1944 – Over 100 dødsdomme i vente

Den tyske udøvede magt har arresteret et stort antal elementer fra de underjordiske kredse, der venter på deres dom. Over 100 sabotører og voldsforbrydere har dødsdomme i vente.

Da der fra tysk side ikke tilstræbes hævn ved at udøse blod, har man ventet længe med domfældelsen for at kunne tage hensyn til situationens udvikling. Det har ligget og det ligger i de underjordiske elementers egen hånd, hvad der sker med deres fangne kammerater. Er stillingen i landet rolig, således som besættelsesmagten ønsker det, har man på tysk side ingen interesse i dødsdomme og henrettelser. Holder derimod de forbryderiske kredse, der trækker i trådende for de underjordiske aktioner, det for rigtigt atter og atter at ophidse deres redskaber til angreb på tyske interesser, så holder man det på tysk side for rigtigt overfor disse redskaber gennem deres fangne forgængeres skæbne at demonstrere hvad de selv har at vente ved en fortsættelse af deres virksomhed. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. april 1944.

1944 – Skarpe forholdsregler til orden og sikkerhed i Danmark

En udtalelse af dr. Best

Den rigsbefuldmægtigede dr. Best modtog den 24. april 1944 chefredaktørerne for den danske presse og fremsatte overfor dem udtalelser af omtrent følgende indhold:

“Siden jeg den 4. december 1943 overfor den danske presse fremsatte alvorlige advarsler, der knyttede sig til henrettelsen den 2. december 1943 af fem sabotører, var der sket en udvikling af stillingen i Danmark, der gav håb om en stabilisering af orden og sikkerhed i landet, særlig var der en stadig nedgang i sabotagerne overfor produktionsvirksomheden og andre erhvervsmæssige værdier – åbenbart under indflydelse af den offentlige mening, der ikke ønsker voldshandlinger og ødelæggelser. At den hæmningsløse underverden, der ikke længere holdes i tomme af de danske sikkerhedsorganer, samtidig foranstaltede blodorgier af mord på danske, har vi tyske iagttaget med beklagelse og håbet, at den offentlige mening omsider også ville reagere derimod og tvinge de nølende sikkerhedsorganer til opfyldelse af deres pligt. Men når underverdenens elementer nu – enten på udenlandsk ordre eller af politisk spekulation – i de sidste dage på ny er begyndt at angribe tyske interesser, skal de og den danske offentlighed vise, at heroverfor bliver der reageret hurtigt og skarpt fra tysk side. Det er her også fremdeles hensigten fra tyske side at lade den samlede befolkning lide mindst muligt for de underjordiske elementers forbrydelser.

Gidsler som garanti for, at der ikke sker yderligere forbrydelser, tages ikke ud af befolkningen, men ud af de forbryderiske kredse.”

Kilde: Kolding Folkeblad, 25. april 1944.

1944 – 9. april 1944

Den 9. april 1944 afsluttes Danmarks fjerde år under fremmedvældet. I intet af besættelsens tidligere år har vort land måttet lide så meget under nazismens voldsmetoder, retsbrud og vilkårlighed som i det nu forløbne. Men alligevel passerer vi denne 9. april under lykkeligere vilkår end de tidligere; thi året der gik, bragte os den befriende afklaring i vort forhold til besættelsesmagten, og året, der kommer, vil bringe os vor frihed tilbage.

Folkets vilje og evne til aktiv kamp mod nazismens førte til den 29. august 1943, og da den regering, der havde sat sig som mål at bygge bro mellem danske og tyske interesser, måtte ophøre at fungere, var vejen banet for en udvikling, der vil blive af afgørende betydning for vort lands fremtid. Indadtil førte tyskernes overtagelse af den fulde magtøvelse til en enestående styrkelse og samling af de antinazistiske kræfter i landet, og udadtil viste begivenhederne Danmarks sande ansigt. Først med den 29. august blev det åbenbart for verden, at vort land uden forbehold ønsker at indtage sin plads blandt de kæmpende demokratier.
Vi har måttet sande, at kampen koste ofre. Med henrettelser, tugthusstraffe, deportationer og massearrestationer har tyskerne søgt at komme den danske frihedsbevægelse til livs. Ved jødepogromer, gidselfængslinger, politiske hævnattentater og provokatoriske hærværkshandlinger har de hjemlige og fremmede nazister villet skræmme og splitte befolkningen. Men hjemmefronten har ikke vaklet noget øjeblik, og folket har uden tøven eller tvivl ydet den sin tilslutning og støtte. Den ensrettede nazistiske propaganda i en censureret dagspresse og en tyskdirigeret radio er prellet af mod danskerens retsind og sunde sans. De personer, der har ladet sig benytte som talerør for besættelsesmagtens interesser, er blevet mødt med foragt, og befolkningens store flertal har anerkendt nødvendigheden af at uskadeliggøre betalte angivere, der under beskyttelse af tyskerne arbejder for at bringe ærlige landsmænd i Gestapos fængsler. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘Frit Danmark’, 3. årgang, nr. 1, april 1944.

1944 – Ildkamp i Fredericia

Ifølge det illegale blad Information, som udkom 4. Marts 1944, har der udspillet sig en ildkamp imellem Gestapofolk og en gruppe sabotører i Fredericia.

Sabotørerne havde lavet en aktion imod ostehandler Knud Knudsen i Danmarksstræde, hvis forretning blev ødelagt af en bombeeksplosion. Resultatet af ildkampen blev, at en sabotør blev lettere såret.

Kilde: information 4. Marts 1944, illegalpresse.dk