1943 – Den nye borgmester er stemt for at fejre havnens jubilæum

Landsretssagfører Juhl kunne tænke sig en byfest i forbindelse med havnens hundredårs jubilæum

I anledning af byrådsmedlem, direktør K. Nørgaards udtalelse til Folkebladet i går om, at Kolding Havns 100 års jubilæum ikke bør forbigås i stilhed, har vi gennem udtalelser fra mange sider erfareret, at direktør Nørgaards syn deles af store kredse af byens befolkning, ja selv fra omegnen er der givet udtryk for, at man gerne ville være med til at fejre Kolding Havn, der har haft så stor betydning for byens og egnens udvikling.

Spørgsmålet er kun, hvordan?

Vi har i dag spurgt den nye borgmester og formand for Havneudvalget, landsretssagfører V. Juhl, hvordan han ser på spørgsmålet.

“Jeg har læst, hvad De skrev i går, og for mig står det sådan, at havnens 100 års jubilæum bør markeres. Spørgsmålet er kun, hvordan vi skal gøre det. jeg har ikke selv deltaget i de forhandlinger og planlæggelser, der tidligere fandt sted om sagen (som jo gik i stå. Red.), men havnen selv – eller byen – har jo for længst besluttet at markere dagen ved udsendelsen af et jubilæumsværk, som stadsingeniør C. A. Lassen er i færd med at udarbejde, og som foruden omtalen af havnen gennem de 100 år også vil komme til at berøre forskelligt vedrørende selve byens udvikling i det forløbne sekel. Der er jo en meget nær forbindelse mellem havnens og byens udvikling. Der er bevilliget et betydeligt beløb til udgivelsen af dette værk, så der er altså gjort noget, for at dagen ikke skal gå upåagtet hen, og jeg vil under alle omstændigheder regne med, at der også vil blive en højtidlighed under en eller anden form.”

For en snævrere kreds eller for hele byen?

“En fest i flere dage kan der vist ikke blive tale om, og byjubilæum bliver der i hvert fald ikke holdt. Der kan ikke dokumenteres noget som helst om, at 1943 skulle være et jubilæumsår i Koldings historie. […] Det er i øvrigt mit indtryk”, slutter borgmester Juhl, “at det er et almindeligt ønske i Kolding, at havnejubilæet bliver behørigt festligholdt, og at man – selv om tiden naturligvis ikke opfordrer til store festligheder – dog gerne vil have et sådant oplivende moment med, som havnejubilæet kan blive, og spørgsmålet vil nu komme til behandling i det nye havneudvalg”.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad 28. maj 1943

1943 – Koldings nye borgmester

Koldings nye borgmester, landsretssagfører Valdemar Juhl, er 54 år gammel, født i Sdr. Bjert som søn af propr. Ole Juhl og således broder til amtsrådsmedlem, propr. Oluf Juhl, Lykkesgaard, Sdr. Stenderup. Han blev student fra Kolding højere Almenskole i 1906, cand. jur. i 1913 (efter militærtjeneste, hvor han sluttede som sekondløjtnant ved fæstningsartilleriet), herredsfuldmægtig i Kolding 1915-19, sagfører i Kolding fra 1919, landsretssagfører i 1925.

Det er som bekendt anden gang, Juhl vælges til borgmester, idet han indvalgtes i Byrådet i 1930 og straks blev borgmester og det var til 1937, da han afløstes af Knud Hansen. Juhl har mange fremtrædende mellemkommunale tillidshverv. Han er medlem af Indlemmelseskommissionen, af Repræsentantskabet for Kommunernes Kreditforening, næstformand for Købstadskommunernes Låneforening og for Den danske Købstadsforening, hvilket hverv medfører mange repræsentative pligter ved byjubilæer og andre lejligheder. Det er således en dreven kommunalpolitiker, der på ny overtager borgmesterposten i Kolding, og fra den første periode ved man, at Juhl er en både fast og bestemt, men tillige smidig leder af byrådsforhandlingerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. maj 1943.

1943 – Gode danske ord fra Skamling på mindedagen igår

3-400 mennesker deltog i Skamlingsbankeselskabets jubilæumsfestligheder

Festlighederne på Skamlingsbanken igår eftermiddags i anledning af mindedagen for Bankens indvielse til dansk folkelig og national mødeplads fik et smukt og værdigt forløb. Mellem 300 og 400 mennesker deltog i mindehøjtidelighederne. De fleste tog med ekstratoget fra Kolding, der ankom kl. 16.25, men også med andre befordringsmidler var der kommet mange til Skamling. Festen var kun for Skamlingsbankeselskabets aktionærer med damer og de særligt indbudte. Havde forholdene ikke hindret afholdelse af en stor folkefest, ville deltagernes tal sikkert have kunnet tælles i titusinder. Det er dog meningen at søge et stor folkemøde gennemført søndag d. 20. juni.

Der var en repræsentativ forsamling, der havde givet møde på Skamling. Der var folk fra næsten hele landet. Fra København (eller Bornholm) var ankommet Folketingets formand, Hans Rasmussen, direktør Ussing og prof. Friis Johansen fra Ny Carlsbergfonden, Grænseforeningens formand, fhv. præsident Holger Andersen, billedhuggeren H. Starcke med frue, fra Sønderjylland den gamle sønderjyske fører Peter Grau fra Pøl, stiftamtmand Lundbye, Haderslev, borgmestrene Thulstrup, Haderslev og Fink, Aabenraa, Skoleforeningens formd. landstingsmand Jefsen-Christensen, Høbsbro, Sprogforeningens formand, bibliotekar Jacob Petersen, Aabenraa, biskop C. W. Noack, Haderslev, gårdejer Nis Skrumsager, Visby Hedegaard, Den Slesvigske Vælgerforenings tidligere sekretær Martin Simonsen fra Flovt, provst Biering, Sønderborg, folketingsmand Simon From, Fjelstrup, fhv. folketingsmand Schultz-Petersen, Tyrstrupgaard og mange andre.

Fra Kolding havde mange af byens borgere givet møde med borgmester Knud Hansen og politimester Thalbitzer i spidsen. Borgmesteren overrakte de 1.000 kr., som Byrådet havde bevilliget til Skamlingsbankefonden, vis formand, stiftamtmand Herschend naturligvis også var til stede. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1943.

1943 – Byrådsvalget i Kolding

Socialdemokraterne mistede flertallet og måtte afgive et mandat til de radikale

Hovedresultatet af valget i Kolding i går var, at socialdemokraterne mistede et mandat og dermed flertallet i Kolding Byråd. Der var drevet en meget pågående agitation indenfor partiet; men det hjalp altså ikke. Det gik her som i adskillige andre af landets byer. Vælgerne satte en stopper for det magtprægede socialistiske bystyre. Det socialdemokratiske mandat gik til de radikale, hvis kandidat, folketingsmand Clausager, i 1937 kun manglede 9 stemmer for at blive valgt. Det var let at mærke, at hr. Clausager denne gang virkede tiltrækkende til flere sider, og han fik da også et antal stemmer, der ligger betydeligt over, hvad de radikale politisk mønstrer i byen. Ved sidste folketingsvalg var det 644 stemmer. De blev ved byrådsvalget til 966. […]

De konservative gik frem med godt fem hundrede stemmer fra sidste byrådsvalg og holdt tallet fra folketingsvalget endda med et lille overskud på 26. Dette var dog ikke mere end tilstrækkeligt til at bevare de 8 mandater ved hjælp af listeforbundet med Venstre. Venstre kunne notere en fremgang fra Byrådsvalget i 1937, men en del af de 1.863 Venstre-vælgere fra Folketingsvalget svigtede, således at det ikke lykkedes at nå det tredje mandat. […]

Derved bliver stillingen i det nye Kolding Byråds 10 socialdemokratiske mod 10 borgerlige og 1 radikal, der altså derfor vil få et ganske særligt ansvar. Det første spørgsmål, der melder sig, er jo borgmestervalget. Det var i forvejen usikkert, hvorledes dette kunne forløbe. Ved den nye konstellation i byrådet kan man vel sige, at dette usikkerhedsmoment ikke er blevet mindre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. maj 1943.

1943 – Borgmesteren trækker sig tilbage

Den socialdemokratiske Byrådsliste opstillet

Socialdemokratiet i Kolding holdt onsdag aften opstillingsmøde, der indlededes med, at Knud Hansen fik overrakt 37 røde roser, en for hvert år i Byrådet. Knud Hansen takkede rørt og udtalte, at han trak sig glad tilbage, men det var ikke fordi han følte kræfterne svigte. Derefter opstilledes følgende liste til Byrådsvalget:

 1. Folketingsmand M. Larsen
 2. Redaktør Søren M. Jensen
 3. Fællesorg. Fmd., N. C. Andersen
 4. Overlærer H. A. Hansen
 5. Sagfører Hans Pedersen
 6. Tømrer Hans Petersen
 7. Kasserer Peter Ravn
 8. Pedel Aage Elling
 9. Fru Anine Lind
 10. Markforvalter Ejn. Christensen
 11. Bogbinder Eskild Jørgensen
 12. Lektor frk. Carstens
 13. Bogtrykker Carl Fromn
 14. Postbudfmd. Arthuer Jensen
 15. Forvalter Knudsen-Hansen
 16. Overpakmester Jepsen
 17. Arbejdsmand Anders Jensen
 18. Snedkerm. Jens Andersen
 19. Murer Harald Nielsen
 20. Maskinarbejder Gossmann

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. april 1943.

1943 – Hvem vil have et finsk barn?

Hjemmene skal melde sig nu, selv om de tidligere har givet tilsagn.

Nu kommer der som bekendt finske børn her til egnen. Under et møde, som Finlandshjælpens lokale komité holdt på Rådhuset lørdag eftermiddag, oplyste borgmester Knud Hansen, at der skal skaffes hjem til 60 finske børn i alderen 2-6 år. Børnene kommer til Kolding omkring 17. maj. De er alle finsktalende, og kommer fra hjem, hvor faderen er falden i krigen, eller hvor der i forvejen er mange børn. En svensktalende finsk lotte følger med børnene og bliver her sommeren over. Hun skal være en slags rådgiver og mellemled mellem de danske og finske hjem. Når børnene ankommer, er de lægeundersøgt i København. De vil få rationeringsmærker, deres sygekasseforhold ordnes på normal vis – og de giver ret til skattefradrag! Med andre ord: man betragter dem ganske, som de var danske plejebørn. Op holdet vil kun strække sig over et halvt år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. april 1943.

1943 – Der kommer finske børn til Kolding

60 børn ventes i begyndelsen af maj

Vi er anmodet om at bede medlemmerne af Finlandshjælpens Kolding-komité om at komme til møde på Rådhuset i eftermiddag kl. 17 i anledning af, at komiteens formand, borgmester Knud Hansen, har fået meddelelse om, at general Mannerheims Barnskyddsförbud først i maj afsender 60 finske børn i alderen fra 2 til 6 år til Danmark, hvilke sending Finlandshjælpen i henhold til tidligere tilsagn fra hjem i Kolding og omegn tilbyder af sende hertil.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. april 1943.

1943 – Søndergade-model til borgmesterens fødselsdag

Borgmester Knud Hansen fylder, som omtalt, i dag 77 år, og i dagens anledning har rådhuset hejst flaget. Dagen vil i øvrigt ikke blive fejret udadtil, men borgmesteren havde indbudt medlemmerne af sit yndlingsudvalg, Gade- og Vejudvalget, samt enkelte andre til en frokost, og her fik borgmesteren overrakt en original gave, en model af Søndergade-viadukten, lavet på stadsingeniørens kontor. Man ser på modellen en fastkørt bil i et af de snævre “huller” og en anden, som har svært ved at klare “puklen”. På stenbroen ses billeder af kendte Søndergade-borgere, som har taget en tørn med borgmesteren om gadeomlægningen. Som et lille plaster på ironien er modellen til at lukke op […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. januar 1943.