1940 – Nye restriktioner

Efter politiske forhandlinger er der i dag kommet nyt om restriktioner og rationeringer omhandlende handel med brændsels midler såsom kul, koks, briketter og cinders.

Private må have til 7 dages forbrug og virksomheder til 14 dage, alle order som ikke kan leveres inden dags dato (6. februar). Producenterne skal reducere deres beholdning til 80 % af det de ligger inde med.

Private må kun forsyne sig med 5 hektoliter kul, eller lignende brændsel som koks eller cinders.

Det er butiks- og forretningsindehaverne som det påhviles at restriktionerne overholdes, de må således ikke sælge mere end hvad instruktionerne for restriktionerne fastsætter.

Restriktionerne gælder ikke for Færøerne.

Kilde: Tillæg til bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1940 om midlertidige bestemmelser om Handel med Kul, Koks, Cinders og Briketter, udsendt af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, 5. februar 1940. Aftryk i Kolding Socialdemokrat, 6. februar 1940, side 7

1940 – Møde i erhvervsøkonomiske råd

Situationen for brændsel, benzin og kaffe skal diskuteres af erhvervs-økonomiske råd på et møde den 7. februar 1940. Der er særligt en indstilling fra Brændselsnævnet om besparelser på brændsel.

De københavnske restauratører drøfter den ordning at holde lukket en aften om ugen, istedet for at lukke klokken 23, således som det har været overvejet i Brændselsnævnet.

Den hårde vinter har haft mange konsekvenser for danskerne. Som en konsekvens af tiderne har Ødis sognekommune valgt at lukke skolerne frem til fredag, på grund af brændselsmangel.

Hos både Kolding Sydbaner og Troldhedebanen er der atter regelmæssigt drift efter fygning, der dog os gjorde man hurtigt måtte skifte fra motortogene til damptog.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 5. februar 1940

1940 – Brændselssituationen

Vinteren og isen har medført en ny alvorlig situation omkring brændselssituationen, i dag vil brændselsudvalget i København drøfte en række nye foranstaltninger.

Der overvejes at reducere i forestillingerne i biograf teaterne, restaurationernes åbningstider, lukning af skoler og lignende. Der vil blive stoppet for alt varmt vand i køkkenerne, og i det hele tages forsøges at begrænse forbruget af varmt vand.

Kilde: Kol. Socialdemokrat, 3. Februar 1940, side 3

1940 – Trængsel i brændselsforretningerne

Der sælges i dag uden fast priser. – Briketter ikke rationeret.

“Hvordan virker rationeringsbestemmelserne?” spørger vi direktør Christensen, Kolding Kulkompagni.

Ja vi har jo unægtelig travlt“, lyder svaret. “Vi sælger koks og kul efter de ny rationeringsbestemmelser, som vi jo først måtte sætte os ind i i morges. Hovedprincippet er jo, at enhver kan få en måneds forbrug og i alt fald 10 hektoliter, hvis han ikke har 10 i forvejen. Har han 9½, kan det lige gå.

Og priserne?

Ja, priskontrolrådet har endnu ikke svaret på vor telegrafiske anmodning om godkendelse af det nødvendige pristillæg, så vi sælger uden fast pris. Men folk spørger i øjeblikket også kun efter, hvad de kan få.

Briketter er uden rationering?

“Ja, det er de, og dem har vi stadig kunnet få fra Tyskland. Derimod er smuld (koksafharpning) rationeret i lighed med de andre varer“.

Kilde: Kolding Folkeblad, 5. januar 1940.

1940 – Brændsels-rationering

Natten til den 5. januar 1940 besluttede handelsministeriet, efter indstilling fra det erhvervsøkonomiske råd, at det ikke er tilladt at indkøbe kul, koks og cinders, til mere end en måneds forbrug.

Rationeringen skyldes de hårde tider, hvor der kun kommer små kul- og koksleveringer fra Tyskland og England, som følge af krigen. Samtidigt får en del danske sømænd kritik, fordi de har sejlet kul og koks til Sverige og Norge, hvor betalingsraterne er højere.

Før julen kostede kul fra England mellem 6-7 kr. pr. tons, i december var det steget til 23,50 kr., plus et tillæg, så fragten på koks kom op på 33,50 kr. Yderligere koster de store omveje som skibene må sejle, og at skibene kun kan lastes i dagslys. Også fra Tyskland er leveringerne blevet dyrere.

Det er forhandlere og sælgere, som må forsøge at sikre sig, at bestemmelserne håndhæves.

Kilde: Brændsels-Rationering fra i dag, Kol. Folkeblad, 5. jan 1940
– Bekendtgørelse om midlertidige bestemmelser angående handel med kul, koks og cinders, 4. januar 1940, Ministeriet for Handel, Industri og Søfart

1939 – Benzin-rationering fra 1. december

I aftes forlå endeligt oplysninger om den benzin-ordning, som over 100.000 bilister har måtte vente på siden 4. september (1939). Der er nu fastsat rationeringer af forbruget til alle køretøjer, for privatbiler bliver det 25-50 liter pr. måned, og fra 20. november må bilisterne køre på hvad de har i tanken indtil rationeringen starter.

Samlet betyder rationeringerne en nedskæring af 60 procent af det normale forbrug, på ca. 400 millioner liter årligt.

Lastbiler får efter vægt 120-350 liter pr. måned, eksempelvis vil lastvogne på mellem 3001 til 5000 kg få 200 liter i måneden.

Kilde: Benzin-Rationering fra 1. December, 7. nov 1939, Kol. Folkeblad

1939 – Trægasgenerator til selv se mindste vogne?

Nød lærer som bekendt nøgen Kvinde at spinde, disse Ord har mange måttet sande i disse urolige Dage, og meget er blevet udført på Grund af Krigens på så mange Steder hårde Indvirkning.

Således starter journalisten fra Folkebladet sin artikel, efter han i dag har været nede på Kolding Maskinfabrik, hvor arbejdet er gået i gang med at fremstille trægasgeneratorer til anbringelse på automobiler. Det er fabrikant H. H. Nielsen der står for forsøgene, han har tidligere lavet biler om, så de kunne køre på råolie i stedet for benzin.

Min Generator består af en lodret beholder, hvis øverste del indeholder det træ, der skal benyttes til gasfremstilling. Den nederste del indeholder fyret, hvor forgasningen foregår. Derfra får gassen gennem diverse rense og køleapparater, indtil den når frem til motoren, hvor den i en blandingsventil tilsættes den nødvendige luft til forbrænding i motoren.

Fabrikant H.H. Nielsen om hans trægasgenerator

Det forventes fra Kolding Maskinfabrik at biler med en generator kan køre omkring 150 km på 40 kg træ. Hvis man regner i bøgetræ og kikker på en af de små Flat-vogne, skulle 1 liter benzin angiveligt svare til 2,2 kg træ. Den mindste model af generatorer vil komme til at veje omkring 20 kg, og skal kunne påsættes almindelige personbiler.

Til spørgsmål om brandfare, svares der fra fabrikanten at “Brandfaren er betydelig mindre, end når man kører med Benzin“.

Der arbejdes ifølge fabrikanten på lignende generatorer i Tyskland, Frankrig, Belgien og Sverige.

Kilde: Trægasgenerator til selv se mindste vogne?, 12. oktober 1939, side 6, Kolding Folkeblad

1939 – Heste på Carlsberg-depotet

Carlsberg-depotet i Kolding har set sig nødsaget til og købe fire heste, som er blevet leveret af hestehandler Larsen, Kolding.

Købet kommer på grund af tiderne med benzin-rationeringen, hvor det kan være svært og få leveret vare ud.

Trods krigen er der i søndags (8. okt) ankommet en damper ind i Kolding Havn med 800 tons kul fra Tyskland, der er kommet flere gange skibe ind med nøddekul og dampkul. Der har været stor bekymring for, om skibene der sejler fra England ville komme frem med deres last.

Kilde: Kolding Folkeblad, 10. oktober 1939