1943 – Deportation til koncentrationslejr

Fra tysk side meddeles det:

På grund af vedvarende illegal kommunistisk virksomhed er den 23. november 1943 følgende danske, hjemmehørende i Odense, overført til en koncentrationslejr i Tyskland:

 • Petersen, Harry Oscar Engelbrecht, født 15.5.92 i Odense.
 • Sørensen, Edmund Winnzk, født 28.5.10 i Assens.
 • Eskildsen, Hans Christian, født 14.4.16 i Dalum.
 • Larsen, Anton, født 17.1.18 i Kullerup.
 • Lægteskov, Evald Knud, født 6.10.16 i Odense.
 • Sørensen, Lars Marius Willi, født 9.1.01 i Assens.
 • Hansen, Børge Stendahl, født 11.11.14 i Odense.
 • Olsen, Lars, født 12.7.12 i Svendborg.
 • Unnerup, Oluf, født 2.8.20 i Fredericia.
 • Hansen, Thenes Christian, født 9.11.01 i Brenderup.
 • Olsen, Johannes Thorvald, født 17.5.02 i Søndersø.
 • Holbæk, Arne, født 3.2.05 i Nykøbing Mors.
 • Hansen, Peter Alfred, født 7.9.04 i Villestofte.
 • Henriksen, Jens Peter, født 19.3.99 i Vevlinge.
 • Hansen, født Knudsen, Margrethe, født 11.9. i Korup.
 • Storm, født Rasmussen, Karen Johanne, født 28.2.04 i Nyborg.
 • Jespersen, født Kvarud, Thora, født 22.4.87 i Oslo.
 • Sørensen, født Jacobsen, Klara, født 2.3.15 i Vester Sottrup.

Som følge af oprørsk virksomhed er følgende danske ligeledes overført til koncentrationslejr:

 • Rasmussen, Jørgen Bent, født 20.7.25 i Gamby.
 • Møller, Alf Marius, født 18.7.25 i Odense.
 • Adriansen, Ivan, født 12.2.24 i Odense.
 • Schjønning, Frede Helmer Vagn, født 1.4.25 i Gentofte.
 • Zhierer, Kaj Otto, født 20.7.25 i Bellinge.
 • Nielsen, Hans Christian Poul, født 19.4.25 i Odense.
 • Jensen, Banke Jung, født 12.12.22 i Assens.
 • Biernat, Anton Stanislav, født 9.10.20 i Slagelse.
 • Nielsen, Evyn, født 28.8.13 i Odense.
 • Jensen, Tage Eyner, født 16.12.22 i København.
 • Hansen, Jørgen Franz Grabow, født 10.4.21 i Silkeborg.

Kilde: Liste over deporterede fra Fyn 1943. Gengivet i Andreas Skov’s ‘Fyn i Krig’ (s. 83-84).

1943 – Arresten i Kolding er periodevis overfyldt

Politifuldmægtig Arenbrandt oplyser i en samtale, at det nogle gange kan knibe at skaffe plads til hæfteafsonere, men nogen venteliste er der ikke

Det kan lyde som en fabel, men forholdet er mange stedet det, at der ligefrem er rift om at komme i fængsel. Det er blandet andet tilfældet i København, hvor der for tiden går 1.200 personer og venter på at afsone hæftestraffe, som de er idømt i løbet af det sidste år, men ikke har kunnet afsone på grund af pladsmangel i fængsleren. Man håber dog efterhånden at få plads til hæfteafsonerne i nogle nye, midlertidige fængselsbygninger, der er under opførelse ved Vestre Fængsel.

For tiden er der overfyldt

Også i Kolding er der i periodevis galt med pladsforholdene i arresten. […] “Der er jo stadig til- og afgang af fanger. For tre uger siden var der rigeligt plads, da var en del afsonere netop blevet løsladt, men til gengæld var det helt galt i sommer, da vi havde medlemmerne fra de tre cykeltyvebander siddende. Det gav et ganske unormalt tryk på belastningen, ikke mindst da vi må isolere de enkelte medlemmer.”

Sker det ellers, at to eller flere fanger deler celler?

“Ja, det er meget almindeligt, når der kun er tale om hæftefanger. De er også glade for at have selskab. Det er jævnligt sket, at vi har måtte rede op på madrasser i cellerne for at skaffe tilstrækkelig plads ved særlig stor tilgang. Der består nemlig den ordning, at vi også tager fanger fra Esbjerg, Horsens og Vejle samt fra sønderjyske byer, når de ikke har plads nok selv, så der kan let blive overfyldt.”

Er det sket, at nogen har måttet vente på at komme til afsoning?

“Det er forekommet nogle gange, uden at der dog har været tale om nogen lang ventetid”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 7. november 1943.

1943 – En anerkendelse af De Frie Danskes arbejde

Den her gengivne meddelelse fremkom først i dagbladene den 13. december, skønt de første arrestationer allerede havde fundet sted den 5. september. I den mellemliggende tid har Gestapo gjort sig alle mulige anstrengelser for at få vort blad bragt til tavshed, men forgæves. I al den tid har de anholdte siddet i den tyske afdeling på Vestre Fængsel, hvorfra de nu er overflyttet til den danske afdeling. Man er langt om længe nået til erkendelse af, at det ikke på den måde lader sig gøre at stande DE FRIE DANSKE, og ved at foregive, at man lader de allerede fængslede dømme ved dansk domstol, håber man sikkert, at vi vil udvise mindre forsigtighed og måske derved gå i fælden i den tro, at der blot er tale om at blive dømt ved dansk domstol. Men hvad er “dansk” domstol i dag? En underafdeling af den tyske krigsret, hvor begreberne humanitet og retfærdighed ikke engang kendes af anvn.

Ønsket om, at vi skal give os en eller anden blottelse, vil derfor lige så lidt gå i opfyldelse, som ønsket om, at Aksemagterne vil vinde denne krig. Vi fortsætter vores arbejde for Danmarks frihed igennem nazismens tilintetgørelse, og al Gestapos kløgt kan ikke standse dette arbejde. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 1. januar 1943, nr. 3, 2. årgang.

1942 – 40 fejrer jul i arresten

Kolding Arrest er ikke i øjeblikket helt belagt, men der er dog flere “pensionærer” her, end sædvanligt før krigen, som der i øvrigt er det i alle landets arrester. Ca. 40 kommer til at fejre julen inden for de grå mure, men også de mærker højtiden. Det ser ud til, at der som sædvanlig kan skaffes fangernes flæskesteg, og der serveres også en dessert, men risengrøden måtte man allerede stryge i fjor. Der er pyntet i arresten med juledekorationer og gran, og fangerne får lejlighed til at høre julegudstjenesten i radio. Efter julemaden i morgen aften serveres der lidt godter i form af æbler og konfekt, og senere på aftenen vanker der kaffe – dog ikke rigtig – og småkager.

Kilde: Kolding Folkeblad, 23. december 1942.

1942 – Englænderne har taget 9.000 fanger

Men tabet af tanks, skibe og flyvemaskiner langt lavere end opgivet, erklærer man i Rom

Rom (RB.)

I herværende kompetente kredse erklærer man angående det britiske communique om slaget i Ægypten, at kun antallet af 9.000 fanger kan betragtes som stemmende med kendsgerningerne. Det drejer sig faktisk, erklærer man, om hovedstyrken af motoriserede divisioner, idet sådanne enheder under kampe som dem, der for tiden foregår på den afrikanske front, i visse tilfælde er stærkt udsatte for at blive taget til fange. Man henviser i øvrigt til, at der blandt disse fanger er mange sårede, der ikke havde nogen mulighed for at undgå fangenskab.

Hvad i øvrigt angår de tal, englænderne har opgivet af tanks og flyvemaskiner, der skal være blevet gjort ukampdygtige af englænderne, og endvidere af skibe, der skal være blevet sænket, erklærer man i de nævnte kredse, at de af Aksen lidte tab er langt lavere, end fjenden påstår. Aksetropperne kæmper godt, tilføjer man, og der er ingen grund til at nære bekymringer i anledning af de bevægelser frem og tilbage, der er karakteristisk for ørkenkrigen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. november 1942.

1942 – Tyskerne venter et større britisk landgangsforsøg på Normandiets kyst

Formodning om, at englænderne nu giver efter for russernes krav og forsøger at oprette den 2. front i Normandiet.

Internationalt Informationsbureau meddeler om krigssituationen:

Om engelske forberedelser til en større landgangsoperation på den normanniske kyst erfarer vi følgende enkeltheder:

Allerede i begyndelsen af september foretog briterne større commandoaktioner med et ganske bestemt og let gennemskueligt mål. Således blev en tysk sikringspost på en lille klippeø i Casqiets-gruppen vest for kanaløen Alderney angrebet en af de første dage af september. Natten mellem 12. og 13. september fulgte et nyt britisk forsøg på at lande i nærheden af Cherbourg med en officierspatrouille. Landgangsfartøjet blev imidlertid sænket. Tre britiske officerer og en fransk marineofficer – den sidst efter sin optræden at dømme åbenbart blevet tvunget til at gå med i foretagendet – blev fisket op af brændingen og taget til fange. Tre andre ombordværende i landgangsfartøjet, deriblandt en britisk stabsofficer druknede.

Natten til den 4. oktober skete der et overfald på øen Seroq sydøst for kanaløsen Guernsey. Den britiske commando lænkede her nogle tyske pionérer. De tyske soldater, der satte sig op mod denne folkeretsstridige behandling, blev skudt. Dette gav anledning til de tyske modforanstaltninger, som i disse dage er blevet livligt drøftet i verdenspressen i forbindelse med den britiske reaktion og premierminister Churchills indrømmelse af, at der faktisk forelå befaling til at lærke de tyske fanger.

Den 7. oktober kort før midnat forsøgte en båd, der var bemandet med briter, at nærmes sig kysten på højde af Abberville, 15 km. nordvest for Contance på Normandiets vestkyst. båden blev dog fordrevet ved den tyske kystbevogtnings rettidige afværgeild. Forskellige andre lignende forsøg blev i dette tidsrum observeret og afvist andre stede ved kysten af Normandiet. I forbindelse med den forstærkende britiske luftrekognoscering og på grundlag af tyske observationer, der viste, at der var ved at blive samlet et større antal landgangsbåde i bestemte derfor særligt egnede britiske kysthavne, står det nært at formode, at den britiske kommando har til hensigt, at give efter for sovjetrussernes indtrængende henstilling om oprettelse af en 2. front […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. oktober 1942.

1942 – Onsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, R.B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

Som meddelt i en særmelding har afdelinger af hæren under kommando af general for pansertropperne Paulus glimrende støttet af luftværnsartilleriet og luftvåbnets flyvende formationer under kommando af generaloberst friherre von Richthofen, i den store Don-bue vest for Kalatch tilintetgjort størstedelen af den 62. russiske armé og store dele af den 1. russiske panserarmé. I dette tilintetgørelsesslag er der hidtil blevet taget 57.000 fanger og der er blevet erobret som bytte eller ødelagt over 1.000 tanks og 750 stk. skyts af alle kalibre. Fjendens blodige tab er meget store. I disse kampe har også kroatiske tropper udmærket sig. Siden begyndelsen af kampene i foråret – slaget på halvøen Kertch – indtil slutningen af slaget i den store Don-bue har tyskerne og deres forbundsfæller på Østfrotnen taget 1.044.741 fanger, tilintetgjort eller taget som bytte 6.271 tanks og 10.131 stk. skyts af alle typer og kalibre. I samme tidsrum blev 4.960 fjendtlige flyvemaskiner skudt ned i luftkampe, 664 af luftværnsartilleriet og 432 ødelagt på jorden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. august 1942.

1942 – Russernes offensiv til undersætning af Leningrad strandet

Tyske særmelding om sejr på Volchov-fronten

Førerhovedkvarteret, R.B.

Den tyske værnemagtens overkommando meddeler i en særmelding:

I februar i år var det lykkedes 2. sovjetrussiske stød-armé samt dele af den 52. og 59. sovjetrussiske armé ved at støde frem over den frosne Volchov-flod nord for Ilmensøen at opnå en dyb indbugtning i den tyske afværgefront. Under ledelse af kavalerigeneral Lindemann har tropper fra hæren og Våben S.S., deriblandt også spanske, nederlandske og flamske forbund af frivillige, der på fremragende måde støttedes af generaloberst Kellers luftflåde, efter måneders forbitrede kampe under de vanskelige terræn- og vejrforhold først fuldstændig afskåret disse fjendtlige hære fra deres forbindelser bagud, derefter trængt den stadig mere sammen og søndag definitivt tilintetgjort dem.

Derved er fjendens stort anlagte gennembrudsoffensiv over Volchov-floden med det mål at undsætte Leningrad strandet og resulteret i et svært nederlag for fjenden. Hovedbyrden under disse hårde kampe er faldet på infanteriet og ingeniørsoldaterne. Fjenden har, efter hvad der hidtil er konstateret, mistet 32.759 fanger, 649 kanoner, 171 panserkampvogne, 2.904 maskingeværer, granatkastere og maskinpistoler samt en mængde andet krigsmateriel. Fjendens blodige tab overstiger mange gange antallet af fanger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 1942