1942 – Separationer og skilsmisser i stærk stigning

I Kolding Politikreds andrager stigningen ca. 25 pct. De mange “krigsbryllupper” holder ikke allesammen.

Beklageligvis er der ubedragelige tegn på, at separationerne og skilsmisserne er i foruroligende stigning. Det fremhæves af de mennesker, der til daglig har med separations- og skilsmissesager at gøre, at tidens kår, der nu i mange tilfælde medfører adskillelse af ægtefæller, i høj grad medvirker til det større antal skilsmisser, som den seneste tid har bragt.

Det er en kendsgerning, at langt de fleste skilsmisser og separationer sker i bybefolkningen. Pastor Gunnar Engberg, der til daglig har skilsmissesager nær inde på livet, understreger, at “folk fra landet kun sjældent lader sig skille. Det kommer først og fremmest af den fornuftige tilværelse, man fører derude”, siger pastoren, der fortsætter: “Der er vist trods alt noget i dette, at Gud skabte landet, menneskene byen. Byfolk er i modsætning til landboerne nomader. De har intet, der binder dem til et bestemt sted, og der stilles ikke de samme krav til husmoderen. Alligevel vil jeg mene, at den manglende uddannelse er en af årsagerne til de mange skilsmisser. Folk lader sig også lettere skille, hvis de ikke har børn. I ægteskaber med børn tænker forældrene sig om to gange, for skilsmisse er et jordskælv i barnets liv.”

Den sidste tids stigende antal skilsmisser afspejler sig med uafviselig tydelighed i statistikken for 1941, der viser, at dette år var et ‘skilsmisseår’. Der var 11,2 pct. skilsmisser i forhold et til antallet af indgåede ægteskaber imod 9,8 året før. […] I Kolding Politikreds er stigningen i separationer og skilsmisser også stærk. Man har ikke gjort tallene op, men anslår stigningen til ca. 25 pct. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juli 1942.

1941 – Mange brændselssager i Kolding


Over 1.000 implicerede i overtrædelse af bestemmelserne.
Færdselspolitiet i Kolding Politikreds har i længere tid foretaget en “Brændsels-razzia” og resultatet er blevet en lang række rapporter om overtrædelser vedrørende det kostbare brændsel. Det drejer sig om en snes sager og rundt regnet 100 personer skal være implicerede, idet sagerne ikke blot omfatter skovejere, men også mange aftagere af brænde. De fleste af sagerne stamme fra egnen omkring Vorbasse, men der skal dog også være aftagere i København og Odense. De bestemmelser, som er blevet tilsidesat, er bl.a. køb af brænde uden indkøbstilladelse, salg af brænde til priser, der ligger over maksimalpriser, samt overtrædelser af bestemmelsen om pligthugst. […]

Kilde: Uddrag, Fredericia Social-Demokrat, 4. juni 1941.