1943 – En luftværnsøvelse i mørke og silende regn

En stor øvelse i Kolding i aftes med deltagelse af 200 CB’ere fra sanitet og Teknisk Tjeneste.

I aftes havde Tekniske Tjeneste og Sanitetstjenesten arrangeret en stor øvelse i Kolding med deltagelse af 200 CB’ere fra de to tjenestegrene. Øvelsen havde været hemmeligholdt, da man ikke ønskede en større publikumstilstrømning. Her kom regnvejret til hjælp, idet der kun var meget få folk på gaderne. Øvelsen begyndte kl. 19, da de første meldinger om indtrådte bombeskader indløb til Kommandocentralen, og i de kommende par timer, fik mandskabet lejlighed til demonstrere, hvad de kunne. Rundt om i byen og på havnen var der markeret bombeskader, ligesom man gik ud fra, at der forskellige steder var giftgasansamlinger. Ikke mindst gassporingen og rensningen var et interessant led i øvelsen. Det tætte mærke og den silende regn vanskeliggjorde arbejdet, og forskellige steder måtte der arrangeres nødbelysning med projektører. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. januar 1943.

1943 – Politiet fik kun otte telefondamer

Politikommissær Kleberg efterlyste for nogle dage siden i dagbladene endnu et hold unge damer til at varetage telefonpasningen under Luftværnets Meldetjeneste til aflastning af CB’ere. Der har indtil nu kun meldt sig 8, skønt det er en relativ beskeden indsat, der fordres af damerne, idet det kun forlanges af dem, at de skal møde under luftalarm – og så i øvrigt forinden gennemgå en kortere instruktion om deres opgaver og funktioner i Meldetjenesten.

Det er mærkeligt, at det kniber i så høj grad for Kolding at få stablet det tilstrækkelige antal telefonlotter på benene – i de andre byer – navnlig i Grindsted – er damerne stormet til, da der blev kaldt. Forhåbentlig vil det lykkes at få endnu en halv snes unge damer til at melde sig til denne frivillige samfundstjeneste. Man kan anmelde sig på Luftværnskontoret, der nu er flyttet ned på Axeltorvet og har til huse over for Crome & Goldschmidts forretning […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. januar 1943.

1942 – Føl klager over tonen ved CB-undervisningen

Bliver føllene skældt ud for åndsvage og idioter?

En C.B.-betjent klager i Københavns Social-Demokraten over behandlingen af føllene ved C.B.-skolen på Rosenvængets Hovedvej. Allerede da vi stillede som civile på politigården til “iklædning”, blev tonen slået an. Da man fik sin uniform udleveret var det med de “lovende ord”: “Ja – nu skal I nok få kærligheden at føle!”.

Da der fra en af de nye folk lød en ilden ed, var der straks en betjent – med cigar i munden, og vi måtte selvfølgelig ikke ryge på depotet – de råbte: “Skal der bandes her, så skal det krafteme være mig.”

Se så at få den snotkasse lige ud!”

Da vi ankom til C.B.-skolen, var der eksercits efter gammeldags mønster. Det smældede gennem gården: “Se så at få den snotkasse drejet lige ud”. Senere opdagede vi, at “snotkasse” næsten helt havde erstattet den mere almindelige betegnelse næse. Vi lærte også, at ord som “åndsvage” og “idioter” var gledet ind som faste gloser i opdragelsen af føl. Og en anden ting, som vi ikke kan få ind i vore hoveder har noget med opdragelsen til civilt luftværn at gøre – det er den næsten enestående opdragelse i strækmarch. Der er ved at gå “sport” i dette. man får det indtryk, at den ene undergruppe fører (overføl) hidser den anden op til at få sine folk op til de højest mulige strækmarch-præstationer.

Når vi kommer hjem fra Fælleden, skal vi hænge vor udrustning i en trang korridor, hvor vi 100 mand har det som sild i en tønde. Her har vi fået den opdragende parole: “Kommer der nogen i vejen, så tramp dem bare ned”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. oktober 1942

1942 – Bombenedslagene i Sønderjylland

Tre ejendomme ved Uge raseret af engelske bomber. 30-35 kreaturer dræbt på markerne i Aabenraa Amt.

De fortsatte undersøgelser vedrørende de engelske bomber over Sønderjylland natten til onsdag har vist, at bomberne er faldet over et bredt område på en strækning fra det østlige Als til Skærbæk-Tønder i vest, men den forvoldte skade er udelukkende sket på civil ejendom. I nærheden af Bolderslev, hvor der på en mark dræbtes to følhopper og et føl, tilhørende bygmester Asmus Mikkelsen, blev nogle huse i nærheden en del ramponerede; tagstenene faldt ned, ruderne knustes, og i stuerne faldt pudset ned fra lofterne. Kort før vejen fra Bolderslev svinger op til Urnehoved, var der faldet en række ueksploderede bomber. Her etablerede politiet omgående afspærringer med C.B.-mandskab.

Ved Lundebjerg faldt syv bomber på stribe over åben mark. De gjorde ikke anden fortræd end knuste nogle ruder i Lundebjerg Kro og en anden ejendom samt forårsagede delvis ødelæggelse af taget på kroen.

På Uge Mark faldt der en serie sprængbomber, der bevirkede stor skade på tre ejendomme, tilhørende Hans Thomsen, Jens Jensen og Laurits Svenningsen. Hos Jensen styrtede skorstenen sammen, og muren revnede, og hos Svenningsen dræbtes et får og to kvier på marken. I alt er der på markerne dræbt henved 30 kreaturer og tre heste.

I nærheden af Hotel Eliselund faldt der engelske bomber, deraf én i dammen ved Laksmølle og én ved Højtoft, hvor verandaen gav efter for lufttrykket. I Felsted falder der seks bomber ved landevejen lige vest for byen om omdannede asfaltvejen til en skæv, knudret vej. Landevejen fra Søgaard til Kværs var et sted helt overdænget af jord fra flere nedslag, der bevirkede skade på en nærliggende ejendom. Desuden var der hist og her faldet brandbomber. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 21. august 1942.

1942 – Fornøjelig afslutningsfest på C.B.-grundskolen

Efter opvisningen blev der holdt en række taler, og delingsførerne fik overrakt gaver.

Afslutningen på C.B.-grundskolen i går fik et yderst vellykket og festligt forløb. Kl. 9 samledes hele styrken på pladsen foran Vandrehjemmet, og i den følgende halve time gav den en opvisning i eksercits i “at falde op og falde ned”, com C.B.erne selv kalder det, og i øvrigt de mange andre færdigheder, mandskabet har tilegnet sig i de forløbne fjorten dage. Tilsyneladende spillede det ingen større rolle, at regnen silede ned; man klarede sig lige godt for det.

Bagefter rykkede alle deltagere og den indbudte kreds, hvori bl.a. sås borgmester Knud Hansen, politimester Thalbitzer, stadsingeniør Lassen, brandinspektør Bach, politikommissær Kleberg og skolens lærere, ind i vandrehjemmets lokaler, hvor der var dækket kaffeborde både ovenpå og i kælderen, og for at de C.B.ere, der måtte nøjes med kælderplads, kunne følge med i festligheden, var der installeret højtaleranlæg med mikrofonen i havestuen.

Borgmesteren bød velkommen med et par smukke ord til mandskabet om øvelsens gode forløb, og politimester Thalbitzer takkede som chef Byrådet for invitationen til denne sammenkomst og takkede skolens lærere for det store arbejde, de har lagt i uddannelsen. Jeg har indtryk af, sagde politimesteren, at mandskabet er gået op i deres arbejde med interesse, og jeg tror, det vil vide at udnytte de kundskaber og de evner, det nu har.

En af skolelederne, overbetjent Glassow, takkede C.B.erne for den lyst og interesse, de havde vist under uddannelsen, og en af flokken, sagførerfuldmægtig Pille, talte på sine kammeraters vegne og bragte en tak til lærerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 28. juni 1942.

1942 – Politiet søger 25 raske unge damer

Til at aflaste CB-betjentene.

Det kan næppe være nogen hemmelighed, at luftværnsforanstaltningerne har givet politiet rigeligt at bestille, og trods den gode tilgang af føl, kniber det alligevel med at få mandskabet til at slå til. Det skulle jo gerne være sådan, at også CB-betjentene kunne komme til at arbejde lidt på skift. Eller i hvert fald sådan, at de kunne komme til at arbejde i højere grad “i marken” i stedet for at være bundet til telefonbetjeningen, der ganske vist også er et uhyre vigtigt arbejde, et uundværligt led i meldetjenesten.

Politikommissær Kleberg oplyser i en samtale med ‘Folkebladet’ i dag, at politiet vil være overordentlig taknemmelig, hvis der ville melde sig 25 raske unge damer, vant til telefonbetjening og helst også med en læselig håndskrift, idet de skal kunne skrive korrekt og hurtigt. De skal kunne betjene telefonerne i luftmeldecentralerne, der er de sikreste steder i byen i tilfælde af, at der sker noget, så deres arbejde vil ikke være forbundet med fare af nogen art.

I Grindsted efterlyser man også kvindelig assistance til dette arbejde, og der meldte sig der langt flere, end man havde brug for. Politikommissæren håber, at det kvindelige publikum i Kolding ikke er mindre interesseret i at gøre en samfundstjeneste, end medsøstrene er det i Grindsted, og beder alle, der kunne tænke sig at assistere ved sådan telefontjeneste, om at melde sig på Luftværnskontoret på Domhuset (Tlf. 2375). […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1942.

1941 – Mange lystændere blev noteret – og enkelte færdselister

Der var mange mennesker på gaden lørdag aften, da alarmen lød. Publikum har tre minutter til at bringe sig i beskyttelsesrum og har efter den tid ikke yderligere respit. De vil da uvægerlig blive noteret, hvis de ikke kan efterkomme de politimæssige bud i forbindelse med luftalarmen. Hele civilbeskyttelsesmandskabet var da også rykket i marken, og var parat til at gribe ind, hvor der fandt lovovertrædelser sted.

Og der blev også noget for politiet og tillægspolitiet at gøre. der var virkelig en del mennesker på gaderne, som ikke måtte være der, efter luftalarmen, og politiet måtte også skride til at notere nogle. Der var dog enkelte i mellem, som var kommen til Kolding fra oplandet, og som fortalte, at de var uvidende om, at der var luftalarm i byen, og denne undskyldning lød jo trolig nok, og dem vil man antagelig ikke gøre noget.

Der var ikke så få, der forglemte sig selv, hvad lys og mørke angår, og de vil nu få en alvorlig påmindelse om, at det nu engang ikke er praktisk at tænde lys når man ikke har mørklagt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. november 1941.

1941 – C.B.-grundskolen afsluttet

84 C.B.ere demonstrerede i formiddags deres færdigheder.

I overværelse af byens luftværnsledere og repræsentanter for Byrådet afsluttedes i formiddags C.B.-grundskolen ved en demonstration på pladsen ved Vandrerhjemmet. 84 C.B.ere har gennemgået grundskolen under kaptajn Roses ledelse og med kolonnefører Rasmussen, Stokholm, ingeniør Andersen og politibetjent Knudsen som hjælpere. Skolen har arbejdet i 12 dage, og resultatet – både med hensyn til eksercits og teori – var betydelig bedre end ved den sidste afslutning, og dette må sikkert tilskrives de 12 delingsførere, der i år har været behjælpelig i undervisningen. På pladsen blev der desuden demonstreret slukning af brandbomber. Det var brandassistent Hans Ludvig Hansen, der foretog slukningen, som for øvrigt kostede ham et hul i uniformen. Efter demonstrationen takkede politimesteren for den interesse og villighed, der var lagt for dagen, og han bad mandskabet gøre brug af det, der var lært, når lejligheden bød sig.

Mandskab og luftværnscheferne samlede til kaffebord i Vandrerhjemmet, hvor byrådssekretær Jacobsen på byens vegne udtalte sin anerkendelse for den hurtighed, hvormed C.B.erne havde tilegnet sig færdighederne. En. C.B.’er, Seirup, takkede på hele mandskabets vegne for den dygtige ledelse, der havde været, og takken blev adresseret til kaptajn Rose, der som erindring fik overrakt en gave. […]

I de nærmeste dage vil der blive taget bestemmelse om de enkelte C.B.eres placering inden for de forskellige tjenestegrene.

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 25. oktober 1941.