1943 – Skal Danmarks dybeste skakt graves ved Harte?

Geologerne har projekteret en 900 meter dyb skat til videnskabelige undersøgelser. Arbejdet vil koste 3 millioner kroner og vare i to år. Findes der olie eller andet, har mr. Ravlin stadig koncessionen

I nogen tid har der været forlydender fremme om, at der atter forestod borearbejder ved Hart. Flere store entreprenørfirmaer havde til forskellige virksomheder i Kolding rettet forespørgsler om betingelser for levering af forskellige varer til en dybdeboring på 970 meter i nærheden af Mr. Ravlings tidligere olieboring, således som der var tale om sidste gang, men om en skakt på 5 meters diameter!

Megen tilbageholdenhed om projektet

Disse boreplaner var udarbejdet af Teknisk Central, ministeriets særlige ekspert-beskæftigelseskontor, og et par af vore største entreprenørfirmaer havde fået overdraget at give tilbud på arbejdet. Både disse firmaer og Teknisk Central var imidlertid meget forbeholdne med oplysninger, og da vi så sent som i går spurgte om nærmere oplysninger, fik vi henholdende svar.

Rent videnskabelig basis?

Nu ser det imidlertid ud til, at sagen kan underbygges med reelle oplysninger. I alt fald kan Politiken i dag fortælle, at firmaet med den nævnte skakt skal være af rent videnskabelig art, og at det er geologerne, der er interesseret i en sådan skakt, fordi der her kan anstilles betydningsfulde undersøgelser om Danmarks undergrund. Hidtil har danske videnskabsmænd været henvist til at gøre studier i udenlandske dybdeskater. I forbindelse med de nye projekter understreges det, at der ikke i første omgang kan blive tale om nogen udvindelse af de brugbare råstoffer, man eventuelt måtte støde på ved skakboringen. Koncessionen til udvidelse af disse råstoffer tilhører nemlig stadig mr. F. F. Ravling, Florida, og han har i øvrigt opretholdt alt kontor, eller i alt fald sine kontorlokaler i København under navnet ‘Danish-American Prospecting Co.’ […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. november 1943

1943 – V.U.s havemøde i Harte

Mødet i aftes i Harte fik trods det truende vejr et ualmindeligt strålende forløb. Der var stor tilslutning både fra V.U. og den indbudte Harte Ungdomsforening, da forstander Gunnar Nielsen, Aagaard, indledede aftenen ved på sin egen muntre måde at arrangere en række sanglege på en af havens smukke plæner. Efter sanglegene båd aftenens vært, gårdejer Jens Buhl, velkommen, og man strøg flaget syngende ‘Hil dig vor fane’. Det var et smukt og betagende øjeblik at se denne flok syngende danske ungdom i den smukke have medens det smukke flag blev sænket.

Efter at man havde drukket kaffe, samledes man inde i stuerne, hvor Gunnar Nielsen under stort bifald læste nogle morsomme fortællinger. Efter oplæsningen bragtes fra V.U. og Harte Ungdomsforening en tak til Gunnar Nielsen og aftenens vært, en tak, der udmundede i et kraftigt leve for familien Buhl. Derefter havde hr. Buhl ordet og holdt en varm og gribende tale til de unge. […] Gårdejer Buhl sluttede med et kraftigt ønske om at fremtiden må bringe lyse og lykkelige kår til et frit Danmark beboet af fire danske. Efter ‘Der er et yndigt land’, sluttede aftenen med ‘Altid frejdig’.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. juli 1943

1943 – Sogneråds-valgene på Koldingegnen

Stillingen i det nuværende sogneråd

Det stunder jo nu mod kommunalvalgene og rundt om i sognene holdes der i disse aftener prøvevalg, og valgsituationen drøftes, hvor folk træffer sammen. En del steder har man allerede foretaget opstilling af lister. Fristen er jo heller ikke lang. Listerne skal være indleveret senest tirsdag efter påske, kl. 19.

Medens valg efter partilinjer er det almindeligste, foretages opstillingen i adskillige kommuner dog efter lidt andre retningslinjer end de sædvanlige. Således opstilles der ikke så få steder borgerlige fælleslister, hvorimod socialdemokraterne overalt opstiller deres egne partilister. Vi har undersøg, hvordan forholdene ligger i en række kommuner.

Eltang-Vilstrup:

Der er valgt 6 på borgerlig fællesliste og 3 socialdemokrater. De borgliere medlemmer i det nu siddende sogneråd er: sognerådsformand Kr. Berthelsen, Lilballe, næstformand propr. Karstoft Beck, Nr. Bjert, kasserer, gdr. Eli Corydon Pedersen, Sdr. Vilstrup, gdr. Martin Jensen, Nr. Stenderup, gdr. August Thaysen, Drejens, og murermester E. V. Hansen, Strandhuse. De tre socialdemokrater er pens. baneformand Hansen, Eltang, murer Kr. Larsen, Strandhuse, og murer Th. Fevre, Sdr. Vilstrup. Af de borgerlige er 4 Venstremænd.

Harte-Bramdrup:

7 valgte på borgerliste og 2 af socialdemokraterne. Borgerlistens sognerådsmedlemmer er: sognerådsformand Jacob Jacobsen, Dybvadbro, gdr. J. Buhl, Harte, gdr. K. Nielsen, Stubdrup, ekspedient V. Friborg, Ejstrup, gårdejer Hans Bygvraa, Bramdrup, kommunekasserer K. Rønning, Bramdrup og hovedkasserer A, Andersen, Bramdrupdam. Af disse er de 5 Venstremænd og 2 radikale. De to socialdemokrater er: murer K. Antonsen, Bramdrupdam, og banearbejder Chr. Bloch. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. april 1943.

1943 – Harte Ungdomgsforening

havde fredag aften foredragsmøde med højskoleforstander Balslev Nissen, Antvorskov, som taler. Efter sangen ‘Når vinteren rinder’ holdt forstanderen et ypperligt, tankevækkende foredrag om ligheden: den vigtigste grundpille i et demokratisk samfund. Foredraget var refereret her i bladet i torsdags fra Vamdrup.

Ved det efterfølgende kaffebord indøvede forstanderen en del nye sange og melodier. Derefter reciterede han nogle digte og læste et par af H. C. Andersens eventyr. Formanden takkede med forsamlingens tilslutning for den udmærkede aften. Til slut indbød pastor Sarnæs de unge til at deltage i foredragsforeningens møde torsdag den 29. april, hvor fru amtmandinde Refslund Thomsen vil komme til stede og tale. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. april 1943.

1943 – Fredenshåb bombet

Igen er krigen kommet meget tæt på. På Stubdrup Mark, ude i Harte Sogn, er gården Fredenshåb blevet ramt af bomber fra en engelsk flyver. Hele stuehuset og hovedbygningen er brændt op, laden er også ramt af ødelæggelserne.

Gårdejeren Hans Hviid og hans familie slap med livet i behold. Det er uvist hvorfor de engelske flyvere bombede gården.

Et engelsk fly er nedstyrtet ved Skovridergården i Sønder Stenderup Sogn. Efter nedstyrtet opdagede skovridderen en engelsk navigatør Jack Kenneth Corke, som han har afleveret til politiet. Flyveren blev angiveligt skudt ned af tyskerne. Politiet har efterfølgende ledt efter flere besætningsmedlemmer. Det er uvist om flyveren i Sønder Stenderup har noget af gøre med bombningen af Fredenshåb.

Kilde: Hartebogen, side 173

1943 – Maskinmester Petersen fra Harteværket død

Efter længere tids sygdom er maskinmester Petersen afgået ved døden i dag på Kolding Sygehus. Afdøde arbejdede på vandkraftcentralen Harteværket ved Alpedalen, hvor han med hustruen boede. Petersen var en aktiv mand, blandt andet kendt for hans tid i Harte-Bramdrup Sogneråd og som mangeårig formand for Harte-Bramdrup Socialdemokratiske forening.

Efter det seneste sognerådsvalg meddelte Petersen at han ikke ville genopstille på grund af helbredet, han lod sig dog alligevel overtale til og overveje det. Ved den seneste generalforsamling i Harte-Bramdrup Socialdemokratiske forening nytårsdag i år, kunne Petersen ikke deltage på grund af sygdom, han ønskede at fratræde formandsposten, men foreningen havde besluttet og vente til Petersen selv kunne deltage på en generalforsamling.

Maskinmesteren blev født under navnet Jørgen Christian Peter Petersen, født i Odense den 10. November 1879, som søn af smedesvend Lars Anton Petersen og hustru Maren.

Maskinmester Petersen efterlader sig hustruen Inger Christiane Theodora f. Eriksen.

Kilder:
– Kirkebogen har Harte Sogn, se link, åbner på Danish Family Search
– Forhandlingsprotokollen for Harte-Bramdrup Socialdemokratiske Forening. Opbevares på Kolding Stadsarkiv.

Maskinmester Petersen var medarbejdere ved Vandkraftværket Harteværket, der i dag er et oplevelsescenter som du kan besøge, læs mere på værkets hjemmeside

1943 – Generalforsamling i Harte-Bramdrup Socialdemokratiske Forening

Nytaarsdag 1943 afholdtes Ekstra Generalforsamling i Harte Forsamlingshus i Anledning var i første Række at vælge ny Kasserer i Stedet for afdøde Jens Pedersen Brandrupdam og en ny Supleant i stedet for Anders Jensen Alpedal, der lider af en temmelig haabløs Sygdom. Formanden var fraværende paa Grund af Sygdom hvorfor mødet aabnedes af K. Antonsen, der efter at have budt velkommen mindedes den afdøde Kasserer Jens Pedersen som den rolige stilfærdige Mand han havde været, en mand der havde alles sympati og Tillid og som havde været en virkelig god Kammerat. Forsamlingen viste sin Tilslutning ved at rejse sig.

Derefter gik man over til selve Dagsordenen, man talte Kassebogen efter, og efter den foreløbige Opgørelse viste det sig at Kassen indeholdt 23 Kr. 69 Øre mere end der efter Bogen skulde være, Kassen indeholdt 50 Kr medes Bogen kun udviste 47 Kr 31 Øre, man enedes dog om at det hele skulde gaas rigtig efter, inden man udbetalte det resterende Beløb til Enken. Af mærkebeholdning fandtes der 611 mærker for Mænd og 151 for Kvinder.

Derefter gik man over til Valg af Kasserer valgt blev Peter Thomsen Ejstrup, og til Revisor valgtes Marius Nielsen. Formanden havde ogsaa yndet om at han ønskede at fratræde nærmest paa Grund af svigtende Helbred, men generalforsamlingen vedtog at lade det hvile til en senere Generalforsamling hvor Chr. Petersen selv var til Stede. Til sidst var der en Røst der hævede Sig om at passe på med Skatten at Restancen ikke skulde blive for stor, for at have Valgapperatet i Orden hvis der i den nærmeste Fremtid skulde blive Brug for det.

Hermed hævedes mødet.

Kilde: Uddrag fra forhandlingsprotokol, 1943. Forhandlingsprotokollen for Harte-Bramdrup Socialdemokratiske Forening. Opbevares på Kolding Stadsarkiv.

1942 – Bestyrelsesmøde i Harte-Bramdrup Socialdemokratiske Forening

Tirsdag d 18 August 1942 afholdtes et Bestyrelsesmøde hos Formanden Chr. Petersen Alpedal i Emnet var om vi skulde have en Film her ud i Foreningen i dette Efteraar, efter nogen Diskution enedes man om at afslaa det, da man var bange for at belaste kassen for haardt.

Dernæst skulde der vælges et par Repræsentanter for Foreningen til at tage til Kolding Søndag d 30 August til et møde, hvor der tillige skulde være Kursus i Studiekredsarbejde, valgt blev Arildsen Alpedal og Peter Rasmussen Ejstrup.

Mødet hævet

Kilde: Uddrag fra forhandlingsprotokol, 1942. Forhandlingsprotokollen for Harte-Bramdrup Socialdemokratiske Forening. Opbevares på Kolding Stadsarkiv.

Maskinmester Petersen og Arildsen fra Alpedalen var medarbejdere ved Vandkraftværket Harteværket, der i dag er et oplevelsescenter som du kan besøge, læs mere på værkets hjemmeside