1943 – Knud Hansens afsked med borgmesterværdigheden

Rådhusets funktionærer sagde i formiddags farvel og tak til den gamle borgmester og velkommen til den nye.

De kommunale embedsmænd og rådhusets personale tog i formiddags afsked med borgmester Knud Hansen, som i dag har sin sidste dag som borgmester i Kolding. Han har som bekendt været borgmester i godt 6 år og byrådsmedlem i godt 37. Man samledes klokken et kvarter over 9 i Byrådssalen, der var smukt pyntet med blomster og tre store dannebrogsflag. Der blev budt på vin og kage til de ca. 90 fremmødte. Efter at de alle havde taget opstilling omkring hesteskobordet, førte byrådssekretær Jacobsen den 77-årige borgmester ind, som sammen med den nyvalgte borgmester, landsretssagfører Juhl, tog opstilling ved borgmesterpladsen.

Funktionærernes tak til borgmesteren

Derpå trådte stadsingeniør Lassen frem og holdt en smuk tale for den afgående borgmester, som man havde ønsket at samles med på hans sidste arbejdsdag i kommunens tjeneste, som hermed slutter, udtalte stadsingeniøren. “De sidste 6 år danner en smuk afslutning på Deres kommunale virksomhed. De har gjort en betydelig indsats, specielt inden for Gade- og Vejudvalget, hvor der i Deres formandstid i de sidste 6 år er brugt 7 mill. kr. Det er mange penge, men de er ikke duftet bort. De ligger der i form af sten og cement og grønne pladser ind imellem. Det har bidrage til at løfte grundværdierne i Kolding. her på Rådhuset har vi haft et ganske udmærket samarbejde med borgmesteren, som vi altid har kunnet gå til uden at møde sure miner. Den venlighed og imødekommenhed, borgmesteren altid har vist, har lettet det daglige arbejde, og vi har meget at sige Dem tak for”. Stadsingeniøren overrakte sluttelig borgmesteren en stor pakke, der viste sig at være en skotøjsæske – vistnok nummer 50 – fyldt med cigarer, to fra hver kommunalfunktionær, i alt 190 cigarer. Han udbragt et leve for borgmesteren med ønske om en rigtig glad, solfyldt og lykkelig tid herefter. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad. 31. maj 1943.

1943 – Koldings nye borgmester

Koldings nye borgmester, landsretssagfører Valdemar Juhl, er 54 år gammel, født i Sdr. Bjert som søn af propr. Ole Juhl og således broder til amtsrådsmedlem, propr. Oluf Juhl, Lykkesgaard, Sdr. Stenderup. Han blev student fra Kolding højere Almenskole i 1906, cand. jur. i 1913 (efter militærtjeneste, hvor han sluttede som sekondløjtnant ved fæstningsartilleriet), herredsfuldmægtig i Kolding 1915-19, sagfører i Kolding fra 1919, landsretssagfører i 1925.

Det er som bekendt anden gang, Juhl vælges til borgmester, idet han indvalgtes i Byrådet i 1930 og straks blev borgmester og det var til 1937, da han afløstes af Knud Hansen. Juhl har mange fremtrædende mellemkommunale tillidshverv. Han er medlem af Indlemmelseskommissionen, af Repræsentantskabet for Kommunernes Kreditforening, næstformand for Købstadskommunernes Låneforening og for Den danske Købstadsforening, hvilket hverv medfører mange repræsentative pligter ved byjubilæer og andre lejligheder. Det er således en dreven kommunalpolitiker, der på ny overtager borgmesterposten i Kolding, og fra den første periode ved man, at Juhl er en både fast og bestemt, men tillige smidig leder af byrådsforhandlingerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. maj 1943.

1943 – Gode danske ord fra Skamling på mindedagen igår

3-400 mennesker deltog i Skamlingsbankeselskabets jubilæumsfestligheder

Festlighederne på Skamlingsbanken igår eftermiddags i anledning af mindedagen for Bankens indvielse til dansk folkelig og national mødeplads fik et smukt og værdigt forløb. Mellem 300 og 400 mennesker deltog i mindehøjtidelighederne. De fleste tog med ekstratoget fra Kolding, der ankom kl. 16.25, men også med andre befordringsmidler var der kommet mange til Skamling. Festen var kun for Skamlingsbankeselskabets aktionærer med damer og de særligt indbudte. Havde forholdene ikke hindret afholdelse af en stor folkefest, ville deltagernes tal sikkert have kunnet tælles i titusinder. Det er dog meningen at søge et stor folkemøde gennemført søndag d. 20. juni.

Der var en repræsentativ forsamling, der havde givet møde på Skamling. Der var folk fra næsten hele landet. Fra København (eller Bornholm) var ankommet Folketingets formand, Hans Rasmussen, direktør Ussing og prof. Friis Johansen fra Ny Carlsbergfonden, Grænseforeningens formand, fhv. præsident Holger Andersen, billedhuggeren H. Starcke med frue, fra Sønderjylland den gamle sønderjyske fører Peter Grau fra Pøl, stiftamtmand Lundbye, Haderslev, borgmestrene Thulstrup, Haderslev og Fink, Aabenraa, Skoleforeningens formd. landstingsmand Jefsen-Christensen, Høbsbro, Sprogforeningens formand, bibliotekar Jacob Petersen, Aabenraa, biskop C. W. Noack, Haderslev, gårdejer Nis Skrumsager, Visby Hedegaard, Den Slesvigske Vælgerforenings tidligere sekretær Martin Simonsen fra Flovt, provst Biering, Sønderborg, folketingsmand Simon From, Fjelstrup, fhv. folketingsmand Schultz-Petersen, Tyrstrupgaard og mange andre.

Fra Kolding havde mange af byens borgere givet møde med borgmester Knud Hansen og politimester Thalbitzer i spidsen. Borgmesteren overrakte de 1.000 kr., som Byrådet havde bevilliget til Skamlingsbankefonden, vis formand, stiftamtmand Herschend naturligvis også var til stede. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1943.

1943 – Borgmesteren trækker sig tilbage

Den socialdemokratiske Byrådsliste opstillet

Socialdemokratiet i Kolding holdt onsdag aften opstillingsmøde, der indlededes med, at Knud Hansen fik overrakt 37 røde roser, en for hvert år i Byrådet. Knud Hansen takkede rørt og udtalte, at han trak sig glad tilbage, men det var ikke fordi han følte kræfterne svigte. Derefter opstilledes følgende liste til Byrådsvalget:

 1. Folketingsmand M. Larsen
 2. Redaktør Søren M. Jensen
 3. Fællesorg. Fmd., N. C. Andersen
 4. Overlærer H. A. Hansen
 5. Sagfører Hans Pedersen
 6. Tømrer Hans Petersen
 7. Kasserer Peter Ravn
 8. Pedel Aage Elling
 9. Fru Anine Lind
 10. Markforvalter Ejn. Christensen
 11. Bogbinder Eskild Jørgensen
 12. Lektor frk. Carstens
 13. Bogtrykker Carl Fromn
 14. Postbudfmd. Arthuer Jensen
 15. Forvalter Knudsen-Hansen
 16. Overpakmester Jepsen
 17. Arbejdsmand Anders Jensen
 18. Snedkerm. Jens Andersen
 19. Murer Harald Nielsen
 20. Maskinarbejder Gossmann

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. april 1943.

1943 – C.B.-formanden om forholdene

Ikke ubetinget tilfreds med tjenesten i Kolding

I anledning af vor samtale med politikommissær Kleberg i bladet i går om C.B.’ernes strenge og drøje tjeneste, har vi haft en henvendelse fra formanden for CB-Foreningen i Kolding, Knud Hansen, der gerne ønskede at fremkomme med forskellige supplerende bemærkninger.

Knud Hansen berører først et lønspørgsmål, idet han gør opmærksom på, at CB’erne ikke fik løn den aften, de først mødte kl. 7½ og derefter igen kl. 1 for mere end den første 5-timers periode, skønt man alle andre steder honorerer for begge perioder. Det har bevirket nogen utilfredshed.

Taknemligheden, som politikommissæren taler så smukt om, har vi heller ikke mærket meget til, siger Knud Hansen. De høje herrer inden for ledelsen omgås ikke meget de menige CB’ere, for så de lidt mere til dem, kunne mange misforståelser rettes. F.eks. burde der være et læskur oppe på slotstårnet. Nu må vagterne gå her ubeskyttet i alt slags vejr. Jeg har selv stået der forrige nytårsnat i 25-26 graders kulde – men også i anden barskt vejr kan det være ubehageligt. på dette sted burde der også være en sprængstykssikring for os. Vi må jo nemlig ikke løbe ned og gemme os på trappen i tilfælde af en luftkamp over hovederne på os, men skal være på posten og holde udkig for at indberette vore observationer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. april 1943.

1943 – Hvem vil have et finsk barn?

Hjemmene skal melde sig nu, selv om de tidligere har givet tilsagn.

Nu kommer der som bekendt finske børn her til egnen. Under et møde, som Finlandshjælpens lokale komité holdt på Rådhuset lørdag eftermiddag, oplyste borgmester Knud Hansen, at der skal skaffes hjem til 60 finske børn i alderen 2-6 år. Børnene kommer til Kolding omkring 17. maj. De er alle finsktalende, og kommer fra hjem, hvor faderen er falden i krigen, eller hvor der i forvejen er mange børn. En svensktalende finsk lotte følger med børnene og bliver her sommeren over. Hun skal være en slags rådgiver og mellemled mellem de danske og finske hjem. Når børnene ankommer, er de lægeundersøgt i København. De vil få rationeringsmærker, deres sygekasseforhold ordnes på normal vis – og de giver ret til skattefradrag! Med andre ord: man betragter dem ganske, som de var danske plejebørn. Op holdet vil kun strække sig over et halvt år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. april 1943.

1943 – Der kommer finske børn til Kolding

60 børn ventes i begyndelsen af maj

Vi er anmodet om at bede medlemmerne af Finlandshjælpens Kolding-komité om at komme til møde på Rådhuset i eftermiddag kl. 17 i anledning af, at komiteens formand, borgmester Knud Hansen, har fået meddelelse om, at general Mannerheims Barnskyddsförbud først i maj afsender 60 finske børn i alderen fra 2 til 6 år til Danmark, hvilke sending Finlandshjælpen i henhold til tidligere tilsagn fra hjem i Kolding og omegn tilbyder af sende hertil.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. april 1943.

1943 – Søndergade-model til borgmesterens fødselsdag

Borgmester Knud Hansen fylder, som omtalt, i dag 77 år, og i dagens anledning har rådhuset hejst flaget. Dagen vil i øvrigt ikke blive fejret udadtil, men borgmesteren havde indbudt medlemmerne af sit yndlingsudvalg, Gade- og Vejudvalget, samt enkelte andre til en frokost, og her fik borgmesteren overrakt en original gave, en model af Søndergade-viadukten, lavet på stadsingeniørens kontor. Man ser på modellen en fastkørt bil i et af de snævre “huller” og en anden, som har svært ved at klare “puklen”. På stenbroen ses billeder af kendte Søndergade-borgere, som har taget en tørn med borgmesteren om gadeomlægningen. Som et lille plaster på ironien er modellen til at lukke op […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. januar 1943.