1944 – Dansk Kvindesamfund i Kolding

Nye medlemmer på stemmesedlerne ved generalforsamlingen i aftes

Trods det, at Dansk Kvindesamfunds medlemstal ikke er steget de sidste år, var der alligevel mange nye ansigter på generalforsamlingen i Kvindernes Bygning, og ved de forskellige valg, der foretoges i aftenens løb, fremgik det, at der er stemning for inden for kredsen at få disse nye fortrinsvis yngre, damer indvalgt, så de kommer aktivt med i Dansk Kvindesamfunds kreds i Kolding.

Efter foreningens formand, fru Clay Pedersen havde budt velkommen, valgtes fru Gaardhøje til dirigent, hvorefter formanden aflagde en beretning, der fortalte om årets møder og sammenkomster, og fruen kom herefter ind på kredsens studiekreds, der er ledet af fru Anine Lind, og som aldrig tidligere har været så interessant og velbesøgt som i år.

Beretningen godkendtes. Lederen af Dansk Kvindesamfunds sykursus, frk. Schmidt, aflagde en kort beretning, hvoraf det fremgik, at der i år havde været god tilslutning både til de fire håndgerningskursus og de to kjolesyningshold, og udstillingerne af de forarbejdede håndarbejder havde aldrig været så besøgt som i år. […]

Derefter foretoges valg. Af bestyrelsen afgik lærerinde fru Køster, fru Bek, frk. Tiedemann og frk. Ude-Hansen. Frk. Ude-hansen ønskede ikke genvalg, hvorimod de tre andre blev genvalgt ved skriftlig afstemning. Skolesundhedsplejerske frk. Ida Jørgensen blev nyvalgt sammen med fru Anine Lind og fru Kantor Frandsen, Læge fru Vinge Madsen blev valgt som suppleant. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. april 1944.

1942 – Kolding-afdelingen af Kvindernes interne Liga

holdt onsdag aften sit julemøde i Kvindernes Bygning. Mødet begyndte meget stemningsfuldt med musikunderholdning af den purunge frk. Rudbæk og en meget smuk oplæsning af lærerinde fru Køster.

Før mødet havde medlemmerne fået besked om at se deres gemmer efter og medtage alt det børnetøj, de kunne undvære. Det blev da også en anselig hob børnetøj, der kom, både strømper, små bukser, skjorter, bleer m.v. Alle disse gaver tillige med en pengesum blev overgivet barnesygeplejerske frk. Lunden til uddeling. Frk. Lunden takkede i hjertelige ord alle for, hvad hun havde modtaget og citerede et digt om de gode og tapre kvinder rundt i de små hjem.

Siden fulgte et lotteri, hvorved der indkom ca. 25 kr., som blev brugt til anden børneforsorg. Formanden, fru Støjberg, havde udført et stort arbejde for at tilrettelægge hele mødet […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. december 1942

1942 – Fru Clay Pedersen blev hyldet fra mange sider

En smuk og mindeværdig borgerfest i aftes.

Festen for Koldings “old lady”, fru Helen Clay Pedersen, i Industriforeningen i aftes blev lidt i retning af en borgerfest. Som den i øvrigt måtte blive det i betragtning af det store arbejde, den firsårige har lagt inden for arbejdet med kvindesagen og de foreninger, der har tilknytning til dette felt. Teatersalen var festligt pyntet med bøgeløv og mange blomsterbuketter, og langsiden, hvor hædersgæsten havde sin plads, var dækket af foreningens fane, flankeret af det danske og det engelske flag, der var hængt op på væggen.

Efter at fru Clay Pedersen under bifaldstilkendegivelser fra den fyldte sal var nået gennem salen hen til sin plads, ført af næstformanden, frk. Thiedemann, tog på festkomitéens vegne fru Gaardhøje ordet for på Dansk Kvindesamfunds vegne at byde frk. Clay Pedersen og hendes mand hjertelig velkommen, et velkommen, der ligeledes gjaldt alle de mange gæster, der var kommen. Navnlig lød der en tak til de udenbys gæster, der var kommet til stede. Det blev dereter overdraget fru Køster at lede aftenens program, og der indlededes med ‘For dig, o Herre’. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. maj 1942