1943 – 89 lejligheder under opførelse i Kolding pr. 1. juli

7 ejendomme med 14 lejligheder taget i brug i første halvår

Boligsituationen i Kolding har jo gennem længere tid været prekær, men der udfoldes nu kraftige bestræbelser for at bøde på forholdet. Det er jo efterhånden således, at så snart en lejer siger op, ja ofte før, melder der sig liebhavere til lejlighederne, så man ofte må undre sig over, hvor de lejlighedssøgende har fået det at vide fra.

Det synes dog, som der nu er en lille lysning i forholdet, men om det bliver mere en øjeblikkelig lettelse er ikke til at se. Efter hvad man oplyser overfor os på bygningsinspektoratet, blev der i 1. halvår 1943 fyldført 7 beboelsesejendomme med i alt 14 lejligheder, hvilket jo ikke kan siges at være overvældende, men samtidig kunne man oplyse, at der pr. 1. juli var 19 beboelsesejendomme med ikke færre end 89 lejligheder under opførelse, og det må jo efter forholdene siges at være helt pænt. Af de 89 lejligheder tager Arbejdernes Andelsboligforening alene de 60 på sin kappe ved byggeriet på Vifdam og Sneppevej, og heraf vil i hvert fald en del være færdige og klar til indflytning til oktober. Foruden de 19 beboelsesejendomme er tillige en forretningsejendom under opførelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. juli 1943

1943 – Det kommunale byggeri i Vifdam færdigt

20 nye lejligheder tages i brug

Pr. 1. april overtager Kolding Kommune ‘Social Boligbyggeris’ ejendomme ved Domhuset. Det er ikke med glæde, at den borgerlige gruppe ser byens “aktiver” blive forøget med denne tilvækst. Man har stridt imod, lige fra ‘Social Boligbyggeri’ var på trapperne. Men så meget betyder én stemme flertal i et kommunalt råd, at 10 medlemmer kan sige og gøre, hvad det skal være. Det er alt sammen forgæves, når 11 andre mener noget andet.

De konservative byrådsmedlemmer har altid været imod det store byggeri, kasernebyggeriet inde i byen, og har uvist hvor mange gange slået til lyd for boligbyggeri i periferien. De har ikke principielt været imod kommunalt boligbyggeri, men erklæret sig villige til at støtte sådant, når det omfattede mindre huse, der var frit og sundt beliggende.

I disse dage indvies i Vifdam et helt nyt boligkvarter, bestående af kommunale huse. Den borgerlige byrådsgruppe skal ikke have patent på disse huse. Der har været enighed om den inden for Kasse- og Regnskabsudvalget, men der kan være grund til at fremhæve, at det er byggeri af den type, de konservative gerne vil være med til at fremme.

Der er i Vifdam bygget huse med i alt 8 2½-værelses lejligheder og 12 2-værelses. De 2½-værelses er beregnet til børnerige familier. Den ordinære husleje er 900 kr. om året, men er der tre børn eller derover, kan familien få huslejetilskud. Tilskuddet stiger med børneantallet og er på 60 pct. af huslejen, hvis der er 6 børn. De 2-værelses koster 750 kr. Alle lejlighederne er med brusebad, w.c., køkken med indbyggede skabe osv. Det er arkitekt Hans Chr. Rasmussen, der har udarbejdet tegningerne. Hver lejlighed er anslået til at ville koste kommunen 13.500 kr., men det menes, at husene vil kunne hvile i sig selv, eller i det mindste give mindre underskud end de gamle kommunale huse. I disse koster en 2-værelses lejlighed kun 400-600 kr., fordi der ikke er moderne bekvemmeligheder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 28. marts 1943.

1943 – Ny brandstation med 12 lejligheder

[…]

Ny brandstation med 12 lejligheder til udleje

Borgmesteren forelagde forslaget om den nye brandstation ved Caspar Müllersvej. Der var enighed om forslaget, der går ud på at opføre en ret stor, 2 etagers ejendom med tårn (hvorpå havnes ur kan få plads!). Bygningen er projekteret af arkitekt Svane, og den omfatter 6 garager til sprøjte m.v. samt 12 lejligheder. Overslagssummen andrager 260.000 kr. plus 20.000 kr. for flytning af 4 lejligheder i Havneboligen.

Bach redegjorde nærmere for planen. Det er meningen, at det faste brandmandskab skal bo i stationen, hvor der også bliver værksteder til dem. Bach mente, at bygningen ville kunne forrente sig nogenlunde. Der kunne også lejes en lagerplads ud til havnen, og den grund, som blev fri ved den gamle brandstation, ville vel efterhånden få ret stor værdi.

Juhl anbefalede ligeledes planen, som han fandt den mest økonomiske af de forskellige projekter. Han ironiserede lidt over, at der var tale om at betale stationen med indtægten fra salget af Bueejendommen. Der var jo i sin tid budt 235.000 kr. for denne, men kommunen forlangte 250.000, og nu havde liebhaverne fået betænkeligheder, så det kunne vare længe, før den blev solgt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. marts 1943.

1943 – 80 nye lejligheder i Kolding

45 på Sneppevej og 35 ved Østerport

Som følge af den store boligknaphed sysler ‘Arbejdernes Andels Boligforening’ med flere byggeprojekter i håb om gennem deres realisering at kunne afhjælpe boligmanglen i Kolding. Foreningen har allerede før jul udbudt 45 lejligheder på Sneppevej i licitation, og man venter i løbet af de næste par dage meddelelse fra ministeriet om, hvorvidt man herfra kan sanktionere byggeriet. Forhåbentlig skulle dette kun blive en formssag – så meget mere, som de allerfleste materialer til dette byggeri på forhånd er sikret.

Men man arbejder i disse dage på yderligere et projekt med 35 lejligheder. Man har til denne bygning udset sig en vognmand Harboe tilhørende grund beliggende på Domhusgade i nærheden af Østerport. Der skal antagelig udlægges en lille vej ned langs den længe, hvor bygningen skal opføres, idet den kommer til at gå vinkelret på Domhusgade.

Foreningens arkitekt, Hans Chr. Rasmussen, der også har udarbejdet tegningerne til det førstnævnte byggeri, er i disse dage i færd med at lægge sidste hånd på tegningerne til disse 35 lejligheder, og der regnes med, at dette byggeri vil blive udbudt i licitation i løbet af 14 dage. her skal først hentes Byrådets billigelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. februar 1943.

1942 – Et forslag om salg af kommunale ejendomme

For at fremskaffe penge til ejendomme for mindrebemidlede familier

Det kommunale boligbyggeri, der er iværksat såvel med henblik på de husvilde familier som på børnerige mindrebemidlede familier, skrider nu rask fremad, og allerede til nytår kan der tages fire lejligheder i brug i Vifdam og fire i Læssøegade. Det boligbyggeri, der i øjeblikket er i gang, iværksat af kommunen, ventes fuldført i løbet af det kommende forår.

Men med disse mange lejligheders fuldførelse er boligproblemet i Kolding dog ikke afhjulpet. Ganske vist kan man til nytår rømme de små lejligheder i den apostoliske kirke på Lykkegaardsvej, og da lejemålet først udløber den 1. april, kan man jo benytte lejlighederne igen, hvis det skulle komme til at knibe. Men målet er bygningen af endnu flere lejligheder for mindrebemidlede familier med mange børn, og ‘Jydske Tidende’ har i den forbindelse haft en samtale med formanden for Boligudvalget, malermester Winding.

Gøhlmannskvarteret skal helst realiseres

Som bekendt, er det min mening, udtaler hr. Winding, til foråret at forelægge Byrådet en plan til bygning af endnu nogle dobbelthuse, således at Uldspinderiet kunne blive rømmet. Men når man så spørger, hvorfra pengene skal hentes, vil jeg svar: Hvorfor ikke prøve at sælge nogle af kommunens ejendomme? Den ejer i øjeblikket ejendommene med ca. 450 lejligheder, bl.a. ved Stejlbjerg, Gøhlmannskvarteret, hvor de fleste er, Frydsvej og Buen. De ejendomme, som jeg vil foreslå slag af, skal være de, der er beliggende i Gøhlmannskvarteret, og for de penge, der så kom und her, kunne boligbyggeriet sættes i gang. Foreløbig kunne planen omfatte endnu fem dobbelthuse med 10 to-værelses lejligheder. Prisen for dem er i alt ca. 100.000 kr. eller 8.300 kr. pr. lejlighed, der består af to værelser med alkove, køkken, vaskehus og brænderum. Det er virkelig billige lejligheder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis / Jydske Tidende, 20. december 1942.

1942 – Husvilde-spøgelset omkring “den gamle” flyttedag

Kolding Kommune har for tiden 62 lejligheder under opførelse

Vi er nu kommet over den første efterårsflyttedag 1. oktober og nærmer os den anden, den gamle, der indtræffer på den 3. tirsdag i oktober, altså 20. oktober, og vi spørger boliginspektør Jensen, hvordan boligsituationen udvikler sig i Kolding.

“Det kan ikke nægtes, at der stadig er en ret følelig mangel på mindre lejligheder”, lyder svaret, “men det er dog ikke gået så galt, som vi havde frygtet, selv om der måske nok melder sig nogle husvilde familier igen den 20. For tiden har vi 3 familier i Forskolen og 6 i Evangeliemenighedens barak på Lykkegårdsvej, hvor der er plads til i alt 7 familier. Desuden har vi 12 familier oppe i ‘Uldspinderiet’. Der indrettes for tiden 4 lejligheder i Hvidsminde Skole; deraf bliver de to første færdige til den gamle flyttedag og de to sidste omkring 1. novb.”

Er ellers snart nogle af kommunens mange lejligheder ved at blive færdige?

“De 16 lejligheder i Vifdam bliver antagelig færdige omkring 1. januar sammen med de 8 i Ottosgade. Endvidere er der de 24 lejligheder i Socialboligernes Blok B ved Domhuset, som ventes at kunne tages i brug 1. april 1943. Desuden er der så de 4 lejligheder i Læssøegades forlængelse, de 4 ved Skovvejen og endelig de 2 i Borgmestervangen, således at kommunen for tiden i alt har 62 lejligheder under opførelse.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. oktober 1942.

1942 – 13 midlertidige lejligheder i Kolding

10.000 kr. bevilget af Byrådet

Udenfor dagsordenen forelå i Byrådsmødet i aftes en anmodning fra Boligudvalgets formand om, at der stilles 10.000 kroner til rådighed til indretning af midlertidige lejligheder, indtil de under opførelse værende 10 lejligheder er færdige ved nytårstid.

Winding forelagde sagen og oplyste, at der på Hvidsminde Skole kunne indrettes to 1 vær.s lejligheder og ovenpå en 2-vær. lejlighed. I Den apostolske Kirke bygning i Seest, som kan lejes for vinteren, kan der indrettes ti 1-vær. lejligheder til billige penge. Disse lejligheder kan tage imod de eventuelle husvilde til oktober. Juhl fandt, det var en udmærket ordning og anbefalede. […] De 10.000 kroner bevilgedes enstemmigt, og det overlodes Boligudvalget at få det bedst mulige ud af pengene.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. september 1942.

1942 – Kun 400 ledige lejligheder i hele landet

Byggerivirksomheden i årets første halvdel

Der er i første halvdel i år opført ca. 1.800 færre lejligheder end i første halvdel af 1941. Tallet af i år 2.141 nye lejligheder, og i første halvdel af 1941 var tallet 3.939. I hovedstaden er kun opført 504 nye lejligheder og i forstæderne 318 mod henholdsvis 2.562 og 346 i samme periode i fjor.

I provinsbyerne har der været en lille opgang. Der opført 1.052 nye lejligheder mod 905 i første halvdel af 1941, og i landkommunerne har der også været en lille opgang. Men der findes i øjeblikket kun 405 ledige lejligheder i hele landet. Det er 3.200 mindre end i fjor på samme tid, idet der dengang var 3.6752 ledige lejligheder., Til sammenligning kan anføres, at der i november 1940 var 14.122 ledige lejligheder i landet, der af de 8.441 i København. I dag er der kun 146 ledige lejligheder i København.

Et lyspunkt er det, at der i øjeblikket er 9.631 lejligheder under opførelse i de kommuner, der har husvilde. Der var pr. 1. juli i år i hele landet 1.408 familier med 6.811 personer under kommunal boligforsorg, deraf 3.783 børn. Af disse var 557 familier med i alt 2.635 personer anbragt i barakker og husvildeboliger, de øvrige i skoler og gymnastiksale.

For Kolding bys vedkommende er i 1. halvdel af 1942 opført fem huse med i alt 8 lejligheder. Tre lejligheder er nedrevet. Den 1. juli var 36 huse under opførelse med alt 152 lejligheder fordelt således: 27 1-værelesers, 62 2-værelsers, 54 3-værelsers og 9 4-værelseres lejligheder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 3. september 1942.