1944 Krigen i Italien: Cassino har i tre måneder spærret vejen til Rom

Nettuno giver ikke Østfronten noget efter

Berlin, tirsdag. INT.

Cassino er pludselig rykket stærkt i forgrunden i den tyske presse og radio. Man understreger stærkt de tyske soldaters usædvanlige præstationer her, hvor de nu i tre måneder har spærret de allierede vejen til Rom. Derimod sporer man en vis tilbageholdenhed overfor Nettuno-krigsskuepladsen, som om den militære udvikling her, som det understreges fra kompetent tysk side, er gunstig for det tyske forsvar. For omtalen af Nettuno-fronten er en beretning af den tyske krigskorrespondent dr. Fritz Meske karakteristisk. Det hedder heri bl.a.: “Med en trommeild af verdenskrigens format dækker det fjendtlige artilleri, understøttet af det svære skibsartilleri, de landområder, hvor den tyske hovedkamplinje er erkendt eller formodet. Det er en djævelsk nerveprøve og grenaderer, panserjægere og pionérer, som under denne hagl af granater uden hensyn til tabene må forblive på deres post overfor fjenden. Det er ikke til at tage fejl af, at kampbetingelserne på Sydfronten såvel som i brohovedet ved Nettuno er blevet skærpet på en måde, som vi knapt har oplevet det selv i de store kampe på Østfronten.

Kilde: Kolding Folkeblad, 15. februar 1944.

1943 – Russernes nye offensiv gælder Dnjepr-linjen

Forsøg på at vælte det tyske vinter-bolværk

Berlin, tirsdag. S.T.B.

Det er tydeligt, at det er Dnjepr-linjen, som russernes nye offensive kraftudfolelse gælder, idet de løber storm mod linjen både frontalt og i dens flanker, og jo nærmere tidspunktet rykker for mudderperiodens indtræden, desto større bliver den russiske indsats. Men også fra tysk side er indsatsen stor og i stadig stigen. Navnlig synes det tyske luftvåben at have fået tildelt særlige opgaver i det nye slag, der igen raser på Østfronten med tyngdepunkter, der i det store og hele er de samme som før.

Også målet er for så vidt det samme, som det nu som før er den russiske hærledelses hensigt ved oprettelsen af nye fremskudte tyngdepunkter af fremtvunge en yderligere ændring af frontlinjen. Dnjepr-linjen turde sandsynligvis forekomme russerne som et for fast tysk vinterbolværk i særdeleshed med for vel egnede udgangspunkter for en eventuelt ny tysk offensiv til foråret, Det vil erindres, at der fra tysk side i forbindelse med frontforkortningen flere gange er blevet påpeget, at nye offensiv-aktioner er planlagt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. oktober 1943

1943 – Tyskerne har indtaget Rom

Kamp om hovedstaden siden onsdag aften

Berlin, RB.

DNB meddeler fra Førerhovedkvarteret: Værnemagtens overkommando meddeler følgende:

Den forræderiske Badoglio-regering havde i de sidste uger til forberedelse af sit frafald samlet store styrker omkring Rom og sat selve byen i forsvarstilstand mod de rundt om byen liggende tyske tropper. Som grund angav man faren for en fjendtlig landgang vest for Rom. Siden Italiens kapitulation den 8. september om aftenen har der udviklet sig kampe om Rom mellem tyske og italienske tropper. Den tyske øverstkommanderende, feltmarskal Kesselring, trak forstærkninger til, indledede angrebet på Rom og tilstillede kommandanten et ultimatum. Under trykket heraf har den italienske øverstkommanderende i Rom kapituleret i en omkreds af 50 kilometer. Afvæbningen af de italienske tropper er i gang. Forbindelsen med den tyske hær i området ved Neapel og Salerno er tilvejebragt – Den tyske værnemagt vil overtage beskyttelsen af Vatikanstaten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. september 1943.

1943 – Tysk landgang på Spitsbergen

Angreb på militære anlæg og forråd

Berlin, RB.

Tyske søstridskræfter og indskibede del af et grenadérregiment angreb den 8. september fjendens støttepunkter på Spitsbergen.

Målet for aktionen var ødelæggelse af de af luftvåbnet konstaterede omfangsrige militære anlæg og de store forråd af ammunition og brændstof, samt radio- og vejrmeldingsstationen, som er af særlig betydning for de fjendtlige sø- og luftstridskræfters operationer i det nordlige ishav. Ydermere skulle de under anlæg værende kulminer, havnene og andre krigsvigtige anlæg, som udgør en væsentlig del af støttepunkterne, gøres ubrugelige.

Trods det kraftige artilleriforsvar og den militære besætnings voldsomme modstand lykkedes det ved samvirken mellem søstridskræfterne og de landsatte grenadérer fuldstændig at løse opgaven. Fjendens støttepunkter blev kraftigt ødelagt og fjenden led følelige tab. Ydermere blev der taget et stort antal fanger. Vore egne tab ombord og i land var små. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 10. september 1943

1943 – 23 danske soldater faldt 29. august

Tabslisten fra hær og flåde

København, RB.

Ved begivenhederne den 29. august 1943 er følgende medlemmer af den danske hær og danske flåde falden:

 • Kaptajn C. L. Wesenberg, kompagnichef ved 20. bataljon, falden i Nyborg.
 • Kaptajnløjtnant S. Snerding, adjudant ved Livgarden, falden i København.
 • Premierløjtnant P. A. Hansen-Nord ved gardehusarregimentet, falden i Næstved.
 • Overofficiant O. K. Karbo ved 21. bataljon, falden i København.
 • Oversergent K. O. Norvin ved 1. Livgardebataljon, falden i København.
 • Sergent S. A. J. Andersen ved gardehusarregimentet, falden i Næstved.
 • Kornet K. B. Madsen ved 3. regiment, falden i Nyborg.
 • Korporal S. H. Michelsen ved 6. artilleriafdeling, falden i København.
 • Menig nr. 554, R. V. Isbo ved 21. Bataljon, falden i København.
 • Menig nr. 336 I Jacobsen ved 20. Bataljon, falden i Nyborg.
 • Menig nr. 145 A. P. Christensen ved 4. bataljon, falden i Odense.
 • Menig nr. 882 P. V. Olsen ved 6. artilleriafdeling, falden i København.
 • Menig nr. 840 A. E. Hansen ved 6. artilleriafdeling, falden i København.
 • Menig nr. 20 H. K. Jørgensen ved felttøjmesterkvarteret, falden i København
 • Vægter C. C. Hansen ved Hærens Våbenarsenal, falden i København.
 • Søløjtnant af 1. grad i reserven A. R. Jørgensen, minestrygeren HAJEN, falden i Korsør.
 • Artilleri-kvartermester af 3. grad H. E. Andreasen, artilleriskibet NIELS JUEL, falden på Isefjorden.
 • Torpedo-underkvartermester af 2. grad Chr. Thomsen, minestrygeren HAJEN, falden i Korsør.
 • Overkonstabel K. B. Jensby, Middelgrundsfortet, falden ved Middelgrundsfortet.
 • Mathelev O. K. Rasmussen, kaserneskibet FYEN, falden på Holmen.
 • Værnepligtig nr. 5805 E. B. Christensen, kaserneskibet FYEN, falden på Holmen.
 • Værnepligtig nr. 4942 N. B. Olsen, patruljeskibet P.7, falden i Nyborg.

Kilde: Kolding Folkeblad, 8. september 1943.

1943 – Elleve faldne danske soldater begravet

I formiddags i en fællesgrav på Bispebjerg Kirkegaard

København, RB.

På Bispebjerg Kirkegaard begravedes i formiddags 11 danske soldater, officerer og menige, som er faldne den 29. august. Fra militærhospitalet førtes 9 af dem i formiddags kl. 8.30 til kirkegården på 9 rustvogne. Alle kisterne var dækket med dannebrogsflag og smykket med blomster og kranse i rød-hvide farver. Til hver enkelt båre var sendt kranse fra Kongen, fra chefen for generalkommandoen og fra alle hærens forskellige afdelinger. Hvor vogntoget kom frem på sin vej til kirkegården, stod folk stille med blottede hoveder og front mod kisterne for at vise de faldne danske soldater den sidste ære.

De nu faldne fra militærhospitalet er:

 • Kaptajnløjtnant Sigurd Snerding
 • Overkonstabel ved søværnet Knud Basse Jensby
 • Menig Aage Edvard Hansen
 • Menig Robert Vilh. Isbo
 • Korporal Svend Haldager Michelsen, Slagelse.
 • Mathelev ved søværnet Ove Kaj Rasmussen, Odense
 • Menig Hans Kristian Jørgensen, Ry pr. Gørlev
 • Menig Lars Johs. Bødker Larsen, Endrup pr. Fredensborg.
 • Menig Poul Vilhelm Olsen.

Foruden disse begravedes ligeledes i formiddags premierløjtnant Poul Hansen-Nord og overofficiant Ove Kaj Karbo, Ringsted. Alle de faldne begravedes i en stor fællesgrav i overværelse af de pågældende nærmeste slægtninge. Ved sørgehøjtidligheden talte garnisonspræsten, pastor Erling Steenberg, der ligeledes forrettede jordpåkastelsen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 2. september 1943.

1943 – Fortsat hårde kampe på Østfronten

Russerne angriber med store styrker, men slås tilbage af tyskerne

Ved Kuban-brohovedet, ved Mius og mellemste Donez forløb gårdsdagen uden væsentlige kamphandlinger, men syd og sydvest for Bjelgorod udkæmpede de tyske tropper derimod uformindskede hårde og skiftende kampe. Sydvest for Orel bragte de tyske tropper på ny flere angreb af fjendtlige divisioner til at strande, og fjenden led hårde tab. Vest og sydvest for Vjasma angreb Bolchevikkerne på Kirov-Jarzevo fronten på ny med store styrker. Medens kampene endnu er i gang i den sydvestlige del af dette afsnit, slog de tyske tropper på den øvrige front angrebene tilbage med hårde tab for fjenden. På hele fronten ødelagde tyskerne i går 120 sovjetrussiske panservogne. Lette, tyske søstridskræfter sænkede natten til den 11. august ud for Kaukasusksyten en sovjetrussisk kanonbåd og en hurtigbåd samt beskadigede en hurtigbåd alvorligt […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. august 1943.

1943 – Russiske forsøg på at omringe tyskerne i det store slag ved Donez

Tyske modangreb hindrede omringelsen

Berlin, STB, torsdag form.

Atter i går forsøgte russerne sig i det store slag ved Donez med talrige omringelsesmanøvrer. De blev over alt mødt med tyske modangreb, som forpurrede den røde hærledelses planer. Fra området ved Kursk meddeles, at tyskerne er herre over situationen. Russerne, der til at begynde med angreb fra nord, har nu indledet nye fremstød fra øst efter kraftig artilleriforberedelse. Det er dog ikke lykkedes dem at gennembryde de tyske stillinger.

Forrygende snestorme i Oskol-afsnittet

I Oskol-afsnittet går det vældige slag videre i forrygende snestorme. Frontlinjerne er her så takkede, at de som tænder i tandhjul griber ind i hinanden, og det sker her, som tidligere oplyst, at tyskerne mange steder kæmper med ansigtet mod vest, mens russiske afdelinger har front mod øst. Begge parter bestræber sig i øjeblikket for at opretholde forbindelse med støttepunkterne. Sneen ligger i mange afsnit så højt, at snekasterne må i virksomhed, før panserkolonnerne kan gå til angreb. Dette vanskeliggør i høj grad kamphandlingerne. I det sydlige frontafsnit er angribende russiske styrker ved Donmundingen slået langt tilbage mod øst. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. februar 1943.