1944 – Dispensation fra sejlforbuddet?

Kolding Sejlklub vil forsøge, men man er forberedte på, at bådene må ligge stækkede sommeren over

Det er næppe for meget sagt at lystsejlerne siden forbuddet mod lystsejlads i de danske farvande, blev udstedet den 30. september i fjor, med spænding har gået og ventet på hvorledes situationen ville blive, når den nye sæson, den der nu står for døren, begyndte, og da meddelelsen kom i går om, at der kun ville blive givet dispensation for rofartøjer, dalede humøret hos adskillige.

Hvad nu?, har vi spurgt næstformanden i Kolding Sejlklub, fiskeeksportør Knud Petersen

“Vi har naturligvis drøftet det inden for klubben”, siger han, “men vi ved knap nok endnu, om der kan gøres noget. Imidlertid må vi have bådene gjort i orden og sat dem i vandet. De kan ikke tåle at stå på land i sol og blæst en hel sommer igennem. De må males og gøres i stand som sædvanlig.”

Men de må ikke rigges til?

“Nej, de kan kun få lov at ligge uden master og sejl.”

De kan med andre ord kun benyttes som lysthuse?

“Ja, og det er endda langt fra dem alle sammen, der er egnet til det. Vi må se at finde på noget, men det er jo ikke så let. Imidlertid må vi forsøge at holde sammen på medlemmerne og derigennem bevise, at vi stadig eksisterer.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. maj 1944.

1943 – Muslingekogeriet atter i fuld gang

Arbejdet blev genoptaget for nogle dage siden

Muslingekogeriet er nu atter i fuld gang. På grund af visse særlige forhold var der en overgang lukket af for afsætningsmulighederne syd på, og kogeriet så sig nødsaget til midlertidigt at afskedige en stor del af personalet.

Men nu har vi heldigvis atter kunnet tage vore folk ind, siger fiskeeksportør Knud Petersen. Det faldt således, at vi helt måttet standse umiddelbart efter sommerferien; det betød, at godt 200 mennesker blev ledige, ligesom også fiskerne blev ramt. For dem var det dog knap så galt, de kunne tage anden beskæftigelse op end netop muslingeskaberiet, men vi var glade for, at vi allerede for nogle dage siden kunne genoptage arbejder i fuld udstrækning […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 19. august 1943.

1942 – Muslingekogeriet – en virksomhed i døgndrift

Hvor 300 kvinder renser, koger og piller muslinger, så de er rede til eksport. Skildring af muslingernes behandling, fra de med skibene kommer ind til kogeriet.

Hver eneste dag i godt vej og dårligt vejr ligger en hel flåde af skibe på Kolding Fjord. Skibe inden for de mindre tonnagetal. Fra tidlig morgen til henunder aften, hvor skyggerne bliver lange, vugger skibene på fjordens bølger, næsten på samme sted hele tiden. Og når så tusmørket er faldet på, letter de 20-30 skibe for at sejle ind med deres last – men hvilken last? Det er muslinger, den store eksportartikel i øjeblikket. op langs Jyllands østkyst fisker hundreder af skibe dagligt efter muslinger, og mange mennesker er på den måde kommet i fast arbejde, i hvert fald så længe krigen varer.

Muslingekogeriet i Kolding tilhører fiskeeksportør Th. Petersen, og det er efterhånden blevet en virksomhed af stort format. Der bygge stadig dernede ved åen, og dagligt behandles tusinder af kilo friske muslinger. Men lad os prøve at se lidt på den proces, muslingerne må igennem, inden de er rede til eksport til Tyskland og andre lande – eller de sendes ud til viktualiehandlerne.

Bjerge af muslinger

Skibene, hvoraf de største, der fisker ved Gråsten og Vejle Fjord, kan tage 30-40 tons, læsser deres store las af ude på havnemolen, og derefter køres muslingerne til renseriet, der ligger umiddelbart ved aflæsningsstedet. Her befries muslingerne for jord og løse skaller, og så kommer lastbilerne efter de tildels sorterede muslinger. Turen går til muslingekogeriet, hvor de på en plads foran anbringes i nogle rum, idet de stables op i ret store højder.

Her står så et par mænd parat til at køre muslingerne ind i virksomhedens kogeafdeling på trillebør. De kommes i store kedler og varmes op til henved 100 grader. Denne proces tager kun ca. 6 minutter, og dermed er muslingerne rede til at fritages for skallerne. Dampen bevirker nemlig, forklarer fiskeeksportør Knud Petersen, der viser rundt, at skallerne åbner sig, og så er de forholdsvis nemme at frigøre. De åbne muslingeskaller hældes op på nogle lange borde, hvor ca. 50 kvinder er travlt beskæftigede med at fjerne skallerne.

Muslingerne hældes i fustager

Frigørelsen af skallerne er et arbejde, der får hurtigt fra hånden. Kvinderne arbejder nemlig på akkord, og navnlig ind under jul var der jo brug for en ekstraskilling. Skallerne kastes ned i store tønder, hvorfra de køres udenfor for at blive kørt bort af kommunen, der bruger de tusinder af skaller til opfyldning. Selve den frigjorte musling kommes i hygiejniske bøtter, hvorefter muslingerne vejes og anbringes i store tønder med vand. Og dermed sker der ikke mere i denne afdeling. Muslingerne køres ud på den nyanlagte og meget hensigtsmæssige kaj ud mod åen og derefter ind i den afdeling, der populært kaldes pilleriet. Her står endnu 50 kvinder parate til at tage muslingerne under behandling. Først bliver muslingerne dog yderligere afkølet og skyllet, hvorefter de hældes op på lange borde. Her fjernes de sidste rester af skalstumper og andet overflødigt vedhæng, og på ny vejes muslingerne. De anbringes i store fustager, der kan rumme ca. 45 kg., og derpå overhældes de med tyndt saltlage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 27. december 1942.

1942 – Muslingekogeri på Kolding Havn

Ved Kolding Ås udløb i fjorden, i forlængelse af fiskeeksportør Th. Petersens kontor- og lagerbygninger, har der i de sidste måneder rejst sig nogle nybygninger – og i mandags var der rejsegilde på nybyggeriets sidste afdeling. Når dette sidste afsnit af byggeriet er færdigt, har Th. Petersen & Co. tilendebragt et byggeri til 130-150.000 kroner, et byggeri, der så at sige udelukkende skyldes krigen – havde den ikke været, ville muslingekogeriet næppe være blevet opført.

Som byggeriet – mere eller mindre direkte – har givet arbejde til mange hænder, således har også muslingefiskeriet – praktisk talt uanset årstiden – givet arbejde til mange fiskere, og med den nye virksomheds tilblivelse vil deres antal kun vokse. Dertil kommer, at foreløbig ca. 130 mennesker direkte har fundet et levebred ved muslingekogeriet. […]

Kogeriet arbejder med 2-holdsdrift – og der er 50 damer i hvert hold, foruden 8 mænd. Man håber dog snart, at man kan komme op på 3-holds-drift, hvilket skulle give et levebrød til yderligere 60-70 mennesker. Hver dam kan færdiggøre 5 kg. muslinger i timen eller 40 kg. på én arbejdsdag – gennemsnitlig og noget afhængigt af muslingernes størrelse. I alt færdiggøres ca. 50 dritler om dagen for øjeblikket, og disse rummer hver 40 kg. Disse ca. 2 tons hidrører fra mellem 20 og 30 tons muslinger, og her koges de i 5-6 minutter under 1 atmosfæres tryk. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. november 1942

1942 – Nu skal vi til at spise Kolding-muslinger

De første er allerede bragt i handelen

Endnu er fiskeeksportør Th. Petersens muslingekogeri ved havnen vel ikke helt færdigt, men alligevel er man, mens håndværkerne endnu kredser om den nye Kolding-virksomhed, gået i gang med at behandle muslingerne. I alt er ikke færre end 130 mennesker i øjeblikket beskæftiget i muslingekogeriet, så en beskæftigelsesmæssig værdifuld tilvækst har Kolding dermed fået. Der fremstilles i øjeblikket 2 tons færdigvarer om dagen af godt 20 tons muslinger.

Virksomheden er vel lagt an på eksport af kogte, tilberedte, saltede muslinger i fustager (og fremstillingen af disse giver atter arbejde til mange hænder), men man vil også give Koldingenserne lejlighed til at smage fjordens egne produkter tilberedt på den rigtige måde. Det er viktualiehandler Axel Blom, Østergade, der har taget initiativet til at lancere Koldingmuslingerne – og i dag averterer han sig som leveringsdygtig i den nye vare. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. oktober 1942

1942 – Muslingekogeri i Kolding foran fuldførelse

Forlig mellem Kolding og Horsens om muslingefiskeriet.

Der har stået en strid mellem muslingekogeriet ‘Mytilus’ i Horsens og fiskeeksportør Th. Petersen, Kolding, der var den første, der tog muslingefiskeriet op for alvor og oparbejdede et marked med afsætning af muslingerne. De to virksomheder mente gensidigt, at modparten trængte sig ind på den andens naturlige skrabeområde. Hvem der havde mest ret, skal vi ikke her blande os i, vi skal kun konstatere, at der nu er oprettet en fredspagt de to partier imellem, og den går ud på, at Th. Petersen forpligter sig til at undlade at købe eller skrabe muslinger på Horsens Fjord (at regne ud til As Hoved), mens ‘Mytilus’ til gengæld forpligter sig til at nedlægge sit kogeri i Strib. Horsens folkene er glade for denne ornding, for dermed slipper de for en konkurrent, men til gengæld er der Kolding-virksomheden, der antagelig går i gang om en god uges tid for den overflødige virksomhed i Strib.

Man regner i øvrigt med, at der i Horsens Fjord skal være så mange muslinger, at de ligger i lag på 3-4 meter (hvilket nu vistnok er en overdrivelse), og alle havnens og fjordens fiskere har helt opgivet det normale fiskeri, der i øvrigt var sløjt nok, og har helliget sig muslingeskrabningen. 20-30 både hver med 2-3 mand om bord henter således muslinger hjem til ‘Mytilus’. Hver både laster 3-6 tons, og hver tons betales fiskerne med 40 kr. I muslingekogeriet etc. er der beskæftiget 180 kvinder, og der udbetales en ugeløn på 10.000 kr.

Vi har talt med fiskeeksportør Knud Petersen, der udtaler, at han venter kogeriet, der ligger ved siden af firmaets kontorbygning ved åen, færdigt om otte dage.

Er der mange muslinger i Kolding Fjord endnu?

“Ja, der er langtfra skrabet rent. Ganske vist blev de tætteste muslingebanker godt raseret i vinter; men der er stadig et temmelig tykt lag til rådighed.”

Hvor mange tons vil De behandle, når fabrikken er færdig?

“I hvert fald 15-20 tons, men hvis vi foretrækker to eller tre holds drift – det afhænger lidt af, hvordan det kommer til at ligge – så kan vi godt komme op på indtil et halvt hundrede tons om dagen. Det afhænger også delvis af tilførslerne. Afsætningen er der derimod ikke noget i vejen med. Vi kan komme af med alt, hvad vi kan lave i kogeriet. Der skulle også være mulighed for at lave et produkt til det danske marked i form af suppeekstrakt.” […]

Hvor mange mennesker kan der derigennem beskæftiges?

“Vi skal antagelig bruge et halvt hundrede kvinder – men vis vi kommer til at køre flerholdsdrift, kan vi bruge både 100 og 150 i den nye virksomhed.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. oktober 1942.

1942 – Der sker noget på Kolding Havn

Nye virksomheder skyder op, og nu er den nye kran i udsigt

Der sker noget på Kolding Havn for tiden. Der arbejdes dag og nat med udladning af brunkul og tørv. På kajerne vokser der nye virksomheder op, der bygges og udvides og skaffes arbejde.

På brandtoften efter ildebranden i Jydsk Saasæds lagerbygning er Fællesforeningen ved at i en ny bygning at indrette et vaskeri og rasperi for sukkerroer, der anvendes til den kunstige kaffe, og ved Kolding Å er man nu snart færdig med den virksomhed, som fiskeeksportør Th. Petersen & Søn opfører til kogning af muslinger. Muslingerne, som jo for tiden skrabes i store mængder på fjorden, hvor der hver dag, når det er godt vejr, ligger 20-30 både, hvorfra der skrabes muslingeskaller, skal koges i autoklaver og bliver så til forskellige lækkerier.

I forlængelse af kommunens kæmpetørveskur ved Caspar Müllersvej har Kolding Elektricitetsværk ladet opføre et lignende tørveskur, der nu er fyldt og rummer godt 3.000 tons. Endvidere er der det nye levekvægmarked, som for tiden for indrettet stald i det gamle karantænehus. Der arbejdes for tiden med indretningen, og når godkendelsen har fundet sted fra veterinærmyndighedernes side, vil stalden blive åbnet, antagelig om 2-3 uger.

Endelig haver Havneudvalget jo bestemt sig til at købe en kran til opstilling på havnes sydside. Der indhentes for tiden tilbud. Den skal står dér, hvor fabrikken Phønix ligger. Det bliver en 2 tons vippekran med en skinnelængde på 100 meter og 20 meters udlægningsradius. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. september 1942.

1942 – Muslingekogeri på Kolding Havn

Fiskeeksportør Th. Petersen mener, at den nye virksomhed kan beskæftige 50-100 mand. Kogeriet ventes i gang i oktober.

I den senere tid har det københavnske firma Mytilus anbragt tre muslingekogerier, et i Strib, et i Horsens og et i Holbæk. Interessen for muslinger er overordenlig stor, og også på Kolding Fjord er der jo blevet fisket ikke så få tusinde muslinger. Efter hvad ‘Jydske Tidende’ nu erfarer, vil Kolding også få sit muslingekogeri, der skal ligge på fiskeeksportør Th. Petersens plads på havnen. Byggearbejdet er allerede i fuld gang, og det menes, at der vil kunne beskæftiges mellem 50-100 arbejdere i kogeriet. Hvor stort omfang, virksomheden tager, kan man endnu intet sige om, idet dette naturligvis afhænger af tilførsel og afsætning.

Fiskeeksportøren oplyser over for os, at man venter selve kogeriet i gang i oktober. Det er lidt for sent, og oprindelig skulle fabrikken også have været færdig, men forskellige formaliteter trak desværre sagen i langdrag. Imidlertid begynder eksporten af rå muslinger allerede i september, hvis da vejrforholdene tillader det. Virksomheden vil komme til at koste ca. 130-140.000 kr. at sætte i gang. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 8. august 1942.