1942 – Rygterne om hemmelig pagt mellem England og Rusland

Hvorved Ruslands indflydelse i Europa sikres.

Stockholm, R.B.

Göteborgs Morgenpost bragte for nogle dage siden i største udstyr enkeltheder i en hemmelig overenskomst, som Churchill og Molotov skal have afsluttet i London. I henhold til denne overenskomst skal hele Europa udleveres til bolsjevikkerne. Den hemmelige overenskomst går ud på følgende:

  1. Sovjetunionens krav på sikkerhed og strategiske grænser over for Finland, Østersølandene, Polen og Rumænien anerkendes principielt. Angående Iran er der afsluttet en særlig overenskomst.
  2. De fleste områder, der grænser til Sovjetunionen eller ligger i nærheden af Sovjetunionen, deriblandt Finland, visse dele af Nordskandinavien, Tjekkoslovakiet, Rumænien, Bulgarien og Jugoslavien anerkendes som sovjetrussiske interessesfære.
  3. Som beskyttelse mod fremtidige angreb fra Aksemagternes side indrømmes Sovjetunionens ret til at erhverve støttepunkter og oprette garnisoner gennem “Forpagtningsoverenskomster”. Endvidere garanteres der Sovjetunionen fri sejlads fra Østersøen til Nordsøen og fra Sortehavet til Middelhavet.
  4. I et tillæg til artikel 3 i den offentliggjorte pagt, hvorefter de allierede efter krigens afslutning er berettiget til at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger mod et nyt angreb, indrømmes der Sovjetunionen ret til i forståelse med Storbritannien at udøve militær kontrol over Finland, Tyskland, Ungarn, Rumænien og Bulgarien.
  5. De to kontraherende parter forpligter sig til at drage omsorg for, at det nationalsocialistiske og det fascistiske styre samt lignende regeringsformer definitivt fjernes i hele Europa.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. juni 1942.

1940 – Engelsk flyvemaskine skudt ned i Nordjylland

Mandag den 22. juli 1940 meddelte Kolding Socialdemokrat at der lørdagen forinden, om eftermiddagen, var blevet nedskudt en engelsk flyvemaskine i Nordjylland. To af besætningen blev taget til fanget, og maskinen blev bjerget af tyskerne.

Yderligere meddeles at natten til søndag, har en engelsk flyver nedkastet et par bomber i nærheden af kysten på Sydøstsjælland. Den ene af bomberne ramte et lille fiskerhus, der blev ødelagt af bomben. Ejeren, der lå og sov på loftet, blev dræbt, og hans 16årige søn alvorligt såret.

Læs mere

1939 – Fik strøm igennem sig

I formiddags, omkring 10:30, skete der en ulykke på Dyrehavevej, den kunne let have krævet et menneskeliv.

Det var tre af elektricitetsværkets arbejdere som var i færd med at reparere nogle ledninger, da en af dem, Gunnar Thomsen, pludseligt fik strømmen igennem sig og hang fast i ledningerne.

Til alt held kunne hans kammerater få strømmen afbrudt i en nærliggende transformator. Falcks Ambulance blev omgående tilkaldt, selv om den nåede hurtigt frem, var Thomsen kommet til sig selv i mellemtiden og kommet fri af ledningerne.

Man kan være glad for det ikke er som i Warszawa i Polen, hvorfra Folkebladet i dag har bragt et billede af en sammenstyrket bygning, ødelagt under tyskernes bombardementer af byen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 12. september

1939 – Bombefly kom i nat indover Esbjerg

Tysk luftflåde forsøgte i nat at nå Paris, ifølge Reuter, melder Frankrig, at den blev standset ved de yderste fæstningsværker. I Polen har tyske tropper under deres hurtige fremrykning brudt igennem på alle fronter, tyskerne selv erklærer at have taget 15.000 fanger, i dag har de sendt en bomberegn over Warszawa, det er uvist hvor store skaderne er. Englænderne har bombarderet Tyskland største flådehavn i Wilhelmshaven og Brunsbüttel ved indgangen til Kielerkanalen. Franco har erklæret, at Spanien i krigen er neutral, udenfor Europa har Sydafrika nu brudt med Tyskland.

Endnu uidentificerede bombefly kom i nat indover Esbjerg, hvor det frygteligt skete, der blev kastet flere bomber, som slog ned i en ejendom i Frodesgade og et kvarter i Sjællandsgade, en dame er blevet dræbt og syv andre såret. Endnu lægger der en ueksploderet bombe i havnebassinet, måske kan bomben hjælpe med til identificerer hvem der har kastet bomben.

Dagen i dag er både præget af den trafikale stilhed i anledning af, at alt privat bilkørsel er indstillet fra i nat, sammen med forskrækkelsen over bomberne i Esbjerg, det har hos mange fremkaldt nervepirrende vidnesbyrd om, hvor nær vi har krigen udenfor vor dør.

Kilde: Kolding Folkeblad, 5. september 1939.

1939 – 1. september – Hitlers Tale til Rigsdagen

Følgende er et uddrag fra Adolf Hitlers tale om eftermiddagen den 1. september 1939 i det tyske parlament Rigsdagen.

… Vi lider alle under et problem fremkaldt af Versaillestraktaten, et problem, der er blevet uundholdelig for os. Danzig var og er en tysk by. Korridoren var og er tysk. Danzig var adskilt fra riget, Korridoren delte riget. Mindretallene blev mishandlede. Over en million af tysk blod måtte forlade deres tyske hjem. Som altid har det været mit ønske at hidføre en fredelig løsning. Det er løgn, når man påstår andet. I 15 år, før nationalsocialisterne kom til magten, havde man lejlighed, til ad fredelig vej at gennemføre en revision men man gjorde det ikke. Jeg har ofte stillet revisionsforslag, de blev alle afviste. Jeg behøver her ikke at opregne de forslag (den urørlige franske grænse, venskab med England). At problemet måtte løses var klar.

Der er ikke fremsat beskednere og retfærdigere forslag. Jeg alene i verden var i stand til a tstille et sådan forslag, og det bragte mig i modsætning til millioner af tyskere, men det blev afvist. Polen svarede med mobilisering, og forstærket tryk mod Danzig. Tyskland har overholdt sine forpligtelser og ingen kan sige, vi har undertryky mindretal. For 3 uger siden meddelte jeg den polske ambassadør, at dersom Polen ville forsøge at ødelægge Danzig ved nye toldbestemmelser og undertrykkelser, kunne Tyskland ikke længere se roligt til. Jeg har understreget, at det nuværende Tyskland ikke må forveksles med det gamle Tyskland. Ingen mand af ære ville finde sig i en fortsættelse af disse tilstande.

En sidste gang har jeg forsøgt et mæglingsforslag til England for at etablere direkte forhandling mellem Polen og Tyskland, men mine fredstilbud må ikke forveksles med fejghed. Svaret på mine sidste henvendelser var mobilisering i Polen og nye grusomheder. Jeg har derfor besluttet at tale til Polen i samme sprog.

Det vil ikke pånå ske, at de to lande(Rusland og Tyskland red.) kæmper mod hinanden. Jeg er besluttet på at løse Danzigspørgsmålet og sørge for, at der overfor Polen indtræder et forhold, der sikrer en fredeliggørelse. Jeg vil fjerne utilfredsheden ved grænsen. Krigen vil ikke blive ført mod kvinder og børn, og jeg har instrueret min luftflåde til at indskrænke virksomheden til militære mål, men hvis modparten ønsker de nævnte metoder, vil han få et svar, han ikke glemmer.

I 6 år har jeg arbejdet på værnemagtens opbygning, og min tiltro til den er urokkelig. Der vil blive krævet ofre af befolkningen, men jeg forlanger ikke mere af andre, end af mig selv. Jeg vil kun være landets første soldat. Skulle der tilstæde mig noget, er min første efterfølger, feltmarschal Göring, og skulle der tilstøde ham noget, bliver det min stedfortræder Hess.

Alle vil adlyde dem, som de har lydt mig. Skulle Hess dø, vil hans efterfølger blive valgt blandt de tapreste. Mit liv er en eneste kamp for mit folk. Et ord kender jeg ikke, kapitulation. November dagene 1918 vil ikke blive genoplevet. Jeg har selv sat liv ind og forlanger det samme af jer, men ve forræderne. Det er ligegyldigt om vi lever, blot folket lever. Jeg er ansvarlig for stemningen i folket. De, mine herrer, for stemningen i deres kredse.

..

Adolf Hitler, 1. september 1939

Kilde:

1936 – Spaniens Røde søger frivillige!

I den franske by Lille er talrige frivillige til folkefrontshæren blevet hvervet, for at hjælpe den spanske regering imod det fascistiske militæreoprør. Særligt er det arbejdsløse udlændinge i Nordfrankrig og Belgiens minedistrikter, som har søgt mod hvervekontoret, bl.a polakker, tjekkere, ungarere og nogle skandinaver. Der tilbydes en daglig løn af 55 franske Francs og en fast præmie på 10-15.000 Francs.

Kilde: Spaniens Røde søger frivillige!, Frederiksborg Amts tiden, 4. november 1936