1943 – Luftværnsøvelse i Nørre Bjert

70-80 mand på udrykningsarbejde lørdag Aften.

Lørdag aften holdtes en luftværnsøvelse i Nørre Bjert. Kaptajnerne Rose og Mohr samt overbetjent Sørensen fra Kolding tilrettelagde øvelsen, i hvilken der deltog 70-80 mand. Kl. 19.05 led et par drøn (kanonslag), og kort tid efter strømmede folk til fods, til hest og på cykle i mægtig fart ned på den stedlige kommandocentral (Nørre Bjert Maskinfabrik) for at få at vide, hvad der var sket. Der havde været en luftkamp over Strandhuse, og en anskudt jager var fløjen ind over byen, hvor den havde kastet sine bomber. Til sidst var maskinen styrtet ned og gået i Brand. Nu sendte luftværnslederen, J. Fink Nielsen, ordonnanser ud i alle retninger for at konstatere, hvor bomberne var falden, og hvilken skade de havde forvoldt. Kort efter indløb rapporterne, der lød på, at der var falden brandbomber hos brandfogden forpagter Holger Sandager, og en sprængbombe og brandbomber hos proprietær Jørgen Nielsen.
Endvidere var hovedvejen bleven reven op af en sprængbombe ud for Nørre Bjert Mølle. På marken over for møllen var der desuden falden en forsager, og her var maskinen styrtet ned og gået i brand.

Nu gik de forskellige hold i Arbejde. Brandfolkene kørte af sted med vandtønder op til Sandager og gik bagefter i gang hos Jørgen Nielsen. Teknisk Kolonne ilede til Jørgen Nielsens gård, hvor en mand var indespærret i stalden. Forinden man kom derind, måtte man afstive stuehusets gavl, der truede med at styrte sammen. Sanitetsfolkene havde travlt med at få de sårede bragt i sikkerhed i det i hast opretede Lazaret (Nørre Bjert Forsamlingshus). Afspærringskolonnen foretog straks en fuldstændig og effektiv afspærring af hovedvejen gennem byen samt af de Steder, hvor bomberne var falden. Endvidere sørgede den for at få beboerne ud af de truede ejendomme i nærheden af forsageren evakueret. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. september 1943.

Da Øvelsen var blæst af, samledes
alle de medvirkende i Forsamlingshuset.
til en Kop Kaffe. Her gav de tre Kol-
ding-Folk en Kritik af Øvelsen.
Kaptajn Rose indledede med at
udtale sin fulde Tilfredshed med Star-
ten. Han var særlig tilfreds med
Brandfolkenes Vandtønder. Holdlederne
glemte at meddele til Luftværnslede-
ren, naar deres Hold var samlet,
Luftværnslederen var fuldt ud tilfreds-
stillende. (
Kaptajn Rose ønskede til Lykke
med Resultatet af Øvelsen.
J. Fink Nielsen sluttede af og
bragte Frøken Eff og de tre Herrer
fra Kolding en Tak, fordi de havde
arrangeret Øvelsen.
rejste sig.)
(Farsamlingen
se
mi
de
tir
lig
ik
Ti
de
ho
La
111
pu
ell
vi
ne
m.
Ve
tie
pa
lo
St
de
sa
da
ga
re
st
no
no
fe
G
VE
H
A
in
h
n
Dernæst gav Kaptajn Mohr og
Overbetjent Sørensen Kritik, hyor- b
af det fremgik, at der havde været
lidt Uenighed angaaende Afstivning.
Sanitetstjenesten virkede godt; dog 0
havde man transporteret et Offer, der P
havde faaet Rygskade, paa Ryggen.
I Forsamlingshuset skulde Denske d
Kvinders Beredskab tage sig af de saa-
rede og de evakuerede. Angaaende
denne sidste Del af Luftværnet talte 0
Frøken Eff, Kolding, idet hun kraf- la
tigt opfordrede til at fortsætte med
Arbejdet og slutte op om den stedlige
Formand, Fru Proprietær, Johansen
Shamrock.
h
2
V
d.
8
0

1943 – De mystiske sølv-papirstrimer fra himlen

Strimlerne er flyvernes nye våben mod projektører og lytteapparater

Det vil erindres, at der for nogen tid siden talrige steder i landet blev fundet tusinder af staniolstrimer som stammede fra fremmes flyvemaskiner, og der i første omgang blev udstedt advarsler mod disse, fordi man mente, at de var farlige for kvæget, men kort efter udsendtes der fra Udenrigsministeriet en meddelelse om, at dette sølvpapir i virkeligheden ikke var giftigt, medenes de naturligvis kunne skade kreaturer, der åd disse metalstrimler.

Naturligvis undrede mange mennesker sig over, hvad meningen var med alle disse staniolstrimer, og efter hvad der nu foreligger opklaret, drejer det sig om et nyt våben fra flyvernes side mod projektører og lytteapparater. Forklaringen, der bl.a. er bekræftet af mennesker, som har været vidne til de store luftangreb på Hamborg, er den, at sølvpapiret først og fremmest skal virke neutraliserende på luftværnsprojektørerne. Strimlerne, der er malet sorte på den ene side, medføres i millionvis af flyvemaskinerne, og når de nærmer sig fjendtlig område, kastes de ud i luften, hvor de bliver hængende og glimter i projektørskæret og i mange tilfælde gør det næsten umuligt for luftværnsfolkene at konstatere hvad der er flyvemaskiner i stor højde eller staniolstrimler i lav højde – med andre ord en slags optil bedrag. Med stanionstrimlerne er også blevet anvendt ved dagangreb, hvor sollysets reflekser også kan gøre dem nyttige, men desuden har de en anden mission, nemlig at influere på lytteappraterne […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. august 1943

1943 – Milano ukendelig efter de sidste bombeangreb

Byens centrum en eneste ruinhob – nyt storangreb i nat

Store formationer af engelske bombemaskiner forlod i aftes England for på ny at angribe Norditalien. Det meddeles endnu ikke fra officiel engelsk side, hvilken by, der i nat var bombemaskinernes mål, men beretninger oplyser, at det var Milano, der atter var genstand for et storangreb. Befolkningen i Lugano, der ligger 50 miles fra Milano, hørte drønene af de voldsomme eksplosioner. Angrebet foretoges ved fuldmåne. Det satte ind kl. 23.50 og tiltog i heftighed indtil kl. 00.20.

I Roms radio meddeltes det i aftes, at Milano ikke mere er til at kende efter de sidste engelske angreb, og en svejtsisk korrespondent i Milano skriver, at hele byens centrum er én gigantisk ruinhob. Næsten alle bygninger er jævnet med jorden, og den store central-jernbanestation er så stærkt beskadiget, at tog ikke længere kan komme eller afgå. Videre meddels fra Lugano, at antiluftskytset i nat var i usædvanlig kraftig virksomhed. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. august 1943.

1943 Goebbels om Tyskland krigs-mål

Tyskland opbygger langsomt, men sikkert et nyt angrebsvåben

Fjendens attentat på vor krigsmoral vil strande på vor faste vilje, ligesom hans stormløb strander på vor fronts tapperhed, skriver Rigsminister Dr. Goebbels i dag i Völkischer Beobachter. De allierede forsøger, heddet det videre i denne artikel, der har overskriften ‘Moralen som krigsførende faktor’, gennem et endnu aldrig set stormløb med våben og moralske trusler at berøve det tyske folk de positioner, som Tyskland i første halvdel af denne vældige verdenskamp opnåede som forudsætning for sejren. Kun således kan man forklare sig de vældige materielslag på Østfronten og englændernes stadig fornyede hårde og forbitrede offensiver på Sicilien, samt deres luftterror mod selve Tyskland. Tysklands fjender søger hermed at opnå afgørende gennembrud gennem fronterne og samtidig at undergrave det tyske folks moral. Man tror at kunne tvinge Tyskland i knæ ved et koncentrisk massefremstød fra alle sider og tiltvinge sig den endelige sejr ved sådanne langvarige, besværlige og blodige operationer. Herunder spiller selvfølgelig nervekrigen en afgørende rolle, en nervekrig, som man i dag navnlig oplever på luftkrigens område.

Således som den britiske regering i 1940 – under meget ugunstigere politiske og militære forudsætninger – traf den beslutning at give luftkrogen en afgørende vending ved at opbygge sit eget, nye angrebsvåben, har Tyskland for længe siden truffet den samme beslutning. Den begynder langsomt, men sikkert at blive virkeliggjort, selv om der om forberedelserne og datoen for dens praktiske gennemførelse endnu ikke kan tales offentligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. august 1943.

1943 – 25 arbejdere hjem til Kolding fra Hamborg

Samstemmende beretninger om rædslerne og ødelæggelserne.

Til Folkeregistret i Kolding har der i løbet af de sidste dage meldt sig 25-30 danske arbejdere, som er vendt hjem fra Hamborg. Blandt dem er der også en dansk statsborger og hans hustru, som har levet i Hamborg i 40 år. Af deres hus var der ikke sten på sten tilbage.

Mange af arbejderne er stærkt rystede over de rædsler, der har været ude for. De fleste er kommet hertil med toget, andre med fiskebilerne …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. august 1943.

1943 – Opfordring til at evakuere Berlin

Den tyske presse understreger luftkrigens alvorlige fase

Om den luftkrig, der i den allersidste tid føres mod Tyskland, skriver Völkischer Beobachter, at den føres med en “umenneskelighed og brutal styrke”, som man aldrig har oplevet det før”. Samtidig bringer bladene på fremtrædende plads og i en udførlighed, der tydeligt kendetegner den alvorlige fase, luftkrigen befinder sig i, gamle og nye forskrifter for luftbeskyttelsen.

Stadig nye byer hjemsøges og lægges øde, skriver Völkischer Beobachter. Medens det hidtil hovedsagelig har været den vestlige del af Tyskland og kystområderne, der lå i den forreste frontlinje, er også Rigets indre rykket frem i fjendtlige overfalds frontlinje. Luftkrigens gru står dog først for alvor klar for læseren, når han gennemgår de omtrent tre spalter lange gamle og nye forholdsregler for luftbeskyttelse, som bladet bringer som yderligere vejledning. […]

Af hele opsætningen af vejledningerne, som netop bringes i den berlinske søndagspresse, kan uden videre drages den slutning, at det i særlig grad ligger myndighederne på sinde at advare berlinerne, så meget mere som flyveblade med opfordring til befolkningen om at evakuere den tyske hovedstad blev uddelt i byen søndag eftermiddag og aften.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. august 1943

1943 – Nyt stor-angreb på Hamborg

Svære ødelæggelser og store tab blandt befolkningen

Fjendtlige bombemaskineafdelinger angreb om dagen den 29. juli efter hvad D.N.B. erfarer, Helgoland og nogle byer i det nordtyske kystområde. Natten til den 30. juli nedkastede fjenden på ny et stort antal spræng- og brandbomber mod byen Hamborg. Der forårsages yderligere svære ødelæggelser. Befolkningens tab var store. Ifølge de hidtidige meldinger har det tyske luftforsvar under dette angreb nedskudt mindst 43 fjendtlige bombemaskiner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. juli 1943.

1943 – Rom bombaderet under dagangreb

Udvalgte flyvere med særlige instrukser

Det første store fjendtlige luftangreb på Rom mandag begyndte lidt efter klokken 11. I gaderne i den italienske hovedstad var der på dette tidspunkt en meget livlig færdsel. Endnu inden alle trafikanterne havde kunnet nå i beskyttelsesrum, begyndte Roms luftværns antiluftskyts sin virksomhed. Snart efter faldt de første spræng- og brandbomber i enkelte karrérer. Alarmen varede i tre kvarterer. Under luftangrebet udsendte Reuters Bureau et kommunique, hvori det hed, at de flyvere, der havde fået ordre til dette angreb, var udvalgt blandt de dygtigste og bedst trænede og havde fået særlige instrukser om at undgå at beskadige kirker eller oldtidsminder, men udelukkende rette deres angreb mod militære og industrielle mål. De hidtil foreliggende meldinger går ud på, at flyverne har nedkastet deres bomber over den berømte Basilica san Lorenzo, Fuori le Mura, over Campo Verano kirkegården, over universitetsbyen, og over de tæt bebyggede kvarterer San Lorenzo og Frenestino. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. juli 1943