1943 – Solar-sagen for retten

Formentlig først afsluttet i morgen

I formiddags kl. 10 påbegyndtes den omfattende sag mod direktør Jac. Jørgensen, ‘Solar’, i Kolding Kriminalret. Sammen med sin svoger og sine filialbestyrere er direktør Jørgensen sigtet for ulovlige opløb af kobber, rødgods, bly, tin etc. Dommersædet beklædtes af kriminaldommer Strøbech, og som privat engageret forsvarer for direktør Jørgensen mødte ORS. Johnsen, Viborg, som ved sin side havde firmaets juridiske konsulent, LRS. Jørg. Wolf. For anklagemyndigheden mødte politifuldmægtig Arenbrandt tillige med kriminalbetjent Andersen, der har arbejdet med sagen, og revisor Frandsen, der ligeledes har arbejdet med den talmæssige side ved sagens tilrettelæggelse.

Som omtalt nedlægger anklagemyndigheden påstand om frihedsstraf og om en bøde på 50.000 kr. foruden konfiskation. Retssagen vil sandsynligvis vare ud over i dag og først blive afsluttet engang i morgen. Formiddagen gik med en gennemgang af de forskellige forhold, hvorunder også de forskellige filialbestyrere tilligemed firmaets prokurist blev afhørt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. juni 1943.

1943 – Den nye borgmester er stemt for at fejre havnens jubilæum

Landsretssagfører Juhl kunne tænke sig en byfest i forbindelse med havnens hundredårs jubilæum

I anledning af byrådsmedlem, direktør K. Nørgaards udtalelse til Folkebladet i går om, at Kolding Havns 100 års jubilæum ikke bør forbigås i stilhed, har vi gennem udtalelser fra mange sider erfareret, at direktør Nørgaards syn deles af store kredse af byens befolkning, ja selv fra omegnen er der givet udtryk for, at man gerne ville være med til at fejre Kolding Havn, der har haft så stor betydning for byens og egnens udvikling.

Spørgsmålet er kun, hvordan?

Vi har i dag spurgt den nye borgmester og formand for Havneudvalget, landsretssagfører V. Juhl, hvordan han ser på spørgsmålet.

“Jeg har læst, hvad De skrev i går, og for mig står det sådan, at havnens 100 års jubilæum bør markeres. Spørgsmålet er kun, hvordan vi skal gøre det. jeg har ikke selv deltaget i de forhandlinger og planlæggelser, der tidligere fandt sted om sagen (som jo gik i stå. Red.), men havnen selv – eller byen – har jo for længst besluttet at markere dagen ved udsendelsen af et jubilæumsværk, som stadsingeniør C. A. Lassen er i færd med at udarbejde, og som foruden omtalen af havnen gennem de 100 år også vil komme til at berøre forskelligt vedrørende selve byens udvikling i det forløbne sekel. Der er jo en meget nær forbindelse mellem havnens og byens udvikling. Der er bevilliget et betydeligt beløb til udgivelsen af dette værk, så der er altså gjort noget, for at dagen ikke skal gå upåagtet hen, og jeg vil under alle omstændigheder regne med, at der også vil blive en højtidlighed under en eller anden form.”

For en snævrere kreds eller for hele byen?

“En fest i flere dage kan der vist ikke blive tale om, og byjubilæum bliver der i hvert fald ikke holdt. Der kan ikke dokumenteres noget som helst om, at 1943 skulle være et jubilæumsår i Koldings historie. […] Det er i øvrigt mit indtryk”, slutter borgmester Juhl, “at det er et almindeligt ønske i Kolding, at havnejubilæet bliver behørigt festligholdt, og at man – selv om tiden naturligvis ikke opfordrer til store festligheder – dog gerne vil have et sådant oplivende moment med, som havnejubilæet kan blive, og spørgsmålet vil nu komme til behandling i det nye havneudvalg”.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad 28. maj 1943

1943 – Koldings nye borgmester

Koldings nye borgmester, landsretssagfører Valdemar Juhl, er 54 år gammel, født i Sdr. Bjert som søn af propr. Ole Juhl og således broder til amtsrådsmedlem, propr. Oluf Juhl, Lykkesgaard, Sdr. Stenderup. Han blev student fra Kolding højere Almenskole i 1906, cand. jur. i 1913 (efter militærtjeneste, hvor han sluttede som sekondløjtnant ved fæstningsartilleriet), herredsfuldmægtig i Kolding 1915-19, sagfører i Kolding fra 1919, landsretssagfører i 1925.

Det er som bekendt anden gang, Juhl vælges til borgmester, idet han indvalgtes i Byrådet i 1930 og straks blev borgmester og det var til 1937, da han afløstes af Knud Hansen. Juhl har mange fremtrædende mellemkommunale tillidshverv. Han er medlem af Indlemmelseskommissionen, af Repræsentantskabet for Kommunernes Kreditforening, næstformand for Købstadskommunernes Låneforening og for Den danske Købstadsforening, hvilket hverv medfører mange repræsentative pligter ved byjubilæer og andre lejligheder. Det er således en dreven kommunalpolitiker, der på ny overtager borgmesterposten i Kolding, og fra den første periode ved man, at Juhl er en både fast og bestemt, men tillige smidig leder af byrådsforhandlingerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. maj 1943.

1943 – Krisebøder for smør og sæbe

I Kolding Kriminalret e der i går eftermiddags vedtaget bøder i to krisesager, der har stået på i længere tid. I den ene sag vedtog konditor Bertram Knudsen en bøde på 1.800 kr. og 1.600 kr. i konfiskationsværdig, fordi inspektør Baumeister sidste sommer under hans bortrejse havde købt 600 kg. “vintersmør” af Centralmejeriet uden af aflevere mærker. Baumester måtte vedtage en bøde på 1.600 kr. I afgørelsen er der taget hensyn til, at det drejede sig om en smørkvalitet, der var uanvendelig til almindelig husholdningsbrug og ikke kunne sælges mod aflevering af mærker. […]

I den anden sag vedtog LRS. Bjerre for direktør Rolver, Kaalunds Sæbefabrik, at betale en bøde på 5.000 kr., fordi fabrikken havde foretaget en tilladt kogning uden for den fastsatte termin.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. april 1943.

1943 – Store bøder til købere af “sort” gummi

3 gange 1.000 kroner plus konfiskation

I Kolding Kriminalret fandt der i formiddags en del afgørelser sted i en af de sidste store gummisager, der opklaredes efter tyveriet af et par dæk på Kolding Sydhavn. Landsretssagfører Juhl, Halvor Petersen, Lynæs og Bjerre var mobiliseret i defensoratet, sidstnævnte i dag dog kun for et meddele, at hans klient var bortrejst. Denne havde ellers købt 8 dæk på den sorte børs for at anvende dem i sin vognmandsforretning. En del af de øvrige implicerede fik deres afgørelse med det samme.

Hovedmanden, en betroet ældre mand i et stort automobilfirma, der havde Halvor Petersen til forsvarer, havde begået omfattende dæktyverier, da han havde omtrent ukontrolleret adgang til at forsyne sig med dæk fra et større lager. Der var blevet til et kompleks for ham, fortalt hans forsvarer, efter at han havde deltaget i 5 år i den forrige krig, og han og hans familie havde mistet alt. Det var en slags privat hævn. Sagen blev for hans vedkommende optaget til dom.

Den anden hovedmand, som havde sørget for afsætningen af bildækkene, ville ikke tilstå sig skyldig, selv om han ikke ville bestride, at han havde syslet lidt med dæksalg. For hans vedkommende bliver sagen nu indbragt for domsmænd. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. marts 1943.

1943 – Drengetyvebandens hovedmænd dømt

I middags afsagde dommer Strøbech i Kolding Kriminalret dom over hovedmændene i den sidste store drengetyvebande-affære, der omfattede 19 mand, hvoraf de øvrige fornylig har fået deres domme.

For hovedmændene kom dommen til at lyde således:

Y. Fængsel i 3 måneder minus 4 dage forudstået varetægtsarrest: desuden skal han betale 130 kr. til statskassen som sin fortjeneste ved salg af rationeringsmærker.

M. Fængsel i 4 måneder minus 4 dage. Begge disse domme dog betinget i 5 år, og de dømte skal i 3 år underkaste sig Dansk Værneselskabs tilsyn.

N., der er den ældste af banden, og hvis hjem har været et arnested og hvad værre er for bandens øvrige medlemmer, og som har haft en skadelig indflydelse på dem, blev idømt 5 måneders fængsel – men ubetinget – og dog med fradrag af 4 dage, hvilket gør, at han undgår at komme i statsfængsel. Han har bl.a. gjort sig skyldig i frække tasketyverier og tyverier fra fhv. skolebestyrer Dalsgaards drivhus, hvor han har stjålet store partier løg etc. Til den gartner, han har haft plads hos, skal han betale 550 kr. for værdier, han har bestjålet ham for.

H. fik 60 dages fængsel, dog betinget på samme måde som de to første, og endelig fik M. 4 måneders fængsel med fradrag af 4 dage. Denne dom var betinget, da hans forbrydelser er begået under mørklægningen. Desuden skal de betale deres beskikkede sagfører, landsretssagfører Juhl, salær og sagsomkostninger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. marts 1943.

1943 – 6 måneders fængsel i gummityverisagen

Under medvirken af to kvindelige domsmænd behandlede Kolding Kriminalret i formiddags en sag mod en Koldingenser der sigtes for hæleri og meddelagtighed i forbindelse med dæktyverisagen. Den tiltalte havde bl.a. stillet nogle kælderrum til rådighed til opbevaring af bandens tyvekoster, men nægtede sig skyldig i noget ulovligt. Forholdet omfattede også en handel med et guldur, som af tiltalte var købt for 25 kr., men som skulle have været betydelig mere værd.

Anklageren, politifm. Arenbrandt, mente, at tiltalte, der lang tid efter kunne referer til et bestemt dæk, der havde stået omtalt i Folkebladet, måtte have mere end et rent periferisk kenskab til dette dæk. Forsvareren, landsretssagf. Halvor Petersen påstod pure frifindelse, idet der for hans klient ikke kunne foreligge skygge af bevis for, at de omhandlede sager var stjålet.

Dommen, der faldt hen under middag, kom dog til at lyde på 6 måneders fængsel […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. marts 1943.

1943 – Husmødrene og spildindsamlingen

14-15 tons spild om ugen indsamles i Kolding

Som bekendt foretog spildindsamlingen i Kolding i vinter et fremstød for at få husmødrene gjort mere interesserede i arbejdet. Forskellige kvindeforeninger udpegede medlemmer til et udvalg, som igen skaffede sig et større antal hjælpere, de delte byen imellem sig og aflagde besøg hos så vidt muligt alle husmødre for at tale med dem om spildet. Dette meget store arbejde skulle efter programmet være gennemført til 1. marts, og deltagerne har derefter haft en sammenkomst, for at man kunne gøre resultatet op.

Formanden for L.A.B.s repræsentantskab, kriminaldommer Strøbech, bød velkommen og påpegede, at målet har været at bringe spildindsamlingen i Kolding op på et forsvarligt niveau. Damerne har under dette arbejde slidt mange trapper, og det ville nu være af interesse at høre lidt om, hvilke erfaringer de har gjort.

Formanden for L.A.B.s bestyrelse, landsretssagfører Viuff, oplyste om virkningerne af den kampagne, der er gennemført, at man nu har nået et udbytte af 14-15 tons spild om ugen mod i fjor på samme tid 8-9 tons. Selv om udbyttet vil være svingende, siger tallene i hvert fald tydeligt, at damerne har hvervet nye kunder. Der arbejder nu 7 spildsamlere og en pladsformand, og de kan have et tilfredstillende udbytte.

Formanden for Kvindernes Udvalg i spildindsamlingens-kampagnen, fru Johanne Larsen, redegjorde i store træk for arbejdet. Vi har nu været byen rundt, måske er der dog enkelte huller, men de skal nok blive efterset. Der blev opfordret til at meddele erfaringer fra samtaler med husmøderene, og en række af damerne havde ordet for at give orientering om husmødrenes indstilling. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. marts 1943.