1943 – Byrådsvalget i Kolding

Socialdemokraterne mistede flertallet og måtte afgive et mandat til de radikale

Hovedresultatet af valget i Kolding i går var, at socialdemokraterne mistede et mandat og dermed flertallet i Kolding Byråd. Der var drevet en meget pågående agitation indenfor partiet; men det hjalp altså ikke. Det gik her som i adskillige andre af landets byer. Vælgerne satte en stopper for det magtprægede socialistiske bystyre. Det socialdemokratiske mandat gik til de radikale, hvis kandidat, folketingsmand Clausager, i 1937 kun manglede 9 stemmer for at blive valgt. Det var let at mærke, at hr. Clausager denne gang virkede tiltrækkende til flere sider, og han fik da også et antal stemmer, der ligger betydeligt over, hvad de radikale politisk mønstrer i byen. Ved sidste folketingsvalg var det 644 stemmer. De blev ved byrådsvalget til 966. […]

De konservative gik frem med godt fem hundrede stemmer fra sidste byrådsvalg og holdt tallet fra folketingsvalget endda med et lille overskud på 26. Dette var dog ikke mere end tilstrækkeligt til at bevare de 8 mandater ved hjælp af listeforbundet med Venstre. Venstre kunne notere en fremgang fra Byrådsvalget i 1937, men en del af de 1.863 Venstre-vælgere fra Folketingsvalget svigtede, således at det ikke lykkedes at nå det tredje mandat. […]

Derved bliver stillingen i det nye Kolding Byråds 10 socialdemokratiske mod 10 borgerlige og 1 radikal, der altså derfor vil få et ganske særligt ansvar. Det første spørgsmål, der melder sig, er jo borgmestervalget. Det var i forvejen usikkert, hvorledes dette kunne forløbe. Ved den nye konstellation i byrådet kan man vel sige, at dette usikkerhedsmoment ikke er blevet mindre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. maj 1943.

1943 – Stor valgdeltagelse i formiddagstimerne

Trængsel ved stemmebordene, da valget åbnedes

Kommunal-valgdagen oprandt, ligesom Rigsdags-valgdagen, med stråledne sol og fint vejr, hvilket øjensynlig vil få en del ekstra stemmer frem. Da valget tog sin begyndelse kl. 10 i Kolding på Almenskolen og Riis Toft Skole, var tilstrømningen meget stor, og der dannede sig straks lange køer foran hvert stemmebord. Stærkest var deltagelsen på Almenskolen. For at undgå den store trængsel med timers ventetid, som man oplevede ved Rigsdagsvalget, var vælgerne mødt tidligt op. Køerne blev dog hurtigt afviklet, og hen imod middag foregik afstemningen jævnt – ikke så kraftigt som den 23. marts, men dog stærkere end ved de tidligere kommunevalg.

Valget præget af gadebilledet

Valgbiler, hestekøretøjer og mange mennesker på gaden prægede valgformiddagen. Ved valgstederne drøftedes Byrådsvalgets udvalg livligt. Der er jo ikke mange steder, hvor udfaldet er imødeset med så stor spænding, som i Kolding, hvor det siddende flertal er på vippen. Ingen tør afgørende udtale sig om, til hvilken side udfaldet vil svinge, men mange socialdemokrater indrømmer, at der er al mulig sandsynlighed for, at de borgerlige tager flertallet, og at de radikale ikke – selv om det skulle lykkes dem at få et mandat – bliver tungen på vægtskålen.

Imidlertid har socialdemokraterne sat meget ind på at få alle deres folk ud, og de valgkyndige udtalte i formiddags, at det socialdemokratiske fremmøde øjensynlig var stort, således at de borgerlige vælgere må møde frem alle, kvinder og mænd, hvis det skal lykkes at vippe flertallet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. maj 1943.

1943 – INGEN må blive hjemme på valgdagen!

I Kolding gør socialdemokraterne sig alle mulige anstrengelser for at beholde flertallet. Én eneste manglende Venstrestemme kan bevirke, at de kan blive siddende ved magten. Derfor må alle, der stemte på Venstre ved Folketingsvalget, ud også denne gang, og De bør sørge for, at de Venstrestemmer, som endnu ikke er kommen frem, ikke får lov til at blive hjemme ved dette valg. Sæt X ved liste D.

I sognene må også Venstre folk til valgurnerne. Der er opstillet Venstremænd i alle kommuner, enten på egne lister eller på fælles- og borgerlister. Find dem frem og sæt X ved dem. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. maj 1943.

1943 – Kvinderne og valget

Kvinden på Venstres byrådsliste om de felter, hvor kvinderne har særlige muligheder for at gøre en indsats

Det var Venstre, som i 1908 gav kvinderne kommunal valgret, og Venstre har altid været erklæret tilhænger af kvindens ligeret også i offentlige sager, hvor kvinderne på en række områder vil have bedre muligheder end mændene for at øve en indsats. Kvinden på Venstres byrådsliste i Kolding er lærerinde, frk. Dorothea Dalsgaard, Realskolen. Hendes plads på listen er således, at kvinderne kan sætte frk. Dalsgaard ind i Byrådet, hvis de vil, da Venstre jo har 1.863 stemmer i Kolding by og mange af dem er kvinder.

Børnene og de gamle trænger til kvindeomhu

Hvorfor bør kvinder beskæftige sig med det kommunale?, spørger vi frk. Dalsgaard.

“Der er så mange ting, hvor jeg synes, at kvinderne bedre end mændene kunne gøren en indsats, særlig med henblik på det sociale område. Børn, der skal hjælpes og gamle mennesker trænger til kvindeomhu og kvindehænders hjælp. Det ved vi jo alle. Derimod er f.eks. gader og veje og havnen ikke specielt noget for os, dér, kan mændene bedre.”

Husmødrene mærker de høje skatter

Hvorfor støtter De Venstre?

“Fordi, der er så meget i Venstres program og virke, økonomisk, kulturelt og socialt, som man tiltalte os kvinder, Vestre styrker det private initiativ og derved personligheden, men vil også hjælpe de gamle og syge og alle, som i øvrigt er kommet på samfundet skyggeside. Og Venstre frisind på de åndelige områder, er meget, der må tiltale alle. Dertil kommer så, at ikke mindst husmødrene må være interesserede i Venstres program om et sundt økonomisk offentligt styre, således, at der ikke skal gøres al for store indhug i husholdningspengene til skatter – ikke mindst dette må kvinderne tage i betragtning.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. maj 1943.

1943 – Borgmesteren trækker sig tilbage

Den socialdemokratiske Byrådsliste opstillet

Socialdemokratiet i Kolding holdt onsdag aften opstillingsmøde, der indlededes med, at Knud Hansen fik overrakt 37 røde roser, en for hvert år i Byrådet. Knud Hansen takkede rørt og udtalte, at han trak sig glad tilbage, men det var ikke fordi han følte kræfterne svigte. Derefter opstilledes følgende liste til Byrådsvalget:

 1. Folketingsmand M. Larsen
 2. Redaktør Søren M. Jensen
 3. Fællesorg. Fmd., N. C. Andersen
 4. Overlærer H. A. Hansen
 5. Sagfører Hans Pedersen
 6. Tømrer Hans Petersen
 7. Kasserer Peter Ravn
 8. Pedel Aage Elling
 9. Fru Anine Lind
 10. Markforvalter Ejn. Christensen
 11. Bogbinder Eskild Jørgensen
 12. Lektor frk. Carstens
 13. Bogtrykker Carl Fromn
 14. Postbudfmd. Arthuer Jensen
 15. Forvalter Knudsen-Hansen
 16. Overpakmester Jepsen
 17. Arbejdsmand Anders Jensen
 18. Snedkerm. Jens Andersen
 19. Murer Harald Nielsen
 20. Maskinarbejder Gossmann

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. april 1943.

1943 – Til Byråds-prøvevalg i morgen aften på Hotel Kolding

Venstres vælgere bør møde og være med til at bestemme, hvem der skal i Byrådet.

Det er i morgen, fredag aften, Venstre holder prøvevalg til opstilling af Byrådsliste. Mødet holdet i Hotel Koldings store sal og begynder kl. 20. Til mødet har ikke alene Kolding Venstreforenings medlemmer, men alle Venstrevælgere i Kolding adgang. Det må tilrådes Venstres folk i Kolding at møde frem i stort tal, således at Byrådslisten kan blive et fuldgyldigt udtryk for vælgernes ønsker. Der er – som tidligere nævnt – efter Venstres store fremgang ved Rigsdagsvalgene en mulighed for, at Venstre kan vinde et Byrådsmandat, og besætte 3 pladser mod hidtil 2. Denne mulighed må ikke forpasses. Venstres Folk bør sætte alle sejl til, for at det tredje mandat kan vindes. Det er ikke på forhånd vundet, således som folketingsvalgtallene muligvis har fået nogle til at tro. Der skal også foran dette valg udføres et ihærdigt agitationsarbejde, og enhver Venstremand- og kvinde i byen man hver i sin kreds arbejde for et godt resultat.

Det nærmeste krav er at møde frem til opstillingsmødet, således at opstillingen kan blive udtryk for, at der er taget hensyn til alle berettigede interesser og krav blandt vælgerne, og således, at Venstres liste kan blive en god liste, som byens borgere i stort tal vil stemme på. Venstre har ved dette valg sin store chance for at blive en betydende faktor i byens råd, og denne chance bør udnyttes. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. april 1943.

1943 – De kommunale valg i Sønderjylland udskydes

Forslag fremsat i Folketinget i dag

København (RB.)

Da den tyske folkegruppe i Sønderjylland med begrundelse i sin særlige stilling under krigsforholdene har meddelt, at gruppen ikke agter at deltage i de forestående kommunale valg, der efter forlydende skal afholdes i den første uge af maj, vil befolkningens repræsentation i de kommunale råd foreslå en forlængelse af de nuværende mandater i de sønderjyske kommunalbestyrelser.

Indenrigsministeren forelagde derfor i Folketingets møde i dag et forslag, hvorefter de kommunale valg i de sønderjyske kommuner imidlertid kan udskydes. Det foreslås, at valgene af marts 1947, altså samtidigt med de almindelige kommunale valg landet over. Skulle det vise sig hensigtsmæssigt på et tidligere tidspunkt at afholde valg i de sønderjyske landsdel kan det ordnes ved kgl. anordning. Det vil i så fald være naturligt, at valgperioden for de nyvalgte kommunalbestyrelser udløber til samme tidspunkt som valgperioden til kommunalbestyrelserne i den øvrige del af landet, hvorfor man foreslår at valgene kun skal have gyldighed til 31. marts 1947. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. april 1943.

1943 – Har De stemt?

Ellers kan det nås inden kl. 8 i aften

[…]

Mægtig valgdeltagelse fra formiddagstimerne. En tilstrømning til valglokalerne i Kolding som aldrig før, under en skov af Dannebrog.

Valgdagen oprandt med høj himmel og sol fra morgenstunden. Kl. 7 hejstes de første Dannebrog, og inden k. 9 var by og omegn klædt i en skov af Dannebrog. Det var næsten umuligt at finde en tom flagstang. Kl. 9 åbnedes valghandlingen i Almenskolen og Riis Toft Skole, og der var straks stor tilstrømning til afstemningsstederne, så stor, at der efter et kvarters forløb stod lange køer foran stemmebordene. Folke var i festligt valghumør, og når de kom ud fra afstemningsstederne, var de forsynede med det lille Dannebrog i knaphullet, som Dansk Ungdomssamvirke uddelte med indskriften: “Har stemt”. Mærket var meget eftertragtet, og vælgere, der havde gjort deres borgerpligt, ville alle har mærket.

De tilforordnede ved stemmestederne udtalte, at de aldrig havde oplevet en så stor valgdeltagelse fra straks om formiddagen. Klokken godt 9 gik hele Byrådet og byens myndigheder, som var samlet på Almenskolen, til stemmeurnerne med borgmesteren i spidsen. Blandt de tidligst mødte var mange gamle, og dannebrogssmykkede valgbiler kørte gennem byen med ældre og svagelige vælgere.

Kl. 9 begyndte Lomholdt hornorkester at musicere på Akseltorvet og gik derefter gennem en del af byens gader, spillende danske marcher og andre melodier, hvilket yderligere bidrog til at sætte byen i valgstemning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. marts 1943.