1943 – Norske officerer som tyske krigsfanger

Tydelig hensigt at gøre krigstjeneste mod Tyskland eller udført illegale handlinger

Følgende kundgørelse, underskrevet af den tyske øverstbefalende i Norge, generaloberst von Falkenhorst, er i går offentliggjort:

Ved benådning af rigskansler Hitler den 10. maj 1940 sattes de norske officerer i frihed, efter at krige i Norge var afsluttet. Rigskansler Hitlers storsindede beslutning er i øget omfang blevet ringeagtet af de norske officerer. Et stort antal norske officerer. Et stort antal norske officerer har misbrugt den tillid, som rigskansler Hitler viste dem, og har vist deres tydelige hensigt at gøre krigstjeneste mod Tyskland eller har udført illegale handlinger.

Følgerne af denne forræderiske gerning må nu bæres af norske officerer i fællesskab. Rigskansler Hitler har i den anledning ophævet benådningen og givet ordre til at overføre de norske officerer til krigsfangenskab i Tyskland. Undtagen herfra, er reserveofficerer uden særlig krigsskoleuddannelse og alle officerer, som er medlemmer af Nasjonal Samling eller som medvirker i Norges nyordning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. august 1943.

1943 – Danske officerer til Østfronten

I maj måned modtog den danske regering en note fra den tyske regering, hvori nazisterne krævede den danske hærs afvæbning. Samtidig iværksatte besættelsestropperne i al stilhed en systematisk undersøgelse af de danske garnisoners forhold, officerernes indkvarteringer, våbenlagrenes størrelse osv.
Rigsdagen blev ikke gjort bekendt med noten, men Scavenius søgte Best hjælp til at løse vanskelighederne. Tyskerne rykkede nu ud med deres egentlig formål med at skabe konflikt, idet de forlangte officerer og navnlig underofficerer udkommanderet til tjeneste på Østfronten. Som dansk modforslag tilbød regeringen at sende en studiekommission til krigsskuepladsen, men da dette naturligvis ikke tilfredsstillede den nødstedte tyske krigsmagt, blev det kompromis indgået, at Krigsministeriet skulle søge at lokke vore befalingsmænd til frivilligt at melde sig under de tyske eller finske faner. Det skete i en skrivelse til forsvarsminister Brorson af 1. juni 1943 til hærens afdelinger. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, 13. juli 1943, nr. 4, 2. årgang.

1943 – Et yderst spændt forhold mellem Danmark og Tyskland

En note fra Berlin vedrørende de danske officerer

Tyskerne er gået endnu et skridt videre i deres angreb på Danmarks suverænitet. Denne gang er spørgsmålet så meget mere alvorligt, som det drejser sig om et forsøg på at påtvinge danske officerer et uhørt diktatur.

Fra Berlin er indløbet en note til den danske regering, hvori man ikke alene kræver at hærens sædvanlige arbejde med at føre mobiliseringslisterne a jour (adresseforandringer ect.) omgående indstilles, og at det forbydes de militære myndigheder ved hjemsendelse af mandskab at give den sædvanlige påtegning i soldaterbogen om, hvor den værnepligtige skal møde i tilfælde af mobilisering, to krav, som allerede er blevet opfyldt, men tyskerne er gået så vidt, at de har meddelt i denne note, at de er “meget gerne ser” et vist antal danske officerer som “gæster” i Tyskland ved et “kursus” i teknik og praktisk krigsførelse.

Denne indbydelse, hvis mening næppe er til at tage fejl af, hvis man da ikke lige netop hedder Scavenius, Gunnar Larsen eller Niels Svenningsen, har selvfølgelig vakt den største bestyrelse blandt danske officerer. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blade: De Frie Danske, 6. juni 1943, nr. 8, 2. årgang.

1942 – Sidste nyt:

1) 13/10 forlod Frikorpset virkelig Danmark, fulgt af hele det danske folks brændende ønsker om, at ingen af dem kommer tilbage nogensinde!!!

2) De svenske aviser har fortalt, at tyskerne har forlangt af os dels et stort kontingent “frivillige” til Finlandskrigen, dels mange specialarbejdere til Tyskland, at den diplomatiske forbindelse har været afbrudt siden 30/9, og at general Lüdke blev hjemkaldt, fordi han havde ladet 2 frikorps-medlemmer skyde efter forbrydelserne den 27/9 – samt at nervekrigen fortsætter.

3) Alle danske officerer i Jylland skal if. tysk ordre forlade Jylland, hvorfor naturligvis også alle garnisoner må væk.

4) Alle danske, der bor i københavnske kaserner, hvor der også findes tyskere, skal være væk før 1/11; det gælder både civile og militære og det omfatter særdeles mange mennesker. […]

Uddrag af det illegale blad: ‘Frit Danmark’, 17. oktober 1942, nr. 7, 1. årgang.

1942 – 7 engelske flyvere begravet i Odense

De 7 engelske flyvere, der omkom ved Middelfart forleden, jordedes i morges på Odense Kirkegård. Kisterne var ved 6-tiden ankommet til Odense fra Middelfart, blev svøbt i engelske flag og under æresvagt henstillet i kirkegårdens kapel, medens orglet præluderede. Jordfæstelsen overværedes af flere tyske officerer og repræsentanter for den danske hær. Kisterne førtes, ledsaget af et æreskompagni, til fællesgrav og her talt en tysk feltpræst, der også foretog jordpåkastelsen og fremsagde ritualet. Efter at der var blæst koraler over graven, affyredes 3 geværsalver, og der henlagdes flere kranse på graven, bl.a. fra 6. Regiment i Odense […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. maj 1942.

1940 – Det tyske arbejdsanvisningskontor

Der er atter åbent – som sædvandlig – Haderslevvej 25 i Kolding. Torsdag den 19. sept., fredag den 20. sept. og lørdag den 21. sept. i tiden kl. 9-13 og 14-17.

Folk der søger arbejde i Tyskland, må henvende sig på kontoret på ovenanførte tid, også søfolk af alle kategorier (matroser, officerer osv.) til Handelsskibsfarten i Vesterhavet og Østersøen, såvel som kvindelige arbejdere fra fiskefabrikker kan tilmelde sig på dette kontor.

Kilde: Kolding Social-Demokrat, 14. september 1940.