1943 – Kolding venter 25-30 kongresser i år

Det kniber med hotelplads, men erhvervskontoret vil trods vanskelighederne søge at klare alt på bedste måde

Allerede for en tid siden begyndte erhvervskontoret at modtage de første henvendelser fra foreninger og sammenslutninger landet over, som kunne ønske sig at henlægge deres årsmøder eller kongresser til Kolding, men netop i år synes der at være en del vanskeligheder forbundet med sådanne arrangementer. Erhvervschef Høy oplyser i en samtale med os, at det for tiden næsten er umuligt at skaffe tilstrækkelig hotelplads i byen. En mængde værelser er optaget, og selv om der for blot en måneds tid siden syntes at være en øjeblikkelig lettelser her, er forholdet i dag sådan, at man ikke kan påtage sig at stille sengeplads til rådighed for noget stort antal mennesker.

Indstillet på at orne alt

I fjor holdtes 25-30 kongresser i Kolding, nogle af dem med 4-500 deltagere og de fleste med omkring 100 delegerede. Da klarede man trods mange vanskeligheder indkvarteringsspørgsmålet, men som situationen ligger for øjeblikket, kan erhvervskontoret ikke påtage sig større opgaver i den retning. Vi beklager dette i allerhøjeste grad, siger erhvervschef Høy, for vi er naturligvis indstillet på at ordne alt og løse enhver opgave. På de henvendelser, der allerede har været, har vi svaret, at vi vil søge at klare alt på bedste måde. Vi er selvfølgelig interesseret i, at der kommer mindst lige så mange kongresser og årsmøder til Kolding som i fjor, helst endda flere, og der synes da også, efter forespørgslerne at dømme, at være interesse for henlæggelser af sådanne arrangementer netop her til byen.

Kilde: Kolding Avis, 16. maj 1943.

1942 – Smuk julefest i Husmoderforeningen

Husmoderforeningen for Lunderskov og Omegn har holdt sin årlige julefest, hvor sognets gamle over 65 år var indbudt. Det var en meget stor forsamling, der var mødt til festen, over 100 mennesker, og det blev en smuk og stemningsfuld fest. De to store lokaler, spisestuen og kabinettet på hotellet, var festligt udsmykket, ligesom kaffebordene var usædvanlig smukke med lys og grønt. Til festen var der skænket en hel del gaver, der blev bortloddet til fordel for kassen.

Formanden, fru Minna Hansen, Hvidkilde, bød forsamlingen og særlig de indbudte, og pastor Eskesen velkommen og udtalte sin glæde over, at man trods de onde tider kan holde julefest.

Efter tre af vore gamle julesalmer talte pastor Eskesen om den rette forberedelse til julen, blandt andet derved, at vi synger vore gamle, festlige julesalmer. Sådan begyndte den første rette jul med englenes lovsang, efter at englen havde bragt julebudskabet; Æret være Gud i det højeste, fred på jorden og i mennesker velbehag, eller, som der står i den nye udgave af Nye Testamentes oversættelse: Fred på jorden i de mennesker, som har Guds velbehag.

Dernæst læste præsten en gammel legende om juletræet, skrevet af pastor Freiberg, der i sin tid var præst i Askov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 18. december 1942.

1942 – Stor ejendomshandel i Kolding

Konditor Bertram Knudsen har købt resten af hjørnet med Hotel “Royal”

Efter hvad vi erfarer, har konditor Bertram Knudsen, Saxildhus, i går af forsikringsskabet Tryg købt den resterende ejendomsdel af ‘Saxildhus’, den del, hvori ‘Saxildhus’ butik og hotel ‘Royal’ har til huse. Efter forlydende er købesummen henved 400.000 kroner.

Vi spørger i dag hr. Bertram Knudsen, hvad formålet er med dette køb, og svaret lyder:

“Formålet er udelukkende at skabe klare linjer for ‘Saxildhus’ konditori, idet en del af dettes lokaler hidtil har været lejet af forsikringsselskabet ‘Tryg’. Dette var naturligvis uheldigt i det lange løb- Der er løbet sket.”

Men hvad så med Hotel ‘Royal’ og forsikringsselskabets kontorer i den købte ejendom?

“Det bliver der ingen forandring i ved købet”, svarer hr. Bertram Knudsen. “Jeg ønsker ikke at drive hotel, og ‘Royal’ ledes jo godt af en dygtig hotelmand, der fortsætter som hidtil. Ligeledes forbliver forsikringsanstaltens kontorer, hvor de er, som hidtil.” ‘Saxildhus’ og den nykøbte ejendom hører for øvrigt under samme matrikelnummer […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. december 1942.

1942 – Dommen i ‘Nørrejylland’-sagen

Både hr. og fru Petersen blev kendt skyldig i de fleste anklagepunkter.

I eftermiddags faldt dommen i sagen mod ægteparret hotelejer Petersen og hustru, Hotel Nørrejylland, Kolding, efter at sagen havde været for domsmænd både fredag og lørdag. Som bekendt var hotelejer Petersen sat under tiltale for krænkelse af blufærdigheden i tre tilfælde, og både hr. og fru Petersen for overtrædelse af straffelovens paragraf 229, der handler om rufferilignende forhold. Petersen var desuden tiltalt for 1) beruselse, 2) underslæb og 3) vold mod sagesløs person, og fru Petersen endelig tillige for overtrædelse af fremmedloven ved urigtige gæsteanmeldelser og ulovlig udskænkning, to gange efter lukketidens indtræden og én gang efter at hotellet var blevet lukket af politiet. Ved dommen blev Petersen idømt 5 måneders fængsel, og fru Petersen 60 dages fængsel, betinget med en prøvetid på tre år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. oktober 1942.

1942 – Missionshotellet Ansgars ombygning færdig

Gennem flere år har foreningen Blå Kors arbejdet på at skabe et smukt og tidsvarende hotel af Hotel Ansgar i Klostergade. Nu er arbejdet færdigt, og i går var en lille kreds indbudt for at besigtige resultatet. Ved forevisningen forklarede hotellets vært, at man har saneret nogle gamle lejligheder bag hotellet, og ved at inddrage disse samt en gammel vognport, har man fået plads til de nødvendige udvidelser. Hotellet har udvidet sit værelsesantal fra 30 til 42, de bestående møde- og festlokaler er gjort større, og en ny sal med en smuk lille balkon er bygget til – og man har indrettet sig således, at alle salene kan forbindes til én stor sal, hvor der kan være 150 mennesker til spisning.

Samtidig med udvidelsen har man foretaget en modernisering og oppudsning. Salene er gjort smukke og appetitlige holdt i lyse, klare farver, der er indrettet mere moderene garderobe- og toiletforhold. På værelserne er der kommet rindende vand og smukkere møbler. Det er en udvidelse og en modernisering, som hotellet sikkert vil få glæde af i fremtiden.

Ved en lille sammenkomst efter forevisningen udtalte direktør Aug. Andersen, som har været formand for foreningens byggeudvalg, at da man i 1936 overtog hotellet, så det ikke særlig godt ud. Der manglede bl.a. centralvarme på de fleste af værelserne samt rindende vand. Disse mangler havde man nu afhjulpet, samtidig med, at man havde søgt at hæve hotellets rygte, og direktørens håbede, at det nu var lykkedes at skabe et værdigt hjem for foreningens arbejde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. august 1942.

1942 – Samariternes afsked med sanitetschefen

Kredslæge Axel Hansen hyldet ved en sammenkomst i aftes.

Ved en lille sammenkomst på Saxildhus i aftes tog Røde Kors og Arbejdersamaritterne afsked med kredslæge Axel Hansen som sanitetschef. Af helbredsmæssige grunde havde kredslægen måttet søge sin afsked for i dag at lade sig indlægge på Kolding Sygehus. Han afløses af overkirurg dr. Djørup, der fremtidig bliver chef for Sorteringsstationen, og af læge Junge Pedersen, der bliver chef for Opsamlingstjenesten. Sammenkomsten havde samlet mange samaritter, og repræsentanter for C.B.’erne og ordonnanserne var ligeledes til stede. Maskinmester Beck bød på indbydernes vegne velkommen, og man sang til indledning ‘I Danmark er jeg født’. Formanden for Arbejdersamaritterne har haft mest med kredslægen at gøre under luftalarmer, og det var altid et hyggeligt og behageligt samarbejde. Kredslægen var altid belærende og orienterende m.h.t., hvad der skete ude, hvorfra meldingerne kom. Kredslægen havde som sanitetschef haft et stort og ikke altid taknemligt arbejde. Han havde altid arbejdet for at skaffe den frivillige hjælp den bedst mulige udrustning og takket være netop kredslægen var samaritternes udrustning efterhånden så godt som komplet. […]

Arbejdssamarit Stockholm omtalte, hvor ideelt forholdene var inden for Sanitetstjenesten i Kolding modsat i andre byer hvor samaritterne altid havde 129 ting at anke over. Man havde i Kolding den rigtige chef, der havde forstået at foretage de rigtige indkøb i rette tid, så byen derved har sparet mange penge, mens man nu først mange steder i andre byer først skal til at indkøbe materiellet i dyre domme. Med ‘Der er et yndigt land’, afsluttede festen.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. januar 1942.