1943 – 1.000 kr. i bøde for opgivelse af for stort brændselsforbrug

En næringsdrivende i Kolding mødte i formiddags i kriminalretten, hvor dommer Strøbech foreholdt ham tiltale for urigtige opgivelser til Vareforsyningsdirektoratet. Han havde i 1940 erklæret, at hans kulforbrug i 1939 havde været 100 tons og 35 tons briketter. I en senere erklæring var kulforbruget sat til 90 tons, hvorefter sagen blev nærmere undersøgt, og det viste sig, at det virkelige forbrug var 65 tons kul og 6 tons cinders. Manden erklærede, at forskellen i hans to erklæringer angående kulforbruget skyldtes, at han ikke havde den første erklærling liggende. Han mente at have opgivet forbruget rigtigt efter bedste skøn, men han havde ikke skelnet mellem indenlandsk og udenlandsk brændsel, og opgivelserne var sket efter oplysninger fra varmemesteren og revisoren.

Dommeren: “hvad så med fejlen med de 35 tons briketter, som viste sig at være 7 tons cinders”.

Ja, det er naturligvis forkert, men vi har brugt briketter hele tiden.

Dommeren: “Vil De afgøre sagen med en bøde på 1.000 kr. – Det er meget billigt.”

De kviede manden sig ved, men da dommeren forklarede ham, at ved dom kunne det aldeles ikke blive billigere, sagde han: Så ta’r jeg den. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. november 1943.

1942 – Smånyt fra Kriminalretten

I løbet af de sidste par somre, har en ca. 40-årig slagteriarbejder, der var kommet i gæld, skaffet sig en pæn lille ekstraindtægt ved at arrangere baller, på kroerne i omegnen af Kolding. Omsider lykkedes det politiet at gennemskue ham og få sat en stopper for hans balarrangementer. I går eftermiddags mødte han i Kolding Kriminalret, hvor han måtte vedtage en bøde på 100 kr.

En 21-årig C.B.-betjent rendte for nogen tid siden sygemelding. Sygdommen har været af en egen art, for kuren bestod i, at han rejste til Fredericia og gik på sold – og det så grundigt, at han måtte udeblive fra tjenesten de næste par dage. I går anviste dommeren i Kriminalretten ham til en – forhåbentlig virkningsfuld – efterkur i for af 20 dages hæfte.

En utvivlsom noget besværlig herre, der tidligere er straffet, mødte i går eftermiddags i Kolding Kriminalret for at stå til regnskab for at være mødt beruset til afsoning af en dom i Kolding Arrest. I ret retsmøde bestred han, at han havde været beruset, skønt der blev afhørt to politibetjente og et par kriminalbetjente, hvis vidneudsagn gik tiltalte imod. Han forlangte afhørt yderligere et par arrestbetjente og adskillige andre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. december 1942.

1942 – Mørkelægningsforsyndelser

Politiet går nu i aktion med notesblokken

Det er længe siden, der fra politiets side har lydt afvarslet til befolkningen i Kolding by såvel som i hele politikredsen, hvad mørklægningsforsyndelserne angår. Men som sædvanligt, før politiet træde i aktion, ønsker man, at befolkningen får et advis, så at politiet ikke kan bebrejdes, at man kommer udelukkende for at notere så mange som muligt – som et lyn fra en klar himmel. Befolkningen skal have lov at gøre sig klart, hvad der forestår.

“Mørklægningen lader efterhånden meget tilbage at ønske”, udtaler således politikommissær Kleberg. “Og for at undgå, at der skal ske et alt for stort mandefald ved en razzia, vi nu vil foranstalte, vil jeg bede Dem gøre folk opmærksomme på, hvor der navnlig er store anker at påtale. For det første er der mange butikker, hvor mørklægningen ikke er tilstrækkelig i orden. Mange har således ikke de lyssluser, der er nødvendige for at forhindre lyset i at trænge ud. Denne mangel må omgåender udbredes – og hvis den ikke bliver det, og overtrædelsen forsat finder sted, er der ikke spor i vejen for, at vi kan kræve forretninger, hvor der er galt, lukket i mørklægningstiden, hvortil naturligvis kommer, at der vanker en både oven i handelen.”

“Også i mange private hjem bliver lysstriberne efterhånden for brede og lader mere og mere lys slippe ud. Også her beder vi folk tage sig i agt og sørge for, at deres mørklægning er, som den skal være. Det er det billigste.

Endvidere er der stadig alt for mange, der tager chancen for at køre hjem med en uafskærmet cykellygte. For mange kommer derved til at erlægge den obligate bøde på 10 kr. Der er også en del mindreårige iblandt, og de vil nu fremtidig ikke kunne nøjes med, at vi giver dem en advarsel i overværelse af deres forældre, men forældrene må nu indstille sig på, at der fremtidig også skal en bøde til.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. november 1942.

1942 – Ny brandstation med fast døgnvagt?

Planer om at bygge den ved Sydhavnen – engang

Vi mødte i går eftermiddags brandinspektør Bach, da han var på vej hjem fra et brandkommissionsmøde.

“Man fortæller mig, at ‘Socialen’ skriver noget om en ny brandstation”, siger Bach, “men det har slet ikke noget på sig – i hvert fald er det alt for tidligt at skrive noget om den. Redaktør Søren Jensen hørte mig veksle nogle bemærkninger med Elling, men meget længere var sagen dengang heller ikke kommet. Jeg vil helst, at sagen ikke omtales – og jeg er meget forbavset over, at det er sket – men da det nu alligevel er sket, så skal jeg fortælle Dem, hvorledes sagen ligger”.

“Foreløbig er der ikke engang bevilget penge til forarbejderne, som arbejdstegninger etc., men på brandkommissionsmødet besluttede vi at indgå til Byrådet med et forslag om at få bevilget de nødvendige penge til planens udarbejdelse for bagefter at kunne fremlægge sagen. Vi har længe trængt til en udvidelse, og borgmesteren har udset sig en plads ved inderhavnens sydside. Når nu pengene er bevilget til udarbejdelse af projektet, vil vi gå i gang med de planer, vi har.”

Hvad går den ellers ud på?

“Blandt andet kan vi indvinde 4 lejligheder, hvis vi kan komme til at realisere dem. Det er nemlig meningen, at vi skal have fire faste brandvagter, ikke sådan at forstå, at de ikke må vige fra stationen døgnet rundt, men det skal være fire småhåndværkere, der kan have deres værksted og virksomhed opad brandstationen – således som man har det f.eks. i Vejle.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. oktober 1942

1942 – Store krisesag om handel med bildæk pådømt i Vejle

Hovedmanden i fængsel, 11 andre implicerede slap med bøde

En større krisesag vedrørende ulovlig handel med bildæk, der i længere tid har verseret ved retten i Vejle, har i dag fået sin afslutning. Hovedmanden, vulkanisør Aug. Johannes Hansen, Haderslev, idømtes 30 dages fængsel og fik sin ulovlige fortjeneste på 3.750 kr. konfiskeret. 11 andre implicerede, hovedsagelig vognmænd, de 8 fra Vejle, 1 fra Vamdrup, 1 fra Bevtoft og 1 fra Ribe, idømtes bøder til et samlet beløb af 6.300 kr. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. september 1942.

1942 – Den store benzin-aftager fundet

Har tilstået køb af 2.000 liter uden mærker

For nogle måneder siden vedtog en benzintank-bestyrer i Kolding at betale en bøde på 3.500 kr. for en mangel på godt 4.000 liter benzin – i øvrigt den største bøde, der er idømt, og den største benzinmangel, der er konstateret i Kolding Politikreds.

Anklagemyndigheden appellerede dommen til Landsretten, der forhøjede bøden til 5.000 kr., og forvandlingsstraffen sattes til 30 dages hæfte. Under sagen havde tankbestyreren erklæret, at han havde solgt benzinen til ikke navngivne personer, som han ikke kendte.

Den sidste viste sig imidlertid ikke at være rigtigt. Tankbestyreren, der var begyndt af afsone sin hæftestraf og havde afsonet over halvdelen af den, røbede nu, hvem der var aftager af den væsentligste portion af benzinen. Det var en opkøber, der havde vidstrakt kørsel, og han skal have aftaget i hvert fald 2.000 liter benzin uden mærker. Dette antal liter erkender han i hvert fald selv overfor politirapporten, han havde fået udleveret uden mærker.

At tankbestyreren har råbet sin aftager, skyldes måske, at det var en aftale imellem dem, at aftageren af benzinen skulle betale den bøde, som tankbestyreren eventuelt måtte blive idømt. Og åbenbart har de to herrer ikke kunnet blive enige om bødens betaling. Tankbestyreren, der efter at have redegjort for, hvem der var aftager af benzinen, indsendte ansøgning om benådning til kongen fore resten af straffen, blev derefter benådet og sat på fri fod. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. september 1942.

1942 – Lempeligere kurs mod berusere

Bødestraffene vender tilbage.

Vi omtalte for kort tid siden, at der nu atter ville blive skabt mulighed for at idømme folk, der for første gang står tiltalt for beruselse, bøder i stedet for, som det i lang tid har været praksis, så at sige udelukkende at anvende frihedsstraf med 7 dages hæfte som mindste dom.

Vi oplyste i denne forbindelse, at der i alt siden de nye, skærpede bestemmelser for beruselse kom, var idømt 30.000 personer over hele landet frihedsstraf for beruselse. Retten har sikkert ikke selv altid været så glad for at skulle idømme en mand frihedsstraf for beruselse, og de nye bestemmelser, der gør anvendelse af bøder til “første gangs-berusere” mulig, vil sikkert blive hilst med tilfredshed. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 14. maj 1942

1942 – Dom i sagerne fra “Den sorte børs”

I Kolding Kriminalret faldt der i går eftermiddags dom i den tidligere omtalte sag fra en sort børs i Kolding, der fornylig var til behandling i retten. Den ene af hovedmændene, en handelsmand, der kun havde handlet med kaffekort, fik 30 dages hæfte og beslaglæggelse af den ulovlige fortjeneste på 163 kr., 43 øre. Den kvindelige hovedperson fik 15 dages hæfte og skal betale statskassen sin ulovlige fortjeneste med 220 kr., 60 øre.

Endelig fik en yngre mand, der ikke i retten havde villet vedtage en bøde på 1.000 kr. for salg af en sæk kaffe uden mærker, ved dom en bøde på dette beløb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. maj 1942.