1943 – 12 slagtermestre for retten i dag

Bøder fra 100 til 400 kroner for manglende prisangivelse

I Kolding Kriminalret mødte i dag tolv af byens slagtermestre. De lovovertrædelser, de havde gjort sig skyldige i, var forholdsvis små. De drejede sig hovedsageligt om undladelse af ophængning af pristavlerne og mangel på prisangivelse på kødvarer og pølser i vinduerne og på diskene, en enkelt mindre overtrædelse af maskimalprisordningen var der vist også imellem. Bøderne lå alle sammen mellem 100 kr. og 400 kr. Taksten for manglende priser og pristavler er altid 150 kr.

Nu har politikontoret i lange tider ikke været i stand til at udlevere pristavler, så på det punkt skulle man synes, at slagtermestrene var undskyldt. En mester havde således en halv snes gange forsøgt at rekvirere den manglende tavle,, men forgæves. Sidste gang, han forsøgte, var så sent, som i går, da den heller ikke var at få. Ved at forespørge politikontoret opklaredes det, at tavlerne i dag var til disposition.

Hvad de manglende priser angik, skyldtes det, at han netop var i færd med at få varerne bragt indad døren fra slagteriet og anbringe dem i vinduet, da politibetjenten kom og noterede ham, endnu inden han havde nået at anbringe priserne, hvad han ellers altid gjorde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 194.

1941 – Dom i Busch-sagen

Den bedrageriske kontorist idømt 2 års fængsel.

Klokken 2 i eftermiddags faldt der dom i sagen mod forhenv. politikontorist R. J. Busch, der som bekendt har tilstået at have besveget statskassen for ca. 12.000 kr., væsentligt ved at have tilbageholdt indbetalinger af forlystelsesskat. Da der forelå tilståelse, kunne sagen fremmes så hurtigt, at dommen nu faldt kun godt en måned efter afsløringen af besvigelserne. Dommen lød på 2 års fængsel, hvoraf 30 dage anses for afsonet ved varetægtsarresten. Det nøjagtige erstatningsbeløb er opgjort til 12.727 kr. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. oktober 1941.

1941 – Dommen i benzinkort-sagen

Hovedmanden fik 8 måneder, godsejer Ellemann 40 dage, L. Jensen 60 dages fængsel og Søndergaard 40 dages hæfte, mens Lauridsen slap med en bøde.

Først i går eftermiddags kl. 16.30 sattes domsmandsretten i den store Benzinkort-tyverisag fra Kolding Politikontor. Hovedmanden, fhv. kontorist Sv. Aage Schultz dømtes efter anklageskriftet for tyveri udført i tjenesteforhold, falsk bogføring og overtrædelse af benzinbestemmelserne til 8 måneders fængsel, og 800 kr., som han skønnedes uretmæssigt at have oppebåret ved salget af kortene, konfiskeredes til fordel for statskassen. I straffen fragår 24 dage, som han har siddet i varetægtsarrest.

Godsejer Ellemann, Assens, og forretningsbestyrer L. Jensen, Kolding, blev for hæleri idømt henholdsvis 40 og 60 dages fængsel, og L. Jensen skal betale 103 kr. til statskassen, idet hans fortjeneste ved videresalg af kortene har andraget dette beløb. Dommen bygger på, at de to mænd, der kendte Schultz, og vidste at han var ansat på Politikontorets Motorafdeling, ikke efter det foreliggende kan have været uvidende om, at S. havde stjålet kortene, som de købte. For Søndergaards vedkommende fandt retten det betænkeligt at dømme ham for hæleri i almindelig forstand, men han blev for uagtsomt hæleri og for ulovligt salg af kafferationeringsmærker idømt 40 dages hæfte, og den uretmæssigt oppebårne fortjeneste ved salget af kortene, 150 kr., skal indbetales til statskassen. Slagtermester Lauridsen, Fredericia, slap billigst. For hans vedkommende var der kun tale om køb af benzinkort og overtrædelse af benzinbestemmelserne. Han skal betale 12 dagsbøder a 15 kr., men de 6 dagsbøder anses for betalt ved udståede varetægtsarrest. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 17. september 1941.