1943 – Spiritus-udskænkning efter kl. 17 forbudt

Forbuddet omfatter ikke øl og vin

Fra kompetent tysk militær side meddeltes i aftes:

I medfør af bekendtgørelsen fra den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark om etablering af undtagelsestilstand anordnes, at udskænkning af spirituosa i offentlige lokaler med virkning fra mandag den 20. september indtil videre er forbudt i tiden fra kl. 17 til kl. 10 morgen.

Gælder ikke øl og vin

Københavns Politi meddeler tirsdag: Det i går udstede forbud mod udskænkning af stærke drikke skal ifølge meddelelse fra den tyske værnemagt kun omfatte destillerede stærke drikke og drikkevarer, som er tilberedt hermed, såsom akvavit, cognac, whisky, rom og likører, derimod ikke øl og vin.

Kilde: Kolding Folkeblad, 21. september 1943.

1943 – Københavnerne må nu være ude til kl. 22

Lettelse i færdselsforbuddet for Storkøbenhavn fra i aften

Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark Bekendtgør:

Med virkning fra den 7. september 1943 fastsættes for Storkøbenhavn følgende spærretider: Lukning af offentligt lokaler, teatre, biografer osv. kl. 21. Det er forbudt at gå på gaden i tiden fra kl. 22 til kl. 5.

Fra kompetent side meddeles i tilknytning til ovenstående bekendtgørelse:

Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark har på ny besluttet at anordne en lettelse i færdelsesforbuddet for Københavns befolkning. Denne nye anordning der begrænser færdelsesforbuddet for Storkøbenhavn til nattetimerne mellem kl. 22 og kl. 5, er et bevis for, at der fra tysk side gøres alt for, i den udstrækning, hvori det er muligt, at lette den danske befolknings vilkår under de nuværende forhold. Det understreges endnu en gang, at befolkningen nu selv må hjælp til med at sætte en stopper for de forbryderiske elementer, som man har at takke for skærpelsen i situationen i Danmark. Der henvises yderligere endnu en gang til bekendtgørelsen fra den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark af 5. september, hvorefter enhver understøttelse af sabotører og fjendtlige agenter straffes. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. september 1943.

1943 – Færdselsforbuddet skærpet i København

På grund af nye sabotagehandlinger

I henhold til bekendtgørelse af 29. august 1943 angående proklamering af den militære undtagelsestilstand i Danmark har den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark forordnet følgende:

Da der natten mellem den 2. og 3. september 1943 er forefaldet flere sabotagehandlinger i København, bestemmes det, at alle offentlige lokaler, biografer, teatre og øvrige forlystelsessteder i Storkøbenhavn med virkning fra den 3. september 1943 indtil videre skal lukke kl. 20. Det er forbudt at færdes på gaden fra kl. 21. til kl. 5. Undtagen herfra er den samme kreds af personer, som ved indførelse af undtagelsestilstand ligeledes var undtagen fra den dengang indførte færdselsindskrænkning.

Gennemførelsen af denne forordning påhviler det danske politi. Overtrædelse straffes af de danske domstole. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. september 1943.

1943 – Lov til at gå hjem efter en luftalarm

Selv om den først ophører efter færdselsesforbuddet

Spørgsmålet om, hvorledes befolkningen skal forholde sig i tilfælde af luftalarm omkring færdselsforbuddets indtræden, er nu blevet afgjort ved en forhandling mellem de pågældende myndigheder. Såfremt en luftalarm måtte indtræde for færdselsforbuddets indtræden og vare til efter dette tidspunkt, vil forbuddet blive suspenderet, således at folk, der har været nødsaget til at søge beskyttelsesrum, får lejlighed til at nå deres hjem. Det er en betingelse, at man skal tage direkte hjem. Ethvert forsøg på at spadsere rundt i buen efter afvarslingen vil blive betragtet som en overtrædelse af færdselsforbuddet.

Kilde: Kolding Folkeblad, 4. september 1943.

1943 – Undtagelsestilstanden i København

En vejledning fra politidirektøren

Politidirektøren i København meddeler:

Efter forhandling med de tyske myndigheder i København kan følgende regler meddeles til vejledning for den københavnske befolkning:

Lukketiden for beværtninger, teatre og biografteatre er kl. 20. Kl. 21 skal alle være inden døre, og ingen må færdes på gaden i mørklægningstiden, med mindre de er i besiddelse af en særlige tilladelse – passértilladelse (om særlige regler for tjenestemænd, luftbeskyttelsespersonel m.v. se nedenfor).

Al butikshandel – også gadehandel med is, pølser og andet – skal ophøre kl. 18.

Sporvogns- omnibus- og trolleyvognkørsel ophører kl. 20.45. På dette tidspunkt skal passagerer have forladt vognene. Tomme vogne kan efter dette tidspunkt køre til garagerne. Den normale S-togstrafik ophører kl. 21. Efter dette tidspunkt udsendes kun et tog i timen på hver strækning. Samtlige jernbanepassagerer, der efter kl. 21 ankommer til jernbanestationer beliggende mellem Hvidovre og Hellerup, transporteres ved Statsbanernes foranstaltning til Hovedbanegården. […]

Ved politiets foranstaltning indrettes et registreringskontor for udfærdigelse af de særlige passértilladelser. Kontoret indrettes i Folkeregistret, Gyldenløvesgade 15. […] Politiets, brandvæsenets, redningskorpsenes, luftbeskyttelsestjenestens samt hospitalernes tjenestevogn kan uhindret køre døgnet rundt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. august 1943.

1943 – Rigsregeringens krav

Den danske regering skal øjeblikkelig erklære undtagelsestilstand over hele landet.

Undtagelsestilstanden skal omfatte følgende enkeltforanstaltninger:

 • Forbud mod, at mere end 5 personer samles offentligt.
 • Forbud mod enhver strejke og mod enhver understøttelse af strejkende.
 • Forbud mod enhver forsamling i lukket rum eller under åben himmel.
 • Forbud mod at betræde gaderne mellem kl. 20.30 og kl. 5.30. Lukning af restauranter kl. 19.30.
 • Aflevering inden den 1. september 1943 af alle endnu forhåndenværende skydevåben og sprængstoffer.
 • Forbud mod enhver generen (Beeintrachtigung) af danske statsborgere på grund af deres eller deres pårørendes samarbejde med tyske myndigheder eller forbindelse med tyske.
 • Indførelse af pressecensur under tysk medvirken.
 • Oprettelse af danske hurtigdomstole til pådømmelse af handlinger, der strider mod de til opretholdelse af sikkerhed og orden udstedte anordninger.
 • For overtrædelse af de forannævnte anordninger skal trues med de højeste straffe, der kan komme i betragtning efter den for tiden gældende lov om bemyndigelse for regeringen til at træffe bestemmelser til opretholdelse af ro, orden og sikkerhed.
 • For sabotage og enhver medvirken hertil, for angreb mod den tyske værnemagt og dens medlemmer samt for besiddelse af skydevåben og sprængstoffer efter den 1. september 1943 skal der ufortøvet indføres dødsstraf.
 • Rigsregeringen forventer den danske regerings accept af foranstående fordringer inden kl. 16 i dag.

København, den 28. august 1943.

Kilde: Det tyske ultimatum til den danske regering, 28. august 1943. www.danmarkshistorien.dk

1943 – Lempelser i elektricitetsrationeringen

Der må atter bruges industristrøm mellem kl. 16 og 18. Ingen ændring for landbruget.

I lørdags averterede Kolding Elektricitetsværk, at forbuddet mod at bruge industristrøm mellem kl. 16 og 18 ophævedes fra og med i dag. Denne lempelse i elektricitetsbestemmelserne må ses på baggrund af den fremrykkende årstid, der nedsætter lysforbruget i de sene eftermiddagstimer. Elektricitetsværket opfordrer dog stadig til at udnytte middagsstunden mest mulig med hensyn til strømforbrug, da man opnår den mest økonomiske fyring ved at have belastningen så jævn som mulig.

Ophævelsen af forbuddet vil bevirke, at en række af byens virksomheder, der havde omlagt arbejdstiden, så man sluttede kl. 4, nu atter kan arbejde til de normale tider. I oplandet indføres samme lempelse som i byen, men kun for håndværk og industrimotorer. For landbruget gælder uforandret de tidligere trufne bestemmelser […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. februar 1943.