1944 – Ciano henrettet

Sammen med marskal de Bono og tre andre dødsdømte

Verona, RB.

I henhold til de af særdomstolen til domfældelse af medlemmer af det store fascistiske råd sagte dødsdomme er de Bono, Ciano, Gottardi, Marinellei og Pareschi henrettet ved skydning efter kl. 9 tirsdag formiddag.

Af et communique som Agenzia Stefani har udsendt om mødet af særdomstolen i Verona fremgår det, at anklagen lød på landsforræderi mod den fascistiske idé til skade for landets modstandskraft og de militære operationer. Med undtagelse af Cianetti, for hvis vedkommende der forelå formildende omstændigheder, lød dommen over de øvrige 18 anklagede på dødsstraf. Foruden de tidligere nævnte og allerede henrettede drejer det sig om Grandi, Bottal, Albini, Federzoni, Alfieri, Bignardi, de Vecchi, A?erbo, Bastianini, Rossoni, de Stefani, Balella og de Marsico, der blev dømt in contumaciam.

Syv advokater havde påtaget sig forsvaret for de anklagede, der alle hævdede deres uskyld. Efter at de havde afsluttet deres forsvarstaler, trak retten sig tilbage til en forhandling, der varede fire timer, hvorefter dommene blev forkyndt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. januar 1944.

1943 – Livsvarigt tugthus

Kolding, 13/12:

De fire brandstiftere på et tysk oplag til døden dømte Koldingensere har fået benådning til livsvarigt tugthus og vil en af de første dage blive sendt sydpå. Tømrer Westengaards straf, der først var angivet til tre måneder, har efter de sidste meddelelser fået tre år i forbindelse med den samme sag.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Information, 13. december 1943.

1943 – Tysk kommentar til dødsdommene

Fra tysk side udtales hertil følgende:

Umiddelbart før henrettelsen af de to attentatmænd Svend Eduard Rasmussen og Marius Jeppesen, der blev bekendtgjort den 22. november, udtalte disse to dødsdømte overfor den tyske feltpræst, der var hos dem i deres sidste time, at de aldrig havde troet, at de ville blive straffet så hårdt, og at dødstraffen ville blive fuldbyrdet. Da der ikke er nogen grund til at betvivle oprigtigheden af, hvad disse to mennesker udtalte i deres sidste stund, må det antages, at skønt de havde gjort sig skyldig i de alvorligste forbrydelser, som kan begås mod en krigsførende magt, har de indtil det sidste øjeblik troet, at de tyske krigsrette ville behandle dem mildt.

Det kan meget vel forholde sig således, at de allerede i deres første beslutning om at deltage i sabotagehandlinger og overfald over for værnemagtsejendom og medlemmer af værnemagten er faldet som ofre for en skæbnesvanger vildfarelse: for den vildfarelse, at de tyske besættelsesmyndigheder ville se til med uendelig mildhed og overbærenhed, medens den ene forbrydelse efter den anden begås over for tyske værnemagts interesser.

Som det allerede udtrykkeligt blev fremhævet i den officielle meddelelse af 22. november, vil sabotører og lignende forbrydere fremtidig have at regne med de hårdeste straffe. Der kan nu ikke længere bestå nogen uklarhed om, at den, der skyder på medlemmer af den tyske værnemagt, bliver dømt til døden og henrettet. Der er endvidere ingen tvivl om, at den, der ved sin deltagelse i sabotagehandlinger hjælper fjenden, efter de krigslove, der gælder i hele verden, har forbrudt sit liv. Forbrydelser af denne art straffes også i Danmark efter tysk krigsret […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. december 1943.

1943 – 5 unge danskere henrettet

Udført sprængstofattentater og brandstiftelser på jernbaner, bl.a. jernbanebroerne ved Langå

Fra tysk side meddeles:

Følgende personer er på grundlag af krigsretsdom blevet henrettet den 2. december 1943, efter at benådning var afslået:

 • Student Georg Coritis Mørk Christiansen, født 15. september 1921 i Vejle.
 • Maskinist Svend Christian Johannesen, født 7. juni 1923 i Odense.
 • Sparekasseassistent Oluf Axelbo Kroer, født 17. april 1916 i Randers.
 • Ekspedient Anders William Andersen, født 12. juli 1924 i Randers.
 • Handelslærling Otto Konrad Andreas Manley Christiansen, født 30. september 1924 i Randers.

Alle fem tilhørte sabotagegrupper, af hvilke den ene under ledelse af student Christiansen, de andre under ledelse af maskinist Johannesen havde forøvet en række sprængstofattentater og brandstiftelser på jernbaner, bl.a. jernbanebroerne ved Langå, samt mod bedrifter, der arbejder for den tyske værnemagt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. december 1943.

1943 – To henrettelser

For gentagne sabotagehandlinger og for angreb på et medlem af værnemagten

Fra tysk side meddels mandag:

En tysk krigsret har dømt løsarbejder Svend Eduard Rasmussen, født 30. december 1903, til døden for i løbet af det sidste år at have forøvet gentagne sprængstofattentater over for fabriksvirksomheder, transportmidler og jernbaneanlæg og derved i betydelig udtrækning at have udsat menneskeliv og ejendom for fare.

Endvidere af bager Marius Jeppesen, født den 21. april 1922, dømt til døden som voldsforbryder, for den 9. november 1943 i Randers under udnyttelse af mørklægningen, der var etableret for at afværge fare for luftangreb, at have overfaldet en tysk soldat, og slået ham ned med et brækjern med det formål at bemægtige sig hans skydevåben.

Begge de to gerningsmænd var blevet pågrebet af tysk politi. De to dødsdomme er blevet fuldbyrdet i dag. I begge tilfælde bortfaldt spørgsmålet om benådning, fordi de forbryderiske anslag ikke blot over for medlemmer af værnemagtens og værnemagtens ejendom, men også over for danske menneskelig og dansk ejendom i den sidste tid er taget således til, at mildhed ikke mere er på sin plads, men forbrydelser af denne art nu straffes med de hårdeste straffe.

Kilde: Kolding Folkeblad, 22. november 1943.

1943 – Svære tugthusstraffe over sabotører

Fra tysk side meddeles:

 • En tysk feltkrigsret har afsagt følgende domme for gennem længere tid i samarbejde gennemført bistand til fjenden:
 • Sigfred Jensen, arbejder, født 11. januar 1908 og Egon Madsen, maler, født 1. maj 1912: tugthus på livstid.
 • Henry Madsen, maler, født 15. september 1918 og Peter Nielsen, arbejder, født 21. oktober 1914: 15 års tugthus.
 • Hans ?, maler, født 19. august 1914: 10 års tugthus.
 • Peter Ingemann-Jensen, arbejder, født 21. marts 1904: 7 års tugthus.
 • Søren Holger Nielsen, bager, født 14. oktober 1910: 4 års tugthus.
 • Christian Riis-Petersen, arbejder, født 28. februar 1905: 3 års tugthus.
 • Egon Thomas Nielsen, sømand, født 22. april 1920. Carl Birkebæk-Nielsen, arbejder, født 28. juli 1913 og Ude Rich, arbejder, født 28. januar 1886: 2 års tugthus.
 • Endvidere idømtes Kuno Johannsen-Arnskov, arbejder, født 18. oktober 1925, 1 måneds fængsel, hvilken straf anses som udstået ved undersøgelsesarresten. Dommens gyldighed er bekræftet. De idømte straffe udsones i tysk straffeanstalt.

De dømte var medlemmer af eller tilhængere af det danske kommunistiske parti, hvis virksomhed de opretholdt illegalt, efter at det var blevet forbudt. I sommeren 1943 gennemførte de i Esbjerg og omegn en lang række sabotagehandlinger, der dels var rettet mod den tyske værnemagt, dels mod danske virksomheder, om hvilke de antog, at de arbejdede for tyske interesser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 7. november 1943.

1943 – Højesterets dom i Houlberg-sagen

Landsrettens dom stadfæstet – dommerne ikke helt enige

København, RB.

Højesteret afsagde i dag dom i Houlberg-sagen. Direktør Erik Houlberg var ved Københavns Byret og Landsretten idømt en bøde på 80.000 kr. for overtrædelse af sundhedsvedtægten, idet firmaet Houlberg omkring julen 1941 til spegepølsefremstilling havde anvendt 12.000 kg. helt eller delvist fordærvet oksekød, der af veterinærmyndighederne karakteriseredes som sundhedsfarligt og uegnet til menneskeføde.

Fabriksmester Chr. Holleufer fik en bøde på 1.500 kr., driftsleder Mathias Jepsen en bøde på 1.000 kr., saltmester Adolf Mårtenson en bøde på 600 kr. og arbejdsformand Niels bay Andersen en bøde op 800 kr.

Højesteret stadfæstede Landsrettens dom og pålagde de dømte in solidum sagens omkostninger. Af de 8 dommere, der har behandlet sagen, voterede de 6 for stadfæstelse af landsretsdommen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. oktober 1943

1943 – Anholdelserne i Kolding

Siden den 29. august er en række Koldingensere blevet hentet af den tyske værnemagt. Allerede den 29. om morgenen hentede man den konservative folketingsmand og byrådsmedlem, adjunkt Karl Olsen, Jernbanegade 48, og satte ham under arrest i Pigeskolen. Derpå blev han flytte til Domhusets tyske afdeling, videre til en interneringslejr i Fredericia, og nu befinder han sig efter forlydende i Horserød-lejren, hvor der er blevet god plads, efter at det er lykkedes en del kommunister at flygte derfra.

Arbejdsmand Carl Chr. Andersen, Sneppevej 7, blev anholdt den 2. september og sigtet for sabotage. Han er ikke blevet dømt og opholder sig ligeledes i den tyske afdeling på Domhuset. Arbejdsmand Kaj Lykke Kajser, den tidligere bokser, Toldbodgade 10, blev anholdt den 9. september. Han sigtes ligeledes for medvirken i sabotage. Kajser er ikke blevet dømt og sidder ligeledes på den tyske afdeling af Domhuset. Bankelev Verner Nørgaard, Haderslevvej 25, en søn af forretningsfører Nørgaard, Jydsk Andel, er ved en standret blevet idømt 3 måneders fængsel for fornærmelse mod værngemagten. Han afsoner sin straf i Kolding. […] Kontorassistent Edith Cecilie Lygam Berthelsen, Piledamsvej 36, er ved en standret ligeledes blevet idømt 3 måneders fængsel for fornærmelse mod værnemagten. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Budstikken for Kolding og omegn, september 1943, nr. 5