1943 – Luftværnsøvelse i Nørre Bjert

70-80 mand på udrykningsarbejde lørdag Aften.

Lørdag aften holdtes en luftværnsøvelse i Nørre Bjert. Kaptajnerne Rose og Mohr samt overbetjent Sørensen fra Kolding tilrettelagde øvelsen, i hvilken der deltog 70-80 mand. Kl. 19.05 led et par drøn (kanonslag), og kort tid efter strømmede folk til fods, til hest og på cykle i mægtig fart ned på den stedlige kommandocentral (Nørre Bjert Maskinfabrik) for at få at vide, hvad der var sket. Der havde været en luftkamp over Strandhuse, og en anskudt jager var fløjen ind over byen, hvor den havde kastet sine bomber. Til sidst var maskinen styrtet ned og gået i Brand. Nu sendte luftværnslederen, J. Fink Nielsen, ordonnanser ud i alle retninger for at konstatere, hvor bomberne var falden, og hvilken skade de havde forvoldt. Kort efter indløb rapporterne, der lød på, at der var falden brandbomber hos brandfogden forpagter Holger Sandager, og en sprængbombe og brandbomber hos proprietær Jørgen Nielsen.
Endvidere var hovedvejen bleven reven op af en sprængbombe ud for Nørre Bjert Mølle. På marken over for møllen var der desuden falden en forsager, og her var maskinen styrtet ned og gået i brand.

Nu gik de forskellige hold i Arbejde. Brandfolkene kørte af sted med vandtønder op til Sandager og gik bagefter i gang hos Jørgen Nielsen. Teknisk Kolonne ilede til Jørgen Nielsens gård, hvor en mand var indespærret i stalden. Forinden man kom derind, måtte man afstive stuehusets gavl, der truede med at styrte sammen. Sanitetsfolkene havde travlt med at få de sårede bragt i sikkerhed i det i hast opretede Lazaret (Nørre Bjert Forsamlingshus). Afspærringskolonnen foretog straks en fuldstændig og effektiv afspærring af hovedvejen gennem byen samt af de Steder, hvor bomberne var falden. Endvidere sørgede den for at få beboerne ud af de truede ejendomme i nærheden af forsageren evakueret. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. september 1943.

Da Øvelsen var blæst af, samledes
alle de medvirkende i Forsamlingshuset.
til en Kop Kaffe. Her gav de tre Kol-
ding-Folk en Kritik af Øvelsen.
Kaptajn Rose indledede med at
udtale sin fulde Tilfredshed med Star-
ten. Han var særlig tilfreds med
Brandfolkenes Vandtønder. Holdlederne
glemte at meddele til Luftværnslede-
ren, naar deres Hold var samlet,
Luftværnslederen var fuldt ud tilfreds-
stillende. (
Kaptajn Rose ønskede til Lykke
med Resultatet af Øvelsen.
J. Fink Nielsen sluttede af og
bragte Frøken Eff og de tre Herrer
fra Kolding en Tak, fordi de havde
arrangeret Øvelsen.
rejste sig.)
(Farsamlingen
se
mi
de
tir
lig
ik
Ti
de
ho
La
111
pu
ell
vi
ne
m.
Ve
tie
pa
lo
St
de
sa
da
ga
re
st
no
no
fe
G
VE
H
A
in
h
n
Dernæst gav Kaptajn Mohr og
Overbetjent Sørensen Kritik, hyor- b
af det fremgik, at der havde været
lidt Uenighed angaaende Afstivning.
Sanitetstjenesten virkede godt; dog 0
havde man transporteret et Offer, der P
havde faaet Rygskade, paa Ryggen.
I Forsamlingshuset skulde Denske d
Kvinders Beredskab tage sig af de saa-
rede og de evakuerede. Angaaende
denne sidste Del af Luftværnet talte 0
Frøken Eff, Kolding, idet hun kraf- la
tigt opfordrede til at fortsætte med
Arbejdet og slutte op om den stedlige
Formand, Fru Proprietær, Johansen
Shamrock.
h
2
V
d.
8
0

1943 – Koldings skolebørn lærer om faren fra luftet

En time med drengene i 3. klasse på Riis Toft

På Luftværnsforeningens distriktmøde fornylig fremsattes den plan, at man her i Kolding, ligesom det var tilfældet andre steder i landet, skulle iværksætte et oplysningsarbejde for skolebørn om den fare, de genstande der under luftkrigen kastes ned fra overflyvende maskiner, indebærer for civilbefolkningen. At et sådant oplysningsarbejde er påkrævet, har man jo desværre utallige eksempler på. Arbejdet er da også i fuld gang ved byens skoler, og i formiddags havde vi lejlighed til at overvære en sådan “time” på Riis Toft Skolen, hvor en 3. klasse drenge blev informeret.

Det var distrikskonsulent, lærer Ivar Vaage Jensen, der havde fået til opgave at instruere børnene om tingene, og glædeligvis kunne man konstatere, at børnene allerede på forhånd i nogen grad var klar over, at man helst skal holde fingrene fra sådanne mystiske genstande. Undervisningen formede sig på den måde, at lærer Vaage Jensen til indledning understregede påbuddet om, at hvis man fandt mærkelige genstande, da at lade dem ligge, sige det til andre, der opholdt sig der i nærheden, og derefter sørge for at underrette politiet. Det var drengene hurtigt på det rene med, og derefter gik lærer Vaage Jensen over til at vise en serie lysbilleder, som illustrerede de genstande, der indebærer fare for liv og lemmer.

Rent pædagogisk var lysbilledsamlingen, som lærer Vaage Jensen havde stablet på benene, ideel til formålet. Med en passende indledning, hvor drengene fik forskellige billeder af flyvemaskiner at se, og om de på en overraskende måde kommenterede med sagkyndige udtryk, kom det, der egentlig havde interesse. Billederne fortalte tydeligt, hvilken fare, de forskellige bomber – spræng- og brandbomber – indebærer for omgivelserne, og ind imellem gav hr. Vaage Jensen en nærmere redegørelse ved hjælp af små tegninger på den sorte tavle for, hvordan man bør forholde sig under de forskellige forhold. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juni 1943.

1943 – Luftkamp over Haderslev-egnen under onsdagens dag-luftalarm

Tre formationer af store bombemaskiner

Der var luftalarm i Haderslev i går fra kl. 13.15 til 14.13 eftermiddag. Ved alarmens begyndelse så man tre formationer af store bombemaskiner over egnen. De kom i stor højde fra nordvest og fortsatte mod syd. Maskinerne kunne ses meget tydeligt med det blotte øje. Der var luftkamp over egnen. […]

Brandbomber lægger en gård i aske. Flyverne vækkede ejeren af middagssøvnen!

Aabenraa havde i går luftalarm fra kl. 13.30 til 14.15. Straks efter alarmeringen kunne man iagttage et stort antal maskiner, der i meget stor højde fløj sydpå. På en gård i Hostrup Skov syd for Aabenraa Fjord vågnede ejeren, gdr. Meyer af sin middagssøvn. Han løb ud på gårdspladsen, og mens han så efter flyverne, opdagede han, at det brændte på ejendommens loft. Den vinkelbyggede ejendom, der formentligt er blevet antændt af brandbomber, gik fuldstændig op i luer.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. maj 1943.

1943 – Fem maskiner skudt ned i Sydjylland i nat

Én i Fænøsund, fire ved Esbjerg. Butiksruderne i Middelfart raseret.

Under overflyvningerne i nat blev en engelsk maskine ved 1.30-tiden skudt ned af antiluftskytset og styrtede i vandet mellem Fænø og Fyn. Maskinen var ramt i halen og styrtede fra rat lav højde brændende ned i det dybe Fænø Sund. Den faldt omtrent midt i sejlløbet, og ved faldet mod vandfladen eksploderede maskinens bombelast med et voldsomt brag. Lufttrykket var så stærkt, at mellem halvdelen og tredjedelen af butiksruderne i Middelfart, fortrinsvis de største, sprængtes. En C.B.-betjent i Middelfart blev såret i foden af en splint og måtte indlægges på sygehuset. Tre lig fra den nedstyrtede flyvemaskine er indbjærget til Teglgaard på Fyn.

På en mark ved gården Søborg nord for Strib faldt i nat en sprængbombe, der eksploderede. Taget på gården blev delvis ødelagt, ligesom der knustes en mængde ruder, både på denne gård og nabogårdene. Flere hundrede brandbomber faldt rundt omkring på markerne, hvor de lyste op. Ikke-eksploderede brandbomber blev demonteret til morgen. Ved Erritsø blev en hest ramt af en splint og måtte under dyrelægebehandling. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. april 1943.

1943 – Siden krigens begyndelse mere end 5.000 bomber inden for Sydjysk distrikt

Ca. 100 tjenestegrenschefer fra Syd- og Sønderjylland til Kolding i går

Ca. 100 tjenestegrenschefer inden for luftværnet i sydjysk distrikt holdt i går formiddag møde i Kolding Teatersal. Blandt forsamlingen sås repræsentanter fra politimyndighederne i samtlige syd- og sønderjyske byer, ligesom der var deltagere helt fra Skjern, Ribe og Esbjerg. Mødet lededes af chefen for Vestre Luftværnskommando, kaptajn S. A. Andersen, Aarhus, der gav en udførlig redegørelse for arbejdet i distriktet samt for de erfaringer, der var gjort. Efter en omtale af de nyoprettede meldestationer, hvorfra befolkningen i påkommende tilfælde telefonisk kan tilkalde hjælp, kom han ind på at berøre emnet: afskærmning af lygter. I alt for mange tilfælde ser man, at der sløse på dette område. Det gælder for cyklernes vedkommende, men i ikke mindre grad for bilerne. Førere af motorkøretøjer med dårligt afskærmede lygter udsætter både sig selv og andre for betydelig fare, idet man har eksempler på, at flyvere om aftenen eller natten er dykket ned og har beskudt rutebiler eller politibiler, der er kommet kørende med ret stærkt lys og således har været et tydeligt mål fra luften. Også Hvidtningen af fremspringende punkter på husfacader og lignende er det galt med, ikke mindst på landet. […]

25 dræbt ved bombesprænger

Siden krigens begyndelse er der i området Jylland-Fyn faldet ca. 2.000 sprængbomber af kalibre mellem 125 og 1.800 kg. og henved 9.000 brandbomber mellem 2 og 125 kg. Af disse mængder var mere end 50 pct. faldet i Sydjysk distrikt- Til begyndelsen af indeværende år havde 25 mennesker mistet livet, og 100 var såret ved bombesprængninger; desuden var 100 ejendomme ødelagt, mens ca. 3.000 var beskadigede.

Politimester Thalbitzer, Kolding, gav en række oplysninger om arbejdet i distriktet, og til slut vistes nogle lysbilleder fra flyverangrebene på Als, Tønder, Aahus og København. Om eftermiddagen holdtes gruppemøder inden for tjenestegrenene, hvor man drøftede interne anliggender.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 14. april 1943.

1943 – Bombeskaderne i Sydjylland

På grund af omstændigheder, som vi ikke selv var herre over, kunne vi ikke i går nærmere omtale de begivenheder, der indtraf under overflyvningerne lørdag og søndag aften. Her er imidlertid nogle billeder, der bedre end mange ord viser, hvor alvorligt Sydjylland denne gang blev ramt. Billederne viser gdr. Hvids gård i Stubdrup, som blev fuldstændig raseret, da en engelsk bombemaskine søndag aften udløste sin bombelast for at slippe fra en angribende tysk jagermaskine. En sprængbombe faldt lige ned i laden, som blæste fuldstændig om. Laden tog af for lufttrykket, men det var dog stærkt nok til også at beskadige staldbygningernes gavl, der knustes. Samtidig antændte en brandbombe stuehuset, og skønt Falcks Redningskorps hurtigt nåede frem, blev stuehuset, som det ses på billedet, helt ødelagt. Beboerne slap med chok, bortset fra Hvids lille søn, da fik et snitsår i halsen af et glasskår. På Kolding Sygehus oplyser man dog i dag, at hans tilstand er god.

Også en anden ejendom i Stubdrup, nemlig P. Markussens, blev ramt af en brandbombe, der faldt gennem taget på kostalden. Her blev ilden dog hurtig slukket. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. januar 1943.

1943 – Bomber over London-Berlin

London angrebet i aftes og i morges efter vinterens første angreb på Berlin lørdag og søndag aften

London via Lissabon, INT. Mandag formiddag.

Den tyske og engelske hovedstad synes at være gået ind i en ny serie af gengældelsesangreb. Sikkerhedsministeriet har i dag til morgen udsendt et communique om, at Storlondon efter luftalarmen i aftes, der varede fra kl. 19.30 til 22.18 i de tidligste morgentimer i dag på ny er blevet angrebet af tyske bombemaskiner. Antiluftskytset trådte straks i aktivitet. Det oplyses nu, at der under alarmen i aftes – den første siden den 2. december – blev nedkastet brand- og enkelte sprængbomber.

Angrebet på Berlin

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler søndag:
Britiske bombemaskiner fløj i aftentimerne i går ind over Rigsområdet. Foruden at foretage planløse forstyrrelsesangreb mod flere byer nedkastede fjenden også spræng- og brandbomber over Storberlins område. Befolkningen led tab. Der blev hovedsageligt anrettet brandskade på beboelseskvarterer og offentlige bygninger, deriblandt sygehuse. To flyvemaskiner blev skudt ned.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. januar 1943.

1942 – Bomber i aftes over Ladelund

To huse beskadigede, men ingen sårede. Engelsk bombemaskine styrtet brændende ned ved Mejlby.

Ved 22.30-tiden i aftes er der ca. 200 meter syd for Ladelund Landbrugsskole samtidig faldet to engelske sprængbomber og en del brandbomber. Bomberne faldt ca. 20 meter fra købmand Ejnar Sørensens hus, der blev stærkt raseret ved eksplosionerne. Flere store træer blev revet op med rode og slynget ind i haven. Også fhv. landbrugslærer Konradis ejendom, der ligger lidt længere fra eksplosionsstedet, blev beskadiget, idet føre og vinduer sprængtes ved lufttrykket.

Købmand Sørensens ejendom, en 1-etages beboelsesbygning, blev så stærkt beskadiget, at familien straks måtte rykke ud og søge husly hos en nabo. Der er ikke en hel rude i huset, alle døre og vinduesrammer er sprængt, skillevægge og gibsdække revet løs ydermurene, ligesom hele tagværket er sprængt. En mindre bagbygning er helt væltet og har sammen med de store træer taget betydeligt af for beboelseshuset, der sikkert ellers ville være faldet fuldstændig sammen. […]

Flyvemaskinen styrtet ned

Den flyvemaskine, som menes at have kastet bomberne ved Ladelund, er antagelig blevet ramt enten af en anden flyvemaskine eller af luftforsvaret, idet den styrtede brændende ned ved Mejlby ved Lintrup. Besætningen, 5-6 mand, er sprunget ud med faldskærm. En af dem blev i morges fundet i Skærbæk Møllegaard og en anden i Villebøl. Begge var udskadte.

(Eftertryk forbudt)

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. oktober 1942.