1943 – Rigsregeringens krav

Den danske regering skal øjeblikkelig erklære undtagelsestilstand over hele landet.

Undtagelsestilstanden skal omfatte følgende enkeltforanstaltninger:

 • Forbud mod, at mere end 5 personer samles offentligt.
 • Forbud mod enhver strejke og mod enhver understøttelse af strejkende.
 • Forbud mod enhver forsamling i lukket rum eller under åben himmel.
 • Forbud mod at betræde gaderne mellem kl. 20.30 og kl. 5.30. Lukning af restauranter kl. 19.30.
 • Aflevering inden den 1. september 1943 af alle endnu forhåndenværende skydevåben og sprængstoffer.
 • Forbud mod enhver generen (Beeintrachtigung) af danske statsborgere på grund af deres eller deres pårørendes samarbejde med tyske myndigheder eller forbindelse med tyske.
 • Indførelse af pressecensur under tysk medvirken.
 • Oprettelse af danske hurtigdomstole til pådømmelse af handlinger, der strider mod de til opretholdelse af sikkerhed og orden udstedte anordninger.
 • For overtrædelse af de forannævnte anordninger skal trues med de højeste straffe, der kan komme i betragtning efter den for tiden gældende lov om bemyndigelse for regeringen til at træffe bestemmelser til opretholdelse af ro, orden og sikkerhed.
 • For sabotage og enhver medvirken hertil, for angreb mod den tyske værnemagt og dens medlemmer samt for besiddelse af skydevåben og sprængstoffer efter den 1. september 1943 skal der ufortøvet indføres dødsstraf.
 • Rigsregeringen forventer den danske regerings accept af foranstående fordringer inden kl. 16 i dag.

København, den 28. august 1943.

Kilde: Det tyske ultimatum til den danske regering, 28. august 1943. www.danmarkshistorien.dk

1943 – Så er det slut med de amerikanske film

Fra 1. januar er det tyske forbud mod forevisning af amerikanske film trådt i kraft, eller som det så smukt hedder: licenserne er udløbet! Midt i december offentliggjordes en statistik, der viste en tilbagegang i biografbesøget. I ‘Politiken’ den 21/12 funderede ‘Brandvagten’ over årsagen hertil, uden dog at komme til nogen løsning på problemet – udadtil. Ved læsning af denne lille notits fik man dog det indtryk at ‘Brandvagten’ var ganske godt klar over årsagen. Da vi, i modsætning til ‘Politiken’, ikke er underkastet tysk censur, er der altså intet til hinder for, at vi kan oplyse, at denne nedgang naturligvis skyldes manglen på nye amerikanske og engelske film.

De tyske filmmakværker med deres dårligt skjulte propaganda er ikke noget for danskerne, og da det endnu er en frivillig sag, om man vil se en tysk film, må resultatet nødvendigvis blive en nedgang i biografbesøget. Forhåbentlig vil denne nedgang vedvare, ikke fordi vi ønsker dårligere tider for biografejerne, men fordi tyskerne, på trods af deres indskrænkethed i den retning, måske så vil forstå, at de gør bedst i at beholde deres “filmkulturværker” hjemme. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 1. januar 1943, nr. 3, 2. årgang.

1942 – Tyskerne fortsætter deres terror mod de danske blade

Pressefrihedens fjende nr. 1, dr. Meissner fortsætter sin terror mod de danske blade. Nu er han ikke mere tilfreds med at få fjernet chefredaktørerne fra bladene, men farer også frem imod bladenes medarbejdere, og den første, der er blevet offer for de nye tyske krav er ‘Billed-Bladet’s medarbejder, redaktør Kaj Holbech. Midt i august måned fik Berlingske Tidenes ledelse et brev fra Udenrigsministeriets Pressebureau, hvori det oplystes, at tyskerne ønskede redaktør Holbech fjernet fra “Billed-Bladet”, da gesandtskabet var bekendt med, at han havde en tysk-fjendtlig indstilling, og at hans arbejde ved bladet var præget af denne hans indstilling.

For en måned siden blev bladets chefredaktør, hr. Ejnar Black fjernet ved et tysk magtbud, og nu har altså en anden god dansk mand inden for dette blads redaktion måttet vige for et tysk krav. Dr. Meissner og hans lejesvende på “Forræderlandets” redaktion har vundet en Pyrrhus-sejr. Den dag, vi alle venter på med længsel, nærmer sig lykkeligvis med hastige skridt, og da skal det tyske slæng på Kastelvej og landsforræderne i Store Kongensgade så sandelig få deres bekomst! Der skal ikke blive lagt fingre imellem.

Kilde: Det illegale blade: ‘De Frie Danske’, 23. september 1942, nr. 12, 1. årgang.

1942 – Danske arbejdere svarer de tyske agenter med strejker

Strejken hos Carlsberg forleden har vakt en glædelig opmærksomhed i vide kredse; endelig er der ved at ske noget, endelig møder de tyske forsøg på at knægte friheden og retten i Danmark solidarisk modstand hos befolkningen. Strejken hos Carlsberg er i øvrigt ikke nogen enestående begivenhed, men det er formodentlig indtil videre den største samlede modstand mod de fra tysk side inspirerede forsøg på at terrorisere danske arbejdere gennem små grupper af nazister og tyske agenter.

2.500 mand gik to dage i strejke på Carlsberg bryggerierne. Omstændighederne ved denne konflikt, der kun må omtales ganske kort i aviserne, og som ikke fik anden forklaring, end at det drejede sig om “interne” forhold, er følgende: På Carlsberg har der gennem lang tid eksisteret en gruppe nazister, en snes i alt, som udfoldede en energisk agitations- og angivervirksomhed. De har snæver forbindelse med en på byggeriet ansat tysk statsborger, hvis egentlige mission er omgivet med mystik, men dog næppe er mere uigennemtrængelig end at man er klar over, at det er en eller anden form for spionage, der er hans hovedopgave. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: ‘Frit Danmark’, 20. september 1942, nr. 6, 1. årgang.

1942 – Uddrag af Udenrigsministeriets Pressebureaus strengt fortrolige meddelelser til pressen

10. juli 1942: Politimæssige foranstaltninger over for kvindelig ungdom i Aalborg. Nogle politimæssige foranstaltninger som Sædelighedspolitiet i Aalborg i den senere tid har måttet træffe over for kvindelig ungdom i Aalborg, må kun omtales i meget beskeden form og må ikke sættes i forbindelse med de særlige befolkningsmæssige forhold i Aalborg og omegn.

14. juli 1942: Brandstiftelse på fabrikker i Aarhus. Brandstiftelse, der natten til tirsdag menes at være forsøgt på et par fabrikker i Aarhus, må under ingen omstændigheder omtales i bladene.

15. juli 1942: Omtale af sagen mod Christmas Møllers skipper. På given foranledning meddeles, at der ikke må bringes nogen forhåndsomtale i bladene om behandlingen i Højesteret af sagen mod sagen mod skipper Peter Valdemar Schmidt og letmatros Vejle-Petersen, som med motorgaleasen “Argo” i maj måned i år sejlede fhv. handelsminister J. Christmas Møller.

21. juli 1942: Brand på jernbanebroen mellem Aalborg og Nr. Sundby. Der må af trafikmæssige grunde ikke i pressen bringes nogen som helst omtale af en brand i nat på jernbanebroen mellem Aalborg og Nr. Sundby, heller ikke lokalt. […]

Kilde. Uddrag af det illegale blad: ‘Frit Danmark’, 20. august 1942, nr. 5, 1. årgang.

1942 – Bombenedslag i Vejle

En bombe har i natten til den 26. februar 1942 ramt Vejle, rygtet vil vide at det er en engelsk Wellington flyver som har kastet bombe ned over byen. I avisen står der at angrebet skete i en østjysk by, men det er hurtigt rygtes hvor den by ligger.

Der er sket store ødelæggelser i det nordlige Vejle, hvor bomben ramte. Flere huse står som ruiner tilbage.

Måske har flyveren haft vanskeligheder på grund af snevejret i nat.

Kilde: Mål: Gestapos hoved-kvarter, 4. okt. 2012, Vejle Folkeblad, vafo.dk, set august 2019

1942 – De Frie Danske

Bladet De Frie Danske er et organ for det arbejde, der herhjemme gøres for at bringe Danmark ud af den nuværende situation, uden at miste vore rettigheder som et frit og selvstændigt folk. Selv om dette arbejde nødvendigvis må blive “underjordisk” håber vi dog at dette blad må være i stand til at give dets læsere pålidelige og sanddru oplysninger om de mange tildragelser, små som store, på den politiske front, hvilke ellers ikke ville komme til offentlighedens kendskab, da danske blade og tidsskrifter jo alle har fået mundkurv på og er underkastet en hensynsløs tysk censur, udøvet af herr legationsråd Meissner.

Vi anmoder imidlertid vore læsere om venligst at tilgive eventuelle fejl, da forholdene ved bladets fremstilling og udsendelse jo ikke er helt almindelig, ej heller særligt gode. Vi vil dog stadig forsøge at skaffe læserne alle oplysninger om udviklingen, såvel herhjemme som udenlands.

Vi takker alle for den venlighed vi hidtil har mødt.

Redaktionen.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, februar 1942, nr. 4, 1. årgang.

1941 – Juleposten til udlandet skal sendes nu!

En samtalt med postmester Baastrup, Kolding, om hvilke regler der gælder for forsendelser til udlandet.

Det er tidligt at begynde at tale om julepost – men ikke for tidligt, hvis man skal have et julebrev eller julepakke af sted til slægtninge eller bekendte i udlandet. Vi har spurgt postmester Baastrup, Kolding, hvornår juleposten til udlandet skal sendes i år, og svaret lyder: Snarest muligt, hvis man vil være nogenlunde sikker på, at forsendelserne når frem i rette tid.

Til hvilke land kan der ikke sendes post?

Først og fremmest ikke til de lande, der er i krig med Tyskland: England, Sovjetrusland osv. Der kan ikke sens post til Ægypten, britiske dominions med deres mandatområder, franske kolonier, protektorater og mandatområder, nederlandske og belgiske besiddelser. Der kan sendes post til alle de af Tyskland besatte lande med undtagelse af Grækenland og Jugoslavien. Dog modtages post til det ny Kroatien – men ikke til de tre randstater: Estland, Letland og Litauen, heller ikke til det tidligere af Rusland besatte Polen, men derimod nok til den tyske del: Guvernementet Polen.

Kan der sendes post til Grønland?

Ja både til Grønland, Island og Færøerne, men ikke pakkepost, da posten går med clipperen til Amerika. Der kan sendes breve til de Forenede Stater og Canada, men ikke pakker. […]

Er der særlige regler at iagttage med hensyn til censuren?

Ja alle meddeleer til udlandet skal være skrevet tydeligt og i et klart sprog, Kan censuren ikke læse, hvad der står, bliver forsendelsen tilbagesendt. Fotos må ikke være opklæbede, og de forede konvolutter må ikke benyttes. Der må ikke opklæbes konvolutterne mærkater af nogen art. Pakkepost må ikke indeholde meddelelser. Pakkerne bør pakkes godt, så de kan åbnes og genindpakkes af eftersynet. Bøger og julehæfter kan ikke sendes af private. Man kan træffe aftale med sin boghandler, som imidlertid kun kan sende bøger og hæfter gennem Boghandlernes Kommissionsanstalt i København. Aviser og tidsskrifter kan kun sendes af udgiveren eller trykkeriet, som man altså må træffe aftale med. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. oktober 1941.