1943 – Vi holder jul – trods alt

Hvordan svendehjem, alderdomshjem og sygehuse fejrer årets største højtid

Jul er hjemmenes fest, er det sagt, og det er vel også hovedårsagen til at vore tanker ved juletid altid går til dem, der ikke kan fejre højtiden sammen med deres kære, men må holde jul blandt fremmede mennesker, og særlig samler vore tanker sig om de juleløse, de, der ikke har noget hjem, hvor de kan tilbringe julen eller har bekendte, de kan være sammen med.

Flæskesteg og æblekage er julemiddagen

På svendehjemmet og på arbejderherberget søger man så vidt muligt at holde jul, som man plejer. Man søger at give hele festen et så hjemligt præg som muligt, og der er bespisning såvel juleaften som 1. og 2. juledag. Det har været lidt vanskeligt at få fat i det, der skal til, men man håber dog at kunne give flæskesteg og æblekage; efter at juletræet har været tændt, og man har sunget nogle julesalmer, uddeles der nogle små gaver, og man slutter af med kaffebord.

På Overmarksgården er der juleandagt på sygeafdelingen kl. 17, hvor pastor Sølling taler ved juletræet, og formanden for Socialudvalget, Gossmann, vil komme til stede. Julemåltidet er det traditionelle med flæskesteg og æblekage, og der vil blive en lille julegave til hver enkelt. […]

Mange sømænd på sømandshjemmet

På sømandshjemmet venter man stort besøg i julen. Det er bebudet, at der vil komme både fremmede og danske søfolk, og man er på hjemmet taknemmelig for, at firmaerne på havnen har givet så stort et beløb, at man kan give alle gåsesteg. Man søger også så vidt muligt at have en gave til hver enkelt, men det har knebet lidt med at få så mange, som der er brug for, og man håber derfor, at nogle af byens borgere vil tænke på hjemmet. […]

250 patienter holder jul på sygehuset

På sygehuset gør man det så festligt man kan, for de patienter, der skal blive på sygehuset, idet man så vidt muligt søger at sende de patienter, der kan tåle det, hjem til jul. men på epidemiafdelingen kan man jo ikke så godt sende folk hjem. Der er for tiden 80-90 patienter og afdelingen har kun plads til 58. På samme måde er det på de øvrige afdelinger, så det bliver en jul, der hvad patienttal angår, slår alle tidligere rekorder. I alt regner man med omkring 250.

“Det ville være dejligt, med en halv kilo risengryn”, sukker inspektøren, “men det må vi give afkald på. Og på samme måde med kaffen! Men gådesteg får vi da trods alt, og juletræer på alle stuerne, 110 i alt, foruden de store juletræer på hver afdeling. Desuden bliver der andagter ved provst Roesen og pastor Sølling, så vi håber, at patienterne ikke vil savne julen derhjemme alt for hårdt”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 19. december 1943.

1943 – Fest i Marielund for Realskolens elever

Kolding Realskoles Elevforening havde i aftes arrangeret en fest i Marielund, hvortil skolens dimittender var indbudt. Ca. 100 dimittender, ældre elever og lærere samledes om festligt smykkede kaffeborde.

Lærer Bech bød velkommen og rettede en særlig velkomst til de nye medlemmer i foreningen. Inspektør Munch og lærer Birkeland talte derpå for de to afgangsklasser, som de havde været klasselærere for, og lærer Birkeland læste et par fornøjelige skolehistorier. Så talte skolebestyrer Dalsgaard og redegjorde for foreningens formål. Han understregede, at den skulle hjælpe eleverne til at bevare forbindelsen med hinanden og med skolen.

Efter kaffebordet dansedes der. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 27. juni 1943.

1943 – Dansk Kvindesamfund

I Kolding holdt i aftes generalforsamling i Kvindernes Bygning. Efter at formanden, fru Clay Petersen, havde budt velkommen, sang man ‘Velkommen lærkelil’, og gik over til dagsordenen. Til dirigent valgtes fru Lind, som indledede med at beklage den ringe tilslutning, som havde sin årsag deri, at mange af damerne frygtede at blive holdt tilbage af en pludselig luftalarm.

Derefter fik formanden ordet for af aflægge beretning. Der havde i årets løb været afholdt 7 møder med interessant foredrag, og tilslutningen til disse møder havde været udmærket. Foreningen havde holdt i alt 12 kursus i madlavning, syning og andre nyttige sysler under ledelse af frk. Schmidt, frk. Krog og frk. Pallesen. Tre kursus var blevet afsluttet med udstillinger, som havde vakt stor interesse i og uden for foreningen.

Foreningens regnskab oplæstes af frk. Tiedemann, og efter en række spørgsmål fra damerne godkendtes det. Fru Clay Petersen aflagde regnskab for bygningen, og det viste sig, at den reelle gæld foruden de faste prioriteter allerede er nedbragt til ca. 20.000 kr. Driftsregnskabet balancerede med 6.074 kr.

Til bestyrelsen genvalgtes fru Clay Petersen, fru Clemmesen, frk. Schmidt og fru Muchitsch, medens frk. Christensen ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes frk. Teilmann med frk. Jørgensen som suppleant. […]

Under eventuelt diskuterede forskellige emner, og generalforsamlingen sluttede derefter med et hyggeligt fælles kaffebord.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. april 1943.

1943 – 35 pct. dumpede til flyveeksamen

Til Kolding er der nu langt om længe – forsinket på grund af sygeeksamen og denne igen forårsagede af luftalarm under eksamen – kommen meddelelse om resultaterne af eksamen i flyveteori. Kursuset havde 96 deltagere. 60 af disse gik op til den skriftlige eksamen, og 45 af dem bestod – deraf kun to med udmærkelse. Det er hensigten at foretage uddelingen af diplomerne fredag den 14. april ved et fælles kaffebord på Saxildhus. De, der har bestået eksamen, vil få skriftlig besked derom senes på mandag. De, der ikke modtage en sådan meddelelse, har altså ikke været heldige denne gang, men vil forhåbentlig have mere held med sig næste gang, der bliver flyverkursus i Kolding […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. april 1943.

1943 – De første børn i Strandhuses nye skole

I går eftermiddags mødte de første børn i den nye forskole i Strandhuse, der fik sin indvielse fornylig. Man havde regnet med, at der ville være ca. 8 børn det første år, men der mødte dog 10, lige mange piger og drenge.

Det blev en meget festlig skoledag, idet lærerinden, frøken Brinch, videreførte den tradition, som er grundlagt af lærer Jensen og som består i, at alle de 10 mødre, der ledsagede deres børn til skole den første dag, blev inviteret på et overdådigt, veldækket kaffebord med både lagkager og mange andre slags friske, hjemmebagte kager. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. april 1943.

1943 – Dame-Roklubbens standerhejsning

Der var mødt mange op til Kolding Dameroklubs standerhejsning i går eftermiddags, da frk. Astrid Willesen slog på gongongen for at tage ordet for at åbne sæsonen.

Hun bad de mange fremmødte velkommen og udtrykte de bedste ønsker for den kommende sæson, både sportsligt og kammeratligt, idet hun samtidigt beklagede at dameroklubben ikke i år havde nogen ny båd at indvi – men forhåbentligt ville turen også komme til damerne igen. Med et rigtigt ro-hurra gled damernes stander derefter til tops. Derefter havde frk. Willesen et mindebæger til tre unge fruer – “morgenfruer” – der kunne holde 10 års jubilæum, alle var de i sin tid begyndt som kaniner. Det var fruerne Stæhr Jensen, Lykke Petersen og Grethe Holm, der modtog denne erindringsgave.

Efter denne højtidelighed begav man sig over til herre-roklubben for at overvære standerhejsningen her. ved det efterfølgende kaffebord oplæste frk. Willesen resultaterne fra Idrætsmærke-konkurrencerne […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. marts 1943.

1943 – En luftværnsøvelse i Hejls

I aftes ved 7.15-tiden alarmerede Hejls Luftværn brandværnet, samaritter og D.K.B., da der som grundlag for en øvelse antoges af være faldet en bombe i Daal Bæklunds gård. Den var “faldet” i kostalden, hvor der var tre mennesker, som var kommet til skade, og samtidig var der gået ild i kornladen. Brandvæsenet kom hurtigt til stede, 20 minutter efter alarmen var det på pladsen og havde vand i slangerne, samaritterne og luftværnsholdet var også kommet hurtigt på pladsen og fik de “sårede” bragt på lazarettet som var i skolen, men da der også var falden en bombe der i nærheden, måtte de flyttes til Hejls Kro, hvor de så blev anbragt og hurtigt blev tilset af læge Dolner, som konstaterede flere forskellige kvæstelser.

Ved et fælles kaffebord, som kommunen var vært ved, talte sognerådsformand N. Skøtt og læge Dolner holdt kritik over de forskellige grene. Fru Bork takkede D.K.B. fordi der var mødt så mange. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. marts 1943.

1943 – Skamlingsbanke-Selskabet vil oprette en fond

Generalforsamling i går på 100-årsdagen for selskabets første møde

Skamlingsbankeselskabets forårsgeneralforsamling holdtes i går på Skamlingsbanken på 100-årsdagen for selskabets første møde. Det var ikke noget stort antal af aktionærer, der kom, kun et halvt hundrede, men dog betydeligt flere end sædvanligt. Mødet forløb uden anden ydre festivitas end den, forårssolen gød ud over det blånede Lillebælt, og det vide udsyn over egnen, hvor en ny høst netop i disse dage bliver sået. Efter et kaffebord åbnede formanden, proprietær Juhl, Lykkesgaard, Sdr. Stenderup, mødet med en hyldest til Kongen, til hvem der sendtes et telegram med tak for trofast kongegerning og ønsket om en snarlig helbredelse og lysere tider for land og folk.

Formanden omtalte den nylig afholdte fest i Sommersted Kro, hvor man mindedes 100-årsdagen for det stiftende møde. Så læste han protokollen fra den første generalforsamling og navnene på de mænd, der påtog sig det første arbejde.

Fanen er holdt højt

“Vi kender vanskelighederne fra dengang”, sagde han, “og den frygt, man nærede for dem, der havde magten”. Videre berørte formanden Skamlingsbankefesterne i 100 års løb. “Man har lov til at sige, at rammerne stadig er i orden”, sagde han. “Her er kun holdt kristelige og nationale møder, og vi skylder de stiftende bestyrelser en stor tak, fordi de har holdt stien så ren”. Om møderne i 1840’erne sagde proprietær Juhl, at der gik et sus fra dem ud over landet, som stadig har sin betydning. “Lad os håbe”, sluttede han, “at stedet – selv om det ikke mere har samme betydning, som da man herfra kunne se tværs over grænsen, ingen ønsker igen- stadig blive ledet, så det kan være af værdi for vort folk”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 7. marts 1943.