1944 – Den tyske hærberetning om Østfronten

Førerhovedkvarteret, lørdag. RB.
Værnemagtens overkommando meddeler:
Ved Nedre Dnjestr opnåede vore tropper atter i går et fuldstændigt afværgeresultat overfor heftige fjendtlige angreb. I kampområdet ved Jassy lykkedes det trods tilførsel af nye styrker og stærk støtte af slagflyvere at bryde igennem vore stillinger. Tyske og rumænske afdelinger afviste, delvis i heldige modangreb, alle fjendtlige angreb, og et antal kampvogne blev sønderskudt. Under de sidste dages hårde kampe det tyske grenaderregiment nr. 208 under kommando af oberst Fritz Müller, der er dekoreret med ridderkorset, og 11. rumænske rytterregiment under kommando af oberst Cheruvin, udmærket sig særligt.
Sydvest for Kovel blev det dagen i forvejen erobrede område ryddet for forsprængte fjendtlige styrker, og en indesluttet bolsjevikisk kampgruppe blev herunder tilintetgjort. Blandt de ca. 2.000 fanger er en divisionschef med sin stab. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 30. april 1944.

1944 – Krigen ført ind i Rumænien

Vest for Dnjestr-floden

Berlin, RB.

Det vældige omfang, som den tyske frontforkortning på Østfrontens sydlige afsnit efterhånden har antaget, og hvorunder kampene er ført over på rumænsk grund vest for Dnjestr-floden, erklæres i tyske militære kredse at have været forudset i hærledelsens planer allerede ved begyndelsen af den russiske storoffensiv i Vestukraine.

Mobilisering af tremagtspagtens deltagere – Ledende statsmænd til forhandling hos Hitler.

På mandagens pressekonference i Wilhelmstrasse fremdrog en udenlandsk journalist spørgsmålet om, hvorvidt der fra tysk side under hensyn til den øjeblikkelige militære situation påtænkes eller forberedes en forøgelse af krigsanstrengelserne i Sydøsteuropa. Den tyske diplomatiske talsmand, der i almindelighed anses for at være rigsudenrigsminister Ribbentrops personlige talerør over for den udenlandske presse i Berlin, erklærede, at krigsbegivenhedernes udvikling i den seneste tid har klargjort en ubetinget nødvendighed af en forøgelse af de tyske krigsanstrengelser og organiseringen af fælles forholdsregler i samarbejde med Tysklands forbundsfæller. Talsmanden antydede kraftigt, at denne kurs i det store og hele vil være et karakteristisk særkende for den tyske udenrigspolitik i den allernærmeste fremtid […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. marts 1944

1944 – Et af Østfrontens største panserslag

Forbitrede kampe efter russernes indbrud i de tyske forsvarslinjer ved Krivoj Rog.

Berlin, STB.

Den russiske offensiv-bølge i det sydlige frontafsnit har i de sidste 24 timer rejst sig med endnu større heftighed end i de foregående dage og har nu også bredt sig til området vest for Kirovograd. Situationen karakteriseres navnlig ved, at panserslaget ved Jampol har udviklet sig til et af de heftigste, som har fundet sted under Østfelttoget i det hele taget. Et lille indtryk af, hvilket omfang dette slag har, får man af den tyske meddelelse om, at russerne i det sidste døgn har mistet 357 tanks alene i dette afsnit.

På det midterste frontafsnit angriber russerne fortsat på de tidligere brændpunkter mellem Beresina og Dnjepr og langs med Smolensk-Orsja-autostradaen, åbenbart i den hensigt at binde de herstående tysk operative reserver. Derimod har kampaktiviteten på Norfronten aftaget i betydning, og stillingen ved Narva kendetegnes nu af tyske modangreb.

På det sydlige frontafsnits østlige kampområde raser for øjeblikket sydvest og vest for Krivoj Rog forbitrede kampe, efter at russerne med talmæssigt langt overlegne styrker er trængt ind i de tyske forsvarslinjer. Fra tysk side er der først indledet en række modforholdsregler for at dæmme op mod det russiske stormløb. I det nye operationsområde vest for Kirovograd er ligeledes stærke russiske styrker sat ind i angrebet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. marts 1944.

1944 – Tyskland regner først med en krigsafgørelse efter invasionen

Længsel efter at få invasionen overstået – overbevisning om, at den blive blive afvist

Berlin, onsdag. STB.

Hvornår kommer den store invasionsmåned? Man henviser til, at vinteren, som er så gunstig for landgangsoperationer, snart går på hæld. Man tilføjer, at tyskerne har udnyttet vinteren fuldt ud. Noget tyder på, at Churchills antydninger i Underhuset forleden om, at invasionen vil falde på et senere tidspunkt, end hidtil antaget, virkelig svarer til de allieredes hensigter. Andre tror på den anden side på, at invasionen automatisk må komme så snart det bliver klart for de allierede, at den russiske “damptromle” vil køre fast i den tyske hovedforsvarslinje.

Tidspunktet

Dette tidspunkt turde ikke være langt borte, hører man sagkyndige iagttagere udtale. Eksempelvis henvises i denne forbindelse til tilbagetrækningsoperationerne på Østfrontens nordlige afsnit. Den fordel i forsvarsmæssig henseende, som denne frontforkortning betyder, vil, understreger man her, træde yderligere frem, når Pelpus-søens is er smeltet. Det må ikke glemmes, forsikrer man, at en sikker forsvarsvold yderligere styrker Atlanterhavsvolden mod invasioner fra vest og syd. Vestmagternes lange tøven har muliggjort en uforstyrret stabilisering af Østfronten og dermed gjort “fæstningen Europa” endnu mere invasionssikker. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. marts 1944.

1944 – Februar-vinter på Østfronten

Tyskerne skelner nu mellem fire tyngdepunkter

Berlin, tirsdag, S.T.B.

Overalt i Leningrad til Vinnitsa er temperaturen i dalen. Temperaturen svingede i går mellem 4 og 6 graders kulde, medens den om natten var nede på minus 10 grader, og da der synes at være dårligt vejr i anmarch, anses det ikke for ubegrundet, når det nu frygtes, at februar mod forventing skulle bringe en hård vejrperiode med kulde, sne og is langs størstedelen af Østfronten. I tyske militære kredse skelner man nu mellem fire tyngdepunkter på Østfronten, nemlig Sydfronten, Pripjet-sumpene, Vitebsk-området og Nordfronten.

Sydfronten

Skønt russerne på Sydfronten fra Nikopol til området mellem Kirocograd og Belaja Zerkov angriber i talrige forskellige retninger, står den hårdeste kamp ved Beleja Zerkov, hvor de længst fremskudte russiske positioner i dette afsnit findes. Operationerne i Nikopol-området har derimod størst strategisk betydning. Fra tysk militær side erklærer man, at Nikopol stadig er i tysk besiddelse.

Pripjet-sumpene

Endvidere har et vigtigt tyngdepunkt udkrystalliseret sig i de sydelige Pripjet-sumpe, hvor kampområdet strækker sig fra Polonnoje over Rowno og Lutsk til dybt ind i sumpene. Her er russerne på flere punkter stadig under fremtrængen. Fremstødene foregår fortrinsvis langs hovedtrafikvejene, først og fremmest jernbanelinjen Rowno-Kowel, men også i området syd herfor, langs Odessa-Lemberg-banen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. februar 1944.

1944 – Tøvejr på Østfronten

Hindrer tilførslen af ammunition til artilleriet

Berlin, fredag, STB.

Da angreb, som den russiske hærledelse vedblivende opretholder uden for Leningrad-afsnittet – det være sig i Pripjet-sumpene, ved Vinnitsa eller på Krim – tjener, erklærer man fra kompetent tysk side, kun det formål at forhindre den tyske hærledelse i at flytte forsvarsstyrker fra visse afsnit til frontafsnittene ved Leningrad og Ilmen-søen.

Dette lette tøvejr, som øver indflydelse på kampene i flere af Østfrontens afsnit, har også holdt sit indtog på Nordfronten, og hermed er artillerivirksomheden såvel på tysk som på russisk side blevet indskrænket til et minimum som følge af de hindringer, det slette føre medfører for ammunitionstilførslen.

Russerne presser uophørligt på

Slaget er dog ikke af denne grund blevet mindre heftigt, men karakteriseres vedvarende af uophørlige russiske forsøg på fra frontbuen Oranienbaum – Leningrad – Schlüsselburg med en talmæssig overlegenhed, der fra kompetent tysk side betegnes som “enorm”, at presse frontlinjen mod syd og mod vest. Et særligt voldsomt tryk udøves mod jernbaneknudepunkterne Krasnogvardejsk og Tosno samt jernbaneforbindelsen fra Tosno til Narva. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. januar 1944

1944 – Over 1 million mand er sat ind i angrebet på Nord-østfronten

Uden ophør stormer de russiske divisioner frem mod den tyske forsvarsfront

Berlin, STB.

Den forbitrelse, hvorved den russiske hærledelse på de nordligste afsnit af Østfronten, i særdeleshed nord for Ilmen-søen og sydvest for Leningrad, viderefører det store vinterslag, fremgår tydelig at de fortsatte tilførsler af friske troppe-forstærkninger og et stadig stigende opbud af tunge våben, artilleri såvel som panservåben. Fra tysk, militær side anslås nu den russiske indsat på Nordfronten til at omfatte mindst 40 infanteridivisioner og ca. 20 panserbrigader, hvilket vil sige, at der er indsat mere end 1 million mand.

Hen over ruinerne af det rømmede Novgorod og gennem den smalle korridor ved Kronstadt-bugten stormer de russiske divisioner uden ophør frem for at bringe den tyske forsvarsfront til at vakle. På 10. døgn raser det vældige vinterslag, og vest for Novgrorod-sumpene, som de tyske tropper ifølge de foreliggende rapporter har rømmet, såvel som omkring de mange hovedveje og jernbanelinjer, som stråler ud fra Leningrad, udkæmpes der dag og nat artilleridueller og panserslag.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. januar 1944.

1944 – Blodige kampe på den russiske nordfront

Tysk frontforkortning, intet russisk gennembrud

Berlin, lørdag STB.

De i Østfrontens nordlige afsnit indledede russiske stor-angreb ved Ilmen-søen samt ved Leningrad og Oranienbaum har, understreger man til morgen i militære kredse i Berlin, endnu ikke til trods for de fra tysk side foretagne frontkorekturer ført ti det tilsigtede gennembrud af de tyske linjer. Om situationen på Leningrad-Oranienbaum-fronten efter de sidste dages frontkorrekturer udtales, at de russiske angreb mod de nyoprettede tyske stillinger sydvest for Leningrad og nordvest for Ilmen-søen hidtil har kunnet afvises, og at de russiske stormkolonner har måttet betale deres gennembrudsforsøg med “strømme af blod”.

I forbindelse med den i det nordligste afsnit foretagne tyske frontforkortning, hvorved russerne er blevet sat i stand til at etablere forbindelsen mellem deres styrker ved Leningrad og Orainenbaum, understreger tyske militære kommentatorer, at rømningen af kyststrækningen langs den finske bugt øst for Oranienbaum på ingen måde har hidført en afgørende ændring i situationen på Nordfronten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. januar 1944.