1943 – Luftværnsøvelsen i Strandhuse

Søndag formiddag afholdtes, som meddelt, luftværnsøvelse i Strandhuse under inspektion af kaptajn Rose. Kl. 9 lød varselsskuddet som tegn på, at øvelsen skulle begynde, og i samme nu begyndte det frivillige mandskab med de hvide armbind at strømme til luftværnets opbevaringssted for materiel, hos købmand Væring, i hvis kontor også luftværnslederen, formand Nielsen, havde sit hovedkvarter. […]

Straks efter, at mandskabet var blevet samlet, begyndte meldingerne at indløbe til hovedkvarteret, og hvis ikke chefen samt lederne af de forskellige afdelinger – sanitets-, brandvæsens, teknisk- og afspærrings – havde holdt hovedet koldt, var det hele sikkert endt i kaos. Kl. 9.30 afblæstes øvelsen og det sveddrypende mandskab samt en skare af tilskuere samledes med kaptajn Rose til kritik ved forsamlingshuset. I betragtning af, at det var første gang, en øvelse fandt sted her, fandt kaptajnen, at denne var god. Kun et par enkelte blandt mandskabet fik at vide, at luntetrav slår ikke til under en sådan øvelse.

Til slut takkede lederen, formand Nielsen, såvel kaptajnen Rose og mandskabet, ligesom også sognerådsformand Bertelsen udtalte sin glæde over at se, hvorledes mandskabet havde vist at kunne gøre brug af det til rådighed stillede materiale. Om nytten af et frivilligt luftværn i en alvorlig situation kan der ikke herske nogen tvivl om.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. august 1943.

1943 – Danske officerer til Østfronten

I maj måned modtog den danske regering en note fra den tyske regering, hvori nazisterne krævede den danske hærs afvæbning. Samtidig iværksatte besættelsestropperne i al stilhed en systematisk undersøgelse af de danske garnisoners forhold, officerernes indkvarteringer, våbenlagrenes størrelse osv.
Rigsdagen blev ikke gjort bekendt med noten, men Scavenius søgte Best hjælp til at løse vanskelighederne. Tyskerne rykkede nu ud med deres egentlig formål med at skabe konflikt, idet de forlangte officerer og navnlig underofficerer udkommanderet til tjeneste på Østfronten. Som dansk modforslag tilbød regeringen at sende en studiekommission til krigsskuepladsen, men da dette naturligvis ikke tilfredsstillede den nødstedte tyske krigsmagt, blev det kompromis indgået, at Krigsministeriet skulle søge at lokke vore befalingsmænd til frivilligt at melde sig under de tyske eller finske faner. Det skete i en skrivelse til forsvarsminister Brorson af 1. juni 1943 til hærens afdelinger. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, 13. juli 1943, nr. 4, 2. årgang.

1943 – Et hjem for nationalsocialistiske børn

Fra det nazistiske parti DNSAP’s avis Fædrelandet forlyder det at partiføreren Frits Clausen har overdraget kvindegrupperne at oprette et børnehjem, følgende meddelelse fra partiføreren er blevet bragt den 7. februar 1943:

Da der desværre foreligger eksempler på, at børn af faldne frivillige kammerater er blevet forældreløse, og er blevet anbragt på systemets børnehjem, hvorved disse børn er kommet i fare for at blive opdraget i uoverensstemmelse med den Idé, deres fædre er faldet for, ligesom børn af frivillige i andre tilfælde er blevet anbragt på systemets børnehjem, har partiføreren overdraget lederen af DNSAP’s kvindegrupper, ufortøvet at oprette et national-socialistisk børnehjem.

Foruden de nævnte børn skal hjemmet kunne optage børn af frivillige, hvor forældremyndigheden er frataget moderen, og børn som midlertidigt er unddraget moderens omsorg, fordi moderen er syg eller rejst til Tyskland for at besøge sin sårede mand.

Børnehjemmet skal være et hjem for de pågældende børn, og ikke en kasserne eller et asyl.

Da disse børn under de nuværende forhold er henvist til systemets institutioner, hvad vi national-socialister ikke kan tillade gives der herved kvindegrupperne tilladelse til at foretage en indsamling i alle partiets afdelinger for at tilvejebringe det til børnehjemmet oprettelse og indretning nødvendige beløb ca. 50.000 kroner.

København, den 6. februar 1943
Dansk Front!
Frits Clausen

Kilder: Et hjem for nationalsocialistiske børn, Fædrelandet, 7. februar 1943

1943 – Medlemsmøde for DNSAP Vejle

Følgende annonce blev 2. februar 1943 bragt i det nazistiske parti DNSAPs avis Fædreland:

Vejle Afdeling
afholder udvidet medlemsmøde fredag den 5. februar Kl. 20 i Håndværkerforeningen. SS-Hauptsturmführer “Mester” P. Nielsen taler over emnet: “Bolchevismens sande ansigt“. NSU og arbejdsløse har gratis adgang. Husk mødepligten.
Afdelingslederen.

Kilde: Vejle Afdeling, Fædrelandet, 2. februar 1943

1942 – Sidste nyt:

1) 13/10 forlod Frikorpset virkelig Danmark, fulgt af hele det danske folks brændende ønsker om, at ingen af dem kommer tilbage nogensinde!!!

2) De svenske aviser har fortalt, at tyskerne har forlangt af os dels et stort kontingent “frivillige” til Finlandskrigen, dels mange specialarbejdere til Tyskland, at den diplomatiske forbindelse har været afbrudt siden 30/9, og at general Lüdke blev hjemkaldt, fordi han havde ladet 2 frikorps-medlemmer skyde efter forbrydelserne den 27/9 – samt at nervekrigen fortsætter.

3) Alle danske officerer i Jylland skal if. tysk ordre forlade Jylland, hvorfor naturligvis også alle garnisoner må væk.

4) Alle danske, der bor i københavnske kaserner, hvor der også findes tyskere, skal være væk før 1/11; det gælder både civile og militære og det omfatter særdeles mange mennesker. […]

Uddrag af det illegale blad: ‘Frit Danmark’, 17. oktober 1942, nr. 7, 1. årgang.

1942 – Frikorps Danmarks afrejse i dag

Afskedsparade på kasernen i København med tale af brigadefører Kanstein og den nye tyske øverstbefalende

Frikorps Danmarks orlov er nu udløben, og afrejsen fandt sted i dag fra København efter en afskedsparade på kasernen på Artillerivej. En stor kreds af de frivilliges slægtninge og venner var mødt frem for at tage afsked. Blandt de tilstedeværende bemærkedes i øvrigt den nye øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark, general von Hanneken, den tyske befuldmægtigedes stedfortræder, minister Barandon, SS Brigadefører von Kanstein, marineattaché, admiral Henning og legationsråd, presseattaché Meissner. Som repræsentant for de danske myndigheder sås generalløjtnant Ebbe Gørtz med adjudant og udenrigsministeriets direktør, Niels Svenningsen; endvidere bemærkedes folketingsmand Frits Clausen m.fl.

Efter at korpset var afleveret til brigadefører V. Kanstein, holdt denne fra en talerstol, der var anbragt på kasernepladsen, en afskedstale til korpset:

“Jeres orlov er nu til ende”, sagde brigadeføreren bl.a. “I har fået den for jeres indsats ved Østfronten, og rigsføreren for SS ville desuden give jer lejlighed til at få forbindelse med hjemmet og med jeres kære. Adolf Hitler har i sin sidste tale henvist til, at vi med fuld tillid kan se denne krigs videre udvikling i møde. Disse ord har givet os nyt mod og ny tillid. Vi véd, at ofrene ikke vil være bragt forgæves, og at vort store mål: Det nye Europa, vil blive nået. Jeres faldne kammerater vil altid været et manende eksempel for jer, og jeg véd, at også I altid vil være rede til at sætte livet ind for idéen. Vor tro på de germanske folks sejr er urokkelig. Med disse ord siger jeg farvel til jer på SS-førerens vegne og giver jeg de bedste ønsker med for fremtiden.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. oktober 1942.