1943 – Byrådsvalget i Kolding

Socialdemokraterne mistede flertallet og måtte afgive et mandat til de radikale

Hovedresultatet af valget i Kolding i går var, at socialdemokraterne mistede et mandat og dermed flertallet i Kolding Byråd. Der var drevet en meget pågående agitation indenfor partiet; men det hjalp altså ikke. Det gik her som i adskillige andre af landets byer. Vælgerne satte en stopper for det magtprægede socialistiske bystyre. Det socialdemokratiske mandat gik til de radikale, hvis kandidat, folketingsmand Clausager, i 1937 kun manglede 9 stemmer for at blive valgt. Det var let at mærke, at hr. Clausager denne gang virkede tiltrækkende til flere sider, og han fik da også et antal stemmer, der ligger betydeligt over, hvad de radikale politisk mønstrer i byen. Ved sidste folketingsvalg var det 644 stemmer. De blev ved byrådsvalget til 966. […]

De konservative gik frem med godt fem hundrede stemmer fra sidste byrådsvalg og holdt tallet fra folketingsvalget endda med et lille overskud på 26. Dette var dog ikke mere end tilstrækkeligt til at bevare de 8 mandater ved hjælp af listeforbundet med Venstre. Venstre kunne notere en fremgang fra Byrådsvalget i 1937, men en del af de 1.863 Venstre-vælgere fra Folketingsvalget svigtede, således at det ikke lykkedes at nå det tredje mandat. […]

Derved bliver stillingen i det nye Kolding Byråds 10 socialdemokratiske mod 10 borgerlige og 1 radikal, der altså derfor vil få et ganske særligt ansvar. Det første spørgsmål, der melder sig, er jo borgmestervalget. Det var i forvejen usikkert, hvorledes dette kunne forløbe. Ved den nye konstellation i byrådet kan man vel sige, at dette usikkerhedsmoment ikke er blevet mindre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. maj 1943.

1943 – Alle mand af hus i dag

I dag er parolen som til folketingsvalget: Alle mand af hus. Det gælder i byen Byrådsvalget og i alle landkommuner Sognerådsvalg og Amtsrådsvalg. De råd, der nu vælges, kommer til at sidde i en 4-årig periode. Ingen venter, at de kommende fire år bliver lette, men jo vanskeligere de bliver, jo vigtigere er det, at det er dygtige mænd og kvinder, der er sat til at varetage kommunernes interesser.

Til Sognerådsvalgene er der konservative kandidater enten på rent konservative lister eller på fælles borgerlige lister. Stem enten på de konservative lister eller på de konservative kandidater personligt. De konservative vil varetage vælgernes interesse på bedste måde. Byrådsvalg og Amtsrådsvalg er de konservative kandidater samlede under listebetegnelsen C. Stem personligt på en af de konservative kandidater eller stem på liste C. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. maj 1943.

1943 – INGEN må blive hjemme på valgdagen!

I Kolding gør socialdemokraterne sig alle mulige anstrengelser for at beholde flertallet. Én eneste manglende Venstrestemme kan bevirke, at de kan blive siddende ved magten. Derfor må alle, der stemte på Venstre ved Folketingsvalget, ud også denne gang, og De bør sørge for, at de Venstrestemmer, som endnu ikke er kommen frem, ikke får lov til at blive hjemme ved dette valg. Sæt X ved liste D.

I sognene må også Venstre folk til valgurnerne. Der er opstillet Venstremænd i alle kommuner, enten på egne lister eller på fælles- og borgerlister. Find dem frem og sæt X ved dem. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. maj 1943.

1943 – Partiformændene om valget

Det har også betydning, hvorledes mandaterne fordeles

Fhv. indenrigsminister Knud Kristensen udtalte i morges om valgets resultat:

“Det, som det i første række gjaldt om ved dette valg, var at få folk ud for at stemme, og dette har vi i hvert fald opnået. Det danske folk har vist, at det vil være med til at værne om vort folkestyre, og at det har været sig sit ansvar bevidst. For så vidt er det gået godt. Og det var hovedsagen. Men det har naturligvis også betydning, hvorledes mandaterne fordeles. Venstre har haft en betydelig stemme-fremgang, som vi må være glad for, og vi må tage det nederlag, der ligger i mandattabet for os. Vi taber dog slet ikke modet af den grund, men vi vil søge at vinde frem på ny.”

Sammenholdet om nation og folkestyre har stået sin prøve

Formanden for Socialdemokratiet, folketingsmand Alsing Andersen, udtaler:

“Det helt afgørende træk ved dette valg er den enestående valgdeltagelse. Herved har det danske folk skrevet et mindeværdigt kapitel i sin historie. Sammenholdet om nation og folkestyre har stået sin prøve. For det socialdemokratiske partis vedkommende er valgdagen præget af en storslået stemmefremgang, den største i vort partis historie, og som også har givet sig udtryk i en forøgelse af vore mandater. Der er hermed skabt et fortræffeligt grundlag for vort fremtidige arbejde. Vi kan være tilfreds med valget.”

Samlingen og samarbejdet kan fortsættes

Formanden for det konservative Folkeparti, fhv. kirkeminister Fibiger, udtaler bl.a.:

“Det er glædeligt, at det over hele landet er konstateret, at det det dansk folk står samlet i sin politik i besættelsestiden. At småpartierne ikke har jordbund i folket, bærer deres små stemmetal viden om. Det dansk folk tænker selvstændigt og læber ikke efter lygtemænd. Valget viste stor fremgang for Socialdemokrater, Konservative og Venstre, og vi hilser med stor tilfredshed, at samlingen og samarbejdet kan fortsættes på samme gode måde som hidtil i ro og orden og i folkets idé. Arbejdet i den nye regering vil gå videre i den kurs, der begyndte den 9. april 1940.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. marts 1943.

1943 – 95 procent stemte for samlingspartierne

Næsten 2 millioner stemmer for de fem samarbejdende partier og rekorddeltagelse over hele landet

Et godt dansk valg

Valget i går blev noget for sig selv i dansk parlamentarisk folkestyres historie. Samlingspartierne fik til valg på én linje og én front uden derfor at dække over deres særpræg. De appellerede til den danske vælgerhær , og appellen blev ikke ubesvaret. Det blev en bekendelse til Danmark, og hvad dansk er, så stærk og klar, som vi kunne ønske den. Stemmeprocenten blev sat voldsomt op over hele landet, i byerne som i sognekommunerne mand af huse.

Når man studerer de enkelte valgresultater, vil man se, at det er samlingspartierne, der har vist sig at være udtryk for vælgernes tillid, medens alle de små partier, der fiskede i rørte og plumrede vande, fik, som man kunne vente, en stemmetilgang, men fortrinsvis kun i København og i visse sjællandske kredse samt i Sønderjylland, men nok til repræsentation på Rigsdagen. De fire store partier, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale og Venstre, havde alle en betydelig stemmefremgang og fik alle deres del i stemmetilvæksten og den forøgede stemmeprocent, medens Retsforbundet som det eneste af samlingspartiernes havde tilbagegang.

For Bondepartiet blev valget over hele landet et katastrofalt nederlag. Nationalsocialisterne havde kun en ganske lille fremgang, men i mange kredse direkte tilbagegang. […]

Valgets resultat var, udtrykt i tørre tal, at omtrent 2 millioner vælgere eller 95 procent af de afgivne stemmer sluttede op om samlingspartierne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. marts 1943.

1943 – Lad valgdagen blive en national festdag – et fuldtonede ja til Danmark

I morgen på valgdagen må alle mand af hus for at bekende sig til det danske folkestyre. Vi skal vise hele verden, at vi danske fortsat ønsker at styre os selv. Bliv i Kongens følge og styrk det danske sammenhold og samarbejde. […]

Stem for folkestyre, for tale og trosfrihed

 • FOR bevarelse af vor folkelige og nationale selvbestemmelsesret
 • FOR bevarelse af en retsordning efter nordisk tankesæt
 • FOR en dansk skole og kirke, for en sund ungdomsoplæring
 • FOR erhvervsfrihed, en ligelig og retfærdig økonomisk politik
 • FOR stabilitet i pris, løn- og omkostningsniveau til sikring af en lønnede produktion og bevarelse af Kronens købeevne
 • FOR retfærdig fordeling af de livsnødvendige var til overkommelige priser for alle
 • FOR en god og sund social lovgivning med hjælp til gamle, syge, invalider og alle i forskyldt nød.
 • FOR hele det danske folk i arbejde ved landets naturlige muligheder
 • FOR økonomisk sikring af produktionen af levnedsmidler og andre nødvendige varer til landet befolkning
 • FOR afvikling af erhvervenes snærende bånd og det store kontorapperat, så snart tiden er inde
 • FOR en fornyelse i dansk politik til styrkelse af selvhjælpsviljen og en rank frimands-holdning – for et folk i frihed under ansvar.
 • FOR at bjærge Danmark frit og selvstændigt og med ære ud af krigens tid.
 • FOR forsvarsvilje og nordisk samarbejde.

Stem – og stem VENSTRE

Kilde: Uddrag, Indlæg fra partiet Venstre, Kolding Folkeblad, 22. marts 1943.

1943 – Offervilje i stedet for krævesind

Minister N. Elgaard: Helhedens interesse må i fremtidens Danmark hæves højt over alle klasse- og særinteresser

Trafikminister N. Elgaard er et af Venstres regeringsmedlemmer. Han er ikke bare trafikminister, men en af folkestyrets og erhvervenes bedste talsmænd i regeringen. […] Minister Elgaard udtaler:

Vi er villige til også efter valget at fortsætte samarbejdet på lige vilkår med de andre partier, således at det nationale sammenhold, der er lige så nødvendigt i dag som tidligere, kan give den fornødne styrke til at stå den sidste svære krigstid igennem. Jeg håber endvidere, at værneviljen i vort folk og forståelsen af det nordiske samarbejde må vinde megen styrke i denne tid, så en række af de sværeste opgaver for de nordiske folk i en tid, der ligger foran os, kan løses i fællesskab. Det er også givet, at det ligesom situationen, krigen skabte for vort land, gjorde en mængde indgreb nødvendige, således krigens ophør skabte problemer af anden art. Ikke alene i overgangstiden, men også med fremtiden for øje.

Det vil være meget formålstjenligt og nødvendigt, at Venstres røst til den tid kan lyde med endnu større styrke end i dag. Der vil nemlig ikke være nogen tvivl om, at der også inden for de politiske partier vil være adskillige, der finder behag i statsindgrebene og derfor gerne vil beholde dem – også efter krigen. Dette vil Venstre ikke. Men at der vil blive en hård kamp på mange områder for at føre erhvervslivet ud i friere forhold igen, kan ingen nære tvivl om. Vi må erkende, at indgrebene som et midlertidigt middel i unormale tider er nødvendige, men når de indre og ydre forhold gør det muligt, må der tilstræbes en afvikling af hele det system, der hører krigen og besættelsen til. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. marts 1943.

1943 – Til Koldings ungdom

Undertegnede formænd for de foreninger, der er tilsluttet Dansk Ungdomssamvirke for Kolding og Omegn, retter følgende opfordring til de tilsluttede foreningers medlemmer:

Formanden for Dansk Ungdomssamvirke, professor Hal Koch, har gennem dagspressen rettet en opfordring til det danske folk om at tage afstand fra ethvert forsøg på splittelse, og så indtrængende som muligt opfordrer han alle til at give deres stemme til et af de fem samarbejdende partier ved det kommende valg.

Idet vi henviser til, at Dansk Ungdomssamvirke i de forløbne år har placeret sig bag sammenholdet om det danske folkestyre, som de fem samarbejdende partier på Rigsdagen på det langt overvejende flertal af det danske folks vegner er det politiske udtryk for, ønsker vi nu, hvor det danske folk på Grundlovens bud skal bekræfte sin Rigsdags lovlige myndighed, at give dette sammenhold det størst mulige støtte. Derfor henstiller vi indtrængende til vore medlemmer at møde op på valgdagen den 23. marts og sætte kryds ved et af de fem samarbejdede partier. […]

Peter Ginneskov Jensen. Danmarks Socialdemokratsiske Ungdom, Kolding.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. marts 1943.