1943 – Køkkenpigen har alligevel sat ild på Teatersalen

Den unge pige tilstod i aftes

Onsdag den 7. september satte kriminalpolitiet i Kolding en ung pige, der havde ansættelse på Industriforeningen i Kolding, under anholdelse, idet man sigtede hende for forskellige butikstyverier, som hun havde tilstået. Man fik opmærksomheden henledt på hende, fordi hun til nogle af sine medtjenere skulle have sagt, at det var hende, der havde påsat branden i Industriforeningen, hvorved Kolding Teater nedbrændte til grunden. Den samlede brandskade beløb sig til ca. 150.000 kr.

Der var for ås vidt ingen, der troede på, at det var alvor bag hendes udsagn, og i kriminalretten udspandt der sig torsdag formiddag, da hun var fremstillet, følgende replikskifte under afhøringen af hende:

Er det Dem, der har sat ild på Industriforeningen?

“Nej”

Jamen, det har De jo sagt til nogle veninder i køkkenet!

“Det var bare for sjov!”

De har også sagt, at De ville blive ved med at sætte ild på rundt omkring, for så blev der mindre at bestille til vinter.

Da installatør Brems meget grundigt havde undersøgt alle de elektriske installationer, kunne han afgive den erklæring, at branden ikke kunne skyldes disse, da de er låset godt inde og var friske og gode, hvor de lå frit.

Overbetjent K. G. Jensen, der var overdraget at udforske sagen, arbejdede dog videre ud fra den teori, at den unge piges udsagn skulle tages alvorligt, og efter at have haft hende til afhøring det meste af dagen i går, faldt tilståelsen i aftes ved 19-tiden. Samtidig havde man også fået hende til at tilstå en hel række tyverier, foruden de i sidste retsmøde nævnte. Bl.a. havde hun med en nøgle skaffet sig adgang til frk. Andersens parfumeforretning i Østergade, hvor hun har stjålet en del parfume. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. september 1943.

1943 – Kolding Teater brændt

Scenen og sal et ildhav på få minutter – katastrofe for teater- og mødesæsonen – brandårsag uforsigtighed eller kortslutning?

I aftes ved godt 22.15-tiden kom et yngre ægtepar forbi Industriforeningen i Jernbanegade. De kiggede indenfor i gården i Industriforeningen for at se, om en radioklub holdt møde (hvad den ikke gjorde), og så da, at ild og gnister slog op gennem taget i bagbygningen, over teatersalen i dennes nordlige ende, hvor scenen er. Manden skyndte sig ind på scenen og lukkede døren for at undgå træk, der kunne give ilden næring, men inden længde havde ilden selv skaffet sig luft ved at brænde vej gennem taget. Omtrent samtidig havde restaurationens overtjener observeret branden og fik travlt med at advare publikum (de radikale holdt bl.a. møde i forbygningen), og man tog derefter fat på redde hvad reddes kunne af møbler og andet inventar i forbygningen.

Kolding Brandvæsen blev tilkaldt og mødte med fuld udrykning og alle 30 mand med brandchef Bach, der jo desuden er formand for Industriforeningen i spidsen. Der blev lagt slanger gennem gården for at bekæmpe ilden, men den bredt sig hurtigt, så det varede ikke længe, før ilden nåede selve teatersalen, hvor balkonen blev antændt og efterhånden styrtede ned i bunden af teatersalen, hvor alle stolene også blev luernes rov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. august 1943.

1943 – Koldingenserne får nye forbrugerkort til kød for juli kvartal

I modsætning til andre steder, skal det gamle forbrugerkort afleveres ved uddelingen af rationeringskort, hvorefter et nyt udleveres.

På fredag begynder uddelingen af rationeringskort og rabatkort for juli kvartal til beboerne i Kolding Kommune. Uddelingen til folk, der bor syd for åen foregår fredag og lørdag i Riis Toft Skoles gymnastiksal og til folk, der bor nord for åen, mandag og tirsdag i Industriforeningen.

Borgmesterkontoret gør opmærksom på, at der for Kolding gælder en særlig ordning med hensyn til forbrugerkort til kød. Alle andre steder skal det forbrugerkort, der i sin tid blev udleveret, medbringes ved afhentning af rationeringskortene og blot forevises, men i Kolding gælder det, at forbrugerkoret skal afleveres sammen med alle taloner og rationeringskuverten for april kvartal. De personer, som i forvejen har forbrugerkort til kød, vil derefter få et nyt udleveret, og dette gælder straks fra samme dato. Fuldmægtig Wergeltoft oplyser, at man har truffet denne ordning af praktiske grunde og efter aftale med Slagtermesterforeningen i Kolding, hvis medlemmer tager forbrugerkortet for juli kvartal gyldigt fra udleveringsdatoen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 23. juni 1943.

1943 – Aksel Schiøtz koncert i Industriforeningen

Den traditionelle underholdning 2. Påskedags aften plejer at være en af de store aftener i Industriforeningen. Det var også tilfældet i aftes. Teatersalen var fyldt til sidste plads, da Aksel Schiøtz trådte frem på scenen i en hel lille have af hortensier og grønne slyngplanter. Helt billig er Aksel Schiøtz vist ikke, men festarrangør kan til gengæld med ro i sindet se aftenen i møde, når Aksel Schiøtz’ navn står på programmet. Succesen er sangerens trofaste følgesvend. Industriforeningens forlystelseschef, installatør H. Overbeck, blev heller ikke skuffet i sine forventninger til denne aften.

Med Eyvind Møller, som en dygtig og diskret akkompagnatør ved flygelet sang Aksel Schiøtz et stort program, der indledes med udtog af Schuberts ‘Die schöne Müllerin’. Aksel Schiøtz havde på forhånd bedt tilhørerne om at vente med det eventuelle bifald, til han havde sunget alle seks numre. Så fik han ro til at samle sig om opgaven – og bifaldet var naturligvis seksdoblet, da han var færdig! Efter Schubert fulgte de Griegske toner til Vinjes ‘Ved Ronderne’, H. C. Andersens ‘To brune øjne’, og ‘Jeg elsker dig’ og Munchs ‘Udfarten’. Efter et par engelske folkemelodier, en nysselig lille love song ‘Passing by’, og det humørfyldte frieri ‘Oh no John’, sprag Aksel Schiøtz via den finske folkevise ‘Det var i vårens Ljusa tid’ over i den danske repertoire, der jo er han styrke og grundlaget for hans enorme popularitet. Det var en perlekæde af klassiske småstykker af H. C. Andersen, Aarestrup, Oehlenschlæger, Heiberg, Ludvig Holstein, Helge Rode, Otto Gelsted og Blicher til kendte og elskede toner af Rung, Heise, Weyse, Carl Nielsen og Ring. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. april 1943.

1943 – Arbejdernes Radioklub har nu over 2.000 medlemmer

Sydøstjyllandskredsen, hvortil Kolding hører, er landets bedst organiserede kreds.

Arbejdernes Radioklub for Kolding og Omegn, afholdt i aftes generalforsamling i Industriforeningens lokaler. Efter at slagteriarbejder Alb. Larsen havde budt velkommen og Frederik Frederiksen var valgt til dirigent, oplæstes den meget udførlige forhandlingsprotokol, der godkendtes enstemmigt.

I sin beretning oplyste Alb. Larsen, at foreningens medlemstal nu havde oversteget de 2.000, idet man i sidste halvår havde haft en tilgang på 66 nye medlemmer, så medlemstallet ved udgangen af 1942 var 2.040. En del af medlemmerne var alders- og invaliderentenydere, og de var derfor kontigentfri. Foreningen havde sørget for tildeling af 52 frilicenser til dårligt stillede medlemmer. Formanden gav desuden forskellige oplysninger om kredsmødet i Fredericia. Der var i det sidste år oprettet mange radiohjælpefond over hele landet. Sydøstjyllandskredsen var dog den bedste kreds. I 1939 havde man 5 fond, men i fjor 17, og man havde nu udlånt 217 apparater. Støjudvalget har i det sidste halve år behandlet 33 tilfælde af støj, og det var i alle tilfælde lykkedes at finde fejlen og få støjen dæmpet. Formanden omtalte sluttelig en diskussionsaften, som man ville arrangere i forening med Arbejdernes Oplysningsforbund. På dette møde vil kredsformand Bahnsen, Horsens, og Charles W. Jensen indlede en diskussion om radioens musikprogrammer. […]

Frederik Frederiksen sluttede derefter generalforsamlingen, og foreningen var vært ved en kop kaffe.

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 26. april 1943.

1943 – Sydjyllands luftværnschefer til møde i Kolding

Interesserede enkeltheder om arbejdet i året der gik, og i den kommende tid.

På Industriforeningen afholdes i dag som et led inden for møderne, der hvert halve år finder sted inden for distrikterne, forårsmødet for tjenestegrenscheferne fra det sydjydske distrikt. Der blev gennemgået fra i formiddags kl. 9.30 de forskellige planer og øvelser, retningslinjer for luftværnet, de praktiske erfaringer, der er indvundet i det sidste år etc., og for første gang var pressen i dag indbudt til at overvære formiddagens møde, idet der her blev omtalt de ting, der vender direkte ud mod offentligheden, mens man i eftermiddag vil hellige sig mere interne drøftelser.

Kaptajn S. A. Andersen bød velkommen til de mange tjenestechefer fra Sydjylland, som havde indfundet sig i stort antal. Indledningsvis omtalte kaptajn S. A. Andersen det nye led i hjælpetjenesten, der er blevet oprettet med meldestationerne, hvorved der, så godt som det er gørligt, er sikret befolkningen lejlighed til at tilkalde hjælp i tilfælde af katastrofe. Allerede i april 1940, da der faldt bomber over Aalborg, indtelefoneredes der flere hundreder steder fra meldinger om bomberne, så de var vanskelige at lokalisere. Det var trykbølgevirkningerne, der fik folk til at melde, at der var faldet bomber i deres ejendom. Man måtte derfor lukke telefonerne, men med den nye ordning med meldestederne, er der nu ikke over 500 meter mellem telefonerne, så at der højst kan være 250 meter til nærmeste telefon. Det bliver ikke den skademeldende selv, der får lov til at telefonere. Beskeden gives videre af en rolig, skolet og uddannet person, der kan få den rigtige besked, så personlig nervøsitet og opskræmthed ikke ødelægger meldingens korrekthed. […]

Farligt med ikke afblændede lygter. Der skydes på politi og rutebiler.

Kaptajn Andersen oplyste videre at sirenedækningen lader noget tilbage at ønske. Der er stadig enkelte sirener til rådighed, hvor mangler skal afhjælpes. En ret bemærkelsesværdig enkelthed, der vedrører os alle, blev også understeget af kaptajnen, og det var de alt for dårligt afblændede cykellygter, man kunne se på landet om natten. Det er livsfarligt at køre med dem, for erfaringerne fra året der gik, viser, at både politibiler og rutebiler er blevet beskudt fra luften i det år, der er gået. Flyverne ser lyset på jorden, og det skyder de efter. Hvidtningen blev der også lagt et godt ord ind for, ligesom kaptajnen erindrede om, at der var noget, der hed pulterkammerrydning, og siden 1940 er de ikke blevet set efter – så muligvis burde der slås til lyd for pulterkamrene endnu en gang. Tideren er jo ikke blevet gunstigere for pulterkamrenes brandfarlighed. Det var endvidere problemet husvagter. De må alle være forsynet med gasmasker, og de må også alle kunne arbejde med dem på. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. april 1943.

1943 – Til Venstres festlige valgmøde i Teatersalen i aften

Venstre holder ved dette valg sine egne valgmøder

Det er i aften kl. 19.30 at Venstre holder sit store og festlige valgmøde i Teatersalen i Kolding. Det er det første valgmøde i Koldingkredsen, og vi henstiller alle til Venstres folk, ældre og unge, at møde frem, og i øvrigt alle vælgere, der støtte de samarbejdende partier.

Mødet holdes under særlig festlige former. Kai Lunds orkester vil underholde med nationale melodier og slå an til sangen. Der vises en meget interessant rejsefilm fra Orienten og Østen. Man begynder i Neapel og rejser over Athen-Jerusalem-Kairo til Djibouti, sejler til Singapore og besøger Batavia og Johore, rejser videre til Shanghai (med billeder fra Japanernes indtagelse af byen), Mukden i Manchuriet og slutter rejsen i Japans hovestad Tokio. Der bliver fælles kaffebord.

Aftenens valgtale holdes af folketingskandidat, redaktør N. Chr. Christensen, Horsens, der er opstillet i Vejle Amts 5. valgkreds. Han vil tale om det forestående valg og dets betydning for vort land og opridse de grundsynspunkter, Venstre og de samarbejdende partier går til valg på. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. marts 1943

1943 – Kolding luftalarm nr. 29

Atter i aftes lød sirenerne over Kolding. Denne gang forårsagede luftalarmen adskillige bryderier i aftenlivet. Som omtalt blev Almenskolens smukke elevkoncert afbrudt – og ikke senere genoptaget; ligeledes forstyrredes Motor Flyve Klubbens eksamen, som måtte forlades af 5-6 mand, der havde pligter inden for det civile luftværn etc. Derimod fortsattes Zigeunder-koncerten i Industriforeningen, mens billedteatrene lige havde fået lukket deres publikum til 20-forestillingen ind. I Kolding Politikreds skete der ingen skader.

Kilde: Kolding Folkeblad, 11. marts 1943.