalborg, Aarhus og Esbjerg. De andre 75 pct. af befolkningen skal rummes i de private tilflugtsrum i byerne. Ministeriet stiller ikke blot pengene, i alt 6,5 millioner kroner til rådighed, men garanterer også for, at materialerne, træ, cement, jern og søm er til stede.

Byerne er udvalgt efter en nøgtern og sagkyndig bedømmelse af risiko-forholdet. Alene i Storkøbenhavn skal skabes nye offentlige tilflugtsrum til 150.000 mennesker. Man anslår, at der til gennemførelsen af hele planen skal anvendes 80 millioner kroner, hvis det bliver muligt at skaffe materialer i tilstrækkelig omfang.

Det nye rørsystem vil blive anvendt overalt. Rørene skal så dybt i jorden som muligt, dog intet sted under 8 meter. Et af de største problemer bliver arbejdskraften. Man må regne med, at det bliver nødvendigt at opføre teltlejre og barakbyer eller anvende udrangerede jernbanevogne som boliger for arbejderne. Det er planen, at de nævnte byer skal have deres tilflugtsordning færdig løbet af april, og når resten kan følge efter, og hvor langt man overhovedet kan nå, afhænger ganske af materialerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. februar 1944.